Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACAU

Dosar nr.5771/270/2008

Din 15.12.2008

Fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 503

Şedinţa publică din 13.02.2009

Desfăşurată la sediul instanţei

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – ADRIAN ASAVEI

Grefier – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind plângerea împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar – fond funciar , formulată de reclamantul D.Gh.N. , împotriva pârâtelor : Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău şi Comisia locală pentru aplicarea Legii 18/1991 M-tirea Caşin .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat reclamantul personal , lipsă pârâtele .

Procedura de citare legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, fiind întrebat reclamantul precizează că prin actul de vânzare cumpărare de la fila 18 dosar , face dovada că numitul Ş.N. a cumpărat mai multe terenuri de la N.P. şi cu care face dovada este unul din vecinii terenului pe care îl notifică .Precizează că nu are act de proprietate pentru teren , teren care a fost trecut în anexa 15 şi actele primăriei ,înregistrările existente în „ bap”, nu are alte acte doveditoare.

Instanţa faţă de actele existente la dosar , constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvîntul în fond .

Reclamantul având cuvîntul solicită a se admite acţiunea , tatăl său a fost proprietar de teren pădure din 1939 , nu a găsit actele existente la dosar şi face dovada proprietăţii terenului .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a rămas în pronunţare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constată că reclamantul D.G.N., domiciliat în … a chemat în judecată pârâtele :Comisia locală Mănăstirea Caşin, jud. Bacău de aplicare a Legilor fondului funciar şi Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău solicitând instanţei de judecată anularea Hotărârii nr.12588 din 28.10.2008.

Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar iar în motivare învederează instanţei că prin Hotărârea nr.12588 din 28.10.2008 Comisia

Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor i-a invalidat propunerea Comisiei locale M-rea Caşin de aplicare a Legilor fondului funciar pentru suprafaţa de 1 ha teren cu vegetaţie forestieră motivând că i s-a reconstituit deja dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută în proprietate la data deposedării abuzive de către regimul comunist.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamantul D.Gh.N. s-a adresat cu cerere Comisiei locale de fond funciar din com. M-rea Caşin, jud. Bacău pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1 ha teren cu vegetaţie forestieră în calitate de moştenitor legal al defunctului tată D.P.G.

Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin Hotărârea nr.12588 emisă în data de 28.10.2008 invalidează propunerea Comisiei Locale motivând că i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută la data deposedării abuzive de către regimul comunist respectiv de 1,93 ha pădure, eliberându-i T.P. nr.78418/2002 şi T.P. nr. 77615/1995.

În sensul arătat defunctul D.P.G., tatăl reclamantului deţinea conform adeverinţei nr.6/21.01.2002 emisă de Primăria comunei Bogdăneşti pe numele lui D.P.G. suprafaţa de 1,93 ha.

Împotriva Hotărârii nr.12588 emisă de Comisia Judeţeană Bacău formulează această cerere solicitând anularea acesteia ca fiind netemeinică şi nelegală întrucât posedă forme legale de proprietate asupra terenului solicitat în reconstituirea dreptului de proprietate teren ce a fost deţinut până la cooperativizarea agriculturii de tatăl său.

În dovedirea cererii reclamantul depune la dosar în copie autentificată un contract de vânzare-cumpărare încheiat între N.D.I. în calitate de vânzător şi D.P.G. şi alţii în calitate de cumpărători pentru suprafaţa de 5 ha dobândită de către N.D.I. prin cumpărare din obştea moşiei Bogdăneşti.

Conform actului tatăl defunctului a cumpărat suprafaţa de 1 ha, teren pădure.

Instanţa, reţine că după înlocuirea actului terenul nu a fost înregistrat în nici un act oficial din care să rezulte transferul proprietăţii la tatăl defunctului, cum trebuia iniţial să fi fost menţionat în B.A.P.

Comisia judeţeană Bacău prin întâmpinarea formulată solicită respingerea acestei cereri, motivând că reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate pentru terenul solicitat în reconstituire, iar neclarităţile cu privire la acest teren de la Comisia locală M-rea Caşin, jud. Bacău au determinat invalidarea propunerii comisiei locale de fond funciar.

Tot comisia judeţeană Bacău arată că pentru suprafaţa de 1,93 ha, unde s-a făcut dovada proprietăţii s-au emis titlurile de proprietate nr.78418 în anul 2002 şi nr.77615 în anul1995.

Faţă de cele arătate, instanţa va respinge cererea reclamantului ca fiind netemeinică şi nelegală şi în consecinţă va menţine ca temeinică şi legală Hotărârea de invalidare a propunerii Comisiei locale de fond funciar din M-rea Caşin, jud. Bacău de înscriere în Anexa 37 – defunct D.P.G. cu moştenitor legal reclamantul D.Gh.N. cu suprafaţa de 1 ha teren cu vegetaţie forestieră conform dispoziţiilor art.53 alin.2 din Legea 18/1991.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HO T Ă R Ă Ş T E :

Respinge plângerea formulată de petentul D.Gh.N.,domiciliat în … împotriva Hotărârii nr.12588 din 28.10.2008 Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.02.2009.

Etichete: