Top

Actiune in stabilirea paternitatii exceptia prescriptiei dreptului la actiune

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta efectuarea unui partaj suplimentar de bunuri comune, respectiv pentru terenul dobândit de părţi în timpul căsătoriei conform contractului de vânzare cumpărare autentificat, în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamantul arată că a fost căsătorit cu pârâta, în timpul căsătorie au dobândit o serie de bunuri comune ce au fost partajate prin sentinţa nr. _ a Judecătoriei Vaslui în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă, dar la acel moment nu a fost inclus în masa bunurilor partajabile terenul dobândit de părţi conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. _. În aceste condiţii reclamantul solicită şi partajarea acestei suprafeţe de teren, atribuirea terenului şi obligarea sa la plata către pârâtă a unei sulte corespunzătoare cotei sale de 10%.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Cererea a fost legal timbrată.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

In dovedire reclamantul a depus sentinţa civilă nr. _ a Judecătoriei Vaslui, contract de vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _, sentinţa nr. _ a Judecătoriei Vaslui, declaraţii de venituri.

În dovedire reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi martori, probe încuviinţate şi administrate de instanţă, iar pârâtul nu şi-a formulat probe în apărare. Instanţa a dispus din oficiu efectuarea unei expertize tehnice în construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit în anul 1989, iar prin sentinţa civilă nr. _, irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Vaslui, s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorţ. Prin sentinţa civilă nr. _ a Judecătoriei Vaslui s-a dispus partajarea bunurilor dobândite de părţi în timpul căsătoriei în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă. Printre bunurile partajate conform sentinţei nr. 2098/2006 a Judecătoriei Vaslui nu se regăseşte terenul în suprafaţă de 3.544,27 mp, situat în extarvilanul com. Muntenii de Jos, întabulat în cartea funciară, dobândit conform contractului vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _, în consecinţă, reclamantul a solicitat pe calea unui partaj suplimentar de bunuri comune şi partajarea acestui bun imobil deoarece are calitatea de bun comun fiind dobândit în timpul căsătoriei, la data de 02.05.2001.

Din probele administrate în cauză rezultă că în timpul căsătoriei părţile au dobândit, în condiţiile prevăzute de art. 30 din Codul familiei, terenul în suprafaţă de 3.544,27 mp, situat în extarvilanul com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui conform contractului vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _ în valoare de 35.442 lei. Dovada achiziţionării acestui imobil s-a făcut cu contractul de vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _. Instanţa va avea în vedere la stabilirea valorii imobilului ce urmează a se partaja suma indicată de expertul Sava Dumitru în raportul de expertiză întocmit în cauză cu efectuarea corecturii la calculul prezentat de acesta (3.544,27 mp x 10 lei/mp= 35.442,7 lei), ce reprezintă valoarea actualizată a imobilului.

În concluzie se va reţine o valoare de circulaţie a terenului de 35.442,7 lei.

Din actele depuse şi declaraţia martorului audiat în cauză rezultă că în perioada căsătoriei părţilor numai reclamantul lucra în străinătate, pârâta nu obţinea venituri, iar terenul a fost achiziţionat din banii trimişi în ţară de reclamant. Fată de cele reţinute se va constata că reclamantul a avut o contribuţie de 90% la dobândirea terenului.

În temeiul art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă va atribui reclamantului imobilul ce constituie bun comun deoarece a formulat cerere în acest sens şi a avut o cotă de contribuţie majoritară la dobândirea lui şi va obliga reclamantul să plătească pârâtei sulta corespunzătoare.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată conform cotelor stabilite, respectiv jumătate din taxa de timbru pentru acţiunea introductivă şi 10% din onorariul expertului.

Etichete: