Top

Partaj

Dosar nr. 3724/260/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 48 Şedinţa din 13 ianuarie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 13.08.2010, reclamanta S.F. a chemat în judecată pe pârâtul CI. solicitând instanţei să dispună împărţirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei în cote de Vi,. Cu cheltuieli de judecată.

în motivarea cererii reclamanta a precizat că a fost căsătorită cu pârâtul, căsătorie ce a fost desfăcută prin s.c. nr. 304/2010 a Judecătoriei Moineşti.

A mai arătat reclamanta că, în timpul căsătoriei a dobândit împreună cu pârâtul următoarele bunuri: o casă din bolţari acoperită cu azbociment, compusă din 4 camere şi hol şi un grajd din bolţari şi lemn acoperit cu tablă în corn. Pârjol, sat Pârjol.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 C.Fam.

In dovedire, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu, proba cu martori şi proba cu expertiză.

Pârâtul legal citat nu a formulat întâmpinare şi nu s-a înfăţişat în instanţă.

Au fost administrate proba cu înscrisuri, interogatorii reciproce, proba testimonială şi expertize, răspunsurile părţilor la interogatoriu şi depoziţiile martorilor fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Prin încheierea din 23 septembrie 2010 s-a dispus avansarea în întregime de către stat a sumei de 900 lei reprezentând taxa de timbru stabilită în prezentul dosar.

Din analiza mijloacelor de probă administrate în cursul judecăţii, rezultă că părţile au avut calitatea de soţi, iar căsătoria lor a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. 304/2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti.

Instanţa aminteşte că potrivit art. 30 alin. 1 C. fam., bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor, cu excepţiile indicate de art. 31 C. fam.

Prin încheiarea de admitere în principiu din data de 04.11.2010 s-a constatat că părţile au dobândit în cursul căsătoriei următoarele bunuri comune în cote de Vr. o casă din bolţari acoperită cu azbociment, compusă din 4 camere şi hol şi un grajd din bolţari şi lemn acoperit cu tablă în corn. Pârjol, sat Pârjol.

In raportul de expertiză finală s-au propus două varinte de lotizare.

1

Instanţa va dipsune atribuirea loturilor conform variantei 2 de lotizare deoarece această variantă este mai puţin împovorătoare pentru părţi, inclusiv sub aspectul cuantumului sultei ce urmează a fi plătită.

în ce priveşte ajutorul public judiciar dispus prin încheierea din 23 septembrie 2010, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 18 coroborate cu dispoziţiile art. 19 din OUG nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Conform acestora, cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile sale.

Partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume.

Dacă partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade în pretenţii, cheltuielile procesuale avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

în cauză, având în vedere că partajul bunurilor comune profită ambelor părţi, instanţa apreciază că vina procesuală în declanşarea procesului este comună. Prin urmare, se impune ca părţile să suporte împreună contravaloarea taxei judiciare de timbru avansate de stat, cu atât mai mult cu cât, prin partaj părţile au dobândit capacitatea materială de a suporta aceste cheltuieli.

Având în vedere culpa procesuală comună a părţilor în prezentul litigiu, în baza art. 274 C.pr.civilă va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1100 lei reprezentând Vi din onorariu expert şi Vi din onorariu apărător dovedite în cauză

Etichete: