Top

Succesiune. Acceptarea mostenirii. Presciptia dreptului de optiune succesorala. Descendent care nu a pastrat legatura cu de cujus. Repunere in termenul de acceptare. Conditii.

Potrivit art. 700 Cod civil, „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”. Termenul de 6 luni în care persoana cu vocatie succesorala urmeaza a se pronunta daca accepta succesiunea, este un termen de prescriptie, care curge de la deschiderea succesiunii. Deoarece succesiunea se deschide „prin moarte”, termenul de optiune succesorala curge de la moartea lui de cujus pentru toti mostenitorii, prescriptia fiind unica pentru toti mostenitorii.

Jurisprudenta a stabilit, însa, ca data decesului lui de cujus este momentul începerii curgerii termenului de prescriptie pentru acceptarea succesiunii, chiar si în situatia în care unii dintre succesibili nu au cunoscut de decesul autorului lor, singura exceptie admisa fiind atunci când necunoasterea mortii lui de cujus a fost imposibila, ca urmare a unor împrejurari imprevizibile si de neînlaturat. Aceasta solutie se justifica prin aceea ca, în împrejurari obisnuite, exista între rudele în grad succesibil asemenea legaturi încât, multumita lor, aceste rude, în mod normal, trebuie sa cunoasca în termen util atât moartea defunctului, cât si partile active ale mostenirii ce acesta a lasat.

În ceea ce priveste repunerea în termen în materie succesorala, prin art. 700 alin. 2 Cod civil s-a stabilit ca „în cazul când mostenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sau, din motive de forta majora, instanta judecatoreasca, la cererea mostenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârsit împiedicarea”. Desi alin. 2 al art. 700 Cod civil a fost considerat abrogat implicit ca urmare a aparitiei Decretului nr. 167/1958 care, prin art. 19, reglementeaza institutia repunerii în termenul de prescriptie, totusi, asa cum a statuat instanta suprema prin decizia de îndrumare nr. 7 din 28 martie 1963, aplicarea prevederilor art. 19 din decret si termenul de prescriptie prevazut de art. 700 Cod civil nu trebuie sa duca la concluzia ca prelungirea termenului opereaza automat atunci când mostenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sau; instanta apreciaza daca sunt „temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit” si daca împrejurarile invocate sunt sau nu imputabile mostenitorului. În orice situatie, repunerea în termen nu va putea fi decisa din oficiu de catre instanta, ci va trebui sa existe o cerere în acest sens, formulata de catre succesibil.

Prin cererea formulata la 21 februarie 2007 reclamantul N.I. a chemat în judecata pârâtele N.E. si V.M. solicitând instantei sa constate nulitatea absoluta a testamentului autentificat sub nr. 8116/28.02.1995 si sa dispuna sistarea starii de indiviziune asupra masei succesorale ramasa de pe urma defunctului N.G.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca este descendent de gradul I al defunctului decedat la 13.08.2003 iar la decesul defunctului au ramas un imobil situat în Constanta, b-dul M. nr. 122 si un loc de veci situat în Cimitirul Central, lot. 6054. Pârâta N.E. are calitatea de sotie supravietuitoare iar pârâta V.M. este descendent de gradul I.

În privinta testamentului lasat de defunct se sustine ca este nul pentru ca nu au fost respectate dispozitiile art. 8 din Ordinul nr. 261/1982, art. 25 si 26 din regulamentul de functionare al cimitirelor, HCLM nr. 318/1998 si HCLM nr. 417/2001.

Prin întâmpinare, pârâta N.E.a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei V.M., sustinând ca nici reclamantul si nici pârâta nu si-au manifestat dreptul de optiune succesorala în termenul prevazut de lege. Prin cerere reconventionala pârâta a solicitat sa se constate ca la imobilul succesoral au fost aduse o serie de îmbunatatiri asupra carora are un drept de creanta, ca a fost edificata o extindere asupra careia are un drept de coproprietate si a aratat ca pasivul succesoral este de 4332,5 lei, constând în cheltuieli de înmormântare.

Pârâta V.M.a aratat, prin întâmpinarea depusa, ca este de acord cu actiunea formulata si a contestat îmbunatatirile aratate de pârâta reconvenienta.

Dupa decesul reclamantului N.I., la 6.09.2007 au fost introdusi în cauza succesorii sai N.V., N.I., L.C. si N.M.

Prin încheierea din 15 februarie 2008 Judecatoria Constanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta N.E. retinând, în motivare, ca nici reclamantul si nici pârâta V.M. nu au fost anuntati cu privire la decesul tatalui lor si ca, prin cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale pe care a formulat-o pârâta V.M., reiterata ulterior si de reclamant, acestia si-au manifestat neechivoc vointa de a participa la mostenire, cererea fiind implicit o declaratie de acceptare a succesiunii.

Prin sentinta civila nr. 11332 din 25 iunie 2009 Judecatoria Constanta a respins exceptia prescrierii dreptului la actiune în privinta cheltuielilor de înmormântare, a admis în parte actiunea si a admis cererea reconventionala.

A constatat nulitatea absoluta a testamentului autentificat sub nr. 8116/28.02.1995, a constatat deschisa succesiunea defunctului N.G., decedat la 13.08.2003, a stabilit ca au calitatea de mostenitori N.I.C., N.V., N.M.C. si L.C.D., in calitate de descendenti de gradul II, cu o cota de 3/8, prin retransmitere de la defunctul N.I., pârâta N.E., în calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de Ľ si pârâta V.M.Silvia, în calitate de descendent de gradul I, cu o cota de 3/8.

A constatat ca masa succesorala se compune din activ constând în dreptul de proprietate asupra imobilului din Constanta, b-dul M. nr. 122, cota de ˝ din extinderile edificate împreuna cu N.E.si dreptul de folosinta asupra locului de veci situat în Cimitirul Central si din pasiv constând în 6177,60 lei cheltuieli de înmormântare actualizate.

A constatat în favoarea pârâtei N.E.un drept de creanta de 2405 lei reprezentând îmbunatatiri aduse imobilului succesoral si a dispus sistarea indiviziunii prin atribuirea în natura a imobilului catre pârâta reconvenienta N.E.. A dispus ca pârâta N.E. sa plateasca o sulta de 153.108,96 lei catre reclamanti si catre pârâta V.M.S. o sulta de 153.108,96 lei. A mentinut starea de indiviziune cu privire la locul de veci.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca dovada calitatii de succesibil se poate face si prin alte mijloace admise de lege, atunci când nu a fost eliberat un certificat de mostenitor si în cauza aceasta dovada s-a facut cu actele de stare civila ale partilor.

La stabilirea masei succesorale prima instanta a avut în vedere ca în timpul casatoriei cu N.M., respectiv în anul 1967, defunctul N.G. a cumparat imobilul din Constanta, b-dul M., imobil care i-a fost atribuit defunctului la partajul dispus prin sentinta civila nr. 3033/1974 pronuntata de Judecatoria Constanta. Dupa februarie 1993, în timpul casatoriei cu N.E., au fost aduse îmbunatatiri imobilului si s-au facut o serie de extinderi, motiv pentru care s-a stabilit ca sotia supravietuitoare are un drept de coproprietate pentru extinderile facute si un drept de creanta pentru îmbunatatirile aduse imobilului.

În privinta pasivului succesoral instanta de fond a stabilit pe baza declaratiei martorilor audiati ca pârâta N.E. a suportat în întregime cheltuielile de înmormântare si pentru pomenirile ulterioare, pasivul succesoral fiind de 6177,60 lei.

La partajarea masei succesorale instanta de fond a atribuit imobilul succesoral catre sotia supravietuitoare conform manifestarii de vointa a partilor si tinând cont ca imobilul nu este comod partajabil în natura.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel pârâta N.E. criticând modul de solutionare a exceptiei neacceptarii în termen a succesiunii de catre reclamant si de catre pârâta V.M.

Prin decizia civila nr. 212 din 3 mai 2009 Tribunalul Constanta a respins exceptia decaderii apelantei din dreptul de a depune motivele de apel si a respins ca nefundat apelul pârâtei N.E.

La pronuntarea acestei decizii tribunalul a retinut ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei V.M. a fost corect respinsa de instanta pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art.700 alin.1 Cod civil, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr.73/1954, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii. Acest termen de 6 luni este un termen de prescriptie si el începe sa curga de la data deschiderii mostenirii, chiar daca succesibilul a luat cunostinta mai târziu de moartea celui care lasa mostenirea.

Rationamentul juridic expus de apelanta în „precizarile” la motivele de apel a fost considerat corect, în sensul ca suspendarea prescriptiei dreptului de optiune succesorala pentru motive de forta majora nu se confunda cu institutia repunerii în termen pentru motive temeinic justificate, de caz fortuit, adica împrejurari neimputabile succesibilului, dar care nu sunt totusi împiedicari absolute, cum ar fi ascunderea cu rea-credinta a mortii lui de cuius de catre comostenitori. De asemenea, faptul ca descendentii sunt mostenitori sezinari în sensul art.653 din Codul civil nu se confunda cu exercitarea dreptului de optiune succesorala. Calitatea de sezinar este conditionata de vocatia concreta la mostenire, cine nu mosteneste nu poate avea calitatea de mostenitor sezinar; asadar, numai cine a exercitat dreptul de optiune succesorala si este ruda în linie dreapta (ascendent sau descendent al defunctului) poate avea calitatea de mostenitor sezinar, si nu invers.

În speta însa s-a retinut ca nu poate fi vorba de reaua-credinta a sotiei supravietuitoare N.E.de a-i anunta pe descendentii defunctului de moartea acestuia. Probele administrate au conturat o situatie de fapt, necontestata de nici una dintre parti, în sensul ca sotia supravietuitoare nu i-a cunoscut pe copiii defunctului si nu a cunoscut, implicit, nici alte detalii pentru a lua legatura cu ei. Ceea ce s-a considerat însa esential în speta, a fost faptul ca martorii au relevat împrejurarea ca în primavara anului 2004 descendentii acestuia au aflat despre deces, iar prin cererea înregistrata la data de 18.03.2004, putându-se aprecia ca în interiorul termenului de o luna prevazut de art.19 din Decretul nr.167/1958, pârâta V.M.S. a solicitat anexa 1, înscriindu-se ca mostenitoare a defunctului N.G., alaturi de fratele ei, N.I..

Cererea de eliberare a anexei 1 si înscrierea ca mostenitori ai celor doi descendenti reprezinta un act procedural de acceptare a succesiunii, deoarece presupune neîndoielnic însusirea calitatii de mostenitor, angajeaza viitorul bunurilor din mostenire, neavând caracterul unui act de conservare sau administrare provizorie în sensul art.690 Cod civil.

S-a mai considerat esential si faptul ca însasi pârâta N.E.a recunoscut calitatea acestora de mostenitori ai defunctului, prin cererea de chemare în judecata ce a facut obiectul dosarului nr.3389/2004 al Judecatoriei Constanta, prin care a solicitat instantei sa se constate ca de pe urma defunctului N.G. au ramas ca mostenitori ea, în calitate de sotie supravietuitoare, V.M. si N.I. în calitate de descendenti, sa se constate masa succesorala, sa se dispuna iesirea din indiviziune prin atribuirea imobilului si obligarea sa la sulte catre pârâti. Împrejurarea ca prin încheierea din 17.05.2004 s-a luat act de renuntarea reclamantei la judecata nu s-a considerat a fi relevant sub aspectul recunoasterii calitatii de mostenitori ai descendentilor defunctului.

În aceste conditii, în care descendentii au exercitat dreptul de optiune succesorala în termenul prevazut de lege de la încetarea împiedicarii, iar sotia supravietuitoare le-a recunoscut calitatea de mostenitori, a fost considerata ca fiind formala sustinerea pârâtei N.E. referitoare la neformularea de catre acestia a unei cereri de repunere în termen, pretentia de formulare a unei astfel de cereri având un caracter excesiv în conditiile date.

Pe de alta parte s-a aratat ca desi descendentii defunctului nu au contestat calitatea de mostenitoare a sotiei supravietuitoare, sub aspect teoretic s-a considerat ca nici folosirea de catre sotul supravietuitor a bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei cu defunctul nu este de natura, prin ea însasi, sa duca la concluzia univoca în sensul ca el a acceptat mostenirea. A pretinde aceasta, a aratat instanta de apel, ar însemna ca succesibilul care nu doreste sa accepte succesiunea este obligat sa abandoneze bunurile comune spre a nu i opune acceptarea de catre el a succesiunii, ceea ce desigur este de neadmis. Prin urmare, s-a considerat necesar a se stabili, chiar si în aceasta situatie, intentia neîndoielnica a sotului supravietuitor de acceptare a succesiunii.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta N.E. care a sustinut ca instanta a interpretat si aplicat gresit dispozitiile art. 700 Cod civil si art. 19 din decretul nr. 167/1958, respingând nelegal apelul ca nefondat.

Arata ca termenul de acceptare a succesiunii este unic, curge de la data deschiderii succesiunii, respectiv de la data decesului autorului N.G., astfel ca acest termen a expirat la 13.02.2004. Având în vedere ca pâna la aceasta data nici autorul reclamantilor, N.I. si nici pârâta V.M. nu au acceptat succesiunea, era obligatorie formularea unei cereri de repunere în termen, cerere care se face, potrivit art. 19 pct. 2 din Decretul nr. 167/1958, „numai în termen de o luna de la încetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie” si numai instanta judecatoreasca poate aprecia daca sunt cauze temeinic justificate pentru repunerea în termenul de 6 luni de optiune succesorala.

Precizeaza recurenta ca dispozitiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958 sunt imperative si instanta de apel a apreciat nelegal ca are caracter formal o astfel de cerere si ca exceptia invocata în apel este excesiva. De asemenea, neîntemeiat a fost considerata o alta actiune înregistrata la instanta ca fiind o recunoastere a calitatii de mostenitor pentru copiii defunctului în conditiile în care actiunea nu a fost semnata de recurenta si nici nu a avut o finalitate, renuntându-se la judecata acestei cereri.

Examinând legalitatea deciziei recurate în raport de motivele invocate de pârâta N.E., Curtea constata ca recursul este întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 700 Cod civil, „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”. Termenul de 6 luni în care persoana cu vocatie succesorala urmeaza a se pronunta daca accepta succesiunea, este un termen de prescriptie, care curge de la deschiderea succesiunii. Deoarece succesiunea se deschide „prin moarte”, termenul de optiune succesorala curge de la moartea lui de cujus pentru toti mostenitorii, prescriptia fiind unica pentru toti mostenitorii.

Reclamantul N.I. si pârâta V.M. au sustinut ca nu au avut cunostinta de decesul tatalui lor, N.G., deoarece nu au fost anuntati de pârâta N.E.,astfel ca în cazul lor fie calculul termenului de prescriptie începe cu data luarii la cunostinta de deces, respectiv data citarii lor la biroul notarului public pentru dezbaterea mostenirii, fie opereaza o repunere în termenul de acceptare a succesiunii, curgerea termenului de prescriptie fiind întrerupta în perioada cuprinsa între decesul autorului si data când au luat cunostinta de deces.

În majoritatea cazurilor, jurisprudenta a stabilit însa ca data decesului lui de cujus este momentul începerii curgerii termenului de prescriptie pentru acceptarea succesiunii, chiar si în situatia în care unii dintre succesibili nu au cunoscut de decesul autorului lor, singura exceptie admisa fiind atunci când necunoasterea mortii lui de cujus a fost imposibila, ca urmare a unor împrejurari imprevizibile si de neînlaturat. Aceasta solutie se justifica prin aceea ca, în împrejurari obisnuite, exista între rudele în grad succesibil asemenea legaturi încât, multumita lor, aceste rude, în mod normal, trebuie sa cunoasca în termen util atât moartea defunctului, cât si partile active ale mostenirii ce acesta a lasat.

Faptul ca reclamantul N.I. si pârâta V.M. – copiii defunctului – nu aveau relatii apropiate cu defunctul lor tata, asa cum au retinut instantele si ca locuiau în localitati diferite, nu constituie cauze de forta majora, care sa justifice suspendarea sau întreruperea termenului de 6 luni prevazut de art. 700 Cod civil.

În ceea ce priveste repunerea în termen în materie succesorala, Curtea retine ca prin art. 700 alin. 2 Cod civil s-a stabilit ca „în cazul când mostenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sau, din motive de forta majora, instanta judecatoreasca, la cererea mostenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârsit împiedicarea”. Desi alin. 2 al art. 700 Cod civil a fost considerat abrogat implicit ca urmare a aparitiei Decretului nr. 167/1958 care, prin art. 19, reglementeaza institutia repunerii în termenul de prescriptie totusi, asa cum a statuat instanta suprema prin decizia de îndrumare nr. 7 din 28 martie 1963, aplicarea prevederilor art. 19 din decret si termenul de prescriptie prevazut de art. 700 Cod civil nu trebuie sa duca la concluzia ca prelungirea termenului opereaza automat atunci când mostenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sau; instanta apreciaza daca sunt „temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit” si daca împrejurarile invocate sunt sau nu imputabile mostenitorului. În orice situatie, repunerea în termen nu va putea fi decisa din oficiu de catre instanta, ci va trebui sa existe o cerere în acest sens formulata de catre succesibil. De aceea, considerentele tribunalului privind caracterul formal si excesiv al exceptiei invocate de pârâta N.E., referitor la neformularea unei astfel de cereri, sunt nelegale, nefiind respectata cerinta impusa de 19 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958.

Curtea constata ca, în speta, nici autorul reclamantilor, N.I. si nici pârâta V.M. nu au adresat instantei o cerere de repunere în termenul de acceptare a succesiunii defunctului N.G., iar cererea de chemare în judecata nu poate fi asimilata unei astfel de cereri, pentru ca ea nu a fost formulata cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 19 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958; acest termen curgea de la data când cei doi au luat cunostinta de deces, o data certa în acest sens fiind 18.03.2004 (data depunerii sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale), în timp ce actiunea a fost depusa la instanta la 21.02.2007, cu mult dupa trecerea termenului de o luna.

În concluzie, constatând pe de o parte ca nici unul dintre copiii defunctului nu au acceptat în termen succesiunea si, pe de alta parte, ca nu au fost împiedicati din cauze temeinic justificate sa-si manifeste în termen dreptul de optiune succesorala, dar si ca nu au formulat o cerere de repunere în termenul de acceptare a succesiunii, Curtea va admite, conform art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, recursul pârâtei si va modifica decizia recurata si sentinta primei instante în sensul constatarii ca reclamantii si pârâta V.M., fiind straini de succesiunea defunctului N.G. prin neacceptare, nu au calitate de mostenitori. În lipsa acestei calitati, reclamantii nu mai justifica nici calitatea procesuala în prezenta cauza, sens în care atât actiunea principala, cât si cererea reconventionala vor fi respinse.

Etichete:

Uzucapiune, accesiune, succesiune

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect uzucapiune, accesiune, succesiune, formulată de reclamantii B.M., B.T., B.L., domiciliati în mun., str., nr., sector , în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în mun.Bucureşti, strada Apolodor, nr.17, sector 5.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat reclamanţii B.M., B.T., B.L., asistati de avocat B.G. , lipsă fiind paratul Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice.

Procedura îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat B.G., având cuvântul pentru reclamanti, solicită să se ia act de faptul că renunţă la proba cu interogatoriu.Depune la dosar un raport de expertiză extrajudiciară.

Sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii C.T. şi P.G.S., propuşi de reclamanţi, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat B.G. având cuvântul pentru reclamanti, precizezea faptul ca suprafata terenului este de 389 mp conform masuratorilor efectuate în raportul de expertiză extrajudiciară.In continuare, arată că nu mai are alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei în fond.

Instanta constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat B.G., având cuvântul pentru reclamanti solicită respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finantelor Publice invocată de parat prin întâmpinare, iar pe fondul cauzei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul de a se constata vacanta succesorală asupra succesiunii numitului T.N., decedat la data de 22.12.2005, pe care în temeiul vacantei succesorale, il mosteneste statul român.Solicită a se constata intervenita uzucapiunea de 30 de ani asupra terenului în suprafata de 389 mp situat în strada x, nr., în contradictoriu cu Statul român ca succesor universal al lui T.N., de la care a dobândit terenul în 1976.In continuare, solicită a se constata în contradictoriu cu acelasi pârât ca reclamantii au dobândit prin accesiune casa formata din 4 camere si doua holuri din BCA, acoperita cu plăci din azbociment, aflata pe teren.De asemenea, solicită să se constate că şi B.L. a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune, acesta cumpărând de la reclamanţii B.M. şi B.T. cota de 1 din imobilul casă de locuit şi terenul aferent.

J U D E C A T A

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea înregistrată sub nr.4233/301/2008 la Judecătoria sector 3 Bucureşti, reclamanţii B.M., B.T., B.L., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul de Finanţe au solicitat să se constate vacanţa succesorală asupra succesiunii numitului T.N., născut la 17.09.1955, în comuna ., jud. şi decedat la 22.12.2005 la domiciliul său din comuna , jud., pe care în temeiul vacanţei succesorale îl moşteneşte statul român, să se constate intervenită uzucapiunea de 30 de ani asupra terenului în suprafaţă de 50 mp situat în str. x, în contradictoriu cu statul român ca succesor universal al lui T.N. de la care au dobândit terenul în 1976, să se constate în contradictoriu cu acelaşi pârât că au dobândit prin accesiune casa cu 4 camere şi 2 holuri din BCA acoperită cu plăci de azbociment, aflată pe teren.Evaluează la cca 100 milioane.

În motivarea acţiunii arată că în anul 1976 au cumpărat de la T.N. suprafaţa de teren de 50 mp situată în strada X, numărul , sector , prin chitanţă, sub semnătură privată.

Au stăpânit acest teren, public, netulburati şi sub nume de proprietari, iar în anul 1994, au construit pe teren casa arătată mai sus.

În anul 2000 au vândut fiului lor B.L., care locuieşte cu ei, 1 din casă şi 1 din teren tot pe bază de chitanţă de atunci până în prezent, ei reclamantii, stăpânind netulburaţi şi sub numele de proprietar imobilul arătat mai sus.La 22.12.2005, a decedat T.N., necăsătorit şi fără moştenitori legali.

Pe cale de consecinţă, asupra succesiunii acestuia, solicită să se constate vacanţa succesorală, iar ca moştenitor legal, Statul Român prin Ministerul de Finanţe care este continuatorul în drepturi al defunctului, si deci, în contradictoriu cu acesta să se constate intervenită uzucapiunea de 30 de ani asupra imobilului arătat mai sus, pe care defunctul T.N. l-a înstrăinat în timpul vieţii, înstrăinare care este opozabilă succesorului său legal, Statul Român prin Ministerul de Finanţe.

La dosar reclamanţii au depus un set de înscrisuri, respectiv : certificatul fără drept de vânzare eliberat sub nr.3928/19.03.2004 de către Directia Venituri, proces-verbal- înstiintare de plată emis la data de 22.03.2004 de Directia Venituri, o chitanţă încheiată la data de 20 mai 2000, chitanţa sub semnătură privată încheiata la data de 20.03.1976, proces verbal de înstiintare de plată pentru impozitul pe teren eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale sector 3 Bucuresti si proces verbal de înstiintare de plată pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice eliberat de Direcţia Impozite si Taxe Locale sector 3 Bucureşti.

În termen legal pârâtul a formulat întâmpinare invocând excepţia de necompetenţă teritorială exclusivă a Judecătoriei sector 3 Bucureşti, excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe capătul de cerere privind constatarea vacanţei succesorale şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii ca neântemeiată, în cauză nefiind îndeplinite condiţiile prev.de art.1890 C.civ.

La termenul din data de 10.11.2008 instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de pârât prin întâmpinare, conform art.6 din CEDO şi prin sentinţa civilă nr.10281/10.11.2008 a admis excepţia de necompetenţă teritorială absolută invocată de pârât şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Olteniţa.

În considerentele sentinţei se reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.14 al.1 pct.2 C.pr.civ. potrivit cu care cererile în materie de moştenire sunt de competenţa instanţei de la ultimul domiciliu al defunctului, iar în speţă, reclamanţii solicită dezbaterea moştenirii defunctului T.N., decedat la data de 22.12.2005 cu ultimul domiciliu în comuna x, jud. z.

La această instanţă cauza a fost înregistrată sub nr.94/269/2009.

La termenul din data de 16 februarie, reclamanţii prin apărător au precizat că suprafaţa de teren cumpărată de la defunctul T.N. este de 550 mp si nu de 50 mp cum gresit au menţionat în acţiunea introductivă.

În dovedirea cererii au solicitat probele cu înscrisuri, interogatoriu, la care ulterior au renunţat, doi martori şi expertiză topografică extrajudiciară.

A fost audiat martorul C.T. care a declarat că soţii B.M. şi T., au cumpărat de la T.N., în anul 1976, o suprafaţă de circa 500 mp teren fără construcţii.La acel moment, părţile au încheiat o chitanţă de mână, pe care a semnat-o şi el, în calitate de martor şi tot la acel moment preţul de 20.000 lei vechi convenit, a fost achitat de cumpărători.Ulterior, pe terenul cumpărat, soţii B. şi-au construit casa de locuit din BCA învelită cu plăci din azbociment, compusă din 4 camere, hol şi o magazie de lemn.De asemenea, martorul a mai declarat că vânzătorul T.N. folosea acel teren pentru grădinărie şi îl cunoaşte ca fiind proprietarul acelui pământ.Vânzătorul avea domiciliul în comuna x, jud., şi nu ştie când a decedat şi dacă are moştenitori.

Din declaraţia martorului P.G.Ş., rezultă că soţii B. au cumpărat în anul 1976 de la numitul T.N. o suprafaţă de circa 500 mp teren fără construcţie, pe care ulterior şi-au construit o casă.La momentul când părţile au convenit asupra vânzării-cumpărării terenului au încheiat şi o chitanţă.

De asemenea, martorul a declarat că soţii B. au stăpânit imobilul neântrerupt, netulburaţi de nimeni, plătind taxele şi impozitele aferente şi o parte din terenul cumpărat l-au vândut, la rândul lor fiului B.L.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine că între reclamanţii B.M. şi B.T. şi numitul T.N., s-a încheiat la data de 20.03.1976, un act juridic sub semnătură privată intitulat „Chitanţă” privind vânzarea-cumpărarea suprafeţei de 550 mp situat în str. x, nr., cu preţul de 20.000 lei vechi, preţ pe care vânzătorul l-a primit la momentul încheierii actului.

La data când reclamanţii au cumpărat terenul construibil – cu act sub semnătură privată – era în vigoare Legea nr.58/1974 care la art.30 prevedea că dobândirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al localităţilor urbane şi rurale se poate face numai prin moştenire legală, fiind interzisă înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice a acestor terenuri.

Reclamanţii însă au solicitat să se constate că au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului prin uzucapiune.Potrivit prevederilor art.637 C.civ., „prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligaţie, sub conditiile determinate prin aceasta lege”.

Existenţa unui act de vânzare-cumpărare, ca, de altfel, a oricărui alt act translativ de proprietate, încheiat conform legii exclude posibilitatea dobândirii bunului prin uzucapiune, el fiind dobândit prin efectul conventiei.

Cu toate acestea, în situaţiile în care, din orice motiv, convenţia părţilor cu privire la o transmisiune imobiliară nu este valabilă, adică este insuficienta din punct de vedere juridic pentru a transmite dreptul de proprietate pe această cale, posesorul poate să prescrie împotriva titularului dreptului.

Posesia utilă exercitată timp de 30 de ani reprezintă în condiţiile legii temei pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului posedat şi în acelaşi timp o sancţiune împotriva proprietarului care s-a dezinteresat de soarta bunului său.

Deci, în acţiunile care au ca obiect constatarea posesiei de fapt, calitate procesuală pasivă poate avea numai proprietarul imobilului sau moştenitorii acestuia şi este sarcina reclamantului să indice persoana acestuia.

În speţă, reclamanţii au pornit procesul pentru recunoaşterea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 389 mp ( rezultată din măsurători) în contradictoriu cu statul, ca moştenitor al defunctului T.N., solicitând totodată să se constate vacanţa succesorală.

Articolul 680 C.civ., prevede că „ în lipsă de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului „, iar art.85 din Lg.nr.36/1995 prevede că succesiunea este vacantă „ în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari”.

În ceea ce priveşte constatarea vacanţei succesorale reclamanţii nu au făcut nicio dovadă în ceea ce priveşte decesul vânzătorului T.N., absenţa rudelor în grad succesoral, a soţului supravieţuitor sau a legatarilor, astfel că nu se poate constata, potrivit art.680 C.civ. că bunurile lăsate de defunct au trecut în proprietatea statului, caz în care acesta ar fi dobândit calitate procesuală pasivă.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice invocată de pârât prin întâmpinare şi va respinge acţiunea reclamanţilor ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finantelor Publice invocată de pârât prin întâmpinare.

Respinge acţiunea reclamanţilor B.M., B.T., B.L., domiciliati în mun. x, str., nr., sector , în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în mun.Bucureşti, strada Apolodor, nr.17, sector 5, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata azi, 09.03.2009, în şedinţă publică.

Etichete: , ,

SUCCESIUNE – DEZBATERE SUCCESORALĂ SUCCESIVĂ, IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect ,,dezbatere succesorala succesiva si iesire indiviziune”, actiune formulata de reclamanta C. G., împotriva pârâtilor L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul, fiind reprezentat de dl. av. G. P.,

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefier, dupa care:

Aparatorul reclamantei învedereaza ca nu mai are alte cereri de formulat si probe de administrat si solicita judecarea cauzei pe fond.

Instanta, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pentru sustineri pe fondul cauzei.

Aparatorul reclamantei, având cuvântul pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii, sa se statueze asupra celor doua mosteniri subsecvente si sa se constate ca masa succesorala ramasa este cea indicata în actiunea introductiva, iar unica mostenitoare a acestor defuncti este reclamanta, careia îi revine întreaga masa succesorala; fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin actiunea formulata la data de 09.01.2009 reclamanta C. G., a chemat în judecata pe pârâtii L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

Reclamanta a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se:

-constate deschisa succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si cu numele de I. A., si L. F., mostenitorii acestor defuncti, calitatea lor si cotele ce se cuvin acestora din masele succesorale lasate de defuncti;

-puna capat starii de indiviziune, în care se afla partile asupra maselor succesorale lasate de acesti defuncti;

-fie compensate cheltuielile de judecata ce vor fi efectuate de parti.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 19.12.1994 a decedat defunctul L. A., cunoscut si cu numele de I. A., defunct care a lasat ca mostenitor pe defuncta L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala care culege o cota ideala de 5/20 din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si pe L. I., L. M., fii postdecedati, L. I., în calitatae de fiu, I. V. si C. G., în calitate de fiice, fiecare dintre descendentii de gradul I culegând câte o cota ideala de 3/20 din masa succesorala lasata de tatal lor.

Masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând defunctei L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 2725 m.p.;

La data de 01.04.2001 a decedat defuncta L. F., defuncta care a lasat ca mostenitori pe reclamanta C. G., pârâtul L. I. si pârâta I. V., toti în calitate de descendenti de gradul I, precum si pe L. C.-M., si L. A.-M., în calitatae de nepoate de fiu predecedat, respectiv L. M., si pe L. I. în calitate de fiu post decedat.

Mostenitorii defunctei L. F. care sunt descendenti de gradul I, respectiv C. G., L. I., I.V. si L. P., culeg fiecare câte o cota ideala de 1/5 din masa succesoreala lasata de aceasta defuncta, iar mostenitorii care sunt descendenti de gradul II, respectiv L. C.-M., si L. A.-M., culeg împreuna o cota ideala de 1/5 din aceeasi masa succesorala.

Masa succesorala lasata de defuncta L. F. se compune din cota ideala de 5/8 din locuinta indicata ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., precum cota ideala de Ľ din terenurile indicate ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat.

Referitor la defunctul L. I., reclamanta a aratat ca acesta este decedat si are ca unic mostenitopr pe pârâtul L. P..

Urmare a acestei situatii de fapt si de drept partile din cauza de fata se gasesc în stare de indiviziune asupra averii succesorale lasate de defunctii L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F.

In drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 650-652, 659, 664-668, 669, 689, 728, 741 si 742 din C.civ., ale art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 si ale art.6731 si urmatoarele din C.pr. civ..

Pentru dovada actiunii reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, expertize tehnice topografica si imobiliara, precum si depozitii de martori.

La cererea de chemare în judecata reclamanta a atasat în copie:

-sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale din care rezulta ca mostenitorii defunctului L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si ai defunctei L. F., sunt cei aratati în cererea de chemare în judecata de fata;

-Titlul de proprietate din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

-declaratie autentificata, prin care cetatenii U. D. si C. D., confirma faptul ca defunctul L. A. a fost cunoscut si sub numele de I. A.;

-adeverinta, prin care se confirma ca defunctii în cauza sunt înscrisi cu bunurile indicate în cererea de chemare în judecata în evidentele acestei primarii;

-certificate de stare civila la parti si la defunctii în cauza.

Pârâtii nu au formulat întâmpinare si nici nu au solicitat administrarea de probe în aparare, dar aflându-se în sedinta publica au declarat toti ca ei sunt straini de succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F.

Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

La data de 19.12.1994 a decedat defunctul L. A., cunoscut si cu numele de I. A., defunct care a lasat ca mostenitor pe defuncta L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala care culege o cota ideala de Ľ din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si pe reclamanta C. G., în calitate de fiica, care culege câte o cota ideala de ľ din masa succesorala lasata de tatal sau.

Masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A, se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând defunctei L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 2725 m.p.

La data de 01.04.2001 a decedat defuncta L. F., defuncta care a lasat ca mostenitor pe reclamanta C. G., în calitatae de descendent de gradul I, care culege întrega masa sucesorala lasata de mama sa.

Masa succesorala lasata de defuncta L. F. se compune din cota ideala de 5/8 din locuinta indicata ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., precum cota ideala de Ľ din terenurile indicate ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat.

Urmare a acestei situatii de fapt si de drept reclamanta C. G. este unica mostenitoare a defunctilor L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F., precum si proprietara exclusiva asupra bunurilor care alcatuiesc masele succesorale lasate de L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F., astfel ca instanta urmeaza sa constate aceasta situatie de fapt si de drept.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta C. G., împotriva pârâtilor L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

Constata ca la data de 19.12.1994 s-a deschis succesiunea defunctului L. A., cunoscut si cu numele de I. A., ca urmare a decesului acestui defunct.

Constata ca mostenitorii defunctului L. A., cunoscut si cu numele de I. A., sunt L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala de Ľ din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si reclamanta C. G., în calitate de fiica, care culege o cota ideala de ľ din masa succesorala lasata de tatal sau.

Constata ca masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând lui L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

Constata ca la data de 01.04.2001 s-a deschis succesiunea defunctei L. F., ca urmare a decesului acestei defuncte.

Constata ca reclamanta C. G. este unica mostenitoare a defunctei Lascu Fanica în calitate de fiica, si culege întreaga masa succesorala lasata de defuncta L. F.

Constata ca masa succesorala lasata de defunctul L. F. se compune din:

-cota ideala de 5/8 din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, amplasata pe terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p.,

-cota ideala de Ľ din dreptul de proprietaterelativ la terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

Constata ca sunt straini prin neacceptare L. I., L. I., I. V., L. M., în calitate de fii si fiica, precum si L. A.-M. si L. C.-M. în calitatae de nepoate de fiu, de succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si cu numele de I. A.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Succesiune

Dosar nr. 551/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 491

Şedinţa publică de la 03.06.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P. G. şi pe pârâţii C. I. şi P. (CÎRLAN) V. , având ca obiect succesiune – ieşire din indiviziune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P. G. şi pârâţii C.I., P. V..

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosar o tranzacţie încheiată între părţi, precum şi arborele genealogic după defuncţii C.I .şi C. A..

S-a procedat la identificarea părţilor prezente în instanţă după cum urmează:

reclamanta P.G. fiica lui – şi A., identificată cu C.I. seria XC nr. _, CNP ___; C. I. fiul lui S. şi M., identificat cu C.I. -. nr. -, CNP – şi pârâta P. V., fiica lui _ şi -, identificată cu C.I. seria XC nr. -, CNP -.

Reclamanta prezentă în faţa instanţei depune la dosar chitanţa seria PTC nr. 15380/03.06.2010 reprezentând txt în sumă de 478 lei.

Părţile, prezente în faţa instanţei, semnează tranzacţia încheiată între părţi, un exemplar rămâne la dosar şi celelalte exemplare se înmânează părţilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Reclamanta P. G., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se ia act de înţelegerea părţilor şi restituirea taxei judiciare de timbru având în vedere tranzacţia încheiată între părţi.

Pârâtul C.I. având cuvântul, solicită admiterea acţiunii şi să se ia act de tranzacţia părţilor.

Pârâta, P. V., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii şi să se ia act de tranzacţia părţilor.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr.551/829/2010 din 06.05.2010, reclamanta P. G. a chemat în judecată pe pârâţii C. I. şi P. V., pentru ca instanţa prin hotărâre judecătorească să dispună partajarea bunurilor succesorale după defuncţii C. I. şi C. A..

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 500 lei.

În motivarea cererii reclamanţii arată că în data de 26.10.2001 a decedat C.I., iar la data de 15.03.2010 a decedat C. A. că defuncţii C. I. şi C. A. au dobândit prin contribuţie comună următoarele bunuri: un imobil construit din paiantă şi acoperit cu tablă, compus din 2 camere şi dependinţe, precum şi suprafaţa totală de 3 ha 7464 m.p. din T.P. 21631/1994, că au avut 3 descendenţi. A mai arătat reclamanta că C. L. a renunţat prin declaraţie notarială la moştenirea soţilor C., având vocaţie succesorală P. G., în calitate de descendentă, şi C. I. şi P. V. în numele şi locul descendentei C. T., decedată la data de 24.01.2007, fiica defuncţilor.

La termenul din 03.06.2010 s-au prezentat reclamanta P. G. şi pârâţii C. I. şi P. V., care arată că au ajuns la o înţelegere şi au încheiat o tranzacţie, solicitând instanţei să ia act de înţelegerea lor.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 26.10.2001 a decedat C. I. cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

La data decesului au acceptat succesiunea C- A., soţie supravieţuitoare, P. G. şi C. T., în calitate de descendente de gradul I.

La data de 15.03.2010 a decedat C. A., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

La data decesului au acceptat succesiunea reclamanta P. G., în calitate de descendentă de gradul I, şi C. I. şi P. V., prin retransmiterea, respectiv reprezentarea autoarei lor, C. T., predecedată la data de 25.01.2010, iar C. L., fiul defucnţilor a renunţat prin declaraţie notarială la succesiunea părinţilor săi..

În ceea ce priveşte masa succesorală, din înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine că aceasta se compune din suprafaţa de 3 ha şi 7644 mp teren situat pe teritoriul satului Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, teren cuprins în TP 21631/01.07.1994, eliberat pe numele defunctului C. V. I., şi o casă în suprafaţă de 50 mp, cu două camere şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situată în satul Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău în valoare de 16 000 lei. Valorile au fost stabilite potrivit art. 31 din Lg. 146/1997.

Situaţia de fapt a fost astfel reţinută din înscrisurile depuse la dosar, actele de stare civilă ale părţilor în copie, precum şi copia titlurilor de proprietate.

Potrivit art.728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, astfel, că instanţa va dispune ieşirea acestora din starea de indiviziune.

În ceea ce priveşte atribuirea de loturi, instanţa, potrivit art. 271 şi următoarele C.pr.civ, urmează a lua act de tranzacţia încheiată de părţi în faţa instanţei, şi va pronunţa o hotărâre al cărei dispozitiv va fi format din înţelegerea părţilor.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei P. G. de restituirea taxei de timbru, achitată cu chitanţele care au fost consemnate la dosar, instanţa, având în vedere prevederile art. 23 alin 21 din Lg.146/1997, potrivit cărora „ În cazul în care, până la prima zi de înfăţişare, părţile încheie tranzacţie sau renunţă la judecată, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul în care tranzacţia ori renunţarea la judecată intervin ulterior primei zile de înfăţişare, se restituie până la jumătate din suma achitată, ţinând seama de actele procesuale deja îndeplinite.”, va admite cererea, constatând îndeplinite cerinţele enumerate anterior.

Faţă de cele ce preced, instanţa urmează a admite acţiunea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta P. G., domiciliată în Bacău, str. Neptun nr. 2, sc. A, et. 1, ap. 103 în contradictoriu cu pârâţii C. I.. domiciliat în Bacău, str. Energiei nr. 35, sc. B, ap. 15 şi P. V., domiciliată în Bacău, str. Energiei nr. 35, sc. B, ap. 15, având ca obiect succesiune-ieşire din indiviziune.

Constată că la data de 26.10.2001 a decedat C. I. cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului au acceptat succesiunea C. A., soţie supravieţuitoare, P.G. şi C. T., în calitate de descendente de gradul I.

Constată că la data de 15.03.2010 a decedat C. A., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului au acceptat succesiunea reclamanta P. G., în calitate de descendentă de gradul I, şi C. I. şi P. V., prin retransmiterea, respectiv reprezentarea autoarei lor, C- T., predecedată la data de 25.01.2010.

Constată că masa de partaj după cei doi defuncţi se compune din suprafaţa de 3 ha şi 7644 mp teren situat pe teritoriul satului Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, teren cuprins în TP 21631/01.07.1994, eliberat pe numele defunctului C.V. I. şi o casă în suprafaţă de 50 mp, cu două camere şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situată în satul Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău.

Constată că valoarea masei de partaj este de 16 000 de lei.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, sens în care ia act de tranzacţia părţilor.

„Tranzacţie încheiată între P. G., în calitate de reclamantă şi pârâţii C. I. şi P. V..

Subsemanta P. G. sunt de acord ca întreaga masă succesorală rămasă după defuncţii C. I. şi C. A. să-mi fie atribuită în exclusivitate în lotul meu, respectiv.

Precizez că valoarea masei succesorale este de 16.000 lei.

1. un imobil compus din două camere în suprafaţă de 50 mp şi anexe în suprafaţă de 15 mp, situat în localitatea Năzărioaia, comuna Vultureni, judeţul Bacău, având ca vecini: Nord Cristea V. Ioan, Sud D.S. 158, Est D.S. 128 şi la Vest Cristea V. Ioan

2. suprafeţele din T.P. 21631/01.07.1994:

565 mp teren arabil din T 4 P 160, cu vecinii: Nord Cristea V. Ioan, Est D.S. 128, Sud D.S. 158, Vest Cristea V. Ioan

0096 mp din T4 P 162 cu vecinii: Nord D.S. 128, Est Cristea Ioan, Sud Cristea Ioan, Vest Cristea V. Ioan

0940 mp din T 4 P 159 cu vecinii: Nord Cristea Ioan, Est Cristea V. Ioan, Sud D.S. 158, Vest Bordei Agripina

0969 mp din T 4 P 161 cu vecinii: N D.S. 128, Est D.S. 128, Sud Cristea V. Ioan, Vest Cristea V. Ioan

0315 mp din T 104, P 2355/28 cu vecinii: Nord Cristea A. Vasile, Est Pd. P.P. 2387SC ELIF, Sud Cristea Aurel, Vest D.E. 2353

0193 mp din T 104 P 2351/48 cu vecinii: Nord Cristea A. Vasile, Est D.E. 2353, Sud Cristea Aurel, Vest Cotea Maria

1000 mp din T 119 P 2996/5 cu vecinii: Nord Cristea Alexandru, Est Cristea Ghe Neculai, Sud Stanciu Gheorghe, Vest Cristea Alexandru şi Toderaşc Alexandru

1940 mp din T 104 P 2339/2 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Corodeanu Vasile, Sud Bejan Vasile şi Est Cristea v. Ioan

1320 mp din T 104 P 2338/4 cu vecinii: Nord Corodeanu neculai, Est Cristea V Ion, Sud Bejan Vasile, Vest Cristea V Ion

1018 mp din T 104 P 2326/5 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Pd.P.P. 2324 SC ELIF, sud Cristea V. Ion, Vest Iosif A Gheorghe

0400 mp din T 120 P 3041 cu vecinii. Nord Lehăduş Elena, Est Cristea Neculai, Sud D.E. 3052, Vest D.E. 3052

7168 mp T 108 P 2575/16 cu vecinii. Nord Mutu Mihai, Est Corodeanu Lucreţia, Sud Rebegea Viorel, Vest Rebegea Neculai

2562 mp din T 104 P 2539(711 cu vecinii Nord Rebegea Neculai, Est Corodeanu Vasile, Sud Rebegea Neculai, Vest Rebegea A. Dumitru

2080 mp din T 104 P 2350/53 cu vecinii: Nord Corodeanu Neculai, Est Cristea V. Ion, Sud Liciu Petru, Vest Cristea V. Ion

1050 mp din T 104 P 2350/5211 cu vecinii: Nord Cristea V. Ion, Est Pd. P.P. 2324 SC ELIF, Sud Liciu Petru, Vest Iosip A. Gheorghe

2563 mp din T 109 P 2634/8 cu vecinii: Nord Rebegea Jenică, Est D.E. 2636, Sud Neculai Ion, Vest DCL 2635

3625 mp din T 104 P 2381/25 cu vecinii: Nord Rebegea Jenică, Est D.C.L. 2635, Sud Neculai Ion, Vest Pd. P.P. 23187 SC LIF

5000 mp din T 118 P 2973/7 cu vecinii : Nord Bejan Ion, Est DE 2970, Sud Costandache A.C., Vest Teren Primărie

1960 mp din T 110 P 2643/7 cu vecinii: Nord Rebegea Alexandru, Est Pr. Berheci, Sud Neculai Ion, Vest DE 2636

2700 mp din T 120 P 3050/8 cu vecinii: Nord Lehăduş Elena, Est Cristea Neculai, Sud Cristea V. Ioan, Vest D.E 3052

Subsemnaţii C. I. şi P. V. în calitate de pârâţi suntem de acord ca reclamanta P. G.să primească în lotul său toate bunurile succesorale rămase după defuncţii C. I. şi C. A., aşa cum au fost arătate mai sus.

Prin încheierea acestei tranzacţii s-au stins toate litigiile prezente şi viitoare cu privire la moştenirea rămasă după defuncţii C.I.şi C. A..

Solicităm pronunţarea unei hotărâri de expedient care să consfinţească voinţa noastră, potrivit dispoziţiilor art. 273 Cod proc. civilă.

P. G. semnează indescifrabil

C. I. semnează indescifrabil

P. V. semnează indescifrabil”

În temeiul art. 23 alin 21 din Lg. 146/1997 dispune restituirea către reclamantă a sumei de 498 lei achitată cu titlu de taxă de timbru.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red./tehnored. 5 ex.

P.S./B.A.

21.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 03.06.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 14.07.2010

Etichete:

Succesiune

Dosar nr. 138/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 122

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 18.02.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare :

GREFIER – OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „succesiune” formulată de reclamantul C. M. în contradictoriu cu pârâţii C. M., C. L., C. R., C. O. R. şi C.G.D..

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 11.02.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei civile deduse judecăţi constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 138/829/2008, reclamantul C. M., a chemat în judecată pe pârâţii C. M., C. L., C. R., C. O. R. şi C. G.D., solicitând instanţei să dispună ieşirea din indiviziune după defunctul C. Gh,, decedat la 19.05.1995.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin încheierea 138/829/2008 din 08.10.2009, Judecătoria Podu Turcului a stabilit masa succesorală, moştenitorii şi cotele ce se cuvin fiecăruia. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că toate părţile au vocaţie succesorală, pârâta C. M. în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamatul C. M. şi pârâtul C. L., în calitate de fii, iar pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G.D,, soţie supravieţuitoare respectiv fiică şi fiu a lui C. B., fiu predecedat a lui C. Gh., stabilindu-se cotele şi s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea construcţii, pentru evaluarea masei de partaj, ce a fost ataşată la dosarul cauzei la filele 172 – 190.

Din probatoriile administrate în cauză, instanţa reţine că apartamentul cuprins la masa de partaj a fost achiziţionat cu plata în rate, că după decesul soţului, pârâta C. M., soţia supravieţuitoare a achitat suma de 40 000 lei, ce reprezintă astăzi 18 785 lei, sumă ce va fi scăzută din valoarea totală a imobilului.

Din concluziile raportului de expertiză, instanţa reţine că valoarea apartamentului compus din două camere, situat în comuna P.T., satul P. T., strada T., bl.., et.3, ap.__, judeţul Bacău, este de 69 684 lei, din care se va scădea valoarea sumei plătită de soţie după moartea soţului, rezultând o valoare de 50 899 lei. Masa succesorală se compune doar din jumătate de apartament, cealaltă jumătate revenindu-i pârâtei C. M. în calitate de bun comun. Valoarea masei de partajat, aşa cum reiese din expertiza tehnică specialitatea construcţii efectuată în cauză, este de 25449,50 lei.

Instanţa mai reţine că reclamantul are un drept de creanţă asupra masei de împărţit de 14207 lei, constând în valoarea îmbunătăţirilor aduse la imobil şi descrise în raportul de expertiză.

Instanţa, potrivit art. 728 Cod civil va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, şi, având în vedere prevederile art. 6739 C.pr.civ, va dispune atribuirea loturilor. La atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama de faptul că pârâta C.M. a achitat singură, după decesul soţului, suma de 40 000 lei, ce se vor scădea din valoarea totală a imobilului, pentru care se va reţine la masa de împărţit. Totodată va ţine seama de faptul că reclamantul C. M. a efectuat îmbunătăţiri la imobil, precum şi de faptul că reclamantul şi pârâta C. M. au dorit să li se atribuie în indiviziune imobilul de partajat. Părţilor le revin următoarele cote: ? pentru pârâta C. M. şi câte ? pentru reclamantul C. M., pârâtul C. L. şi tulpina C. B. (pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., care rămân în indiviziune.)

Raportat la întregul bun, cotele ce se cuvin sunt de 5/8 pentru soţia supravieţuitoare şi de 1/8 pentru fiecare descendent, fiu, iar pentru moştenitorii lui C. B., fiu decedat, cota va fi culeasă în indiviziune.

Va atribui în lotul reclamantului C. M. şi a pârâtei C. M. apartamentul compus din două camere, situat în comuna P.T., satul P.T., strada Teiului, bl.5, et.3, ap.16, judeţul Bacău, ce constituie masa de partajat, iar potrivit art. 742 C.civil, care arată că „inegalitatea părţilor date în natură se compensează prin bani”, pentru egalizarea loturilor, dispune obligarea pârâtei C.M. la plata sumei de 6362,37 lei, cu titlu de sultă, către pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, obligarea reclamantului C. M. să plătească, cu titlu de sultă, pârâtului C. L. suma de 6362,37 lei şi obligarea pârâtului C. L. şi pârâţilor C. R., C. O. R. şi C. G. D., să plătească reclamantului, primul singur şi următorii împreună, suma de 1775,87 lei contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra imobilului. Pârâta C. M. va fi obligată să plătească reclamantului suma de 8879,35 lei, contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra bunului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect „succesiune”, formulată de reclamantul C. M., domiciliat în comuna P.T., strada T. bl.5, et.3, ap. 16, jud. Bacău împotriva pârâţilor C. M., domiciliată în comuna P.T., strada str. T. bl __, et.3, ap. __, jud. Bacău, C. L., domiciliat în comuna ___, judeţul Neamţ, C.R., domiciliată în mun. ___ str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău, C.G, D., domiciliat în mun. ___ str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău, prin curator S. N. D., domiciliat în municipiul ___, strada Uniri, bl.2, ap.36, jud. Bacău, C. O. R., domiciliată în mun.___, str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău.

Constată că la data de 19 mai 1995, a decedat C. Gh. cu ultimul domiciliu în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului, au rămas ca moştenitori pârâta C. M., în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamantul C. M. şi pârâtul C. L., în calitate de fii, descendenţi de gradul I, şi pârâţii C. R., C. O.R. şi C. G. D., soţie supravieţuitoare respectiv fiică şi fiu a lui C. B., fiu predecedat al defunctului C. Gh..

Constată că masa succesorală se compune din 1/2 din apartamentul cu două camere, situat în comuna P.T., satul P.T., strada T. bl.5, et.3, ap.16, judeţul Bacău, în valoare totală de 69 684 lei, cealaltă jumătate revenindu-i pârâtei C. M., în calitate de bun comun.

Constată că din valoarea apartamentului, pârâta C. M. a achitat singură, după decesul soţului, suma de 40 000 lei, ce reprezintă azi 18785 lei din valoarea actuală a apartamentului, ce se vor scădea din valoarea totală a imobilului, pentru care se va reţine la masa de împărţit valoarea de 50 899 lei.

Constată că asupra apartamentului, reclamantul C. M. are un drept de creanţă în valoare de 14 207 lei, reprezentând îmbunătăţiri aduse la imobil.

Constată că raportat la masa succesorală, (jumătate din apartament), părţilor le revin următoarele cote: ? pentru pârâta C. M. şi câte ? pentru reclamantul C. M., pârâtul C. L. şi tulpina C.B. – pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., care rămân în indiviziune.).

Constată că raportat la întregul bun, părţilor le revin următoarele cote:

– reclamantului C. M. şi pârâtului C. L. câte o cotă ideală de 1/8, valoric de 6362,37 lei.

– pârâtei C. M. o cotă ideală de 5/8, valoric de 31811,85 lei.

– pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, o cotă de 1/8, valoric de 6362,37 lei.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi în consecinţă:

Atribuie în indiviziune reclamantului C.M. şi pârâtei C. M.- imobilul reţinut la masa de partaj cu valoarea de 50 899 lei.

Obligă reclamantul să plătească pârâtului C. L. suma de 6362,37 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâta C. M.să plătească pârâţilor C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, suma de 6362,37 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul C. L.şi pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., să plătească reclamantului, primul singur şi următorii împreună, suma de 1775,87 lei contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra imobilului.

Obligă pârâta C. M. să plătească reclamantului suma de 8879,35 lei, contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra bunului.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN OPRIŞAN DANIELA

Red ./ Tehnored.

P.S./O.D.

16.03.2010

Ex. 9

Etichete:

Succesiune

Dosar nr. 827/829/2008 R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI SENTINŢA CIVLĂ NR.475 Şedinţa publică de la 15.10.2009 Completul compus din: PREŞEDINTE : KK Cu participare : Grefier : ZZ Pe rol pronunţarea în cauza civilă având ca obiect „succesiune” privind pe reclamanţii: F. M., F. B.E., A. A.M., M. D. şi pe pârâţii F. Ş. şi I. C.. Dezbaterile au avut loc la termenul din 08.10.2009 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. INSTANŢA -Deliberând- Constată că prin acţiunea civilă formulată reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D. au chemat în judecată pe pârâţii F.Ş. şi I. C. solicitând ieşirea din indiviziune şi partajarea bunurilor rămase după defunctul F.Şt. şi să se constate că reclamantul F. M. a construit o casă din fonduri proprii pe terenul succesoral. Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivarea acesteia se arată că sunt moştenitorii defunctului F.Şt., decedat la data de 1.05.1964, iar bunurile de partajat sunt terenuri înscrise în trei titluri de proprietate. În acţiune se mai arată că reclamantul F. M. a construit cu fonduri proprii pe terenul aparţinând moştenirii o casă, încă din anul 1962, în care locuieşte în prezent. Ulterior reclamantul a renunţat la judecata capătului de cerere privind constatarea construirii casei şi tot ulterior s-a arătat că pârâta I.C. este decedată din data de 6 februarie 2002, solicitându-se introducerea în cauză în calitate de pârâţi a moştenitoarei acesteia Ş.S., I. M. şi B. O.. În cauză s-au administrat probe cu acte, probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: Părţile sunt moştenitorii defunctului F. Şt. reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D. şi pârâtul F.Şt. în calitate de fii şi fiice, iar pârâţii Ş. S., I. M. şi B. O.în calitate de nepoţi, după fiica F. C. decedată la data de 6.02.2002. Cotele de partajat sunt de câte 1/6 pentru reclamanţii F. M., F. (Bota) E., A. A.M. şi M. D., pârâtul F. Ş.şi tulpina F. C. (pârâţii Ş. S., I. M. şi B. O.) care rămân în indiviziune. Masa de partajat se compune din terenurile în suprafaţă de 2,1700 ha înscrise în TP nr. 16997/1994; 4,9800 ha înscrise în TP nr. 18742/1998 şi 0,7118 ha înscrise în TP nr. 17204/1994. Prin încheierea de şedinţă din data de 12.02.2009 s-a constatat calitatea părţilor, cotele şi masa de partajat şi s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize topo cadastru pentru identificarea, măsurarea şi evaluarea terenurilor, cu schiţă şi vecinătăţi, formularea propunerilor de lotizare şi atribuirea loturilor văzând posesia actuală şi interesele părţilor. Faţă de cele ce au precedat în temeiul art. 728 Cod civil va fi admisă acţiunea formulată, va dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi va atribui loturile văzând interesele părţilor şi posesia actuală, cu evitarea sultelor mari. Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii F. M., domiciliat în comuna Dealu Morii, satul Blaga, judeţul Bacău, F. (fostă Bota) E., cetăţean italian, rezidentă în Marina Romea (RA), Via viale del Gelsi, nr. 7/D –Italia, A. A.M., domiciliată în municipiul Oneşti, tr. Tineretului, bl. 12, sc. A, ap. 30, jud. Bacău, M. D., domiciliată în mun. Oneşti, Aleea Trandafirilor, bl. 2, ap. 18, jud. Bacău, împotriva pârâţilor F. Şt., domiciliat în comuna Dealu Morii, satul Blaga, nr. 76, jud. Bacău, Ş.S., domiciliată în municipiul Bacău, str. Viorelelor, bl. 2, sc. A, ap.5, I. M., domiciliat în municipiul Bacău, Calea Republicii, nr. 76, sc. G, ap. 1 şi B. O. domiciliată în municipiul Bârlad, str. Epureanu nr. 12, judeţul Vaslui Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile după cum urmează: Lotul Nr.1 – se atribuie reclamantului F. M. şi cuprinde:49800 mp teren păşune, schiţa nr.4, T44, P1916/1, perimetrul 51,52,53,54,51, cu vecinii:N – Toporaş Ion, E – NR1913, S – DE1917, V – Hotar com. Huruieşti, în valoare de 1992 lei; 4030 mp teren arabil, schiţa nr. 1, T36, P1575/53, perimetrul 21,22,23,24,21 cu vecinii: N – Lădaru A. Natalia, E – Puşcaşu Ion, S – Spulber Vasile, V – drum, în valoare de 322,4 lei; 4628 mp teren arabil, schiţa 2, T83, P1590/3, perimetrul 31,32,33,34,31 cu vecinii: N – Ciocârlan Grigore, E – drum, S – Manole Constantin, V – Manole Constantin în valoare de 370,24 lei; 7200 mp teren arabil, schiţa nr.3, T36, P1575/22, perimetrul 41,42,43,44,41, cu vecinii: N – Chiţăş Ghe. Costică, E – drum, S – Ciocârlan Gheorghe, V – Hotar comuna Huruieşti, în valoare de 576 lei, suprafaţa de 4200 mp teren arabil intravilan, T 83/23, P11, perimetrul 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,1,, cu vecinii: N – drum, E – Strat Agripina şi Teletin Vasile, S – Frunză Marcel, V – Bârlădeanu Gheorghe, în valoare de 16800 lei; suprafaţa de 459 mp teren arabil intravilan, T 83/23, P12, cu vecinătăţile: N – drum, E – Strat Agripina şi Teletin Vasile, S – Frunză Marcel, V – Bîrlădeanu Gheorghe, în valoare de 1836 lei. Valoarea lotului este de 21896,64 lei. Are dreptul la 3649,44 lei şi plăteşte sultă câte 3649,44 lei lotului nr.2- reclamantă F. E., lotului nr.3- reclamanta Alexe Ana Maria, lotului nr.4 reclamanta Mărgărit (fostă Frunză)Dorina, lotului nr.5 – pârât Frunză Ştefan şi lotului nr.6 tulpina Iordache (Frunză)Cecilia – pârâţii Ştefănescu Simina, Iordache Mircea şi Bahnă Olga. Lotul nr.2 – se atribuie reclamantei F. E. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamatul F.M.. Lotul nr.3 – se atribuie reclamantei A. A.M. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1- reclamantul F. M.. Lotul nr.4 – se atribuie reclamantei M. D. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F.M.. Lotul nr.5 – se atribuie pârâtului F. Ş. şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F. M.. Lotul nr.6 – se atribuie tulpinii I.C., Ş.S., I. M. şi B. O., şi cuprinde suma de 3649,44 lei sultă pe care o primeşte de la lotul nr.1 – reclamantul F. .l. Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Dispune plata onorariu definitiv de 600 lei, către expert topo cadastru Trânc Vasile, achitat la Unitatea CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanţa nr.2011557/1 din data de 26.02.2009 în sumă de 600 lei . Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 octombrie 2009 PREŞEDINTE, GREFIER , Red. XX/Teh. YY Ex.10

Etichete:

Succesiune

Pronunţând sentinţa civilă nr. 4763/12.05.2010 Judecătoria Bacău a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanţii V.I.şi V.E., în contradictoriu cu pârâţii T.G., T.U., J.N., J.U.şi V.M..

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut judecătoria că „art. 736 C.civ. arată că fiecare din coerezi poate cere partea sa în natură din mobilele sau imobilele succesiunii. Deci, fiecare din coerezi are dreptul la partea sa în natură din bunurile ce fac parte din masa succesorală.

Din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma numitei V. I. A. reiese că şi sora reclamantului, numita B.C.este moştenitoare a acesteia.

Titlul de proprietate nr. 176481/11.04.1995 a fost emis şi pe numele Ţ. A. care este aceeaşi persoană cu V. A. ( aşa cum s-a precizat oral în şedinţa din 05.05.2010, cum reiese şi din acţiunea introductivă precum şi din actele depuse la dosar), aceasta având ca moştenitori pe reclamantul V. I. şi pe sora acestuia, B.C..

Cum fiecare dintre coerezi are dreptul la partea sa în natură, iar reclamantul a precizat în mod expres că nu înţelege să se judece în contradictoriu cu toţi moştenitorii, instanţa urmează să admită excepţia inadmisibilităţii acţiunii de partaj invocată din oficiu şi să respingă ca inadmisibilă cererea reclamantului”.

Împotriva acestei sentinţa au formulat recurs reclamanţii – d-na E.V. şi d-l I.V. solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, invocând dispoziţiile art. 312 şi 299 C.proc.civ.

În motivarea recursului s-a arătat că sentinţa judecătoriei este neîntemeiată întrucât la eliberarea titlului de proprietate nr. 176481/11.04.1995 B.C. nu a avut nici o pretenţie, nesolicitând înscrierea pe titlu, fiind anterior înzestrată de autoarea comună, astfel încât nu poate avea calitate procesuală pasivă.

La dosarul de recurs au fost depuse înscrisuri în fotocopie ( fila 15-31, fila 39-41).

Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău, la 18.06.2009 s-a solicitat dezbaterea succesiunii defunctei Ţ. A. V., decedată la 03.09.1970, cu ultimul domiciliu în judeţul Bacău ( fila 6 dosar judecătorie), arătându-se că masa succesorală se compune din suprafaţa de 5000mp teren situat în judeţul Bacău, conform T.P. 176481/11.04.1995.

Acest titlu de proprietate a fost emis pe numele moştenitorilor defunctei Ţ. I. I. V.: V.E., V. I., Ţ. A. şi H.E.( fila 5 dosar judecătorie), dintre aceştia fiind decedată şi Ţ. A., ai cărei moştenitori sunt V. I. şi B.C.( fila 7 dosar judecătorie).

Potrivit art. 797 C.civil este nulă împărţeala în care nu s-au cuprins toţi copiii în viaţă la deschiderea moştenirii şi decendenţii fiilor premuriţi.

Prin urmare, soluţia judecătoriei de respingere ca inadmisibilă a acţiunii ce nu a fost formulată şi în contradictoriu cu d-na B.C., moştenitoare a defunctei Ţ. A. ce figurează în titlul de proprietate nr. 176481/11.04.1995 este legală, recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. 4763/12.05.2010 urmând a fi respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin. 1 C.proc.civ.

Etichete:

Succesiune

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X/189 din 12.11.2010, reclamantul C V-T a chemat in judecata paratele C M, C L, C M-I solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctului C C, decedat la data de X.03.1998, cu ultimul domiciliu in B, jud. V, constatand:

– calitatea de mostenitor acceptant pentru C V-T, in calitate de fiu cu o cota de 1/1 din masa succesorala;

– renuntatori la succesiune pentru C M, C L, C M-I;

– compunerea masei succesorala, dupa cum urmeaza:

* apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si cota indiviza de X,47 m.p. asupra terenului pe care se afla acest apartament ;

* casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de X.03.1998 a decedat C C, iar vocatie succesorala fata de acesta au urmatoarele persoane: C V-T, in calitate de fiu, C M, in calitate de fiica, C L, in calitate de fiica, C M-I, in calitate de fiica.

Reclamantul sustine ca acte de acceptare a succesiunii au fost efectuate doar de C V-T, care are o cota de 1/1 din masa succesorala, fiicele defunctului renuntand la succesiunea acestuia.

Cu privire la masa succesorala, reclamantul arata ca aceasta se compune dintr-un apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si cota indiviza de X,47 m.p. asupra terenului pe care se afla acest apartament, precum si dintr-o casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 644 si urm. Cod civil.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie: certificat de deces, Anexa nr. 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale , defunct C C, acte de identitate parti, declaratie de renuntare la succesiune data de C L , autentificata sub nr. 924/30.08.2006, contract de vanzare-cumparare nr.13138/1994,proces-verbal de predare-primire a locuintei,autorizatie de construire nr. 68/ 12.05.2003, Ordinul Prefectului nr.134 din X.05.2001,plan imobil,memoriu tehnic,(f. 7-25).

La termenul din data de 06.01.2011 reclamantul a precizat valoarea masei succesorale dupa cum urmeaza, pentru apartament-valoarea de 60000 lei, iar pentru casa de locuit si suprafata de teren de 300 m.p- valoarea de 35000 lei.

Paratele legal citate nu au depus intampinare.

Paratele C M-I si C M, au fost prezente in fata instantei la termenul din data de 06.01.2011 si au aratat instantei ca sunt de acord cu actiunea formulata de reclamant si ca nu doresc sa-si propune probe.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriu paratelor.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

C C a decedat la data de X.03.1998, avand ultimul domiciliu in mun. B.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune :

– dintr-un apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si dreptul de folosinta asupra terenului aferent acestui apartament in cota indiviza de X,47 m.p. , asa cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare nr. 13138/94 incheiat la data de 14.03.1994, intre C C, in calitate de cumparator si R.A.G.C.L. B , in calitate de vanzator;

– dintr-o casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p., asa cum rezulta din autorizatia de construire nr. 68/12.05.2003 eliberata lui C C de Consiliul Municipal B si din Ordinul Prefectului Judetului V nr. 134 privind trecerea in proprietatea privata a unor proprietari de imobile a terenurilor ce au fost atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor din Municipiul B, eliberat la data de X.05.2011.

Din actele de stare civila depuse rezulta ca vocatie succesorala au reclamantul C V-T si paratele C M, C L, C M-I in calitate de fiu si fiice ale defunctului .

Prin Declaratia autentificata sub nr. 924 din data de 30.08.2006 de Biroul Notarial Bul, Notar Public X, parata C L a renuntat pur si simplu la succesiunea defunctului C C, decedat la data de X.03.1998.

Prin raspunsul la interogatoriile administrate in cauza paratele C M-I si C M , au aratat ca nu au efectuat acte de acceptare a succesiunii defunctului C C, decedat la data de X.03.1998, singurul care a stapanit bunurile din compunerea succesiunii acestuia fiind reclamantul C V-T.

Avand in vedere situatia prezentata mai sus, asa cum a fost retinuta pe baza materialului probator, instanta apreciaza ca cererea reclamantului este dovedita si intemeiata, urmand a fi admisa in temeiul art.650 si urm. din Cod civil.

Prin urmare, va constata deschisa succesiunea defunctului C C, compunerea masei succesorale, asa cum a fost prezentata mai sus, va constata ca unicul mostenitor legal acceptant este reclamantul, in cota de 1/1 din intreaga masa succesorala, celelalte parti fiind straine de mostenire.

Reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cererea pentru dezbaterea succesiunii a fost legal timbrata cu 2902 lei taxa judiciara de timbru( chitanta seria 299-313-134/PVO din 09.11.2010, in valoare de 300 lei – f. 5 , chitanta seria 299-313-134/PVO din 09.11.2010, in valoare de 50 lei- f. 6 , chitanta seria VSBD nr. 11768 (5) din 10.02.2011 in valoare de 2000 lei- f. 39, chitanta seria VSBD nr. 20093 (18) din 10.03.2011 in valoare de 452 lei- f. 42, chitanta seria VSBD nr. 24801 (2) din 24.03.2011 in valoare de 100 lei- f. 48) si cu 3,3 lei timbru judiciar.

Etichete:

Succesiune

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 4915/189 din 21.09.2010, reclamanta Apostol Nelia a chemat in judecata paratii B D, B E, B C, unitatea administrativ-teritoriala mun. B, reprezentata prin primarul mun. B, Consiliul Local mun. B, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se constate ca B D si sotul defunct al acesteia, B P, au dobandit in perioada casatoriei lor, prin contributii egale, dreptul de proprietate prin accesiune asupra casei de locuit compusa din 4 camere, 3 holuri, 2 bucatarii, o baie, 2 verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti, constructii amplasate pe terenul proprietatea lor, situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), avand vecinatatile: X;

-sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctului B P, decedat la data de 11.06.2001, cu ultimul domiciliu in B;

-sa se dispuna iesirea reclamantei si a paratilor B D, B E, B C din indiviziunea ramasa in urma defunctului B P.

In motivarea actiunii, precizata la termenul din 18 nov.2010 (fila 60 dosar), reclamanta a aratat ca B D si B P au fost soti si in anul 1959, prin actul autentificat cu nr. 136 la Notariatul de Stat B, ei au cumparat o suprafata de 1.907 m.p. teren (real masurata de 2030 m.p.), situata in B, str. Xnr.3 (fosta str. X), teren pe care ei au construit o casa de locuit compusa din 4 camere, 3 holuri, 2 bucatarii, o baie, 2 verande, cu peretii din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti (o magazie de lemn, o fantana cu tuburi de ciment). S-a mai aratat ca mostenitorii defunctului B P sunt parata B D, in calitate de sotie supravietuitoare, precum si reclamanta si paratii B E si B C, in calitate de fii ai defunctului. Masa succesorala ramasa in urma defunctului B P se compune din cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit si suprafata de 1.907 m.p. teren) din B, str. Xnr. 3, precum si din intreaga suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, reconstituita prin titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila, actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997; proba cu martori; proba cu expertize th. judiciare.

Paratii nu au formulat intampinare.

Prezenti in instanta la termenul din 18 nov. 2010, paratii B D, B E, B C au aratat ca sunt de acord cu actiunea formulata de reclamanta – incheierea de sedinta din 18 nov.2010, fila 64 dosar.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Parata B D si B Petrachi (P) s-au casatorit la data de 22.10.1950 si au avut ca fii pe X, B E si B C.

Prin actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, B P a cumparat suprafata de 1.907,07 m.p. teren, fara constructii, situata in B, str. X nr.3, avand vecinatatile: E- propr. X; V- propr. X.

Prin declaratiile date in instanta, martorii X, audiati la propunerea reclamantei, au aratat ca, prin anii 1958-1959, sotii B D si B P au inceput construirea unei case de locuit, amplasata pe suprafata de teren pe care ei o cumparasera anterior, pe str. X din B, strada care in prezent se numeste X. Casa astfel construita este compusa din 4 camere, 2 holuri, 2 bucatarii, o baie si anexe gospodaresti (o magazie, un cotet pentru pasari si o fantana).

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prevederile art. 489 din Codul civil, potrivit carora „Proprietatea pamantului cuprinde in sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui”, precum si prevederile art. 492 din Codul civil, potrivit carora „Orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra”.

Pentru aceste considerente, cererea prin care reclamanta a solicitat ca, in contradictoriu cu unitatea administrativ-teritoriala mun. B, reprezentata prin primarul mun. B, Consiliul Local mun. B, sa se constate ca B D si B P sunt proprietarii casei de locuit si a anexelor gospodaresti, edificate pe suprafata de 1.907,07 m.p. teren din B, str. Xnr.3 (fosta str. X), este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, conform art. 111 Cod. pr. civ., se va constata ca B D si B P sunt proprietarii prin accesiune, ai casei de locuit cu patru camere, trei holuri, doua bucatarii, o baie, doua verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti (beci dedesubt cu intrare si magazie deasupra), fantana, imprejmuiri, edificate pe suprafata de 1.907,07 m.p. teren (real masurata de 2.030 m.p.) din B, str. Xnr.3 (fosta str. X), avand ca actuale vecinatatiX

Prin titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, s-a reconstituit titularului B I. P dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata pe raza satului G, com. C, jud. G, din care: 1 ha 3880 m.p. teren arabil extravilan si 0,1120 ha teren intravilan pasune.

La data de 11.06.2001 a decedat B P, cu ultimul domiciliu in B – cel despre a carui succesiune este vorba.

Potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 314/1944 si art. 669 din Codul civil, mostenitorii defunctului B P sunt B D, in calitate de sotie supravietuitoare, cu cota de 1/4, in concurs cu SX, B E si B C, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4.

Privitor la compunerea masei succesorale ramase in urma defunctului B P, se va retine ca aceasta se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit, anexe gospodaresti si 1.907,07 m.p. teren) situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), cealalta cota de 1/2 din imobil fiind proprietatea paratei B D;

-intreaga suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P).

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea de expertize th. judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 4.01.2011, filele 80-91, au fost identificate suprafata de 1.907,07 m.p. teren, situata in B, str. X nr.3, mentionata in actul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 136/45 din 12.02.1959 la Notariatul de Stat B, precum si constructiile amplasate pe aceasta suprafata de teren, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul este situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X) si are ca actuale vecinatati: X;

-imobilul se compune din casa de locuit veche, edificata in anul 1959, cu patru camere, trei holuri, doua bucatarii, o baie, doua verande, construita din valatuci pe furci, acoperita cu tabla, dependinte, anexe alipite, beci dedesubt cu intrare, fantana, imprejmuiri si din suprafata de teren real masurata de 2.030 m.p.;

-valoarea actuala a intregului imobil (casa de locuit, anexe gospodaresti si 2030 m.p. teren) este de 110.000 lei, din care: valoarea casei de locuit, anexelor si beciului este de 22.387 lei; valoarea fantanii, a imprejmuirilor si a racordurilor la utilitati este de 6.413 lei; valoarea suprafetei de 2.030 m.p. teren este de 81.200 lei.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a imobilului in 3 loturi.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 21.02.2011, filele 110-117, fost identificata suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), stabilindu-se urmatoarele:

-valoarea suprafetei de 13.880 m.p. teren arabil, din tarlaua 78, parcela 1140/17, din extravilanul satului G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, este de 5.52 lei;

-valoarea suprafetei de 1.120 m.p. teren pasune, din intravilanul satului G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997, este de 560 lei, valoarea totala a suprafetei de 1 ha 5.000 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate mentionat fiind de 6.112 lei.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de impartire a terenului in 3 loturi.

Potrivit art. 201 Cod. proc. civ, cele doua rapoarte de expertiza sunt utile si concludente urmand sa fie retinute in solutionarea cauzei.

Fata de concluziile rapoartelor de expertiza, se va retine ca masa succesorala ramasa in urma defunctului B P se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit, anexe gospodaresti si suprafata de 2.030 m.p. teren), situat in B, str. Xnr. 3 (fosta str. X), avand ca vecinatati actuale: X, in valoare de 55.000 lei (110.000 lei x 1/2 =55.000 lei);

-suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in satul G, com. C, jud. G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), in valoare de 6.112 lei,

valoarea totala a masei succesorale fiind de 61.112 lei.

Exprimate valoric, cotele de cate 1/4 ale reclamantei X si ale paratilor B D, B E si B C sunt de cate 15.278 lei.

Pentru considerentele aratate, cererea prin care reclamanta a solicitat iesirea din indiviziune este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 728 din Codul civil se va dispune iesirea reclamantei si a paratilor B D, B E si B C din indiviziunea ramasa in urma defunctului B P.

La termenul de judecata din 10.03.2011, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

Ca urmare, in temeiul art. 673 10 alin.4 Cod.proc.civ., se va atribui direct in proprietate paratului B C lotul nr. 1 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperile 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 ale casei de locuit, imprejmuiri aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana, si suprafata de 637,16 m.p. teren aferent de categoriile curti-constructii, arabil si vie, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 41.423 lei, lot individualizat prin hasurare prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Se va atribui direct in coproprietate paratelor B D si B E lotul nr. 2 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperile incaperile 4, 5, 7, 12 ale casei de locuit, anexe alipite, imprejmuirile aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana si din suprafata de 571,53 m.p. teren aferent, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 34.814 lei, lot individualizat prin hasurare inversa prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Gita Vasile, ce face parte din prezenta sentinta.

Paratele B D si B E raman in indiviziune asupra lotului nr. 2 al imobilului.

Se va atribui direct in proprietate reclamantei X lotul nr. 3 din imobilul situat in B, str. Xnr. 3, compus din incaperea 1 a casei de locuit, imprejmuirile aferente, alimentare apa curenta, racord la reteaua de gaze, beci, fantana si din suprafata de 612,43 m.p. teren aferent, cu acces la servitutea de trecere, in valoare de 33.763 lei, lot individualizat prin hasurare dublu intersectat prin schita-anexa la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Pentru constituirea celor 3 loturi din imobilul situat in B, str. Xnr.3, a fost necesara constituirea unei servituti de trecere asupra unei suprafete de 208,88 m.p. teren, pe care sunt amplasate un beci din caramida cu garlici, magazia aferenta garliciului si o fantana.

In conditiile aratate, B C, B D, B E si Apostol Nelia raman in indiviziune asupra unei suprafete de 208,88 m.p. teren, pe care sunt amplasate un beci din caramida cu garlici, magazia aferenta garliciului si o fantana.

Se vor mai atribui direct in proprietate reclamantei X:

-lotul nr. 1 (varianta nr. 2 de lotizare) din suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), lot compus din suprafata de 6.940 m.p. teren, ce constituie parcela 1 A (parte din fosta parcela 1140/17), in valoare de 2.776 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-6-1 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 1.120 m.p. teren situata in intravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), ce constituie parcelele 1 Ps, 2 Ps (fostele parcele 516/4, 791/1), in valoare de 560 lei, suprafata individualizata prin pct. 1-2-5-6-3-4-1 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Totodata, se va mai atribui direct in proprietate paratei B E lotul nr. 2 (varianta nr. 2 de lotizare) din suprafata de 1 ha 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul satului G, com. C, jud.G, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/61/18.03.1997 (titular B I. P), lot compus din suprafata de 6.940 m.p. teren, ce constituie parcela 2 A (parte din fosta parcela 1140/17), in valoare de 2.776 lei, individualizata prin pct. 6-3-4-5-6 din schitele-anexe la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul X, ce face parte din prezenta sentinta.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prevederile art. 6739 Cod.proc.civ., cu precadere au fost avute in vedere optiunile exprimate de parti in instanta la termenul din 10.03.2011.

Recapituland:

-paratului B C i-au fost atribuite bunuri in valoare de 41.423 lei,

-paratei B D i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 17.407 lei (34.814 lei : 2 =17.407 lei);

-paratei B E i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 20.183 lei, suma compusa din: 17.407 lei (34.814 lei : 2 =17.407 lei) + 2.776 lei;

-reclamantei X i-au fost atribuite bunuri in valoare totala de 37.099 lei (33.763 lei + 2.776 lei + 560 lei).

In temeiul art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

-paratul B C va plati paratei B D suma de 26.145 lei;

-parata B E va plati paratei B D suma de 4.905 lei;

-reclamanta X va plati paratei B D suma de 21.821 lei.

Se va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata cu suma totala de 2.053 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si cu 8,5 lei timbru judiciar.

Etichete:

Succesiune

La data de 10 august 2010, cu nr. X a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamanta U M a solicitat in contradictoriu cu paratii P G, R D, R V pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctului S I, decedat la data de 25 august 2006, cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V in sensul de a se stabili ca masa succesorala se compune dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, hol si un chiler, construita din valatuci si acoperita cu tabla situata in sat O, comuna V, judetul V impreuna cu cota de 1/2 din suprafata de 3235 m.p., real masurat 3279 m.p., teren aferent locuintei individualizat in titlu de proprietate nr.149889 emis la data de 15 iunie 2010 pe numele S I si U M, cu precizarea ca restul cotei indivize de 1/2 din casa de locuit si cota de 1/2 din terenul aferent casei in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3279 m.p. este bunul ei propriu.

Mai arata reclamanta ca ea este mostenitoarea defunctului in calitate de sora cu cota de 1/2 din mostenirea defunctului, S V in calitate de sotie supravietuitoare avand cota de 1/2, mostenitori ai acesteia fiind paratii: P G, nepoata de sora, B M, R D, R V, frati ai defunctei S V care impreuna culeg cota de 1/2 din mostenirea defunctei.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Prin intampinare, parata P G a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantei, insa a precizat ca reclamanta trebuie sa solicite si iesirea din indiviziune, ca defuncta S V mai are trei frati, B V, B C, B T ce urmeaza a fi citati in cauza in calitate de mostenitori, ca cealalta cota de ˝ din casa de locuit este cota bun comun a sotiei defunctului si nu a reclamantei deoarece casa a fost contruita in timpul casatoriei de catre defunctii S I si S V, iar imprejurarea ca a fost construita pe terenul proprietatea parintilor defunctului S I, iar titlu de proprietate este comun pentru reclamanta U M si defunctul S I, nu-i confera reclamantei un drept de proprietate asupra casei de locuit, astfel ca, mostenitorii defunctului S I sunt S V in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 1/2 si U M, in calitate de sora cu cota de 1/2.

Pe cale reconventionala, parata reclamanta P G a solicitat dezbaterea succesiunii defunctei S V, decedata la data de 3 septembrie 2009 stabilind masa succesorala, mostenitorii si cotele, sa se dispuna iesirea din indiviziune, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ľ din casa de locuit compusa din doua camere, hol si chiler, situata in sat O, comuna V, judetul V, din care cota de 1/2 in timpul casatoriei cu defunctul S I si cota de 1/4 mostenire de pe urma acestuia, cota de Ľ din suprafata de 3235 m.p. teren mostenita de pe urma sotului S I, teren individualizat in titlul de proprietate nr. 149889 din 15 iunie 2010, eliberat pe numele lui S I si U M, cota de ľ fiind a reclamantei U M, mostenitori fiind: ea, P G, dar si paratii B V si B C, B T, nepoti de sora B M, cu cota de 1/3 din mostenire, paratii R D si R V, in calitate de frati, fiecare cu cota de 1/3, ea fiind cea care a avut grija de defuncta S V, dupa decesul sotului, a inmormantat-o si a avut grija de imobil.

Cererea reconventionala nu a fost motivata in drept.

Prin precizarile aflate la fila 48, dosar, reclamanta U M a aratat ca solicita si iesirea din indiviziune, urmand ca ei sa-i fie atribuit imobilul casa de locuit si terenul aferent cu obligatia corelativa la plata sultei.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu interogatoriul paratei P G, a paratilor R V, B T, B C, B V, a reclamantei parate U M, proba cu inscrisuri, testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii X, expertize tehnice de specialitate, in constructii expert X pentru evaluarea imobilului casa de locuit si expertiza topografica, expert topograf S D, cu privire la terenul in suprafata de 3235 m.p., mentionat in titlul de proprietate nr. 149889 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate V, expertize la care partile nu au formulat obiectiuni.

Din analiza probatoriului administrat in cauza, instanta retine ca la data de 25 august 2006 a decedat S I cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V, reclamanta U M fiind sora acestuia, cu care detinea in indiviziune suprafata de 3235 m.p. situata pe teritoriul comunei V, judetul V si pentru care le-a fost emis la data de 15 iunie 2010 titlu de proprietate nr. 149889, cod 166841. Pe aceasta suparafata de teren se afla o casa de locuit in care a convietuit cu S V, sotia lui, pana la deces. Daca in ce priveste suprafata de teren ramasa de pe urma defunctului S I nu au existat obiectiuni, discutiile au aparut in legatura cu cota indiviza din imobilul casa de locuit ce urmeaza a fi inclus in masa succesorala, reclamanta parata U M sustinand ca este proprietara pe cota indiviza de ˝ si se impune a fi inclusa in masa succesorala a defunctului numai cota de ˝, parata reclamanta P G sustinand ca defuncta S V a dobandit in timpul casatoriei cu defunctul sau sot, S I, imobilul casa de locuit, astfel ca in masa succesorala a acestuia se va include cota indiviza de 1/2 , restul cotei reprezentand cota defunctei S V ca bun comun dobandit in timpul casatoriei.

Cu privire la aceste aspecte s-a insistat si in interogatoriile luate partilor, la audierea martorilor, fiind depusa si adeverinta nr.3220 din 26 iulie 2010, emisa de Primaria comunei V, judetul V (fila 52, dosar), adeverinta nr.4464 din 12 noiembrie 2010 adresata Societatii Civile de Avocati (fila 124, dosar).

Reclamanta parata U M si-a argumentat sustinerea cu adeverinta nr.3220, titlu de proprietate comun emis pe numele ei si al defunctului sau frate S I.

Din continutul adeverintei nr. 3220 rezulta ca reclamanta parata U M si defunctul S I, figureaza in registrul agricol 2007/2011 al comunei V, judetul V cu o casa de locuit si suprafata de 101 m.p., data in folosinta in anul 1963, construita din paianta, invelita cu tigla, cu anexe gospodaresti, cu suprafata de 24.400 m.p. teren extravilan conform titlului de proprietate nr. 2369 din 9 decembrie 2003, teren intravilan in suprafata de 3235 m.p. conform titlului de proprietate nr. 149889 din 15 iunie 2010 cat si suprafta de 3400 m.p. padure conform titlului de proprietate nr. 1255 din 30 noiembrie 1994.

Fata de cele mentionate, instanta ajunge la concluzia ca reclamanta parata U M a facut acte privind acceptarea succesiunii defunctului sau frate S I, intrucat starea de indiviziune cu privire la terenuri s-a mentinut si dupa decesul defunctului, s-au facut mentiuni in registrul agricol incepand cu anul 2007, decesul defunctului fiind in august 2006, astfel ca nu se poate retine ca aceasta este straina de succesiunea defunctului sau frate, ea urmand sa fie mostenitoare pentru masa succesorala ramasa de pe urma defunctului, in calitate de sora, alaturi de sotia supravietuitoare a acestuia, S V, ce a ramas sa locuiasca in imobil, dupa decesul acestuia, fiecare cu cota indiviza de ˝ , asa cum prevad disp. art. 1 lit.c din Legea nr. 319/1944.

De mentionat ca martorul X, depozitie fila 76, dosar, a aratat ca terenul din punctul Gherasim a fost lucrat de reclamanta parata U M, dupa decesul defunctului I.

Nu poate fi retinuta insa sustinerea reclamantei parate, ca ea este mostenitoare si pentru cota indiviza de 1/2 din casa de locuit deoarece casa a fost data in folosinta in anul 1963, este construita pe terenul proprietatea parintilor lor, insa destinatia acesteia nu a fost pentru ea si defunctul sau frate S I, ci numai pentru fratele sau S I, asa cum a relatat martorul X, depozitie fila 75, dosar, care a precizat ca imobilul a fost construit de tatal defunctului I si ca defunctii I si V nu au adus nici o imbunatatire la imobil, situatie de fapt ce rezulta cu claritate si din raportul de expertiza in constructii in care expertul precizeaza ca imobilul, casa de locuit este construit in anul 1953-1960, poiata, gardul de nuiele sunt construite in acelasi an, numai gardul de plasa fiind construit in anul 1985.

Fata de aceste sustineri ce se coroboreaza cu cele mentionate in adeverinta nr. 3220 din 26 iulie 2010, cu depozitia martorului X, dar si a martorului X, depozitie fila 76, dosar, care a aratat ca initial casa a fost construita pentru o fiica, insa pentru ca aceasta s-a casatorit si sotul ei avea casa, a fost data fiului I, care a locuit dupa casatorie la inceput la parintii lui, dupa care s-a mutat cu sotia in imobilul primit de zestre, construit pe terenul proprietatea parintilor sai, astfel ca raspunsurile la interogatoriu ale paratilor R V, B T, B C in sensul ca imobilul a fost construit de defunctii S I si S V in anii 1973-1974 nu prezinta relevanta intrucat situatia de fapt este cea care rezulta din probele mentionate, si desi in adeverinta nr. 4464 din 12 noiembrie 2010 inaintata Societatii Civile Profesionale de Avocati se face referire la anul 1974 de cand au fost inscrisi ca proprietari S I si S V, imobilul a fost dat in folosinta in anul 1963, astfel ca situatia lui de bun comun ori propriu trebuie raportata la acea data.

De precizat ca si martorul X, propus de parata reclamanta P G, depozitie fila 78, dosar, a aratat ca defunctul I a primit de la tatal sau o suprafata de teren pentru constructia unei case, ca acesta l-a ajutat cu munca fizica, dar si cu bani la constructia casei si chiar daca casa ar fi fost lipita in perioada in care cei doi erau casatoriti asa cum a aratat martora X, (fila 79, dosar), calitatea de bun propriu al casei nu este inlaturata, intrucat cei doi au locuit in casa parintilor defunctului S I, ajutorul fiind prin intermediul lor pentru definitivarea constructiei dovada ca dupa casatorie nu s-a mai facut nici o imbunatatire la imobil.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza ca in baza art.651 Cod civil sa admita actiunea principala privind dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma defunctului S I, sa stabileasca ca masa succesorala cuprinde cota indiviza de 1/1 dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, bucatarie, hol, magazie, beci, construita din ceamur, cu poiata, imprejmuiri situata in sat O, com. V, jud.V, valoare 6045 lei, imobil identificat de expertul tehnic in constructii X in schitele anexe la raportul de expertiza, cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3443,86 m.p. situat in intravilanul satului O, com.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, valoare 3219 lei, restul cotei indivize de ˝, valoare 3219 lei reprezentand proprietatea reclamantei U M conform titlului de proprietate, teren identificat de expertul topograf S D in anexa nr.1 a raportului de expertiza, valori retinute in rapoartele de expertiza, mostenitori fiind S V, in baza disp. art. 1 din Legea nr.319/1944, in calitate de sotie supravietuitoare si reclamanta U M, in calitate de sora, in baza disp. art. 672 Cod civil, cu cote egale de cate 1/2 asa cum prevad disp. art. 1 lit.c din Legea nr.319/1944.

La data de 3 septembrie 2009, a decedat defuncta S V, cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ˝ dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, bucatarie, hol, magazie, beci, construita din ceamur, cu poiata, imprejmuiri situata in sat O, com. V, jud.V, imobil identificat de expertul tehnic in constructii X in schitele anexe la raportul de expertiza, valoare 3022,5 lei, restul cotei indivize de ˝ reprezentand proprietatea reclamantei U M dobandita prin mostenire de pe urma defunctului S I precum si ˝ din cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 3235 m.p. real masurat 3443,86 m.p situat in intravilanul satului O, com.V, jud.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, teren identificat de expertul topograf S D in anexa nr.1 a raportului de expertiza, valoare 1609,5 lei, restul cotei indivize de ľ din terenul in suprafata de 3235 m.p. real masurat 3443,86 m.p situat in intravilanul satului O, com.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea proprietate V, valoare 4828,5 lei reprezentand proprietatea reclamantei U M conform titlului de proprietate, respectiv ˝ si Ľ dobandita prin mostenire de pe urma defunctului S I, mostenitoare fiind in baza art.669 Cod civil parata reclamanta P G, in calitate de nepoata de sora, B M, predecedata defunctei, cea care a avut grija de defuncta si a intrat in stapanirea imobilului dupa decesul acesteia, straini de succesiuni prin neacceptare in baza art.700 Cod civil fiind paratii B V, B C, B T, ceilalti nepoti de sora, B M, dar si paratii R V, R D, fratii acesteia, care au recunoscut ca parata-reclamanta P G este cea care are grija de imobil, ei neavand pretentie la mostenire.

Dupa stabilirea valorilor ce li se cuvin reclamantei parate U M si paratei-reclamante P G din masa succesorala a celor doi defuncti, cu precizarea ca paratei reclamante P G i se cuvine cota indiviza de 1/2 din imobilul casa de locuit, in calitate de mostenitoare a defunctei S V si cota indiviza de ˝ din cota indiviza de Ľ din terenul in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3443,86 m.p. mentionat in titlu de proprietate nr. 149889 cod 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, in aceeasi calitate, reclamantei parate U M, cota indiviza de 1/2 din imobiluil casa de locuit in calitate de mostenitoare a defunctului S I, dar si cota indiviza de Ľ din terenul mentionat anterior, in aceeasi calitate, restul cotei indivize de 1/2 din teren, fiind proprietatea ei conform titlului de proprietate la care ne-am referit se va dispune in baza art. 728 Cod civil iesirea din indiviziune.

La atribuirea imobilelor vor fi avute in vedere prevederile art. 673 indice 9 Cod procedura civila, respectiv ca reclamantei paratei U M i se cuvine cota de ľ din teren, ca aceasta este sora defunctului S I, ea detinand terenul ramas de pe urma acestuia in indiviziune cu terenul proprietatea ei, mostenire de la parinti, in timp ce parata reclamanta P G este nepoata defunctei S V, la randul ei mostenire a defunctului S I, astfel ca in opinia instantei cea indreptatita sa primeasca si restul cotei indivize de ˝ din casa de locuit precum si cota indiviza de Ľ din teren este reclamanta parata U M si prin atribuirea acestor cote ca o consecinta a iesirii din indiviziune, reclamanta parata U M va deveni proprietara imobilelor mentionate.

De mentionat ca si expertul constructor a aratat ca terenul arabil si cel cu categoria de folosinta curti constructii va fi tratat ca o singura parcela deoarece suprafata relativ mica a parcelei de CC nu acopera decat suprafata construita a casei si aleea de langa aceasta, astfel ca lotizarea nu este posibila.

In temeiul art. 742 Cod civil, reclamanta parata U M va fi obligata la plata sultei catre parata reclamanta P G pentru cota valorica ce i se cuvine din masa suucesorala a defunctei I V.

Intrucat potrivit disp. art. 276 Cod procedura civila, 774 Cod civil cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza reprezentand taxa de timbru, onorar de avocat, indemnizatii de expertiza, se impun a fi suportate in cote egale, raportat cotei de cate 1/2 ce li se cuvin partilor din masa succesorala, parata-reclamanta P G urmeaza sa plateasca diferenta pana la suma de 2395,65 lei, cuantum ce reprezinta cheltuieli de judecata ce se impun a fi suportate de aceasta parata, cheltuielile de judecata efectuate in cauza fiind in suma de 4791,3 lei.

In baza art. 19 din OUG nr.51/2008 cheltuielile de judecata in suma de 644,294 lei pentru care reclamanta parata U M a beneficiat de ajutor public judiciar raman in sarcina statului.

Actiunea principala si cererea reconventionala au fost legal timbrate si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: