Top

Actiune oblica-partaj bunuri comune

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4887/270/2009 actiune oblica- partaj bunuri comune

Înreg. 30.07.2010

SENTINTA CIVILA NR. 2325

Sedinta publica din data de 24.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Lidia Matei

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta Administratia Finantelor Publice … împotriva pârâtilor .. si …. având ca obiect împartire bunuri comune pe calea actiunii oblice.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns consilier juridic .., reprezentând reclamanta si pârâtii …. si ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Pârâtul … arata ca a încercat sa ia legatura cu un aparator dar acesta este plecat în concediu, dar ca a vorbit si cu un mediator pentru rezolvarea litigiului.

Consilier juridic …. având cuvântul solicita respingerea cererii de probatorii formulata de pârâta …., la termenul anterior s-a cerut termen pentru depunerea de înscrisuri, nu s-au depus si solicita decaderea din proba.

Pârâta …solicita procedura medierii, nu mai are alte cereri.

Instanta arata pârâtilor ca aceasta procedura a medierii se poate realiza si dupa pronuntarea unei hotarâri.

Instanta constata ca nu se impune tergiversarea cauzei care dureaza de peste un an motiv pentru care nemaifiind cereri noi de formulat si exceptii de ridicat instanta considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Consilier juridic …… reprezentând reclamanta solicita admiterea actiunii, împartirea bunurilor comune conform variantei I expertiza tehnica prin care se atribuie pârâtului ….. suprafata de 7156 mp. pentru a putea valorifica bunul în vederea recuperarii creantelor de la …….

Pârâtul ……, având cuvântul arata ca bunul împartit nu-i apartine, va recurge la procedura medierii si lasa solutia la aprecierea instantei.

Pârâta ….. lasa solutia la aprecierea instantei. Fara cheltuieli.

Dezbaterile fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta Administratia Finantelor Publice ….a solicitat în contradictoriu cu pârâtii ……… si ….. realizarea partajului judiciar privind suprafata de teren de 14345 m2 situat în ……..

În motivare se arata ca pârâtul ….. este debitor al reclamantei si nu si-a îndeplinit obligatia de plata a debitului, invocând în drept art. 154 alin. 1 OG 92/2003 si art. 33 alin. 2 Cod familie.

Pârâtii legal citati, nu au formulat întâmpinari în cauza.

Din actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele:

Debitorul …… figureaza în evidentele fiscale cu creante în suma de 109.819 lei, reprezentând despagubiri civile catre Ministerul Finantelor Publice stabilite prin sentinta penala nr.1355/2002 pronuntata în dosarul nr. 4050/2002 al Judecatoriei Onesti.

Dupa numeroase demersuri si acte de executare silita organul fiscal a identificat terenul în suprafata de 14.345 lei situat în ……… apartinând debitorului în coproprietate cu sotia ……. dobândit prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 492/09.07.2007, asupra caruia s-a înscris ipoteca legala în baza procesului verbal de sechestru nr. 61895/30.07.2008.

Conform art. 33 alin. 2 Codul Familiei, imobilul mentionat este bun comun si poate fi urmarit de creditor în masura necesara pentru acoperirea creantei sale, urmând a fi admisa cererea reclamantei.

În temeiul art. 6735 Cod procedura civila instanta a constat prin încheiere calitate de coproprietar, bunul supus împartirii si cota parte ce se cuvine fiecaruia

Astfel, prin încheierea din 03.11.2009 s-a constat ca pârâtii sunt coproprietarii bunului – teren în suprafata de 14.345 mp în cote de câte 1/2 pentru fiecare din coproprietari.

Expertul topo cadastru desemnat în cauza inginer Butnaru Mihai a efectuat raportul de expertiza tehnica (filele 84-85) în doua variante, conform dispozitiei instantei.

Având în vedere ca mobilul declansarii acestei actiuni de catre reclamanta este faptul ca pârâtul …….. este debitor al acesteia, instanta va dispune împartirea bunului conform variantei 1, în care pârâtului i se atribuie bunul mobil în suprafata de 7156 mp teren, asa cum a solicitat si reclamanta prin adresa de la fila 90 dosar.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantei Administratia Finantelor Publice ……în contradictoriu cu pârâtii ……. si …… ambii domiciliati în ……. jud. Bacau.

Dispune împartirea bunului comun apartinând pârâtilor în cote de câte 1/2 conform variantei nr. 1 a raportului de expertiza tehnica inginer Butnaru Mihai dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie pârâtului ….. care primeste suprafata totala de 7156 mp. teren arabil situat în ….în T – 10, P – 355/30, din care suprafata de 823 mp. teren intravilan si suprafata de 6333 mp. teren extravilan, cu vecinii: ………. Valoarea lotului este de 34 329 lei, are dreptul la 34 300 lei si plateste sulta suma de 29 lei lotului 2.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei …….. care primeste suprafata totala de 7144 mp. teren arabil situat în ……..în T – 10, P – 355/30, din care suprafata de 822 mp. teren intravilan si suprafata de 6322 mp. teren extravilan cu vecinii: ……. Valoarea lotului este de 34 271 lei, are dreptul la 34 300 lei si primeste sulta suma de 29 lei de la lotul nr. 1.

Dispune plata de catre Biroul Local de expertize Tehnice de pe lâna Tribunalul Bacau a onorariului de expert în suma de 600 lei achitat cu ordin de plata nr. 196/29.01.2010 de catre D.G.F.P. Bacau, catre ing. Butnaru Mihai, expert numit în prezenta cauza.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 24.08.2010.

Etichete: