Top

Divorţ fără minori şi partaj bunuri comune consimţit prin tranzacţia părţilor

DREPT CIVIL

Dosar nr. 3840/324/2009

Sentinţa civilă nr. 6/04.01.2010

Divorţ fără minori şi partaj bunuri comune consimţit prin tranzacţia părţilor

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 3840/324/2009 reclamantul V E a chemat în judecată

civilă pe pârâta V R pentru desfacerea căsătoriei şi partaj bunuri comune.

In motivarea acţiunii, arată reclamantul că s-a căsătorit cu pârâta la data de 26.01.2005

căsătorie înregistrată sub nr.01 la oficiul stării civile al Consiliului Local al localităţii Tecuci, jud.Galaţi

aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie seria XX nr.000000 depus la dosarul cauzei .

A mai arătat reclamantul că relaţiile de căsătorie s-au destrămat în urma unor grave

neînţelegeri, aşa încât s-au despărţit în decembrie 2008.

In legătură cu capătul de cerere privind partajul, reclamantul a arătat că a achiziţionat

un apartament situat în Tecuci, … contribuţia sa la dobândirea acestui apartament fiind de 1/1.

Pentru aceste motive, solicită desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, revenirea pârâtei

la numele avut anterior căsătoriei, acela de A şi partajul bunurilor comune. A depus la dosar

contractul de vânzare – cumpărare cu încheierea 00/2005.

In drept, îşi întemeiază acţiunea pe disp.art.38 C.fam.

Reclamantul a mai solicitat pentru capătul de cerere privind partajul bunurilor comune

să se ia act de tranzacţia pe are au încheiat-o.

Din actele dosarului rezultă că părţile s-au căsătorit la data de 26.01.2005 şi că în

timpul căsătoriei au cumpărat prin mandatar V M un apartament situat în Tecuci, …….

Pentru partaj reclamantul a depus la dosar o tranzacţie care a fost citită şi semnată în

şedinţă publică.

Pârâta s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat probe în combaterea acţiunii,

declarând că este de acord cu divorţul prin consimţământ şi cu tranzacţia.

In referire la capătul de cerere privind divorţul, instanţa reţine că sunt îndeplinite

condiţiile prev. de art.38 alin.2 C.fam. şi s-au respectat disp.art.613 alin.2 C.p.c.

Analizând tranzacţia încheiată de părţi, instanţa constată că îndeplineşte condiţiile prev.

de art.1704-1706 C.civ. şi s-a procedat conform art.271-272 C.p.c.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere dispoziţiile legale menţionate precum şi

art.36 alin.1 teza 1 C.fam., instanţa va sista starea de devălmăşie şi va lua act de tranzacţia părţilor,

depusă la fila 20 în dosar.

Etichete: