Top

Evaziune fiscală

Sentinţa penala 299/19.06.2008

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecătoria Moinesti, înregistrat pe rolul instanţei a fost trimis in judecata inculpatul A.E.S, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala prev. de art 9 lit. b Lg. 241/2005, cu aplic, art 13 codpen.

Inculpatul a fost prezent in cursul judecaţii si asistat de apărător din oficiu in conformitate cu prevederile art 171 cod proc. pen.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Potrivit adresei nr. 7422/6.05.2008 emisa de Oficiul Registrul Comerţului coroborat cu declaraţiile testimoniale, declaraţia inculpatului, acesta din urma a avut calitatea de administrator al SC Vasard Prod SRL Comanesti pana in data de 8.06.2005 când a fost numit un alt administrator, numitul Ionel Liviu Gicu.

Sub aspectul calităţii procesuale a societăţii SC Vasard Prod SRL Comanesti, de parte responsabila civilmente, instanţa constata potrivit aceleaisi adrese ca aceasta societate a fost dizolvata judiciar, conf. art 237 din Lg. 31/1990, prin sentinţa nr. 601/2006 a Tribunalului Bacău ca urmare a nedepunerii bilanţului anual.

Deşi, asa cum invoca si partea civila in prezenta cauza, si anume faptul ca in conf. cu art 233 alin 1 din Lg. 31/1990 „dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării”, potrivit adresei nr. 8768/2008 eliberata de Oficiul Registrul Comerţului, pana in prezent nu a fost numit un lichidator judiciar.

Dat fiind faptul ca in conformitate cu prevederile decretului 31/1954, societatea dizolvata nu are capacitate procesuala de folosinţa de exerciţiu, iar pana in prezent nu a fost numit un lichidator care sa poată reprezenta societatea, instanţa constata ca partea responsabila civilmente nu are capacitate procesuala.

Definiţia data de practica judiciara pe baza legislaţiei in domeniu, instituţia dizolvării consta in acel mod de incetare a persoanei juridice aplicabil in cazuirîle prevăzute de lege si presupunând lichidarea.

Mai mult, exista o imposibilitate obiectiva cu privire la reprezentarea acestei societăţi in fata instanţei iar ulterior, in faza executării silite a prezentei hotărâri sub aspectul laturii civile. Jurisprudenta Cedo statuează ca drepturile ocrotite de lege si instituţiile statale, trebuie sa devină concrete si efective iar in

lipsa unui reprezentant al societăţii respective ( administratorul nu are calitate de reprezentant, nu a fost numit lichidator) si a capacităţii de folosinţa si exerciţiu a societăţii aceasta nu poate avea calitate procesuala in prezenta cauza iar dreptul pârtii civile nu ar fi decât iluzoriu si lipsit de concreteţe.

Pe cale de consecinţa, instanţa a constatat ca SC Vasard Prod nu poate avea calitate procesuala in prezenta cauza.

Cu privire la situaţia de fapt dovedita in prezenta cauza, instanţa constata ca potrivit declaraţiei inculpatului coroborat cu verificările efectuate de organele administrativ fiscale, in data de 2.07.2004, inculpatul nu a inregistrat factura fiscala seria BC ACB nr. 4713212/ 2.07.2004, in evidentele contabile ale societăţii.

Inculpatul prezent in fata instanţei a declarat ca solicita termen pentru a achita prejudiciul infracţional insa pana la ultimul termen acest prejudiciu nu a fost achitat. Inculpatul nu a inteles sa conteste situaţia de fapt reţinuta in actul de sesizare al instanţei decât in faza dezbaterilor odată cu depunera concluziilor scrise de către apărătorul acestuia.

Aserţiunile inculpatului cuprinse in concluziile scrise, respectiv faptul ca inculpatul ar fi fost administrator pana in 20.11.2006 si faptul ca actele contabile,inclusiv facturile ar fi dispărut in imprejurari fortuite, cu ocazia inundaţiilor, nu prezintă relevanta in prezenta cauza. Astfel, prin orodonanta 2286/2005, Parchetul de pe langa Judecătoria Moinesti s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala a inculpatului sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art 4 din Lg. 241/2005 si s-a dispus disjungerea cauzei fata de inculpat cu privire la infr. prev. de art 9 din Lg. 241/2005,infracţiunea dedusa judecaţii in prezenta cauza.

In ceea ce priveşte susţinerea inculpatului ca pentru infracţiunea dedusa judecaţii lipseşte latura subiectiva, si anume intenţia directa, scopul faptei penale fiind acela de a obţine venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile.

De precizat ca in cauza pendente, infracţiunea dedusa judecaţii consta in art 9 lit. b din lg.241/2005, respectiv omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate,fapte săvârşite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligaţiilor fiscale.

Aserţiunile inculpatului sub aspectul lipsei formei de vinovăţie a intenţiei directe nu sunt susţinute de materialul probator administrat in cauza, apărătorul nu explica motivul pentru care lipseşte aceasta intenţie.

Infracţiunea prev. de art 9 lit. b din Lg. 241/2005, este una de pericol, fiind sancţionată doar punerea in pericol a valorii sociale protejate de norma penala, nefiind necesara producerea unui rezultat fizic materializat, iar urmarea imediata consta in crearea unei situaţii de incertitudine in privinţa obligaţiilor datorate, concretizata in neplata sau diminuarea obligaţiei fiscale datorate.

In drept fapta inculpatului de a nu fi inregistrat in contabilitate factura fiscala seria BC ACB nr. 4713212/ 2.07.2004, in scopul sustragerii de la

indeplinirea obligaţiilor fiscale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art 9 lit. b din Lg. 241/2005.

Sub aspectul incadrarii juridice a faptei infracţionale, instanţa apreciază ca in cauza sunt aplicabile prevederile art 13 cod pen. privind aplicarea legii penale mai favorabile, intrucat intre momentul săvârşirii faptei, iulie 2004 si pana in momentul judecaţii s-au succedat doua acte normative : Lg. 87/1994, Lg 241/2005. Instanţa apreciază ca legea penala mai favorabila in prezenta cauza este ultimul act normativ, respectiv Lg. 241/2005. deşi limitele de pedeapsa , sancţiunea complentara sunt indentice in cele doua legi, ultimul act normativ este mai favorabil daca se are in vedere faptul ca prevede cauze de nepedepsire, de atenuare a răspunderii penale.

La individualizarea judiciara a pedepsei, instanţa va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen., respectiv : dispoziţiile pârtii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, persoana inculpatei, gradul de pericol social al faptei, urmând a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Potrivit fisei de cazier judiciar a inculpatului, acesta a mai fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 8 luni aplicata prin sentinţa penala 687/2007 a Judecătoriei Moinesti, definitiva la 14.12.2007 .

Dat fiind ca infracţiunea dedusa judecaţii a fost săvârşită, anterior rămânerii definitive a sentinţei penale sus menţionate, instanţa va aplica

dispoziţiile art 85 cod pen. si va dispune anularea………………………vz.

Minuta.

Aşadar, in cauza nu sunt aplicabile prevederile art 37 lit. a cod pen, asa cum menţionează apărătorul inculpatului, dat fiind ca infracţiunea dedusa judecaţii a fost săvârşită anterior rămânerii definitive a sentinţei

Fata de persoana inculpatului, atitudinea procesuala sincera a acestuia, instanţa va retine circumstanţele atenuante prev. de art 74 lit. c cod pen. urmând a cobori pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, potrivit art 76 lit. d cod pen.

Totodată, instanţa apreciază ca scopul educativ al pedepsei prev. de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detenţie, având in vedere persoana inculpaţilor, care nu prezintă antecedente penale dar si atitudine procesuala sincera a acestora.

In baza art 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare compus din doi ani plus pedeapsa ce urmează a fi aplicata prin prezenta, conf. art 82 cod pen.

In baza art 359 cod proc. pen va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art 83 cod pen. care statuează ca in cazul in care va savarsi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare, instanţa va revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea pedepsei in întregime.

Sub aspectul laturii civile.

Potrivit raportului de expertiza contabila judiciara de la fl. 53 dosar parchet, prejudiciul creat bugetului de stat prin neinregistrarea in contabilitate a facturii fiscale seria BC ACB nr. 4713212/2004, este in cuantum de 4.414,25 lei, din care TVA plata 1904,86 lei si impozit pe profit 25% 2509,39 lei.

Partea civila a solicitat despăgubiri in suma de 490620,2927 lei, insa nu a dovedit in nici un fel cuantumul acestui prejudiciu, iar asa cum s-a reţinut si in considerentele anterior mentioante, fapta dedusa judecaţii este doar cea prev. de art 9 lit. b din lg. 241/2005 nu si cea prev. de art 4 din acelaşi act normativ, asa incat in cauza nu poate fi vorba de acoperirea unui prejudiciu prin estimare .

Pe cale de consecinţa, in cauza fiind intrunite condiţiile art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. coroborat cu art 998 cod civ., privind răspunderea civila delictuala,instanta va obliga inculpatul la plata sumei de 4414,25 lei, cu titlu de despăgubiri civile către partea civila statul roman prin ANAF Bucureşti, reprezentat DGFP Bacău.

In baza art 65 cod pen cu referire la art 64 alin 1 lit. c cod pen., cu aplic.art 14 alin 4 cod pen. va interzice inculpatei dreptul de a ocupa funcţia de administrator in cadrul societăţilor comerciale pe o durata de 5 ani.

Va dispune comunicarea către Oficiul National al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, in termen de 15 zile de la data rămânerii definitive si in forma legalizata, in vederea efectuării menţiunilor necesare in registrul comerţului.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat in suma de 200 lei, din care 100 lei onorariu apărător din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariului apărător din oficiu in cuantum de 100 lei, av. Bran V., din fondurile MJ către BA Moinesti.

Etichete: