Top

Succesiune

Dosar nr. 551/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 491

Şedinţa publică de la 03.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P. G. şi pe pârâţii C. I. şi P. (CÎRLAN) V. , având ca obiect succesiune – ieşire din indiviziune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P. G. şi pârâţii C.I., P. V..

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosar o tranzacţie încheiată între părţi, precum şi arborele genealogic după defuncţii C.I .şi C. A..

S-a procedat la identificarea părţilor prezente în instanţă după cum urmează:

reclamanta P.G. fiica lui – şi A., identificată cu C.I. seria XC nr. _, CNP ___; C. I. fiul lui S. şi M., identificat cu C.I. -. nr. -, CNP – şi pârâta P. V., fiica lui _ şi -, identificată cu C.I. seria XC nr. -, CNP -.

Reclamanta prezentă în faţa instanţei depune la dosar chitanţa seria PTC nr. 15380/03.06.2010 reprezentând txt în sumă de 478 lei.

Părţile, prezente în faţa instanţei, semnează tranzacţia încheiată între părţi, un exemplar rămâne la dosar şi celelalte exemplare se înmânează părţilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Reclamanta P. G., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se ia act de înţelegerea părţilor şi restituirea taxei judiciare de timbru având în vedere tranzacţia încheiată între părţi.

Pârâtul C.I. având cuvântul, solicită admiterea acţiunii şi să se ia act de tranzacţia părţilor.

Pârâta, P. V., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii şi să se ia act de tranzacţia părţilor.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.551/829/2010 din 06.05.2010, reclamanta P. G. a chemat în judecată pe pârâţii C. I. şi P. V., pentru ca instanţa prin hotărâre judecătorească să dispună partajarea bunurilor succesorale după defuncţii C. I. şi C. A..

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 500 lei.

În motivarea cererii reclamanţii arată că în data de 26.10.2001 a decedat C.I., iar la data de 15.03.2010 a decedat C. A. că defuncţii C. I. şi C. A. au dobândit prin contribuţie comună următoarele bunuri: un imobil construit din paiantă şi acoperit cu tablă, compus din 2 camere şi dependinţe, precum şi suprafaţa totală de 3 ha 7464 m.p. din T.P. 21631/1994, că au avut 3 descendenţi. A mai arătat reclamanta că C. L. a renunţat prin declaraţie notarială la moştenirea soţilor C., având vocaţie succesorală P. G., în calitate de descendentă, şi C. I. şi P. V. în numele şi locul descendentei C. T., decedată la data de 24.01.2007, fiica defuncţilor.

La termenul din 03.06.2010 s-au prezentat reclamanta P. G. şi pârâţii C. I. şi P. V., care arată că au ajuns la o înţelegere şi au încheiat o tranzacţie, solicitând instanţei să ia act de înţelegerea lor.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 26.10.2001 a decedat C. I. cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

La data decesului au acceptat succesiunea C- A., soţie supravieţuitoare, P. G. şi C. T., în calitate de descendente de gradul I.

La data de 15.03.2010 a decedat C. A., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

La data decesului au acceptat succesiunea reclamanta P. G., în calitate de descendentă de gradul I, şi C. I. şi P. V., prin retransmiterea, respectiv reprezentarea autoarei lor, C. T., predecedată la data de 25.01.2010, iar C. L., fiul defucnţilor a renunţat prin declaraţie notarială la succesiunea părinţilor săi..

În ceea ce priveşte masa succesorală, din înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine că aceasta se compune din suprafaţa de 3 ha şi 7644 mp teren situat pe teritoriul satului Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, teren cuprins în TP 21631/01.07.1994, eliberat pe numele defunctului C. V. I., şi o casă în suprafaţă de 50 mp, cu două camere şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situată în satul Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău în valoare de 16 000 lei. Valorile au fost stabilite potrivit art. 31 din Lg. 146/1997.

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută din înscrisurile depuse la dosar, actele de stare civilă ale părţilor în copie, precum şi copia titlurilor de proprietate.

Potrivit art.728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, astfel, că instanţa va dispune ieşirea acestora din starea de indiviziune.

În ceea ce priveşte atribuirea de loturi, instanţa, potrivit art. 271 şi următoarele C.pr.civ, urmează a lua act de tranzacţia încheiată de părţi în faţa instanţei, şi va pronunţa o hotărâre al cărei dispozitiv va fi format din înţelegerea părţilor.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei P. G. de restituirea taxei de timbru, achitată cu chitanţele care au fost consemnate la dosar, instanţa, având în vedere prevederile art. 23 alin 21 din Lg.146/1997, potrivit cărora „ În cazul în care, până la prima zi de înfăţişare, părţile încheie tranzacţie sau renunţă la judecată, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul în care tranzacţia ori renunţarea la judecată intervin ulterior primei zile de înfăţişare, se restituie până la jumătate din suma achitată, ţinând seama de actele procesuale deja îndeplinite.”, va admite cererea, constatând îndeplinite cerinţele enumerate anterior.

Faţă de cele ce preced, instanţa urmează a admite acţiunea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta P. G., domiciliată în Bacău, str. Neptun nr. 2, sc. A, et. 1, ap. 103 în contradictoriu cu pârâţii C. I.. domiciliat în Bacău, str. Energiei nr. 35, sc. B, ap. 15 şi P. V., domiciliată în Bacău, str. Energiei nr. 35, sc. B, ap. 15, având ca obiect succesiune-ieşire din indiviziune.

Constată că la data de 26.10.2001 a decedat C. I. cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului au acceptat succesiunea C. A., soţie supravieţuitoare, P.G. şi C. T., în calitate de descendente de gradul I.

Constată că la data de 15.03.2010 a decedat C. A., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului au acceptat succesiunea reclamanta P. G., în calitate de descendentă de gradul I, şi C. I. şi P. V., prin retransmiterea, respectiv reprezentarea autoarei lor, C- T., predecedată la data de 25.01.2010.

Constată că masa de partaj după cei doi defuncţi se compune din suprafaţa de 3 ha şi 7644 mp teren situat pe teritoriul satului Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, teren cuprins în TP 21631/01.07.1994, eliberat pe numele defunctului C.V. I. şi o casă în suprafaţă de 50 mp, cu două camere şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situată în satul Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că valoarea masei de partaj este de 16 000 de lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, sens în care ia act de tranzacţia părţilor.

„Tranzacţie încheiată între P. G., în calitate de reclamantă şi pârâţii C. I. şi P. V..

Subsemanta P. G. sunt de acord ca întreaga masă succesorală rămasă după defuncţii C. I. şi C. A. să-mi fie atribuită în exclusivitate în lotul meu, respectiv.

Precizez că valoarea masei succesorale este de 16.000 lei.

1. un imobil compus din două camere în suprafaţă de 50 mp şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situat în localitatea Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, având ca vecini: Nord Cristea V. Ioan, Sud D.S. 158, Est D.S. 128 şi la Vest Cristea V. Ioan

2. suprafeţele din T.P. 21631/01.07.1994:

565 mp teren arabil din T 4 P 160, cu vecinii: Nord Cristea V. Ioan, Est D.S. 128, Sud D.S. 158, Vest Cristea V. Ioan

0096 mp din T4 P 162 cu vecinii: Nord D.S. 128, Est Cristea Ioan, Sud Cristea Ioan, Vest Cristea V. Ioan

0940 mp din T 4 P 159 cu vecinii: Nord Cristea Ioan, Est Cristea V. Ioan, Sud D.S. 158, Vest Bordei Agripina

0969 mp din T 4 P 161 cu vecinii: N D.S. 128, Est D.S. 128, Sud Cristea V. Ioan, Vest Cristea V. Ioan

0315 mp din T 104, P 2355/28 cu vecinii: Nord Cristea A. Vasile, Est Pd. P.P. 2387SC ELIF, Sud Cristea Aurel, Vest D.E. 2353

0193 mp din T 104 P 2351/48 cu vecinii: Nord Cristea A. Vasile, Est D.E. 2353, Sud Cristea Aurel, Vest Cotea Maria

1000 mp din T 119 P 2996/5 cu vecinii: Nord Cristea Alexandru, Est Cristea Ghe Neculai, Sud Stanciu Gheorghe, Vest Cristea Alexandru şi Toderaşc Alexandru

1940 mp din T 104 P 2339/2 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Corodeanu Vasile, Sud Bejan Vasile şi Est Cristea v. Ioan

1320 mp din T 104 P 2338/4 cu vecinii: Nord Corodeanu neculai, Est Cristea V Ion, Sud Bejan Vasile, Vest Cristea V Ion

1018 mp din T 104 P 2326/5 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Pd.P.P. 2324 SC ELIF, sud Cristea V. Ion, Vest Iosif A Gheorghe

0400 mp din T 120 P 3041 cu vecinii. Nord Lehăduş Elena, Est Cristea Neculai, Sud D.E. 3052, Vest D.E. 3052

7168 mp T 108 P 2575/16 cu vecinii. Nord Mutu Mihai, Est Corodeanu Lucreţia, Sud Rebegea Viorel, Vest Rebegea Neculai

2562 mp din T 104 P 2539(711 cu vecinii Nord Rebegea Neculai, Est Corodeanu Vasile, Sud Rebegea Neculai, Vest Rebegea A. Dumitru

2080 mp din T 104 P 2350/53 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Cristea V. Ion, Sud Liciu Petru, Vest Cristea V. Ion

1050 mp din T 104 P 2350/5211 cu vecinii: Nord Cristea V. Ion, Est Pd. P.P. 2324 SC ELIF, Sud Liciu Petru, Vest Iosip A. Gheorghe

2563 mp din T 109 P 2634/8 cu vecinii: Nord Rebegea Jenică, Est D.E. 2636, Sud Neculai Ion, Vest DCL 2635

3625 mp din T 104 P 2381/25 cu vecinii: Nord Rebegea Jenică, Est D.C.L. 2635, Sud Neculai Ion, Vest Pd. P.P. 23187 SC LIF

5000 mp din T 118 P 2973/7 cu vecinii : Nord Bejan Ion, Est DE 2970, Sud Costandache A.C., Vest Teren Primărie

1960 mp din T 110 P 2643/7 cu vecinii: Nord Rebegea Alexandru, Est Pr. Berheci, Sud Neculai Ion, Vest DE 2636

2700 mp din T 120 P 3050/8 cu vecinii: Nord Lehăduş Elena, Est Cristea Neculai, Sud Cristea V. Ioan, Vest D.E 3052

Subsemnaţii C. I. şi P. V. în calitate de pârâţi suntem de acord ca reclamanta P. G.să primească în lotul său toate bunurile succesorale rămase după defuncţii C. I. şi C. A., aşa cum au fost arătate mai sus.

Prin încheierea acestei tranzacţii s-au stins toate litigiile prezente şi viitoare cu privire la moştenirea rămasă după defuncţii C.I.şi C. A..

Solicităm pronunţarea unei hotărâri de expedient care să consfinţească voinţa noastră, potrivit dispoziţiilor art. 273 Cod proc. civilă.

P. G. semnează indescifrabil

C. I. semnează indescifrabil

P. V. semnează indescifrabil”

În temeiul art. 23 alin 21 din Lg. 146/1997 dispune restituirea către reclamantă a sumei de 498 lei achitată cu titlu de taxă de timbru.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red./tehnored. 5 ex.

P.S./B.A.

21.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 03.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 14.07.2010

Etichete: