Top

Fond funciar

Judecătoria Moineşti Judecător: OLguţa Lungu Tranole Sentinţa civilă nr.1747 din 12 august 2010 Cod:

Constată că reclamanţii B.N., M.E., D.P., D.D., D.I., S.S., F.M., D.M., D.D. au chemat în judecată prin cererea înregistrată la data de 23.03.2009, sub

nr.1047 pe pârâtele COMISIA LOCALĂ……pentru aplicarea Legilor fondului

funciar şi COMISIA JUDEŢEANĂ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …, solicitând a fi obligată pârâta Comisia Locală …, să rezolve cererea prin care autorul reclamanţilor D.I. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,5 stânjeni teren vegetaţie forestieră, situat în punctul …, cu vecinii: …, precum şi pentru suprafaţa de 2,5 stânjeni teren cu vegetaţie forestieră situată în acelaşi punct.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru iar în motivarea acesteia se arată că reclamanţii sunt moştenitorii defunctului D.V.I. care în timpul vieţii a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de 4,5 stânjeni teren vegetaţie forestieră, care a aparţinut mamei sale D.S. şi suprafaţa de 2,5 stânjeni, a fost solicitată de pe urma defunctului D.N.,fără descendenţi fratele său.

Cu toate că s-au făcut demersuri nenumărate la Comisia Locală …, aceasta nu a rezolvat cererea.

La termenul din …, .instanţa a dispus conexarea dosarului nr. …/2009 la prezentul dosar.

în respectivul dosar, reclamanţii G.D., B.O., R.M., G.I.I., G.V., G.V., F.V., CE., G.A. şi B.N. au chemat în judecată pe pârâtele COMISIA LOCALĂ … pentru aplicarea Legilor fondului funciar şi COMISIA JUDEŢEANĂ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …, solicitând a fi obligată pârâta Comisia Locală …, să rezolve cererea prin care autoarea reclamanţilor G.E. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 9 stânjeni teren vegetaţie forestieră, situat în punctul ….,cu vecinii:

Se arată în motivarea cererii că reclamanţii sunt moştenitorii legali ai defunctei G.E. decedată la …, defuncta formulând în timpul vieţii cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate,pentru suprafaţa de 9 stânjeni teren vegetaţie forestieră, ce provine de la bunica reclamanţilor, D.S. Cu toate că s-au făcut demersuri nenumărate de către reclamanţi la Comisia Locală …, aceasta nu a rezolvat cererea.

La data de …, reclamanţii B.N., M.E, D.P., D.D., D.I., S.S., F.M., D.M., D.D., au solicitat printr-o cerere de majorare punerea în posesie şi pentru suprafaţa de 3 stânjeni teren vegetaţie forestieră de la pct. … iar reclamanţii G. D., B.6., R.M., G.I.I., G.V., G.V., F.V., CE., G.A. şi B.N., printr-o cerere

2

ulterioară la data de …, au solicitat obligarea pârâtei să le rezolve cererea privind suprafaţa de 1 stânjen teren vegetaţie forestieră,situată în acelaşi punct.

Ulterior, la termenul din …, reclamanţii au renunţat la cererea privind suprafaţa de 1 stânjen teren vegetaţie forestieră şi cu privire la chemarea în judecată şi a Comisiei Judeţene ….

Comisia Locală … a făcut cunoscut instanţei că cererile reclamanţilor nu au putut fi soluţionate, deoarece cu toate că s-au întreprins demersuri pentru întocmirea planurilor parcelare, pentru terenurile din pct. …, … urmează a fi întocmite după ce se va termina procesul de validare şi implicit de punere în posesie în porţiunea de teren ……..

De asemenea în întâmpinarea depusă(fila 9) arată pârâta Comisia Locală că reclamanţii şi-au dovedit dreptul de a solicita terenurile menţionate în cerere inclusiv prin acte cum ar fi testament, cererile proprietarilor sunt făcute în stânjeni şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea validării, stânjenul trebuie transformat în hectare, lucrare ce trebuie executată de specialişti cu aparatură specială.

Au solicitat toţi reclamanţii ca să fie obligată COMISIA LOCALĂ … pentru aplicarea Legilor fondului funciar să îi pună în posesie pe suprafaţa solicitată.

In cauză s-au depus acte ,s-au solicitat relaţii de la cele două comisii şi s-a efectuat o expertiză topo , instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

La data de …, defunctul D.V.I., s-a adresat cu o cerere Comisiei Locale …, prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de 4,5 stânjeni teren vegetaţie forestieră, în calitate de moştenitor al defunctei D. S. şi 2,5 stânjeni teren vegetaţie forestieră după fratele său decedat D.N..

In dovedirea cererii a depus un testament prin care I.P.N., bunicul defunctului D.V.I. i-a lăsat mamei acestuia D.S. 9 stânjeni teren din hotarul … până în hotarul …(fila 18).

După decesul lui D.V.I, moştenitorii legali ai acestuia, respectiv reclamanţii B.N., M.E., D.P., D.D., D.I., S.S., F.M., D.M., D.D., s-au adresat Comisiei locale … la data de … pentru soluţionarea cererii formulată de către autorul lor(fîla 14).

Reclamanţii G.D., B.O., R.M., G.I.I, G.V., G.V., F.V., CE., G.A. şi B.N. sunt moştenitorii defunctei G.E., fiica defunctei S.D. şi de asemenea au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate după aceasta pentru terenul menţionat în testament.

Autoarea lor G.E. a solicitat la data de … reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 9 stânjeni din testament.

Cu adresa nr. … Comisia locală … face cunoscut instanţei că în dosarele înregistrate sub nr…. aflate la Comisia locală …, au fost formulate cereri de către autorii reclamanţilor B.N., M.E., D.P., D.D., D.I., S.S., F.M., D.M., D.D. numai pentru suprafeţele de 2,5,3 şi 4,5 stânjeni.

3

Pentru suprafaţa de 3 stânjeni s-a depus la dosar Actul de vânzare cumpărare(fila 62) din care se reţine că suprafaţa de 3 stânjeni teren se află situată la pct. …începând din pârâul… şi până în hotarul….

In cauză s-a efectuat o expertiză tehnică topo.

După efectuarea expertizei, nu s-au formulat obiecţiuni.

Expertul a identificat suprafeţele de teren din actele de proprietate existente la dosar, respectiv testamentul şi actul de vânzare cumpărare precum şi o altă suprafaţă de teren pentru care nu s-a făcut dovada cu acte de proprietate.

A fost identificată suprafaţa de 9 stânjeni teren formată din două trupuri, respectiv: 4,5 stânjeni lăţime = 10,04 m =2,7328 ha,UP II … ua 43 D,43C,54A,42A,41A,45A, pe anexa nr. 1,poligonul punctelor 1-26-27-4-1,cu vecinii: ….(teren ce se regăseşte în Testamentul nr….),amplasat aproximativ longitudinal pe axa este-vest,de la est(terenurile cu păşune de pe coasta de est a muntelui) până la vest … plai …, moştenitori def. G.E. şi 4,5 stânjeni lăţime = 10,04 m =2,7328 ha,UP II … ua 43 D,43C,54A,42A,41A,45A, pe anexa nr.l, poligonul punctelor 26-2-3-27-26,cu vecinii: N-pădure Ocol Silvic Moineşti,E-proprietăţi particulare, S-pădure Ocol silvic …,V-hotar UAT …(teren ce se regăseşte în Testamentul nr….),amplasat aproximativ longitudinal pe axa este-vest,de la est(terenurile cu păşune de pe coasta de est a muntelui) până la vest Creasta Muntelui plai …, moştenitori def. D.I., conform testamentului în care sunt evidenţiaţi 4,5 stânjeni.

S-a identificat de asemenea 3 stânjeni lăţime = 6,69 m( teren ce se regăseşte în actul de vânzare cumpărare nr.337/481 din 20.03.1922) în suprafaţă de 1,7557 ha amplasat aproximativ longitudinal pe axa est-vest, de la est(terenurile cu păşune de pe coasta de est a muntelui) până la vest Creasta Muntelui Plai …,UP II …, ua 38 B,39B,39A,40B,40A, pe anexa nr.l poligonul punctelor 21,22-23-24-21,cu vecinii: … teren vegetaţie forestieră în pct. …,moştenitori def. S.A.

Inafara acestor terenuri pentru care s-a făcut dovada dreptului de proprietate, expertul a mai identificat o suprafaţă de 5 stânjeni teren,pentru care nu există acte de proprietate şi pe care instanţa nu îl va avea în vedere la admiterea cererii, deoarece nu s-a făcut dovada că autorii reclamanţilor ar fi fost proprietarii acestui teren.

In raport de situaţia de fapt expusă, instanţa urmează a admite cererea reclamanţilor cu privire la suprafeţele pentru care deţin acte de proprietate.

Va fi obligată Comisia locală … de aplicare a legilor fondului funciar să rezolve cererile reclamanţilor prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate,pentru suprafeţele pentru care deţin acte de proprietate conform identificării expertului topo şi să-i pună în posesie pe reclamanţi, conform schiţei la raportul de expertiză.

Reclamanţii au solicitat cheltuieli de judecată, respectiv onorariul expertului topo în sumă de 1600 lei şi onorariul de avocat în sumă de 800 leixonform chitanţei nr…..

4

Instanţa în baza art.274 C.pr.civilă va obliga pârâta să achite cheltuielile de judecată suportate de către reclamanţi, deoarece este partea care a căzut în pretenţii.

Motivaţiile pârâtei privitoare la întârzierea în soluţionarea cererilor reclamanţilor,nu pot fî primite pentru a exonera pârâta de plata cheltuielilor.

Pârâta se află în culpă, având în vedere că cererile au fost depuse în anul 1998 şi este inadmisibil ca timp de 12 ani să nu existe posibilitatea soluţionării acestora, nemaiavând în vedere termenul legal de soluţionare a acestor cereri.

Pârâta nu a depus suficiente diligente pentru soluţionarea cererilor, dovadă fiind faptul că prin expertiza efectuată s-au clarificat problemele privind amplasamentul.

Se va dispune plata onorariului de expert către acesta.

Pentru aceste motive,

Tags: