Top

Partaj

SENTINŢA CIVLĂ NR. 967

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 141/2003, reclamanţii … Ilie, … Săndica şi … Doina, au chemat în judecată pe pârâţii … Constantin, … Ştefan şi … Mihai, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajul averii succesorale privind bunurile rămase la decesul defunctului Tănase C. Ion, urmând a se stabili masa bunurilor de împărţit, cotele ce li se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune prin individualizarea şi atribuirea loturilor .

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că defunctul Tănase C. Ion a decedat în anul 1961, moştenitori cu vocaţie la succesiune rămânând … Ilie, soţul fiicei defunctului Tănase C. Ion, … Elena, copiii .. Doina şi Moraru .., rezultaţi din căsătoria cu fiica defunctului, precum şi pârâţii, copiii defunctului.

Arată reclamanţii că la decesul defunctului Tănase C. Ion şi a soţiei sale au rămas următoarele bunuri: o casă bătrânească şi terenul intravilan în suprafaţă de 6203 mp, toate situate în satul …, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 728 Cod civil.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri .

Ulterior, reclamanţii au depus o cerere precizatoare (fila 46 din dosarul 141/2003), în conţinutul căreia au arătat că pentru stabilirea corectă a cadrului procesual trebuie reţinut faptul că, pe lângă cei citaţi mai au calitate procesuală şi … Marcel – fratele reclamantelor, … Dobriţa (fostă Tănase), … Simion – decedat cu moştenitori şi … Elisabeta- frate şi surori ai pârâţilor.

Dosarul nr. 141/2003 a fost conexat la dosarul nr. 8123/2002 având ca obiect acţiune în constatare, iar prin Încheierea din 23 noiembrie 2004 s-a disjuns acţiunea având ca obiect partaj, de cererea având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, dispunându-se suspendarea judecăţii până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii privind dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul cu nr. 6969/2004.

La termenul din data de 3 aprilie 2007, Vişan Ion a solicitat introducerea în cauză în calitate de fii ai lui Vişan Ilie – decedat, a numiţilor Vişan Ion, Vişan Mihai şi Miron Cornelia, dispunându-se introducerea acestora în cauză, depunându-se totodată şi actele de stare civilă aferente.

La termenul din data de 24 aprilie 2007, Vişan Ion, în calitate de moştenitor al defunctului Vişan Ilie, a depus cerere reconvenţională în cuprinsul căreia a solicitat ca prin hotărâre ce se va pronunţa să se constate şi să se dispună realizarea unui drept de creanţă în valoare de 30.000 lei asupra imobilului în litigiu, constând în îmbunătăţiri aduse imobilului şi construcţii nou edificate, alăturate acestuia. În motivarea cererii reconvenţionale s-a arătat că a locuit în acest imobil cu defunctul Vişan Ilie, atât înainte cât şi după mutarea lui în imobil, survenite urmare a căsătoriei cu Crăciun Domnica. Se arată că împreună cu soţia sa, Vişan Mariana a adus imobilului pe propria lor cheltuială, o serie de îmbunătăţiri , edificând în acelaşi timp construcţii noi, fie alipite imobilului , fie separate, care să-l facă locuibil şi funcţionabil, potrivit unor nevoi civilizate de trai, cât şi afectate ocupaţiilor cu specific rural.

Astfel, pentru a-l face locuibil, au făcut la vechiul imobil următoarele îmbunătăţiri şi adăugiri: tras lumină electrică, racordat imobil cu canalizare de la o distanta de 150 m.l., reparat pereţii la interior respectiv dat jos vechea lipeală, lipit din nou cu pământ şi văruit toate camerele, tencuit la exterior întreaga casa, schimbat acoperişul integral şi pus azbociment, făcut subzidire de jur împrejur pe 3 laturi ale casei( faţă, spate şi lateral stânga), făcut trotuare in jurul casei, turnat rombeton in 2 camere, schimbat 4 uşi şi 2 ferestre cu geam cu tot, făcut sobă teracotă, făcut plită in bucătărie( sobă) făcut o scară cu 3 trepte la intrarea in casă, plantat 800 butuci cu vita de vie, efectuat lucrările de dezafectare pentru edificarea lucrărilor noi şi a executat următoarele construcţii noi: construit o bucătărie , construit o baie dotată cu cada, scaun WC, chiuvetă, oglindă şi racord apă, faianţat cu gresie, construit un hol, construit o scara cu 2 trepte la intrarea in hol şi bucătărie, edificat o magazie in spatele casei lipită de casă şi tencuită la exterior, construit un grajd pentru oi şi un grajd pentru vaci, ambele cu pardoseala din dale, executat lucrările complementare pentru edificarea construcţiilor noi.

Întrucât aceste îmbunătăţiri şi construcţii noi sunt de natură să crească substanţial valoarea de circulaţie a imobilului , solicită să se stabilească prin expertiză, valoarea de circulaţie iniţial a imobilului şi separat contravaloarea îmbunătăţirilor. În ceea ce priveşte sistarea stării de indiviziune, solicită ca imobilului să-i fie atribuit lui, cu obligaţia de a plăti comoştenitorilor, contravaloarea cotelor ce li se cuvin.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 492 şi următoarele Cod civil, art. 118 Cod procedură civilă, art. 274 Cod procedură civilă.

La termenul din data de 5 iunie 2007, s-a dispus introducerea în cauză a numiţilor Tănase Mariana, în calitate de soţie supravieţuitoare a lui Tănase Niculae şi a numiţilor Aragea Daniela şi Tănase Constantin, în calitate de fii, totodată au fost introduşi în cauză moştenitorii lui Tănase Dobre, fiul lui Tănase C. Ion.

La termenul din 30 octombrie 2007, când s-a discutat probatoriul, instanţa a încuviinţa pentru reclamanţi proba cu interogatoriul pârâţilor şi înscrisuri, lui … Ion, … Doina şi … Florica, proba cu martori, iar ulterior s-a încuviinţat proba cu expertiza tehnica imobiliară fiind depus la dosar raportul de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( filele 125 şi următoarele, vol. III din dosar ) faţă de care s-au formulat obiecţiuni , admise doar parţial de către instanţă.

S-au luat interogatorii lui Zidaru Doina (fila 120), Nenciu Florica ( fila 193), Tănase Erimia (fila 196), Vişan Mihai ( fila 199) , Vişan Marcel ( fila 234); Moraru Alexandra (fila 237); Miron Cornelia (fila 240); Tănase Mihai (fila 243); Casargic Dobriţa (fila 246) şi au fost audiaţi martorii Oană Ion, Mihai Daniela, Pascu Florica, Tărcatu Alexandru şi Avram Iancu, declaraţiile lor fiind consemnate şi ataşate la dosar.

La termenul din 28 aprilie 2008, s-a dispus introducerea în cauză a numitei … Marioara, în calitate de fiică a lui Ioniţă Elisabeta, indicându-se ulterior şi ceilalţi moştenitori a lui Ioniţă Elisabeta ( fostă Tănase), în persoana numiţilor Dobre Anica , Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel, Brânză Petronela, Mirică Doina, şi Zamfir Margareta, dispunându-se introducerea acestora în cauză.

Prin înscrisurile depuse de … Maria şi respectiv … Constantin ( fila 63 şi 64 din volumul 2 al dosarului), … Maria a învederat că cedează partea ce i-ar reveni din moştenire, fiului ei … Constantin, iar acesta din urmă la rândul său, a precizat că înţelege să accepte şi ceea ce i-ar fi revenit mamei sale , arătând că înţelege să cedeze partea sa şi a mamei, părţilor care înţeleg să le cumpere.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

De pe urma defunctului Tănase C.- Ion, decedat la data de 05.06.1961, a rămas ca masă succesorală, cota de 1/1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in vatra satului …, com. Frecăţei, jud. Tulcea, format din teren în suprafaţa de 6000 mp. şi casă de locuit, formată din 2 camere şi o sală, imobil pe care l-a dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare , autentificat de Tribunalul Judeţului Tulcea, cu nr. 26/11.01.1948 (fila 282 din dosarul 8123/2002). Deşi iniţial prin încheierea de admitere în principiu s-a reţinut că masa partajabilă este formată din suprafaţa de 6.000 mp din măsurătorile efectuate de expertul tehnic imobiliar precum şi din măsurătorile cadastrale a rezultat că actualmente suprafaţa de teren în cauză este de numai 5.104,59 mp, aspect explicabil de altfel întrucât după pronunţarea încheierii de admitere în principiu părţile au învederat că o parte din suprafaţa de teren a format obiectul unui antecontract de vânzare-cumpărare, eliberându-se ulterior titlul de proprietate în temeiul Legii 18/1991 în favoarea promitentului cumpărător Pahom Constantin.

Se reţine că Tănase C. Ion a fost căsătorit cu Floarea, lăsând ca descendenţi pe Tănase Constantin, Tănase Ştefan, Tănase Mihai, Casargic Dobriţa, Tănase Elena, şi Tănase Dobre, astfel că, aceştia din urmă aveau calitatea de moştenitori în calitate de fii, în cotă de 1/6 fiecare.

Totodată se reţine că … Elena, fiica defunctului Tănase C. Ion, a decedat înaintea acestuia, în data de 2 martie 1954, fiind căsătorită cu Vişan Ion al cărui deces a survenit la data de 25.10.2004, iar din căsătoria lor au rămas 3 copii, respectiv Zidaru Doina, Moraru Alexandra, şi Vişan Marcel.

Se mai reţine că Tănase Dobre, fiul defunctului Tănase C. Ion, a decedat în data de 21.04.1986, lăsând ca moştenitori cinci copii, respectiv Tănase Erimia, Alexandru Maria, Parfene Aftenia, Nenciu Florica şi Tănase Neculae, acesta din urmă decedând în data de 14 februarie 2007, rămânând de pe urma sa ca moştenitori Tănase Maria în calitate de soţie supravieţuitoare şi fiii Aragea Daniela şi Tănase Constantin.

După decesul fiicei defunctului Tănase Elena, soţul supravieţuitor al acesteia – Vişan Ilie (decedat ulterior la 25.10.2004), s-a recăsătorit în anul 1958, cu numita Crăciun Domnica iar din căsătoria acestora au rezultat copiii Miron Cornelia, Vişan Mihai şi Vişan Ion, căsătorit cu Vişan Mariana.

Pentru a stabili calitatea de moştenitori şi cotele ce ar fi revenit acestora, se impun următoarele precizări: cum fiica defunctului Tănase Elena, căreia îi revenea 1/6 din moştenire, era predecedată la data deschiderii moştenirii, decesul ei survenind în data de 2 martie 1957, soţul supravieţuitor al acesteia – Vişan Ilie, decedat ulterior în 25.10.2004, nu are vocaţie succesorală proprie la moştenirea socrului său Tănase C. Ion, în condiţiile în care soţul supravieţuitor nu poate veni la moştenire prin reprezentare, iar partea din moştenire pe care ar fi cules-o Tănase Elena va fi preluată de către fiii acesteia Zidaru Doina, Moraru Alexandra şi Vişan Marcel, care vor lua împreună cota de 1/6 prin reprezentarea mamei lor predecedate, astfel încât cei trei copii ai numitei Tănase Elena au o cotă de 1/18 fiecare.

După deschiderea moştenirii a survenit decesul unui alt fiu al defunctului, numitul Dobre Tănase (decedat la 21.04.1986). Cum acesta ar fi preluat o cotă de 1/6 din masa succesorală , partea din moştenire ce i se cuvine acestuia va fi dobândită prin retransmitere de către cei cinci copii ai săi, Tănase Neculae, Tănase Erimia, Alexandru Maria, Parfene Aftenia şi Nenciu Florica, aceştia din urmă având o cotă de 1/30 din masa succesorală. Se mai reţine că Tănase Neculae , fiul lui Tănase Dobre a decedat în data de 14 februarie 2007, astfel încât partea din moştenire ce i-ar fi revenit în cotă de 1/30 va fi preluată prin retransmitere de către : Tănase Maria , în calitate de soţie supravieţuitoare, care ar avea astfel ? din 1/30 , respectiv 1/120 şi Aragea Daniela şi Tănase Constantin, în calitate de fii, cu o cotă de ? din 1/30, respectiv 1/80 fiecare.

Prin contractul de vânzare cumpărare de drepturi litigioase autentificat sub nr. 879/24.03.2008, Moraru Alexandra, Vişan Marcel şi Tănase Erimia au vândut lui Vişan Ion, drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului (înscrisul aflat la fila 19 din volumul II –dosar 6969/2004).

Pe cale de consecinţă, urmare a vânzării drepturilor litigioase, Vişan Ion are calitatea de coindivizar, calitate dobândită tocmai ca urmare a vânzării de drepturi litigioase, întrucât mergând pe principiile aplicate în materia dreptului succesoral, dacă nu ar fi intervenit această vânzare, nu ar fi avut calitate de moştenitor, ca şi fiu din a doua căsătorie al lui Vişan Ilie, tocmai în considerarea celor mai sus expuse, în sensul că Vişan Ilie nu avea vocaţie succesorală proprie la moştenirea socrului său Tănase C. Ion şi nu putea veni la moştenirea soţiei sale Tănase Elena, predecedată, prin reprezentare.

De altfel, acelaşi raţionament juridic privind inexistenţa calităţii de moştenitor se răsfrânge şi asupra celorlalţi doi fii din a doua căsătorie a lui Vişan Ilie cu Crăciun Domnica, în persoana numiţilor Miron Cornelia şi Vişan Mihai.

După pronunţarea încheierii de admitere în principiu, părţile au depus la dosarul cauzei două contracte de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase din care rezultă că prin contractul autentificat sub nr. 1115/21.aprilie 2008 Tănase Mihai şi Tănase Ştefan au vândut lui Zidaru Doina drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului ( fila 186 vol. III) iar prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1222/25. aprilie 2008 Tănase Constantin , fiul lui Tănase C. Ion şi-a vândut şi el drepturile litigioase tot către Zidaru Doina ( fila 187, vol III ), ceea ce va determina pe cale de consecinţă schimbarea coindivizarilor şi a cotelor indivize.

Referitor la numita Ioniţă Elisabeta, fostă Tănase, din examinarea certificatului de naştere şi a actului de identitate, privind-o pe aceasta (fila 153,153 din dosarul 8123/2002) se reţine că la rubrica destinată tatălui nu este consemnat nimic iar la rubrica destinată mamei apare o cu totul altă persoană decât soţia defunctului Tănase C. Ion, respectiv numita Tănase Anica şi nu Floarea, numele corect al soţiei defunctului Tănase C. Ion.

Prin urmare, cum nu s-a probat că Ioniţă Elisabeta este descendenta lui Tănase C. Ion, nici fiii acesteia : Militaru Marioara, Dobre Anica, Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel , Brânză Petronela, Mirică Doina şi Zamfir Margareta nu au calitatea de moştenitori în cauză.

Relativ la cele învederate în înscrisurile depuse la dosar şi aflate la fila 63 şi 64, prin care Tănase Maria arată că cedează fiului său Tănase Constantin, partea din moştenire ce i s-ar cuveni iar Tănase Constantin că îşi manifestă disponibilitatea de a vinde cota sa şi a mamei, acestea nu pot fi luate în considerare întrucât partea renunţătorului profită tuturor coerezilor.

Pentru considerentele mai sus expuse, având în vedere dispoziţiile art. 728 Cod civil, 492 şi urm. Cod civil, instanţa va admite acţiunea principală şi cererea reconvenţională urmând a constata că de pe urma defunctului Tănase C. Ion decedat la data de 5.06.1961 a rămas ca masa succesorală cota de 1/1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in vatra satului …, com. Frecăţei, jud. Tulcea, format din teren in suprafaţa de 5.104,59 mp. şi casă de locuit, formată din 2 camere şi o sală.

Se va constata că au calitatea de moştenitori Tănase Constantin in calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Tănase Ştefan în calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Tănase Mihai in calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Casargic Dobriţa in calitate de fiica cu o cotă de 1/6, Zidaru Doina cu o cotă de 1/18 in calitate de nepot de fiu predecedat, Moraru Alexandra in calitate de nepot de fiu predecedat cu o cotă de 1/18, Vişan Marcel în calitate de nepot de fiu predecedat cu o cotă de 1/18( pentru aceştia 3 din urmă cota fiind dobândită prin reprezentarea mamei lor predecedate Tănase Elena căreia i-ar fi cuvenit 1/6), Tănase Irimia in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Alexandru Maria in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Parfene Aftenia in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Nenciu Florica in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30 ( pentru aceştia patru din urma cota fiind dobândită prin retransmitere de la tatăl lor Tănase Dobre căruia i-ar fi cuvenit 1/6), Tănase Maria in calitate de soţ supravieţuitor a lui Tănase Niculae cu o cotă de 1/120, Aragea Daniela in calitate de strănepot cu o cotă de 1/80, Tănase Constantin in calitate de strănepot cu o cotă de 1/80( pentru aceştia 3 din urma cota fiind dobândită prin retransmitere de la tatăl respectiv soţ Tănase Neculae căruia i-ar fi revenit o cotă de 1/30 in calitate de descendent al lui Tănase Dobre, fiul lui Tănase C. Ion ce ar fi preluat o cotă de 1/6).

Urmează a se constata că Moraru Alexandra, Vişan Marcel şi Tănase Erimia şi-au vândut drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului inclus in masa partajabilă lui Vişan Ion şi că nu au calitate de moştenitori Militaru Marioara, Dobre Anica, Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel, Brânză Petronela, Mirică Doina, Zamfir Margareta, Miron Cornelia, Vişan Mihai.

Se va constata că Tănase Mihai, Tănase Ştefan şi Tănase Constantin, fiul lui Tănase C. Ion şi-au vândut drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului inclus în masa partajabilă lui Zidaru Doina.

Instanţa va constata că părţile deţin in indiviziune imobilul mai sus descris in următoarele cote : Casargic Dobriţa 120/720; Zidaru Doina 400/720; Vişan Ion 104/720; Tănase Maria 6/720; Aragea Daniela 9/720; Tănase Constantin – strănepot 9/720; Alexandru Maria 24/720; Parfene Aftenia 24/720 şi Nenciu Florica 24/720.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, bunul este comod partajabil în natură expertul propunând trei variante de lotizare.

Având în vedere disp. art. 758 c.civ şi următoarele potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune urmează a se dispune ieşirea din indiviziune, rezultând o valoare totală a masei partajabile de 38423,01 lei conform raportului de expertiză tehnico-imobiliară efectuat în cauză.

Se va atribui pârâtului-reclamant Vişan Ion lotul nr. 1 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoare lotului atribuit pârâtului-reclamant Vişan Ion fiind de14100,35 lei.

Se va atribui pârâtei Casargic Dobriţa lotul nr.2 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre valoare lotului atribuit pârâtei Casargic Dobriţafiind de 3431,02 lei.

Se va atribui atribui reclamantei Zidaru Doina lotul nr.3 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre valoare lotului atribuit reclamantei Zidaru Doina fiind de 20891, 64 lei.

Deşi iniţial prin încheierea de admitere în principiu s-a constatat că pârâtul – reclamant Vişan Ion a adus o serie de îmbunătăţiri imobilului – casă de locuit , având în vedere că bunul a fost comod partajabil în natură şi că toate aceste îmbunătăţiri au căzut în lotul pârâtului- reclamant Vişan Ion, urmează a se reţine că în speţă operează confuziunea de patrimoniu în ceea ce priveşte îmbunătăţirile effectuate astfel încât nu se mai poate pune problema existenţei unui drept de creanţă la formarea şi atribuirea loturilor instanţa a avut în vedere faptul că Vişan Ion locuieşte de foarte multă vreme în imobil că a adus acestuia multiple îmbunătăţiri ce au fost individualizate iniţial în cadrul încheierii de admitere în principiu şi are o cotă indiviză mare. Totodată s-au avut în vedere şi cotele celorlalte părţi respective Casargic Dobriţa şi Zidaru Doina care în raport cu ceilalţi coindivizari au cele mai mari cote, cu precădere Zidaru Doina căreia instanţa i–a atribuit de altfel lotul cu cea mai mare valoare de circulaţie. Nu în ultimul rând s-au avut în vedere şi dispoziţiile art. 6739 c.proc. civ privind formarea şi atribuirea loturilor.

Pentru egalizarea loturilor va fi obligat pârâtul – reclamant Vişan Ion la plata sumei de 2972,82 lei către Casargic Dobrita cu titlu de sultă, la plata sumei de 454,48 lei către Zidaru Doina, la plata sumei de 320,20 lei către Tănase Maria, la plata sumei de 480,29 lei către Aragea Daniela, la plata sumei de 480,29 lei către Tănase Constantin ( strănepot), la plata sumei de 1280,77 lei către Alexandru Maria, la plata sumei de 1280,77 lei către Parfene Aftenia, la plata sumei de 1280,77 lei cu acelaşi titlu către Nenciu Florica.

Se vor compensa cheltuielile de judecată şi va obliga pe Casargic Dobrita la plata sumei de 448,25 lei către Nenciu Florica cu titlu de cheltuieli de judecată rămase necompensate, pe Tănase Maria la plata sumei de 12,10 lei către Nenciu Florica, pe Parfene Aftenia la plata sumei de 89,65 lei către Zidaru Doina, pe Aragea Daniela la plata sumei de 33,58 lei către Zidaru Doina,pe Tănase Maria la plata sumei de 10,32 lei către Vişan Ion, pe Aragea Daniela la plata sumei de 0,02 lei către Vişan Ion, pe Tănase Constantin ( strănepot) la plata sumei de 33,62 lei către Vişan Ion, pe Alexandru Maria la plata sumei de 89,65 lei către Vişan Ion cu acelaşi titlu.

Etichete:

Partaj

Sentinţa civilă nr.561

Şedinţa publică din 20 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 27.06.2008 şi înregistrată sub nr…../327/2008, reclamanta – pârâtă ………, domiciliată în …………. a chemat în judecată pe pârâtul – reclamant ………, domiciliat în ………….., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajul bunului comun, constând într-o garsonieră situată în …………

În motivare reclamanta – pârâtă a arătat s-a căsătorit cu pârâtul – reclamant la data de 26.07.2002, căsătorie ce a fost desfăcută prin divorţ prin sentinţa civilă nr.78/15.01.2008 a Judecătoriei Tulcea. În timpul căsătoriei părţile, au cumpărat o garsonieră, în cote de 50% fiecare, preţul imobilului fiind de 9000 lei, preţ ce a fost achitat astfel: 4.200 lei, formată din suma de 700 lei, bani strânşi de părţi şi 3.500 lei împrumut contractat pe numele pârâtului – reclamant, iar diferenţa de 4.800 lei, cu credit CEC pe numele reclamantei – pârâte, achitat în timpul căsătoriei până la concurenţa sumei de 1.520,12 lei.

În dovedirea acţiunii reclamanta – pârâtă a depus la dosar înscrisuri (filele 6-17).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 20 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

În drept au fost invocate disp. art.36 din Codul Fam. şi disp. din Cod proc. civ. privind împărţeala judiciară.

În probaţiune, reclamanta – pârâtă a solicitat şi instanţa a încuviinţat proba cu interogatoriul pârâtului – reclamant, probă ce a fost administrată la termenul din 04.12.2008, răspunsurile pârâtului fiind consemnate la filele 194-195 din dosar şi a probei testimoniale cu martorii …… şi ………, declaraţiile acestora fiind ataşate în dosar la filele 204 şi 206.

Pârâtul – reclamant …………., a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând să se dispună partajul bunului comun, constând într-o garsonieră, cu reţinerea unei cote de 1/2 pentru fiecare dintre părţi.

În motivarea cererii reconvenţionale, pârâtul – reclamant a arătat că preţul imobilului – garsonieră a fost achitat apelând la obţinerea unor credite, 3 dintre acestea fiind făcute pe numele său, iar cel de-al 4, pe numele reclamantei – pârâte. A mai arătat pârâtul – reclamant că pe toată perioada căsătoriei, a avut un loc de muncă care i-a permis să achite ratele şi cheltuielile gospodăreşti, iar din data de 15.04.2005 reclamanta – pârâtă nu a mai achitat nici o rată, fiind plecată în străinătate.

În probaţiune, pârâtul – reclamant a depus fotocopii de pe mai multe ordine de încasare şi chitanţe(filele 30-170) şi a propus proba cu interogatoriul reclamantei – pârâte şi cu martorii …… şi ……….

La termenul din data de 4.12.2008 instanţa a procedat la luarea interogatoriului reclamantei – pârâte(filele 190-191) precum şi la audierea martorului ….. La termenul din data de 06.01.2009 apărătorul pârâtului – reclamant a renunţat la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 10 lei şi timbru judiciar.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică imobiliară, la cererea ambelor părţi, de către expert …………, desemnat prin tragere la sorţi, expertiza având ca obiective identificarea imobilului – garsonieră, stabilirea valorii de circulaţie şi stabilirea sultelor.

La termenul de judecată din data de 17 februarie 2009, părţile au învederat instanţei că au încheiat o tranzacţie, în vederea stingerii litigiului dintre ei, aceasta reprezintă voinţa lor.

Pârâtul – reclamant prezent în faţa instanţei a precizat că tranzacţia depusă reprezintă voinţa părţilor.

Instanţa în baza art.271 Cod procedură civilă, va lua act de tranzacţia părţilor, pe care o va valida în întregime, cu următorul conţinut:

” TRANZACŢIE

Încheiată azi 17 februarie 2009 de către noi, părţile

– ………….., domiciliată în ………………, în calitate de reclamantă – pârâtă şi

– ……….., domiciliat în …………, în calitate de pârât – reclamant………

în vederea stingerii litigiului ce face obiectul dosarului nr…../327/2008 al Judecătoriei Tulcea, referitor la partajarea bunurilor comune ce fac obiectul prezentului dosar, am încheiat următoarea tranzacţie:

Eu, ……….., primesc în deplină posesie şi proprietate imobilul din …………., având numărul cadastral 672/1;3;304 intabulat în cartea funciară sub nr.2633/N, format dintr-o cameră şi dependinţe…………………………

Eu, pârâtul – reclamant …….., arăt că sunt de acord ca reclamanta – pârâtă ……. să ia în deplină posesie şi proprietate bunul imobil susmenţionat………………………………………………………

Eu, ……. am predat numitului …….. suma de 25.000 lei (douăzeci şi cinci mii lei) reprezentând sultă (contravaloarea a 1/2 din imobil)……………

Eu, pârâtul – reclamant ………. declar că am primit suma de 25.000 lei (douăzeci şi cinci mii lei) reprezentând sultă…………………………

Părţile sunt mulţumite de partajarea mai sus arătată, confirmând că prin această tranzacţie înţeleg să stingă total litigiul cu privire la împărţeala bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, nemai având alte pretenţii reciproce……

Rugăm instanţa ca în temeiul art.271-273 Cod procedură civilă să pronunţe o hotărâre care să consfinţească învoiala noastră…………………

Am întocmit prezenta, care cuprinde o pagină, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţă…………………………

………….

………….

Urmează semnăturile.”

Etichete:

Partaj

SENTINŢA CIVILĂ NR. 671 02 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/327/2008 la data de 25-02-2008 reclamanta … Daniela Gabi, a chemat în judecată pe pârâtul .. Ştefan pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună partajarea în cotă de 1/2 a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1418/21.05.2007 s-a desfăcut căsătoria dintre ei. S-a arătat că în timpul căsătoriei au dobândit un imobil situat în Tulcea, str. 1848, … compus din 3 camere şi dependinţe, ocupând o suprafaţă utilă de 62,94 m.p. precum şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider,cameră de filmat, TV color, fier de călcat, video, cuptor cu microunde, antenă parabolică, combină muzicală, casetofon şi CD, cască audio fără fir, uscător de păr, maşină de tuns electrică, periuţă de dinţi electrică, bormaşină, maşina de şlefuit electrică precum şi o serie de bijuterii cumpărate din Italia, respectiv colier şi inel cu piatră albastră, brăţară rigidă în două părţi, cercei lungi, cercei rotunzi răsuciţi groşi precum şi bijuterii din aur lăsate acasă individualizate astfel:cercei rotunzi normaşi, lanţ subţire răsucit, brăţară subţire, pandantiv cruciuliţă, set pandantiv şi inel trifoi, 4 inele ( oval, rotund mare, rotund mic, floare) şi suma de 7000 euro.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 alin.2 din Codul Familiei.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul legal citat a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională, în conţinutul cărora a arătat că în ceea ce priveşte cota de contribuţie la dobândirea bunurilor,el are o cotă de 70% iar reclamanta pârâtă de 30%. A învederat că în ceea ce priveşte bunurile mobile indicate de către reclamanta pârâtă ca făcând parte din masa partajabilă se impun o serie de precizări. Astfel, apartamentul a fost achiziţionat la data de 24.08.1992 de la RAGCL Tulcea ( contract 15480) plata preţului făcându-se astfel: avansul a fost achitat de pârâtul reclamant cu bani proprii, la plata ratelor a avut o contribuţie majoritară fiind singurul din familie care realiza venituri iar sumele erau reţinute pe statul de plată.

La acest imobil, afirmă pârâtul reclamant, că a executat o serie de îmbunătăţiri imediat după achiziţionarea din bani proprii şi după pronunţarea hotărârii de divorţ până la rămânerea definitivă, tot cu contribuţie proprie.

În ceea ce priveşte bunurile comune mobile, arată că parte au rămas în apartamentul fost domiciliul comun, respectiv maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, două lustre, o mobilă bucătărie, trei cornize sculptate, un dulap şi şifonier în două uşi, un dulap colţar, un frigider, un TV color, un video, o maşină de tuns electrică, un fier de călcat foarte vechi, o periuţă de dinţi electrică, o bormaşină şi o maşină de şlefuit electrică.

S-a mai arătat că o parte din bunurile comune au fost luate de către reclamantă şi anume: un cuptor cu microunde, un casetofon şi CD, o cască audio fără fir, un uscător de păr, toate bijuteriile din aur, trecute în acţiune şi suma de 7000 euro.

În final s-a arătat că o parte din bunurile indicate, de către reclamanta pârâtă, nu au existat în patrimoniul comun, făcându-se referire la antena parabolică şi combina muzicală.

În dovedirea acţiunii principale, respectiv în dovedirea cererii reconvenţionale şi în combaterea acţiunii principale, s-a solicitat şi s-a încuviinţat de către instanţă proba cu interogatoriu, înscrisuri şi martori.

Pârâtul reclamant a depus înscrisuri la dosar, s-a procedat la luarea interogatoriului pârâtului reclamant, răspunsurile date de către acesta fiind consemnate la dosar ( fila 59-62), au fost audiaţi martorii Baciu Delia, Chiselencu Ileana, Turtoi Stelian, Preda Lică Victor, Ene Ilie şi totodată s-a depus răspunsul dat de reclamanta pârâtă la interogatoriu ( filele 71-72), interogatoriu luat în conformitate cu disp. art. 223 Cod Procedură Civilă.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico imobiliare si a unei expertize merceologice, fiind depuse la dosar rapoartele de expertiză .

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 12.10.1991 iar căsătoria lor a fost desfăcuta prin divorţ prin sentinţa civila nr. ../2007 a Judecătoriei Tulcea.

Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 15480/24.08.1992 părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat în Tulcea, str. 1848, … (fila 6) al cărui preţ total de 159.859 lei s-a achitat în rate, aşa cum rezultă din adeverinţa nr.G/1687/19.03.2008 eliberată de Consiliul Local Tulcea şi din înscrisurile aflate la filele 56-58 (sumele reţinute din salariul pârâtului reclamant, reprezentând ratele aferente imobilului în perioada 1992-1998), la data achiziţionării, achitându-se un avans de 15.986 lei din preţul imobilului .

Se mai reţine că în timpul căsătoriei părţile au dobândit şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider, TV color, fier de călcat, video, uscător de păr, bormaşină, maşina de şlefuit electrică.

La reţinerea componenţei masei partajabile în privinţa bunurilor mobile, instanţa a avut în vedere faptul că pârâtul-reclamant a recunoscut aceste bunuri în conţinutul interogatoriului luat, pentru restul bunurilor neprobându-se dobândirea acestora de către reclamanta-pârâtă, dându-se astfel eficienţă dispoziţiilor art. 1169 Cod Civil.

Nu s-a inclus în masa partajabilă periuţa de dinţi electrică în considerarea faptului că un astfel de bun este destinat exclusiv uzului unuia dintre soţi, având efectiv o astfel de afectaţiune.

În ceea ce priveşte bijuteriile indicate de către reclamanta-pârâtă, de precizat este faptul că în privinţa unor astfel de bunuri mobile, bunurile de lux, în speţă bijuteriile, datorită valorii lor mari, nu pot fi socotite bunuri proprii, ci comune, chiar atunci când sunt folosite de către un singur soţ.

Asemenea bunuri sunt comune dacă au o valoare deosebit de mare, disproporţionată faţă de veniturile soţilor şi de nivelul lor de viaţă, achiziţionate cu scopul investirii economiilor realizate de către soţi în timpul căsătoriei .Pe cale de consecinţă este un element de fapt a şti dacă un bun este sau nu un obiect de lux.

Sub acest aspect din probele administrate nu a rezultat că bijuteriile pot fi calificate ca fiind de lux, prin raportare la valoarea acestora, astfel încât au caracterul de bunuri proprii.

Sub aspectul cotei de contribuţie al soţilor, instanţa reţine că aceasta este de 40% pentru reclamanta pârâtă şi 60 % pentru pârâtul reclamant. Pentru a hotărî astfel, s-au avut în vedere mai multe aspecte .

Părţile au lucrat în perioada căsătoriei, dobândind venituri aproximativ egale, chiar dacă pârâtul reclamant nu a avut un loc de muncă cu caracter de continuitate ,aspecte care rezultă din copia cărţii de muncă a reclamantei pârâte ( fila 39-45) şi din relaţiile înaintate de la locul de muncă al pârâtului reclamant ( filele 56-58) care probează veniturile acestuia în perioada 1992-1998 şi din relaţiile înaintate de către Casa de Pensii ( fila 70) privind pensia obţinută de către pârâtul reclamant în perioada 1998-2003 şi în 2007.

Totodată, depoziţiile concordante ale martorilor au evidenţiat că reclamanta pârâtă s-a ocupat de gospodărie şi de creşterea copiilor rezultaţi din relaţia părţilor, neputându-se astfel neglija munca depusă de către aceasta în sensul precizat.

S-a mai reţinut că în 1990 pârâtul-reclamant a câştigat la loto suma de 69.249 lei aşa cum rezultă din relaţiile eliberate de Loteria Română ( fila 50) coroborate cu depoziţiile martorilor Tudor Stelian, Preda Lică Victor şi Ene Ilie, martorii relatând că o parte din suma câştigată a fost destinată plăţii preţului apartamentului , din aceşti bani efectuându-se şi o serie de îmbunătăţiri la apartament. Cum sumele câştigate la loto au valoare de bun propriu, fiind folosite în scopul mai sus menţionat, determină o cotă de contribuţie mai mare a pârâtului reclamant. Relativ la unele din îmbunătăţirile efectuate de către pârâtul reclamant la imobil, acestea reprezintă un drept de creanţă în considerarea faptului că au fost efectuate după desfacerea căsătoriei părţilor, aşa cum a rezultat din depoziţiile martorului Turtoi Stelian şi din devizul estimativ de lucrări datat din 01.07.2007 ( filele 51-52).

Potrivit raportului de expertiză tehnico imobiliară valoarea imobilului este de 117.483,733 lei , iar valoarea de circulaţie a bunurilor mobile este de 1427 lei, aşa cum a rezultat din expertiza merceologică efectuată în cauză.

Pentru considerentele expuse, având in vedere dispoziţiile art.,36 codul familie, instanţa va admite parte acţiunea principală si cererea reconvenţională şi va constata că părţile au dobândit in timpul căsătoriei in cote de contribuţie de 40% reclamanta-pârâtă şi 60% pârâtul-reclamant următoarele bunuri: imobilul apartament situat in Tulcea, str. 1848, …. precum şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider, TV color, fier de călcat, video, uscător de păr, bormaşină, maşina de şlefuit electrică, rezultând o valoare totală a masei partajabile de 117.485.160 lei.

Pe cale de consecinţă se va dispune partajarea, urmând a atribui pârâtului-reclamant următoarele bunuri : imobilul apartament mai sus descris, maşina de spălat automată, aragaz, lustra cu ventilator, mobila de bucătărie, 3 cornize sculptate, şifonier in 2 uşi, TV color, fier de călcat, bormaşina, maşina de şlefuit electrică, valoare lot atribuit pârâtului-reclamant fiind de 117.484.625 lei.

Urmează a atribui reclamantei-pârâte celelalte bunuri incluse in masa partajabilă şi care nu au fost atribuite pârâtului-reclamant, valoarea lotului ce va fi atribuit reclamantei-pârâte fiind de 535 lei.

La formarea loturilor, instanţa a avut in vedere cota de contribuţie a părţilor formarea unor loturi funcţionale, dar si împrejurarea că pârâtului-reclamant i-au fost încredinţaţi spre creştere si educare copii rezultaţi din căsătorie, ambii fiind minori la această dată.

Pentru egalizarea loturilor va fi obligat pârâtul-reclamant la plata sumei de 46.993,529 lei către reclamanta-pârâtă cu titlu de sultă.

Se vor compensa cheltuielile de judecată şi va obliga reclamanta-pârâtă la plata sumei de 76,14 lei către pârâtul-reclamant. reprezentând cheltuieli de judecată rămase necompensate.

Etichete:

Partaj. Datorii comune ale soţilor faţă de alte persoane. Inadmisibilitate

Materia: civilă. Dosar nr. 7048/231/2009 Sent. civ. nr. 4716/04.11.2009. Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Partaj. Datorii comune ale soţilor faţă de alte persoane. Inadmisibilitate. Prin sent. civ. nr. 4716/04.11.2009 s-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamant. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele: În fapt, reclamatul a solicitat includerea în masa de împărţit şi a pasivului comunităţii de bunuri, pasiv constând în sumele rămase de rambursat pentru persoanele care s-au împrumutat şi care le-au împrumutat sumele pentru care li s-au acordat credită şi cărora nu li s-au restituit banii, în temeiul art.6737 C.proc.civ. (pronunţarea unei încheieri suplimentare care să cuprindă şi bunurile omise a fi incluse în masa partajabilă, potrivit art.673 ind.6 alin.1 C.proc.civ.). Potrivit art. 6736 alin.1 C.proc.civ., dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi alte asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele prevăzute la art. 6735 alin.1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258 C.proc.civ. În temeiul art.6735 alin.1 C.proc.civ., dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietari, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Conform tezei a II-a din acelaşi text de lege, dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii. Aplicând dispoziţiile legale menţionate la cauza pendinte, instanţa constată următoarele: reclamantul a formulat cerere de partaj bunuri comune, cerere supusă reglementărilor speciale ale procedurii împărţelii judiciare (art.6731 – 67314 C.proc.civ.). În cadrul acestuia instanţa, prin încheiere de şedinţă din data de 26.02.2009 pronunţată în dosarul nr.2157/231/2008, în baza art.6735 alin.1 C.proc.civ., a admis în principiu, în parte, cererea, a constatat bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei şi contribuţia acestora şi a dispus efectuarea unei expertize topografice şi a unei expertize construcţii. Ulterior, reclamantul a solicitat includerea în masa de împărţit şi a datoriilor pe care părţile, în calitate de foşti soţi, le-au contractat de la anumite persoane. Cu referire la această cerere, instanţa apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile legale referitoare la procedura împărţelii judiciare. Astfel, trecând peste aspectul legat de natura juridică a datoriilor (şi în ce măsură acestea pot fi considerate sau nu bunuri – în sensul art.6737 C.proc.civ., încât să justifice pronunţarea unei încheieri suplimentare), includerea pasivului în masa de împărţit în cazul partajului de bunuri comune nici nu este reglementat de lege. Art. 6735 alin.1 teza finală C.proc.civ., face referire exclusiv la datoriile şi creanţele în cazul moştenirilor, făcându-se astfel o distincţie clară între ieşirea din indiviziune derivând din moştenire şi cea derivând din alte raporturi juridice. Distincţia făcută de legiuitor nu este întâmplătoare, ci este justificată de împrejurarea că datoriile şi creanţele izvorâte din moştenire sunt reglementate între moştenitori (deci participanţii la procesul de partaj). Datoriile soţilor faţă de terţi însă implică raporturi juridice existente între soţi, pe de o parte (părţi la procesul de partaj) şi terţi, pe de altă parte. Aceştia din urmă au posibilitatea de a deveni părţi în procesul de partaj prin formularea unei cereri de intervenţie, a cărei soluţionare implică şi analizarea pasivului masei de împărţit şi a modalităţilor de suportare a acestuia de către foştii soţi. Faţă de aceste considerente, instanţa constată că numai în prezenţa unei cereri de intervenţie formulate de creditorii foştilor soţi se poate analiza şi pasivul masei de împărţit, în sensul lichidării acestuia (potrivit regulilor instituite de art.32 C.fam.) şi nu al includerii lui în masa de împărţit rezultată în urma proprietăţii devălmaşe a soţilor.

Etichete:

Partaj. Imobil dobândit împreună de foştii soţi cu o sumă împrumutată. Plata parţială a ratelor doar de o singură parte. Cotă de contribuţie egală

Dosar nr.: 6395/233/2006 Fond: Judecătoria Galaţi, sent.civ. nr.364/22.01.2008 Apel : Tribunalul Galaţi, dec.civ. nr.494/07.11.2008 Sinteza speţei: dacă ambele părţi care solicită partajul au cumpărat – împreună, în timpul căsătoriei – imobilul a cărui partajare se cere, atunci, faptul că după despărţirea acestora numai una dintre părţi a achitat împrumutul din care au provenit banii pentru plata preţului nu o îndreptăţeşte pe aceasta la o cotă mai mare de contribuţie la dobândirea imobilului ci numai la un drept de creanţă contra celeilalte părţi, drept ce se va deduce din valoarea masei partajabile. Prin sent.civ. nr.364/22.01.2008, Judecătoria Galaţi a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte C.V. şi în totalitate cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant T.C. şi a dispus sistarea stării de codevălmăşie a părţilor asupra bunurilor dobândite de acestea în perioada în care au fost căsătorite. Instanţa a atribuit pârâtului-reclamant bunul imobil situat în Galaţi şi l-a obligat pe acesta la plata unei sulte către cealaltă parte. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că părţile au avut contribuţii diferite la dobândirea bunului imobil, deoarece acesta a fost cumpărat cu o sumă de bani obţinută dintr-un împrumut, iar după despărţirea în fapt doar una dintre părţi (pârâtul-reclamant) a achitat ratele de împrumut. Reclamanta-pârâtă C.V. a formulat apel împotriva Încheierii de admitere în principiu prin care instanţa de fond a stabilit cotele de proprietate ale părţilor asupra bunului imobil. Prin dec.civ. nr.494/07.11.2008, Tribunalul Galaţi a admis apelul declarat de reclamanta-pârâtă C.V. şi a schimbat în parte Încheierea de admitere în principiu. În rejudecare a constatat că părţile sunt proprietari în cote egale asupra bunului imobil şi că pârâtul-reclamant T.C. are un drept de creanţă asupra apartamentului. Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut că, din contractul de vânzare-cumpărare reiese că ambele părţi au cumpărat – împreună – imobilul supus partajului. Faptul că după despărţirea acestora numai una dintre părţi a achitat împrumutul nu o îndreptăţeşte la o cotă mai mare de contribuţie la dobândirea imobilului ci numai la un drept de creanţă contra celeilalte părţi, drept ce se va deduce din valoarea masei partajabile.

Etichete:

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.263/270/2009 partaj

Înreg. 13.01.2009

SENTINTA CIVILA NR. 226

Sedinta publica din data de 26 ianuarie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ….

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamantul ….. împotriva pârâtilor ……. si …., având ca obiect partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile si aparatorii acestora.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta dispune lasarea cauzei la a doua strigare, fata de lipsa partilor si a aparatorilor acestora.

La a doua strigare, la apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: pentru reclamant avocat ……. si pentru pârâtul ….. avocat ….., lipsa fiind partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat …… pentru pârâtul ……, arata ca expertul topo trebuia sa faca lotizarea finala, dar nu este obligatoriu. Terenurile din intravilan nu au fost retinute asa cum corect este, nu este nevoie de 3 loturi pentru ca terenul extravilan se împarte la 2 mostenitori. …….. primeste numai partea de la casa iar ceilalti vor primi câte un lot în plus. Ramura ……. nu are dreptul la terenuri, instanta a retinut prin IAP ca terenurile se împart în cota de ˝. ….. urmeaza sa primeasca 1800 lei de la casa plus diferenta de 2500 lei, urmasii lui …….. vor primi numai sulta de la casa. Modul de calcul poate fi rezolvat de instanta. Nu are alte cereri de formulat si nu solicita a se reveni la expert.

Avocat …. pentru reclamant, nu are cereri de formulat, depune un memoriu.

Aparatorii partilor arata ca fac o propunere de lotizare în scris pe baza expertizelor de la dosar.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru reclamant, pe fond solicita ca instanta sa dispuna iesirea partilor din indiviziune conform Încheierii(IAP), având în vedere si expertizele efectuate, conform expertizei topo la care urmeaza a se avea în vedere si expertiza constructii. Urmeaza a se compensa onorariile de aparatori pentru partile care au avut aparatori si obligarea pârâtilor la cheltuieli în functie de cota.

Avocat .. pentru pârâtul …, solicita admiterea actiunii, instanta sa aiba în vedere Încheierea(IAP-ul) si cele 2 expertize, urmând sa dispuna egalizarea loturilor cu sultele. Solicita compensarea cheltuielilor si va depune la dosar concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantul …., a chemat în judecata pe pârâtii …. si …., pentru a se partaja averea ramasa dupa defunctii …… si ….

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare reclamantul arata ca masa de partajat cuprinde bunuri imobile.

Pârâtul ….. a formulat întâmpinare, facând precizari în legatura cu mostenitorii si bunurile din actiune.

Reclamantul si-a completat actiunea, în sensul ca a solicitat si partajarea averii dupa defuncta ……., decedata la data de 16.12.2003.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu reclamantului si au fost audiati martori, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 26.07.1967 a decedat ……., cu ultimul domiciliu în ….

Mostenitori ai acestuia au ramas: ……, în calitate de sotie supravietuitoare, ……., ….., …., în calitate de descendenti gradul I si ……, care vine la succesiune pe tulpina ……, descendent gradul I, decedat.

Masa succesorala cuprinde una casa compusa din doua camere si un chiler, construita din lemn si acoperita cu tigla, situata în ……..si suprafata de teren din T.P.82079/13.06.1995 (fila 8 dosar).

Cota succesorala este de 5/8 pentru sotia supravietuitoare si 3/8 pentru ceilalti mostenitori, în indiviziune, pentru casa precizata anterior, si de câte ˝ din suprafetele de teren consemnate în T.P. nr.82079/1995 pentru reclamant si pârâtul …., deoarece numai ei au facut cereri de reconstituirea a dreptului de proprietate, cu precizarea ca terenul intravilan a fost vândut de cei doi numitului ……. (contract de vânzare-cumparare nr. 2334/2003 – fila 19 dosar).

În data de 29.08.1988 a decedat ……., cu ultimul domiciliu în …

În urma decesului acestea nu au ramas bunuri succesorale, deoarece si-a vândut cota parte din bunurile din prima succesiune.

În data de 16.12.2003 a decedat …, cu ultimul domiciliu în Bucuresti.

Mostenitori ai defunctei …. au ramas: reclamantul …, pârâtul ……, în calitate de colaterali privilegiati si pârâtul ……, fiu al defunctului …

Masa succesorala se compune din cota de 5/8 din casa, (contract vânzare-cumparare nr. 2087/1977 – fila 28 dosar), la care se adauga Ľ din restul de 3/8 din aceeasi casa, ce i-a revenit din prima succesiune.

Cota de partajat este de câte 1/3 pentru fiecare mostenitor al ……

Grajdul s-a darmat, datorita vechimii (declaratii martori – fila 39 si 42).

În urma probelor administrate, prin Încheierea din 25.11.2009, s-au stabilit masa succesorala, mostenitorii si cotele ce revin acestora, ulterior fiind desemnati experti pentru evaluarea bunurilor si formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertizele efectuate în cauza au respectat dispozitiile din încheierea precizata anterior, partile neridicând obiectiuni de esenta.

Fata de cele de mai sus, de dispozitiile art. 728 din Codul civil, urmeaza a se admite în parte actiunea, a se respinge cererea de iesire din indiviziune cu privire la defuncta ….., si a se dispune iesirea din indiviziune conform expertizei tehnice efectuata de expert Timaru Mihai.

În conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtul …….. sa achite reclamantului suma de 512 lei iar pârâtul …… sa achite reclamantului suma de 343 lei, reprezentând cota-parte din onorariile pentru experti si taxa de timbru, compensându-se cheltuielile cu onorariul de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul ……, domiciliat în ………. împotriva pârâtilor …., domiciliat în ….., si …., domiciliat în ……

Respinge cererea de iesire din indiviziune cu privire la defuncta …., decedata la data de 29.08.1988, cu ultimul domiciliu în …….

Dispune iesirea partilor din indiviziune si atribuie loturile conform expertizei tehnice efectuate de expert Timaru Mihai, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …… si cuprinde: teren arabil cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995 pe numele Filip Gh. Vasile de 630 m.p. teren arabil, T.87, P.1717/22, în valoare 598,50 lei, megiesit cu Neagu I. Gheorghe, Preda Florica, Avrâncenitei Vasile, drum exploatare; teren arabil înscris în T.P. nr. 82079/1995 în suprafata de 504 m.p., T.82, P. 1546/8, în valoare 478,80 lei, megiesit cu Vrânceanu Vasile, drum exploatare, Craciun Maria, Vrânceanu Gheorghe; teren arabil amplasat la pct. „Butioaia” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995 de 6.200 m.p. în T.35, P. 817/109, iar suprafetele obtinute prin identificare sunt: 1.412,28 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1(fila 90 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele 20-22-8-9-20 si suprafata de 794,72 m.p. arabil, conturata pe anexa 1 prin punctele 24-23-12-13-24 în valoare 2.096,65 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului” cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele Filip Gh. Vasile de 9.200 m.p. arabil, T.117, P. 2599/254, iar suprafata obtinuta prin identificare este de 5.471,55 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele 14-15-26-25-14, în valoare 4.370 lei; teren arabil la pct. „Puturoasa” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995 de 10.000 m.p. arabil, T.97, P.1857/13, iar suprafetele identificate sunt de 2.211,33 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2(fila 91 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele 1-2-14-13-1 si suprafata de 1.816,50 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 3-4-16-15-3, în valoare 2.255,59 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului”, cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 82079/1995 de 3.200 m.p. arabil, T.117, P. 2599/444, iar suprafata detinuta prin identificare este de 1.600 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 9-17-18-12-9, în valoare 1.520 lei.

Valoarea lotului este de 11.319,54 lei.

Va primi sulta de la lotul nr. 2 …….. suma de 1.623,6 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ……. si cuprinde: casa situata în …….., compusa din doua camere si un chiler, construita din lemn si acoperita cu tigla, în valoare 5.400 lei; teren arabil situat la pct. „Nuci” cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele lui Filip Gh. Vasile, de 900 m.p. teren arabil, T.92, P. 1840/10, iar suprafata detinuta prin identificare, de 560,70 m.p. arabil, conturat pe anexa nr. 1(fila 90 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele: 18,2,3,4,19,18, cu valoare de 427,50 lei; teren arabil, amplasat la pct. „Butioaia”, cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele Filip Gh. Vasile, de 6.200 m.p. teren arabil, T.35, P.817/109, iar suprafetele identificate sunt: 1.412,28 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele: 6-7-22-20-6 si suprafata de 794,72 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele: 10-11-23-24-10, în valoare 2.096,65 lei; suprafata de 9.200 m.p. teren arabil, amplasat la pct. „Sesul Cosului”, T.117, P.2599/254, înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, iar suprafata obtinuta prin identificare: 5.471,55 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele 25-26-16-17-25, în valoare 4.370 lei; teren arabil amplasat la pct. „Puturoasa” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995, de 10.000 m.p. în T.97, P. 1857/13, iar suprafetele obtinute prin identificare: 2.211,33 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2(care face parte componenta din prezenta – fila 91 dosar) prin punctele 13-14-7-8-13 si 1.816,50 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 15-16-5-6-15, în valoare 2.255,59 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului” în suprafata de 3.200 m.p., T.117, P.2599/444, iar suprafata obtinuta prin identificare este de 1.600 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 17-10-11-18-17, cu valoare 1.520 lei; teren fâneata cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/ 1995 de 1.100 m.p., T.116, P.2499/30, în valoare de 297 lei.

Valoarea lotului este de 16.366,74 lei.

Va plati sulta lotului nr. 1 ……. suma de 1.623,6 lei si lotului nr. 3 ……..suma de 1.800 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului ………. si cuprinde suma de 1.800 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr. 2 ……

Obliga pârâtul ….. sa achite reclamantului suma de 512 lei iar pârâtul ……. sa achite reclamantului suma de 343 lei, reprezentând cota-parte din onorariile pentru experti si taxa de timbru, compensându-se cheltuielile cu onorariul de avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 26 ianuarie 2011.

Etichete:

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1082/270/2009

din 26.02.2009 partaj

SENTINTA CIVILA NR. 3329

Sedinta publica din data de 22.11.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ……

GREFIER – ….

Astazi a fost pe rolul instantei solutionarea cauzei civile pentru partaj, formulata de reclamantul …. , împotriva pârâtilor …. , s.a.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din 17.11.2010 si sunt inserate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata,

Constata ca reclamantul …….., domiciliat în .…., judetul Bacau, a chemat în judecata pârâtii: …., domiciliata în ……, judetul Bacau; ……., domiciliata în ……. judetul Bacau; …, domiciliat în ….., judetul Bacau; ….., cu domiciliu necunoscut; …., domiciliat în …., judetul Bacau si …… domiciliat în ……., judetul Bacau, solicitând iesirea din indiviziune succesorala asupra terenurilor lasate de ……. fiica lui …. si …

Parintii defunctei ….., aveau 5 copii, respectiv: defuncta ……, a carei mostenire se dezbate, ….-decedat, are pe … în calitate de fiu, ……-decedat si are ca fiica de defuncta ……. – decedata si pe ……. sotie supravietuitoare si care a vândut cele doua terenuri care fac obiectul cererilor promovate pe rolul acestei instante.

….. este decedat, iar acesta are ca fiu pe …., decedat, si care are si acesta din urma un fiu cu numele de …., …. decedata si are ca fiica pe ……..

Defunctul …… a solicitat în baza Legii nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2 ha si 2017 m.p. de pe urma defunctei ……

În titlul de proprietate nr. 156010 emis pe numele pârâtilor mostenitori, sunt trecute si suprafetele de 760 m.p., teren arabil situata în T-124/8/A, P-7 si de 670 m.p., teren neagricol, situata în T-55, P-1321/5.

Pârâta ……, sotia defunctului ……. vinde reclamantului cele doua suprafete de teren, la pretul de 1400 lei în data de 10.04.2007, cu înscris sub semnatura privata.

Întrucât reclamantul nu are act autentic pentru suprafetele de teren cumparate, a chemat în judecata pe toti mostenitorii defunctilor ….. si ….., solicitând partajarea numai a celor doua suprafete de teren cumparate.

În instanta, pârâtii au fost de acord cu iesirea din indiviziune asupra celor doua suprafete de teren, cu exceptia pârâtului …… al carui domiciliu nu se cunoaste, astfel încât, cele doua suprafete de teren sa-i fie atribuite pârâtei ……., fara sulta, urmând a se împarti terenurile din titlu, mentionate în cererea principala.

Asa fiind, în baza art. 728 Cod Civil va fi admisa cererea si se va dispune iesirea din indiviziune, astfel Lotul nr. 1 se va atribui pârâtei ….., format din suprafata de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate invocat.

Pârâtii, dupa iesirea din aceasta indiviziune au solicitat ca terenul din lotul pârâtei ….. sa fie obiectul hotarârii prin care sa se perfecteze vânzarea-cumpararea intervenita între reclamant si pârâta …….

Fata de aceasta situatie, în baza art. 1024 si 1074 cod civil, va dispune perfectarea vânzarii-cumpararii intervenita între reclamant si pârâta, a suprafetei de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 cu nr. 156010/30.11.1995 la pretul de 1.400 lei.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E

Admite actiunea civila formulata de reclamantul ……, domiciliat în ….., judetul Bacau, în contradictoriu cu pârâtii ….., domiciliata în ………, judetul Bacau; ….., domiciliata în ….., judetul Bacau; ….., domiciliat în …., judetul Bacau; ….., cu domiciliu necunoscut; ….., domiciliat în ……, judetul Bacau si ……. domiciliat în …….judetul Bacau.

Constata ca în urma defunctilor ……. si …… au ramas ca mostenitori cu vocatie succesorala pârâtii …., ….., ….., …., …. si …….

Dispune iesirea din indiviziune succesorala dupa cum urmeaza:

LOTUL NR. 1 se atribuie pârâtei ……, format din: suprafata de 760 m2 teren situata în T -124/8/7; suprafata de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, din titlul de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 cu nr. 156010/30.11.1995.

Ceilalti mostenitori au renuntat la aceasta succesiune, cu exceptia pârâtului ……., al carui domiciliu este necunoscut.

Perfecteaza vânzarea-cumpararea suprafetei de teren arabil de 760 m2 teren situata în T -124/8/7 si a suprafetei de 670 m2 teren situata în T-55, parcela 1321/5, cuprinse în titlul de proprietate nr. 156010/30.11.1995, la pretul de 1.400 lei.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 22 noiembrie 2010.

Etichete:

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2462/270/2009

Înreg. 11.05.2009 – partaj-

SENTINTA CIVILA NR.1587

Sedinta publica din 14.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – GABRIELA VALEANU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de reclamantul ….. împotriva pârâtilor: ….., ……, ….., ……, …… si ….., pentru partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul asistat de avocat ….; avocat ….. pentru pârâtul …..; avocat ….. care substituie pe avocat …. pentru pârâtii ….., ……. si ……, lipsa fiind pârâtii.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….. depune delegatie de substituire pentru avocat ….

Avocat …….. depune la dosar chitantele cu care face dovada achitarii suplimentelor de onorarii experti. Nu are alte cereri de formulat.

Avocat ……, de asemenea, nu are cereri noi de formulat.

Avocat …… este pentru fond.

Vazând ca nu sunt alte cereri de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ….., pentru reclamant, în cauza s-a constatat masa si s-au stabilit cotele partilor, solicitând a se atribui reclamantului bunurile în natura, respectiv casa si terenul, urmând ca acesta sa plateasca sulte. În concluzie, solicita a se atribui lotul nr. 1 din expertiza întocmita de ing. Metelescu. Mai solicita compensarea onorariilor de avocat si celelalte cheltuieli sa fie suportate de fiecare parte în raport de cotele succesorale.

Avocat …., pentru pârâtul ……, precizeaza ca este nemultumit de încheierea prin care s-a constatat masa si s-au stabilit cotele succesorale, solicitând respingerea actiunii.

Avocat ….., pentru pârâtii …., …. si …, solicita admiterea actiunii, iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei, urmând a se dispune compensarea onorariilor de avocat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 25.04.2007, reclamantul …, a chemat în judecata pârâtul …, solicitând partajarea averii defunctei … si cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata cu 19,3 lei, iar în motivare se arata ca partile sunt mostenitorii defunctei, a carei avere compusa din: suprafata de 150 m.p. teren si o casa, cu 2 camere, imobile situate în ……,jud. Bacau, nu s-a partajat.

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 15 dosar) prin care mentioneaza ca masa succesorala nu este corect indicata, solicitând în completarea acesteia a se retine suprafata de 300 m.p. teren, precum si un grajd din lemn cu 3 încaperi, 2 magazii si anexa.

Sub aspect reconventional, pârâtul …. solicita introducerea în lotul sau a grajdului si a terenului în suprafata de 150 m.p. – întrucât este proprietarul acestor imobile – si citarea fratilor si surorilor defunctei, respectiv pârâtii: …., ……., ….., ….., ……

….., ……, ……., … si …., au formulat întâmpinare (filele 41-42 dosar) prin care mentioneaza ca bunurile din cererea reclamantei sunt bunuri proprii ale defunctei, reclamantul neavând vreo contributie la dobândirea lor, solicitând sa se stabileasca cotele ce se cuvin partilor.

Cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr.778/14.03.2008 pronuntata în dosarul nr.2408/270/2007, sentinta ce a fost casata în totalitate prin decizia civila nr.9/R/09.01.2009, a Tribunalului Bacau.

S-a retinut prin decizia de casare ca, instanta de fond a stabilit în mod eronat mostenitorii si cotele succesorale, netinând seama de prevederile art.924 Cod civil, referitor la testamentul facut de catre …. în favoarea sotului ei ….. care a decedat înaintea testatoarei, situatie în care, a devenit caduc.

Dosarul a fost trimis la rejudecare în data de 8.05.2009.

Analizând probatoriile administrate în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

Reclamantul ….. a fost casatorit cu ……, care, a decedat la data de 24.01.2006, din casatoria acestora nu au rezultat copii.

Anterior casatoriei cu reclamantul … a mai fost casatorita de doua ori (casatorii din care nu au rezultat copii), prima data fiind casatorita cu numitul …., iar a doua oara cu numitul ….., care, avea un copil din alta casatorie, cu numita ….., respectiv pe pârâtul din proces – ……

Dupa cel de-al doilea sot al defunctei (…..) succesiunea nu a fost dezbatuta.

În timpul casatoriei cu …., pârâtul … vinde tatalui sau si sotiei sale (… si ….) conform contractului de vânzare-cumparare din 15.10.1993, autentificat sub nr.6788 de Notariatul de Stat Onesti (fila 6 dosar 2408/2007), ľ dintr-o locuinta din lemn acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie, camara, împreuna cu 150 m.p. teren constructii – imobile situate în intravilanul ……, jud. Bacau.

Se mentioneaza în contractul de vânzare-cumparare, ca imobilele vândute au fost dobândite de catre vânzatorul ….., prin mostenire legala dupa mama acestuia …… – conform certificatului de mostenitor nr.345/9.06.1989 – restul cotei, de Ľ din locuinta apartinând cumparatorului – respectiv lui ……

Din cuprinsul actului de la fila 19 dosar nr.2408/2007, rezulta ca, dupa mama pârâtului …., a fost dezbatuta succesiunea, stabilindu-se mostenitorii acesteia ca fiind – … în calitate de sot supravietuitor cu o cota de Ľ si pârâtul ….. – în calitate de fiu cu o cota succesorala de ľ. În certificatul de mostenitor nr.345/9.06.1989, se mentioneaza masa succesorala dupa ….., ca fiind formata din: locuinta din lemn, acoperita cu tabla, cu 2 camere, bucatarie, camara, grajd cu 3 încaperi, acoperit cu azbest, 2 magazii si anexa, precum si suprafata de 300 m.p. teren constructii – imobile situate în ……..,jud. Bacau.

Întrucât ………, a cumparat la 15.10.1993, de la fiul sau …… ľ din casa si 150 m.p. teren (imobile incluse în averea dezbatuta dupa sotia sa – ….), având în vedere ca asupra casei avea cota sa de Ľ, rezulta ca, dupa perfectarea vânzarii-cumpararii, …. devenise proprietarul întregii locuinte.

În timpul casatoriei lui …….. cu .., asa cum rezulta ca cuprinsul testamentelor de la filele 3-4 dosar 2408/2007 la data de 19.07.1996, sotii Ilinca si-au facut testamente reciproce cu titlu universal autentificate sub nr.120,121, fiecare sot testând în favoarea celuilalt întreaga avere mobila si imobila ce se va gasi în patrimoniu la data decesului.

În acelasi an, respectiv la 15.09.1996, a survenit decesul lui ……., astfel încât, potrivit art.924 Cod civil, dispozitia testamentara în favoarea acestuia a devenit caduca.

Rezulta astfel, ca, averea acestuia formata din casa cu 2 camere si suprafata de 150 m.p. teren din Slanic Moldova,jud. Bacau, a ramas conform testamentului, sotiei sale …., care s-a recasatorit ulterior cu reclamantul ……..

La data de 24.01.2006, a survenit decesul ……., de pe urma careia a ramas ca avere bunurile primite prin testament de la fostul sot …….. respectiv: casa cu 2 camere si 150 m.p. teren din …..60,jud. Bacau.

Mostenitorii legali au vocatie succesorala dupa …., fiind sotul supravietuitor … colateralii privilegiati (parintii nefiind în viata la data decesului).

Dintre colateralii privilegiati, asa cum rezulta din cuprinsul actelor autentificate de la filele:38,39 si 37 dosar 2408/2007, au acceptat succesiunea doar pârâtii: .., … si .., fiind straini de succesiune prin neaaceptare conform actelor de la filele 33 si 35 dosar, pârâtii: … si …

Având în vedere clasa de mostenitori (cea a colateralilor privilegiati) cu care reclamantul în calitate de sot supravietuitor vine în concurs, potrivit art.1 lit.a din Legea nr.319/1944, rezulta ca, acesta mosteneste ˝ din averea sotiei sale ……, cealalta jumatate revenind pârâtilor care au acceptat succesiunea (…., … si ….).

Prin încheierea din 23.10.2009, s-a stabilit conform art. 6735 cod procedura civila ca dupa defuncta ….., au ramas ca mostenitori legali cu vocatie succesorala, reclamantul ….., în calitate de sot supravietuitor împreuna cu pârâtii: …., ….. si …., în calitate de surori si frate.

Masa succesorala se compune din: suprafata de 150 m.p. teren curti-constructii situat în …….,jud.Bacau, împreuna cu o casa din lemn, acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie si camara, situata pe terenul mentionat mai sus.

S-a Stabilit cota de ˝ pentru reclamant si ˝ în parti egale pentru pârâti, constatându-se ca pârâtii: …. si .., sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art.700 Cod civil.

Au fost desemnati experti, , pentru identificarea si evaluarea bunurilor, formarea loturilor si a propunerilor de atribuire, expertul constructor facând lotizarea finala, cu care mostenitorii au fost de acord.

Fata de aceasta situatie, urmeaza ca în temeiul art. 728 cod civil, art. 6731 si 6739 cod procedura civila sa se admita actiunea si sa se dispuna iesirea din indiviziune prin atribuirea loturilor conform expertizei întocmita de expert Metelescu Irina.

Referitor la cererea reconventionala a pârâtului ….., prin care solicita a se constata ca este proprietarul suprafetei de 150 m.p. teren curti-constructii, a unui grajd cu 3 încaperi si a unui grajd cu o încapere – imobile situate în Slanic Moldova, jud. Bacau, cum aceste imobile sunt mentionate ca facând parte din masa succesorala a defunctei ….. – conform certificatului de mostenitor nr. 345/ 9. 06.1989 ( fila 19 dosar nr. 2408/ 2007), pârâtul are la îndemâna posibilitatea formularii unei actiuni în realizarea dreptului, asa încât se va respinge cererea.

În temeiul art. 274 cod procedura civila, vor fi obligati pârâtii la cheltuieli de judecata reprezentând cota – parte din taxa judiciara de timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea reclamantului ….., domiciliat în …, jud. Ialomita, împotriva pârâtilor: …., domiciliat în …….., …., domiciliata în ……. ……., domiciliat în …….., jud. Iasi, ….., domiciliata în …….. jud. Iasi…….., domiciliat în …….., jud. Botosani si ……., domiciliat în ……., jud. Iasi.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârâtul ………

Dispune iesirea din indiviziune asupra averii defunctei ……., conform raportului de expertiza tehnica întocmit de expert Metelescu Irina, prin atribuirea loturilor dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …….. si este format din: suprafata de 150 m.p. teren curti-constructii situat ………. jud. Bacau, delimitat conform schitei la raportul de expertiza tehnica întocmit de expert Dragomirescu Lucian, cu punctele: 12-13-33-34-35-36-32-12, valoare 18.042 lei, casa din lemn, acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie, camara, situata pe terenul mentionat mau sus, valoare 14.748 lei.

Total valoare lot 32.790 lei, are dreptul la bunuri în valoare de 16.395 lei, plateste sulta 16.395 lei (câte 5465 lei, lotului 2, 3, 4).

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei …… si este format din sulta în valoare de 5465 lei, primita de la reclamant.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului …… si este format din 5465 lei, sulta de la reclamant.

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtului ………. si este compus din sulta în valoare de 5465 lei, de la reclamant.

În baza art. 274 cod procedura civila, obliga pârâtii: …., ….. si …., sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în suma de câte 328, 16 lei, fiecare, reprezentând cota – parte din: taxa judiciara de timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocat.

Dispune plata onorariile definitive în suma de 450 lei, catre expert constructii Metelescu Irina si 600 lei, catre expert topo Dragomirescu Lucian.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.05.2010.

Etichete:

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta .. împotriva pârâtilor ……. s.a., având ca obiect partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat … reprezentând reclamanta, avocat …. reprezentând pârâtele . si .., avocat . reprezentând pârâta ….a, pârâta ….. personal, procurator … pentru pârâta …. si pârâta – intervenienta … asistata de avocat ….., lipsa fiind reclamanta, procuratorul …. pentru pârâta …, avocat …. si ceilalti pârâti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat … reprezentând pârâtele … si …., arata ca a facut o varianta, dar partile nu s-au înteles.

Avocat …, depune la dosar o varianta, pentru …. si ……, pe tulpina ….

Avocat ……., arata ca expertul nu a totalizat variantele si nu a stabilit drepturile pentru fiecare mostenitor. De asemenea, expertul nu a inclus si sumele de la CEC. Expertul Enica nu a avut în vedere varianta III întocmita de Apetroaei Gheorghita.

Avocat …….., solicita revenirea cu adresa la expertul Enica Aurel sa întocmeasca lotizarea în raport de varianta III întocmita de Apetroaei Gheoghita.

Avocat ….., solicita ca expertul Enica Aurel sa faca toate loturile în functie de vointa partilor….., doreste doar sulta.

Instanta respinge ca neîntemeiata cererea de revenire la expert.

Partile, prin aparatori, având pe rând cuvântul arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… solicita admiterea actiunii si sa i se atribuie reclamatei urmatoarele bunuri: bunuri mobile, casuta, suma de 1.558, 5 lei din depozitul CEC, un nr. de 167 actiuni, suprafata de 183 m.p. arabil. Total valoare 8056,24 lei, i se cuvine 8343,98 lei, va primi sulta 287,73 lei;

Avocat …, precizeaza ca instanta nu s-a pronuntat pe cererea de interventie.

Avocat …., solicita ca împartirea bunurilor sa se faca în raport de expertiza Apetroaei, cel care a întocmit înca o varianta de lotizare, varianta III de lotizare. .. si …., sa ramâna în indiviziune si sa primeasca casa +terenuri. Acesta sa primeasca câte ˝ cota indiviza din casa+beci+1.684 m.p.(var.III)+ teren „Maciucasi”, 166 actiuni. A precizat ca nu a solicitat atribuirea unor sume de bani, bani se vor atribui celor care nu au primit nimic din mostenire, în loc de sulta. ….. nu doreste bunuri, aceasta solicita doar sulta. Mostenitorilor lui ….., sa primeasca terenul de la pct. „Casa batrâneasca” + casuta+ actiuni SIF + diferenta bani de la CEC. ….. sa primeasca ˝ cota indiviza din 366 m.p. teren la pct. Casa batrâneasca + ˝ grajd, sopron + actiuni, bani CEC. ….. sa primeasca cele doua suprafete de teren + actiuni+diferenta CEC.

Avocat …….. solicita amânarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.

Avocat …. arata ca este nemultumit de I.A.P. Depune la dosar chitanta nr.26/3.III.2009 în cuantum de 1.200 lei reprezentând onorariu avocat.

….. arata ca a fost de acord cu prima lotizare, întocmita de Apetroaei Gheorghita, asa cum s-a împartit terenul.

Procuratorul ……, pentru …….., arata ca nu recunoaste acel act de mostenitor solicitând a fi împartita mostenirea în mod egal.

……. pentru ….., solicita admiterea cererii de interventie, întrucât îmbunatatirile au fost facute de pârâta … asa cum rezulta si din expertiza, chiar daca acestea nu au fost cuprinse si în I.A.P. Pârâtei ….. sa i se atribuie casa mare +beci, precum si suprafata de 1.488 m.p. teren curti constructii. Sa i se atribuie cheltuielile pentru expertiza constructii. Depune la dosar o varianta privind pe intervenienta …..

Avocat ….. arata ca pârâta ….. a facut îmbunatatirile.

Avocat ……, solicita respingerea cererii de interventie. Lucrarile nu au fost cuprinse în I.A.P.; Acestea sunt mama si fiica si vin pe aceeasi tulpina. Sultele care ar trebui sa egalizeze loturile sunt mari, daca s-ar atribui bunurile asa cum solicita aparatorul intervenientei ……..

Avocat …….. arata ca la casa s-au facut investiri, reclamanta sa primeasca casa si casuta si sa plateasca sulta celorlalti mostenitori.

Procuratorul ….. arata ca este de acord cu varianta propusa de avocat ……..

I N S T A N T A

Fata de solicitarea aparatorului pârâtelor …. si ….., de amânare a cauzei pentru a depune concluzii scrise,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la data de 13.05.2010, ora 1300 .

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

PRESEDINTE GREFIER

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008

SENTINTA CIVILA NR. 1573

Sedinta publica din data de 13.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta … împotriva pârâtilor …… s.a., având ca obiect partaj.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 12.05.2010, fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, la solicitarea aparatorului pârâtelor … si …………, pentru a depune concluzi scrise, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 13.05.2010, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca reclamanta ……. a chemat în judecata pe pârâtii …….., ….., …., ….., …., ……., …., …. …, … si … pentru a se partaja bunurile ramase de pe urma defunctei …, decedata la data de 26.12.2006.

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca masa succesorala se compune din bunuri imobile si bunuri mobile.

Prin compartimentul registratura al instantei, în data de 27.11.2008, …. a depus la dosar cerere de interventie în interes propriu, timbrata legal, prin care a solicitat sa se constate ca împreuna cu sotul ei, …, decedat la data de 17.06.2001, a efectuat o serie de îmbunatatiri la locuinta defunctei …., sora sotului ei.

Pârâta …… a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata legal, solicitând: a se partaja si suma de 7.498 lei, precum si dobânzile ulterioare,depusa de defuncta la CEC cu contract de depozit; obligarea mostenitorilor la acoperirea pasivului succesoral în suma de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni ulterioare, suportate de catre ……; majorarea lotului sau cu c/val. lucrarilor efectuate în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei broaste la usa.

De asemenea, a mai solicitat pârâta …. si iesirea din indiviziune asupra averii ramase de pe urma defunctei ……., decedata la data de 14.02.1988.

Pârâta ….. a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata legal, solicitând iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase la decesul …., decedata la data de 14.02.1988, la decesul defunctei …., decedata la 26.12.2006, precum si anularea certificatului de mostenitor nr.674/08.10.1988.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-au luat interogatorii, au fost audiati martori si au fost efectuate expertize tehnice, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 14.02.1988 a decedat …., cu ultimul domiciliu în …, jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …….., …. si ……, în calitate de descendenti gr.I.

Constata ca ceilalti descendenti, respectiv, …, .., …. si ……sunt straini de succesiune prin neacceptare.

Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: suprafata de 400 m.p. teren constructie, situat în ……, jud. Bacau; suprafata de 1.000 m.p. teren arabil, situat în. ….., jud. Bacau; suprafata de 3.580 m.p. teren fânat, situat în …., jud.Bacau, la pct. „Maciuncasi”.

Cota succesorala este de câte 1/3 pentru fiecare mostenitor cu vocatie succesorala.

Constata ca la data de 26.12.2006 a decedat …., cu ultimul domiciliu în …., jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …, ……, ….., …, în calitate de colaterali privilegiati, …, …., ……., …., …., care vin la succesiune prin reprezentarea lui …, frate al defunctei, decedat la data de 26.06.2006, … si ., care vin la succesiune prin reprezentarea lui ……., frate al defunctei, decedat la data de 17.06.2006.

Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: una casa, compusa din doua camere, hol si beci, acoperita cu tigla; una casa, compusa dintr-o camera si un chiler; un grajd, compus dintr-o camera hambar, o încapere pentru vite si un sopron, imobile ce sunt situate în …., jud. Bacau; suprafata de 500 m.p. teren, situat în …., jud. Bacau, megiesit cu …….., …, ulita satului; cota de 1/3 din bunurile succesorale retinute la prima succesiune (dupa defuncta ….); suma de 7.498 lei, reprezentând depozit CEC (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006- fila 7 dosar nr.3406/270/2007); 1.000 actiuni, conform certificatului de actionar nr.200896/23.09.2006- fila 9 dosar nr.3406/270/2007 al Judecatoriei Onesti); recamier, servanta si masa tv.- aflate în posesia …; studio cu lada, sifonier în trei canate- aflate în posesia ……; bufet, mobila bucatarie, vitrina, masa si doua scaune- aflate în casa retinuta la masa succesorala.

Cota de partajat va fi de câte 1/6 pentru ….. …, …., …, 1/6 pentru ….., …, ..…. …., .- care ramân în indiviziune, 1/6 pentru ….. si ……, care ramân în indiviziune.

Cererea de interventie în interes propriu formulata de …. urmeaza a fi respinsa motivat de faptul ca, din probele administrate în cauza, nu rezulta ca aceasta a facut îmbunatatiri, împreuna cu sotul ei, …, la locuinta defunctei ….. Aceasta situatie rezulta atât din raspunsul la interogatoriu, cât si din declaratiile martorilor …, …, …. Lucrarile de îmbunatatire sunt facute de ……

În legatura cu capetele de cerere formulate de pârâta …. privind majorarea lotului cu contravaloarea lucrarilor efectuate de ea în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei broaste de la usa, instanta retine ca din probele dosarului, rezulta ca gardul a facut de catre …. (declaratie martor- …….).

Si capatul de cerere privind pasivul succesoral, formulat de pârâta ….., urmeaza a fi respins întrucât defuncta …. a avut totul pregatit pentru înmormântare. Aceasta rezulta din raspunsurile la interogatorii (filele 105 si 107), coroborate cu faptul ca s-a primit ajutor de înmormântare suma de 1.077 lei, asa cum rezulta din adresa Casei de Pensii.

Pârâtele ……. si ….. au invocat, prin aparator, exceptia prescriptiei dreptului la actiune în anularea certificatului de mostenitor nr.674/24.10.1988.

Exceptia va fi respinsa fata de faptul ca pârâta ……. a luat la cunostinta de existenta înscrisului respectiv cu ocazia acestui proces.

Având în vedere ca din probele dosarului respectiv, Încheierea din 24.10.1988, data de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej, coroborat cu declaratia martorei … nu rezulta ca …., ……, …… si ….. au acceptat succesiunea defunctei …, bunurile la care face referire martora ( o scoarta taraneasca si o perna) fiind date cu ocazia înmormântarii .., conform traditiei crestine ( „ Am luat si eu aceste bunuri de la mama”), instanta va respinge capatul de cerere privind anularea certificatului de mostenitor.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 728 si urm. din Cod civil, se va admite în parte actiunea formulata de reclamanta …….., se va admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ..a, se va admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ….

În consecinta, se va dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuirea de loturi conf. expertizei tehnice efectuate de expertul …., modificata.

Privitor la lotizare sunt de precizat urmatoarele:

În sedinta de judecata din data de 17.02.2010 s-au discutat obiectiunile la rapoartele de expertiza, obiectiuni care au fost admise în parte.

Drept urmare, instanta a dispus ca expertul topo-cadastru sa întocmeasca o propunere de lotizare conf. dispozitiilor instantei, apoi expertul în constructii civile sa faca propuneri de lotizare finala, având în vedere si faptul ca pârâta ….. si-a manifestat dorinta de a i se acorda doar sulta corespunzatoare cotei succesorale ce i se cuvine.

Ulterior, la cererea partilor, instanta a acordat termen pentru ca acestea sa propuna o varianta de lotizare.

La termenul acordat s-au depus la dosar mai multe variante de lotizare, însa partile nu au cazut de acord asupra unei variante.

În consecinta, la atribuirea loturilor se vor avea în vedere: Încheierea din data de 24.06.2009, dorintele partilor, precum si marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de împartit.

În conf. cu art. 274 Cod procedura civila va fi obligata pârâta …. sa achite reclamantei … suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Vor fi obligati mostenitorii …, respectiv, pârâtii ……., …, …. …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Vor fi obligate pârâtele …. si …. sa achite reclamantei câte 200 lei fiecare, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Se vor compensa celelalte cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …., domiciliata în ………, jud. Bacau în contradictoriu cu pârâtii ….. …, domiciliate în ………., jud. Bacau, …. domiciliata în ……, jud. Vrancea, prin procurator ….., cu acelasi domiciliu, Diaconu Emilia, domiciliata în …, jud. Bacau, …….., domiciliata în …….., jud. Bacau, …., domiciliat în …., jud. Bacau, ……., domiciliat în … jud. Bacau, ……..- prin procurator …, domiciliata în ……, jud. Neamt, ….., domiciliata în ……. jud. Bacau, …….., domiciliata în ……… jud. Bacau, ….., domiciliat în ……, jud. Bacau.

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ……..

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta …….

Respinge cererea de interventie în interes propriu formulata de pârâta – ……

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta …… privind majorarea lotului si pasivul succesoral.

Respinge exceptia formulata de pârâtele …..si ….

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta ….. privind anularea certificatului de mostenitor nr. 674/08.10.1988, emis de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej în dosarul nr.721/1988.

Dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuire de loturi, conf. expertizei tehnice efectuata de expertul Enica Aurel, modificata, dupa cum urmeaza:

Lotul nr.1 se atribuie pârâtei ……… si cuprinde: ˝ cota indiviza din casa cu trei încaperi, situata în sat …., jud. Bacau, în valoare de 2.742 lei; ˝ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ˝ cota indiviza din suprafata de 1.684 m.p. (C.c + Ar.), situata la pct. „Casa batrâneasca, poligonul punctelor 13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita anexa nr.1- fila 220 dosar, care face parte componenta din prezenta, în valoare de 22.405 lei; suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat în extravilan la pct. „Maciucasi”, cu coordonatele din schita anexa nr.1 la suplimentul de expertiza- exp. Apetroaei Gheorghita- fila 220 dosar, în valoare de 787 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului nr.3 …… suma de 2.065 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtei …… si cuprinde: ˝ cota indiviza din casa cu trei încaperi, situata în sat ….., jud. Bacau, în val. 2.742 lei; ˝ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ˝ cota indiviza din suprafata de 1.684 m.p. teren (C.c.+Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor 13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita anexa 1- fila 220 dosar, în valoare de 22.405 lei; suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat la pct. „Maciucasi” cu coordonatele din schita anexa nr.1- fila 220 dosar, în val. 787 lei; un recamier, în valoare de 135 lei; o servanta, în val. 126 lei; o masa T.V., în val. 117 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova”, din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului nr.3 …… suma de 2.443 lei.

Lotul nr.3 se atribuie pârâtei ……. si cuprinde: suma de 2.065 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr.1 ….; suma de 2.443 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr.2 ……..; suma de 3.667 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti, contract de depozit seria BA, nr. 0819983 (11.11.2006).

Lotul nr.4 se atribuie reclamantei …. si pârâta …., în indiviziune, si cuprinde: suprafata de 183 m.p. (C.c. + Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor 18-19-20-7-6-5-4-3-2-18 din anexa nr.1 fila 220 dosar, în val. 4.869 lei; casa mica sit. ……, jud. Bacau, în val. 1.355 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996; suma de 1.850 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006); bufet, mobila bucatarie, masa si 2 scaune- în val. 96 lei.

Lotul nr.5 se atribuie pârâtei ….. si cuprinde: ˝ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.) în pct. „La casa batrâneasca”- pe anexa nr.1 (fila 220 dosar) poligonul punctelor 1-13-14-15-16-17-1, în val. de 4.869 lei; ˝ din grajd si sopron, în val. de 1.243 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 1.829 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006), studio cu lada, sifonier în 3 canate- în valoare de 234 lei;

Lotul nr.6 se atribuie pârâtilor …., ……., …, …., …….., în indiviziune, si cuprinde: ˝ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.), în pct. „ La casa batrâneasca”, pe anexa nr.1- fila 220 dosar poligonul punctelor 1-13-14-15-16-17-1, în val. 4.869 lei; ˝ din grajd si sopron, în val. 1.243 lei; 167 actiuni la SIF- FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 2.050 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contractul de depozit seria BA, nr. 0819983/01.11.2006).

Obliga pârâta …… sa achite reclamantei …. suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Obliga mostenitorii ……, respectiv, pârâtii ….., …., …, …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Obliga pârâtele …. si …….. sa achite reclamantei câte 200 lei fiecare, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Compenseaza celelalte cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.05.2010.

Etichete:

Partaj

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 1544/270/2009 partaj

Înreg. 24.03.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2838

Şedinţa publică din data de 07 octombrie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta- Dalia Vrînceanu

La ordine a venit spre soluţionare acţiunea civilă promovată de reclamanţii ………… şi ………… împotriva pârâtei …………, având ca obiect partaj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat Norocel Roxana reprezentând reclamanţii şi pârâta personal, lipsă fiind reclamanţii.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Norocel Roxana pentru reclamanţi, arată că nu are de formulat obiecţiuni la raportul de expertiză. Nu are alte cereri de formulat şi depune la dosar 2 chitanţe privind plata onorarului de avocat.

Pârâta arată că a participat la expertiză şi a constatat că s-au făcut investiţii numai într-o parte a casei. Doreşte partea ei în natură. Nu are cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Norocel Roxana pentru reclamanţi, solicită a se dispune ieşirea din indiviziune, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi atribuirea bunurilor în varianta I, lotul nr. 1, toate construcţiile, urmând a fi obligaţi reclamanţii la plata sultei. Mai arată că, partajarea în natură nu este posibilă, chiar experta subliniază o serie de neajunsuri. Reclamanţii, de-a lungul timpului au făcut investiţii, terenul pe care este amplasată construcţia este proprietatea exclusivă a lor. Pârâta doreşte partajarea într-o variantă în care doreşte o cameră care este amplasată în mijlocul casei, pârâta are deja un imobil, este îndreptăţită să primească sultă. Solicită obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert(fila 32) şi onorariu avocat, raportat la cota care i se cuvine.

Pârâta …………, având cuvântul pe fond, arată că în timpul efectuării expertizei reclamanţii şi-au manifestat voinţa ca în lotul ei să fie trecute camera 1, sala, respectiv partea din casă în care nu s-au făcut investiţii. Dispoziţiile art. 6735 Cod procedură civilă îi conferă dreptul la bunuri în natură, iar conform art. 6739 al. 2 Cod procedură civilă, au dreptul să primească partea în care au făcut investiţii, există intrări separate şi nu sunt deranjate părţile. Mai arată că, lângă această casă sora ei a avut nişte anexe, reclamanţii au demolat aceste anexe care erai deasupra beciului, reclamanţii au suficient spaţiu. Timp de 15 ani i-au interzis accesul în casă. Depune la dosar o schiţă şi precizează că a studiat cu atenţie raportul de expertiză şi evaluarea. În concluzie, solicită a-i fi atribuite camera nr. 1, holul, veranda, cu terenul din faţă, există posibilitatea de convieţuire.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamanţii …………şi ………… au chemat în judecată pe pârâta ………… pentru a se dispune ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în …………, str…………., judeţul Bacău, compus din 2 camere, sală, bucătărie, construit din lemn, cărămidă,acoperit cu ţiglă, amplasat pe terenul în suprafaţă de 300 m.p. proprietatea reclamanţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare reclamanta arată că pârâta este sora defunctei …………,reclamanţii cumpărând de la moştenitorii soţului supravieţuitor,…………, terenul în suprafaţă de 300 m.p. şi ? din locuinţa situată în …………, str. …………, nr…………, judeţul Bacău.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu pârâtei şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În data de 01.04.1983 a decedat ……….., cu ultimul domiciliul în …………, judeţul Bacău.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas : …………, în calitate de soţ supravieţuitor şi pârâta …………, în calitate de colateral privilegiat.

Masa succesorală se compune din ? din imobilul – locuinţă, compus din 2 camere, sală, bucătărie, construit din lemn şi cărămidă, acoperit cu ţiglă, situat în …………., str…………., nr………….,judeţul Bacău.

Cota succesorală este de câte ? pentru fiecare moştenitor.

Cealaltă jumătate din imobil aparţine soţului supravieţuitor, fiind cota sa de contribuţie la dobândirea acestuia.

Constată că la data de 08.12.1993 a decedat …………, cu ultimul domiciliu în …………, judeţul Bacău.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas : ………… – soră, ………… – soră, …………– soră, ………… – frate,………… – frate, ………… – …………. – nepot de frate, ………… – nepot de frate.

Masa succesorală se compune din cota de ? din imobilul locuinţă prezentat mai sus.

Prin contractul de vânzare, autentificat sub nr.1.473/12.09.1997 la B.N.P. …………, cu sediul în ……….., judeţul Bacău, moştenitorii lui …………vând reclamanţilor ………… – …………şi ………… drepturile lor indivize de proprietate din cota parte de ? din imobilul prezentat anterior.

La acest imobil reclamanţii au făcut o serie de îmbunătăţiri : au refăcut instalaţia electrică într-o cameră şi în bucătărie şi au montat rigips în aceste încăperi, au înlocuit uşa de la bucătărie şi de la hol, au racordat locuinţa la reţeaua de gaze, au făcut instalaţia de încălzire –centrală termică,au tras apa în curte, au schimbat plasele din metal cu scândură la gardul de la stradă. Tencuiala exterioară a fost doar lucrare de întreţinere a locuinţei şi nu se va reţine ca îmbunătăţire.

În consecinţă, se va majora lotul reclamanţilor cu contravaloarea acestor îmbunătăţiri.

În urma probelor administrate, prin Încheierea din data de 10.06.2009, s-a stabilit masa succesorală, moştenitorii, cotele ce revin acestora şi a fost desemnat un expert pentru evaluarea bunurilor şi formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertiza efectuată în cauză a respectat dispoziţiile din încheierea sus-precizată, părţile neridicând obiecţiuni.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 728 din codul civil urmează a se admite acţiunea şi a se dispune ieşirea părţilor din indiviziune prin atribuire de loturi conform expertizei tehnice, varianta I.

Instanţa urmează a atribui loturile în această variantă având în vedere concluziile expertizei, respectiv, faptul că terenul de amplasament este destul de redus, nu există în fapt o posibilitate de partaj în natură. Această variantă, propusă de pârâtă, ar presupune numeroase inconveniente tehnice, şi anume: valoarea proprietăţii pe ansamblu se va diminua considerabil; reclamanţii nu vor avea acces în camera 1 pe care o primesc; va fi dificilă de realizat efectiv partajarea terenului, dat fiind amplasamentul zonei dorite de pârâtă (central, în mijlocul lotului de teren).

În conformitate cu art.274 Cod procedură civilă va fi obligată pârâta să achite reclamanţilor suma de 1.539 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată (onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi taxă expertiză).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanţii …………. – ……. şi …………., domiciliaţi în …………, str. ………… nr…, judeţul Bacău împotriva pârâtei …………, domiciliată în ………….., str. …………, bl ……., ap….., judeţul Bacău.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile conform expertizei tehnice, varianta I, după cum urmează:

Lotul nr.1 se atribuie reclamanţilor şi cuprinde casa situată în …………., str. ………… nr……, judeţul Bacău, împreună cu gardul aferent, în valoare de 26.258 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtei şi cuprinde suma de 4.111 lei, sultă ce o va primi de la lotul nr.1 – reclamanţii …………. – ……….. şi ……………

Obligă pârâta să achite reclamanţilor suma de 1.539 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. Gh.A. – 08.10.2009

Dact. N.D.V. – 12.10.2009

Exemplare – 5(cinci).

Etichete: