Top

Fond funciar

Prin sentinţa civilă nr. 240/04.02.2006 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis plângerea formulată de către petentul AC în contradictoriu cu intimatele Comisia locală Preuteşti, Comisia judeţeană Suceava, Direcţia Silvică Suceava s-a desfiinţat partial Hotărârea nr. 554/15.05.2008 şi s-a reconstituit dreptul de proprietatea asupra suprafeţei de 86 ha teren pădure pe raza com Preuteşti. Prin decizia civilă 857/30.04.2009 s-au admis recursurile declarate de către intimate, s-a modificat în totalitate sentinţa civilă atacata şi s-a respins plângerea ca nefondată pe motiv că petentul nu a făcut dovada că s-a adresat în termen cu cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire petentul în baza art. 322 alin.1 pct. 5 Cod proc civilă susţinând că în arhiva primăriei Preuteşti s-a găsit cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru termenul solicitat făcând astfel dovada că s-a adresat cu cererea în termenul legal prevăzut de legea 247/2005.

Tribunalul a constatat că cererea de revizuire este întemeiată deoarece prin cererea înregistrată sub nr. 5/22.08.2005 petentul a făcut dovada că s-a adresat comisiei locale pentru a i se reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 9,15 ha teren arabil şi 96 ha teren cu vegetaţie forestieră aşa cum rezultă din copia borderoului de intrare a cererii existentă la Primăria com Preuteşti.

Etichete: