Top

Plati

Dosar nr. 3235/260/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1038

Şedinţa publică de la Martie 2011

INSTANŢA

Constată că reclamanta ASOCIAŢIA de PROPRIETARI nr. 1 ZEMEŞ i-a

chemat în judecată pe pârâtul ……. solicitând a fi obligaţi la plata sumei de

581,95 lei reprezentând prestări servicii şi 22 28 lei penalităţi de întârziere.

Se arată în motivarea cererii că pârâtul este proprietarul apartamentului nr.l bloc Foraj din Zemeş, jud. Bacău şi nu a achitat serviciile prestate de reclamantă pentru perioada iunie 2008 – rna, 2010, înregistrându-se un debit de 581,95 lei, la care s-au calculat penaiicăţi de htârziere de 22,28 lei.

In cauză s-au depus acte, instanţa reţinând,

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona in justa ie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilii:.

Conform prevederilor art. 25 alin. ‘ din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl’.are a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării îis:oi de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă, hi vederea respectării tennenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilitar,, administratorii au obligaţia de a afişa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin poştă, certificară prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau de la data confirmării de primire, în cazul i.”<..nsmiterii facturii prin curier/delegat.

Asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, în limitele stab’hrr de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate deoăşi su.r.a cotei restante la care s-a aplicat.

Din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar de reclamantă rezultă că pârâtul, în calitate de locatar al apartamentului situat în loc. Zemeş, bl. Foraj ap. 1, jud. Bacău, datora la data formuiîrii p;esenţei acţiunii suma de 604,23 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere ? Peren:.; perioadei iunie 2008 – mai 2010 şi penalităţi.

Deşi legal citat cu menţiunea personal la interogatoriu pârâtul nu s-au prezentat în instanţă, nu a depus întâmpinare şi nu a făcut dovada achitării parţiale sau totale a debitului.

Prin urmare, în baza art. 31 clin Legea nr. 114/1996 cererea urmează să fie admisă să fie obligată pârâtul la plata sumei de 604,23 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere aferente perioadei iunie 2008 – mai 2010 şi penalităţi.

Etichete: