Top

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 878

ŞEDINŢA PUBLICĂ din 28.11.2008

Prin cererea înregistrată sub nr. 1071/316/2007 reclamanţii I. C., F. V., A. C.,

A. L., A. I., A. V., A. D. şi A. N. au chemat în judecată pe pârâtul A. A. solicitând

instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună ieşirea din indiviziune asupra

bunurilor succesorale rămase de pe urma defuncţilor A.V.şi A.

În motivarea acţiunii s-au învederat următoarele:

În fapt, la data de 5 mai 1995 a încetat din viaţă mama reclamanţilor, A.

A. iar pe data de 11 august 1995 a decedat tatăl lor A. V.

În urma defuncţilor au rămas drept moştenitori:

– I. C. – fiică

– F. V. – fiică

– A. G. – fiu decedat, moştenitorii acestuia fiind:

A. C. şi A. N.

– A. N. – fiu decedat, moştenitorii acestuia fiind: A. L., A. I., A. V., A.

D., A. N..

– A. V. – fiu decedat, moştenitorul acestuia fiind A. A..

Bunurile rămase de pe urma defuncţilor sunt următoarele:

– o casă de locuit în comuna B., sat C. N., jud. Galaţi, construită în

anul 1953, având o suprafaţă de 60 m.p. şi anexe în suprafaţă de 30

m.p. aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 3081/12.12.2006 eliberată de

Primăria comunei B., jud. Galaţi;

– terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 5580 m.p. din care 4000

m.p. arabil intravilan, 600 m.p. vie intravilan, 980 m.p. cu construcţii

şi curte împrejmuită cu 40 de salcâmi plantaţi în anul 1953;

– 14000 m.p. arabil extravilan;

– 2900 m.p. vie extravilan

Suprafeţele de teren menţionate anterior rezultă din titlul de proprietate

nr. 25622-43 din data de 25.04.1995 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Au menţionat reclamanţii că au încercat să efectueze partajul voluntar în

faţa notarului public însă pârâtul A. A. a refuzat să participe la această modalitate de

împărţire a bunurilor succesorale.

În drept şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 728 Cod civil şi ale

art. 673-673 Cod pr. civilă.

În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu acte, martori şi expertiză

depunând la dosar următoarele înscrisuri:

– titlul de proprietate nr. 25622-43/25.04.1995,

– adeverinţa nr. 308/12.12.2006

– certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale nr.

3082/14.12.2006

– chitanţă pentru creanţele bugetelor locale nr. 243 7880;

– certificatul de deces seria D 9 nr. 558015/04.05.1995,

– certificatul de deces seria DA nr. 966236/03.05.1998.

Au solicitat cheltuieli de judecată respectiv taxă de timbru plus bani

pentru deplasările lor cu mijloace feroviare şi rutiere existente şi uzul – fruct al

pământului din 1995 până în prezent.

Pârâtul A. A. C. a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

A arătat pârâtul că după emiterea titlului de proprietate pe numele

bunicilor săi s-au întâlnit cu toţii şi au stabilit ce suprafeţe să ia fiecare în folosinţă.

Au convenit ca tatăl său care trăia pe atunci să rămână în casa bătrânească şi să aibă

grijă de mama sa, să facă cheltuielile de înmormântare şi pomenile ulterioare.

Pe calea cererii reconvenţionale pârâtul a solicitat aducerea la masa

succesorală a pasivului succesoral în cuantum de 10.000 lei.

A precizat pârâtul că după decesul tatălui său a rămas în casă şi a adus

îmbunătăţiri constând în acoperirea cu tablă, instalaţie electrică, văruit, a construit un

balcon, a plantat vie în curte, a refăcut gradul, a cimentuit curtea, a construit coşar,

sobe şi a pus duşumele. De asemenea a achitat integral impozitul pe casă şi teren.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu, martori

şi expertize.

În drept şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 115, 118 şi următ. C. pr.

civilă.

Reclamanţii au formulat întâmpinare la cererea reconvenţională.

Au precizat reclamanţii că referitor la cererea pentru lichidarea

cheltuielilor de înmormântare, aceasta s-a prescris în termenul de 3 ani prevăzut de

art. 1 din Decretul 167/1958 privind dreptul la acţiune având un obiect patrimonial.

În ceea ce priveşte pretinsele îmbunătăţiri, acestea intră în cheltuielile

necesare.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine

următoarele:

Conform sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale nr.

3078 şi 3079 din 12.12.2006, autorii reclamanţilor şi pârâtului A. A. şi A. V. au

decedat la data de 5 mai 1995, respectiv 11 august 1995.

De pe urma acestuia a rămas ca masă succesorală suprafaţa de 2 ha

2480 m.p. teren extravilan şi intravilan sat C.-N, com. B., conform titlului de

proprietate nr. 25622-43/25.04.1995 şi o casă de locuit în suprafaţă de 60 m.p. cu

anexe în suprafaţă de 20 m.p.

Din actele de stare civilă depuse la dosarul cauzei s-a făcut dovada

calităţii de moştenitor a reclamanţilor şi a pârâtului, în calitate de fii, respectiv

nepoţi.

Prin încheierea din data de 16.01.2008 instanţa a admis în principiu

acţiunea, a constatat deschisă succesiunea defuncţilor A. A. şi A. V. la data de 5 mai

1995, respectiv 11.08.1995.

A constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor se

compune din imobil casă de locuit construit în anul 1953 în suprafaţă de 60 m.p. şi

anexe în suprafaţă de 30 m.p. situat în satul C.-N., com. B., jud. Galaţi şi suprafaţa

de 2 ah 2480 m.p. teren extravilan şi intravilan sat C.-N..

A constatat că moştenitori ai defuncţilor sunt reclamanţii şi pârâtul şi a

dispus efectuarea unor expertize topometrice şi imobiliare pentru evaluarea cu

propuneri de lotizare a masei succesorale.

Prin aceeaşi încheiere cererea reconvenţională a fost respinsă în

principiu, instanţa constatând că pârâtul-reclamant nu a făcut dovada susţinerilor sale

cu materialul probator administrat în cauză.

Astfel, martorii şi A. I. audiaţi la propunerea pârâtului au declarat că

pârâtul a locuit în imobil împreună cu tatăl său A. V., că aceştia au întreţinut

imobilul în sensul că l-au îngrijit şi zugrăvit, au refăcut parţial gardul, sobele şi au

reînvelit casa.

Or, aceste lucrări nu constituie îmbunătăţiri aduse imobilului ci

cheltuieli pentru întreţinerea funcţionalităţii imobilului.

În ceea ce priveşte cererea pârâtului de a constata că masa succesorală

este grevată de un pasiv succesoral în sumă de 10.000 lei reprezentând cheltuielile

de înmormântare şi pomenirile defuncţilor, dreptul acestuia la acţiune s-a prescris în

termenul de 3 ani prevăzut de art. 1 din Decretul 167/1958.

Din raportul de expertiză imobiliară întocmit în cauză rezultă că

valoarea imobilului compus din casă de locuit, anexe gospodăreşti şi terenul aferent

în suprafaţă de 960 m.p. este de 143.094.906 ROL şi au fost formulate două variante

de lotizare.

De asemenea, prin raportul de expertiză topometrică au fost propuse

două variante de lotizare pe moştenitorii din prima generaţie pentru a se evita

fragmentarea terenului în loturi imposibil de lucrat.

Faţă de cele ce preced, văzând şi disp. art. 728 instanţa urmează a

dispune ieşirea din indiviziune a părţilor asupra masei succesorale.

La atribuirea imobilului casă de locuit şi terenul aferent instanţa

urmează a avea în vedere că pârâtul-reclamant a locuit şi locuieşte efectiv în imobil

neavând o altă locuinţă în proprietate, a fost preocupat de întreţinerea şi menţinerea

funcţionalităţii imobilului după decesul autorilor săi şi a achitat impozitele şi taxele

aferente.

În consecinţă va atribui imobilul pârâtului-reclamant urmând a-l obliga

la plata sultelor către ceilalţi comoştenitori.

În ceea ce priveşte partajarea terenului extravilan, având în vedere şi

poziţia părţilor, instanţa urmează a atribui loturile conform variantei 1 din raportul

de expertiză topometrică.

Prin acţiunea formulată reclamanţii au solicitat obligarea pârâtului la

plata uzufructului terenului din anul 1995 până în prezent.

Or, reclamanţii nu au formulat probe în dovedirea acestui capăt de

cerere iar potrivit disp. art. 1169 Cod civil”cel ce face o propunere înaintea judecăţii

trebuie să o dovedească”, instanţa urmează a-l respinge ca nefondat.

Etichete: