Top

Succesiune-partaj succesoral

Dosar nr. 739/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 583

Şedinţa publică de la 05.11.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : WW

Cu participare:

GREFIER :ZZ

Pe rol pronunţarea în cauza civilă având ca obiect „succesiune – partaj succesoral” privind pe reclamanta P.M. şi pe pârâtul C. T..

Dezbaterile au avut loc la termenul din 29.10.2009 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

-deliberând-

Constată că prin acţiunea civilă formulată reclamanta P. M. a chemat în judecată pe pârâtul C.T., solicitând partajarea averii succesorale rămase după defuncta C.D., decedată la data de 27aprilie 1973.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivarea acesteia se arată că la data de 27aprilie 1973 a decedat numita C. D., iar averea rămasă de la aceasta urmând a fi împărţită între reclamant şi pârât.

În cauză s-au administrat probe cu acte, probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La decesul defunctei C. D. au rămas în calitate de moştenitori reclamanta P.M. şi pârâtul C. T., în calitate de fii, descendenţi de gradul I.

Cotele de partajat sunt de câte 1/2 pentru fiecare parte.

Din actele depuse la dosarul cauzei rezultă că masa de partajat se compune din: suprafaţa totală de 3,5656 ha terenuri, înscrise în TP nr. 60071/24 mai 1995, emis pe numele părţilor ca moştenitori ai mamei lor C. D..

Prin încheierea din 18 iunie 2009, în temeiul art. 6735 Cod procedură civilă, s-a admis în principiu şi în parte acţiunea, s-a stabilit calitatea părţilor, masa de partajat şi cotele de împărţit, iar în baza art. 6736 Cod procedură civilă, s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize specialitatea topo – cadastru cu onorariu în sarcina reclamantului, având ca obiective identificarea şi evaluarea cu schiţă şi vecinătăţi, formularea propunerilor de lotizare şi atribuirea loturilor văzând interesele părţilor, posesia bunurilor şi evitarea sultelor prea mari.

În temeiul art. 728 Cod civil va fi admisă acţiunea, va dispune ieşirea părţilor din indiviziune.

Va dispune plata onorariu definitiv de 800 lei, către expertul topo cadastru Socaci Ştefan.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă pârâtul va fi obligat la cheltuieli judiciare reprezentând ? din taxa de timbru, onorariu expert şi onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta P.M. domiciliată în comuna Podu Turcului, satul Căbeşti, judeţul Bacău, împotriva pârâtului C. T., domiciliat în comuna Podu Turcului, satul Căbeşti, judeţul Bacău.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile după cum urmează:

Lotul nr. 1 se atribuie pârâtului C. T. şi cuprinde: suprafaţa de 3.243 mp (2547 mp vie + 694 mp arabil) T44, P 1155 (schiţa nr.1/1 culoare albastra) cu vecinii: N- Proca Gheorghe, S- Barbu Vasile, E- Drum sătesc şi curţi construcţii Chiric Toader, V- Drum exploatare şi Proca Gheorghe, în valoare de 7818 lei; suprafaţa de 2.666 mp (1802 mp vie + 864 mp arabil) T43, P1110 (schiţa 2/1 culoare albastră) cu vecinii: N- Lotul nr. 2- Pană Maria, S- moştenitorii def. Dumitru Aneta, E- Drum sătesc, V- Glod în valoare de 6.427 lei; suprafaţa de 4.859 mp teren arabil T24, P 703/64 (schiţa 3/1 culoare albastră) cu vecinii : N- Lotul nr. 2 – Pană Maria, S- Buzdugă Vasile, Drum exploatare, Spulber Viorel, E- Spulber Viorel, V- Aur Tinca, în valoare de 2.466 lei.

Valoarea lotului este de 16711 lei şi are dreptul la 16711 lei.

Lotul nr. 2 – se atribuie reclamantei P.M. şi cuprinde : suprafaţa de 2775 mp (2225 mp vie + 550 mp arabil), T43, P1110 (schiţa 2/1 culoare galbenă) cu vecinii : N- Gâtin Dumitru, S- lotul nr. 1 – Chiric Toader, E- Drum sătesc, V- Glod, în valoare de 6.691 lei; suprafaţa de 10 140 mp arabil T24, P703/64 (schiţa 3/1, culoare galbenă) cu vecinii : N- Chiric Ion, S- Lotul nr. 1 Chiric Toader, E- Spulber Viorel, V- Aur Tinca, în valoare de 5147 lei; suprafaţa de 9 600 mp teren arabil T46, P1010/16, (schiţa 4/1 culoare galbenă) cu vecinii: N- Chiric Toader, S- Mocanu Nelu, E- Aur Dumitru, V- Drum exploatare, în valoare de 4873 lei.

Valoarea lotului este de 16711 lei şi are dreptul la 16711 lei.

Dispune plata onorariu definitiv de 800 lei, către expert topo cadastru Socaci Ştefan, achitat la Unitatea CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa nr.2276616/1 din data de 01.07.2009 în sumă de 500 lei şi cu chitanţa nr. 2518609/1 din data de 23.10.2009 în sumă de 300 lei.

Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 715 lei reprezentând ? din taxa de timbru, onorariu expert şi onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 5 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

Red. WW

Teh. ZZ

Ex.4

12.11./17.11.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 15.12.2009

Etichete: