Top

Partaj bunuri comune

Dosar nr. 389/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 390

Şedinţa publică de la 13.05.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : CRĂCIUN ANCA

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul U.M. şi pe pârâta H. V. – având ca obiect partaj bunuri comune.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 06.05.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.?????

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 389/829/12.04.2010 la Judecătoria Podu Turcului reclamantul U.M. a chemat în judecată pârâta H. V. pentru partajarea bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei, însă pe parcursul procesului şi-a modificat cererea, solicitând instanţei să constate că bunurile cuprinse în contractul 3207/03.03.1992 sunt bunurile sale proprii.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că a fost căsătorit cu pârâta H. V. şi în timpul căsătoriei a dobândit imobilele casă situată în satul Frumuşelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău, şi teren în suprafaţă de 1000 mp aferent conform contactului de vânzare cumpărare nr. 3207. Precizează reclamantul că prin sentinţa civilă nr. 2515/1994 Judecătoria Bacău a admis acţiunea de restituire a bunurilor, respingând capătul de cerere având ca obiect partaj bunuri comune. De asemenea, precizează reclamantul că aceste bunuri au fost dobândite în timpul căsătoriei de la părinţii dumnealui U. C. şi U.C., dată la care era despărţit în fapt de pârâta H. V..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin contractul 3207/03.03.1992, fila 4 dosar, reclamantul a cumpărat cu rezerva uzufructului viager pt. vânzători, o casă şi 1000 mp teren aferent situat în sat. Frumuşelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău. Vânzătorii din contractul amintit sunt părinţii reclamantului.

Deşi la data cumpărării reclamantul era căsătorit cu pârâta, aceştia erau despărţiţi în fapt din anul 1986, aşa cum se reţine în considerentele hotărârii de partaj, s.c. 3839/1996 a Judecătoriei Bacău şi ale hotărârii de divorţ, s.c 17387/1993 a Judecătoriei Bacău.

Potrivit regulilor instituite de Codul civil în art. 977 şi următoarele, instanţa trebuie să interpreteze convenţiile închieiate de părţi, conform voinţei reale a acestora şi nu după înţelesul literal al termenilor:

Art. 977: „ Interpretarea contractelor se face după intenţia comună a părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor.”

Or, în cauză, având în vedere că vânzătorii sunt părinţii reclamantului, că acesta era despărţit de soţia sa în fapt de mai bine de 6 ani înainte de încheierea contractului, că vânzarea a fost făcută cu rezerva uzufructului, instanţa va reţine că în fapt, vânzătorii au înţeles să gratifice pe fiul lor. În sprijinul acestei soluţii, instanţa va reţine că o astfel de prezumţie instituie Codul civil şi la art. 845, tocmai pentru uşurinţa dovedirii unei astfel de deghizări.

Este de neconceput că părinţii au intenţionat să dea bunul şi pârâtei, care era despărţită de fiul lor de mai multă vreme, separare care s-a finalizat cu desfacerea căsătoriei.

Mai mult, între părţi a avut loc şi un proces de partaj, care nu a cuprins bunurile din contractul 3207/03.03.1992, părţile fiind convinse că acestea aparţin doar reclamantului.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite acţiunea, considerând-o întemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul U.M., domiciliat în sat. Frumuşelu, com. Glăvăneşti, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâta H. V., domiciliată în mun. Bacău, str. Carpaţi, bl. 2, sc. F, ap. 27, jud. Bacău, având ca obiect partaj bunuri comune, aşa cum a fost precizată.

Constată că imobilul casă şi 1000 mp teren aferent situat în sat. Frumuşelu, comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău, care au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare cu rezerva uzufructului viager, încheiat între reclamant şi părinţi săi, U.C. şi C., autentificat sub nr. 3207/03.03.1992, la fostul Notariat de Stat Bacău, este bunul propriu al reclamantului.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Crăciun Anca Bradea Angelica

Red. / Tehnored. ex. 4

C.A./B.A.

08.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 13.05.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 30.06.2010.

Etichete: