Top

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 691

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La ………… s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr…………., cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii ……….. şi …. ………….., domiciliaţi în ………. în contradictoriu cu pârâta ………., domiciliată în ………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să stabilească masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor ……….., decedat la ……… şi …………, decedată la ………., moştenitorii cu vocaţie succesorală şi cotele acestora şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor ce fac parte din masa de partaj.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat, în esenţă, că de pe urma defuncţilor …………. şi ……., a rămas o avere succesorală compusă din: imobil situat în ………….., compus din teren în suprafaţă de ………. mp şi construcţii, cu o valoare de ………., ……….ha teren arabil cu vie, situat în extravilanul …………. şi ……. de acţiuni la B………… în valoare de …….. lei.

Au arătat reclamanţii că împreună cu pârâta, au calitatea de moştenitori ai defuncţilor, cu o cotă parte de ………. fiecare din masa succesorală.

La dosarul cauzei s-au depus, în copie, înscrisuri, iar în drept au fost invocate disp.art.728 C.civ.

Prin încheierea din data de ………., în conformitate cu dispoziţiile art. 6736 C.p.c., instanţa a stabilit bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietari a părţilor, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi a dispus efectuarea unei expertize tehnice imobiliare şi a unei expertize topografice, cu următoarele obiective: identificarea şi evaluarea imobilelor, stabilirea împrejurării dacă sunt comod partajabile în natură şi, în caz afirmativ, să se facă propuneri de lotizare.

Expertiza în construcţii a fost efectuată de către expert ……….. şi înaintată la dosar la data de …….

Expertiza topografică a fost efectuată de către expert ………, lucrarea fiind depusă la dosar la data de ……………

Părţile nu au formulat obiecţiuni la cele două rapoarte de expertiză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile din prezenta cauză sunt fiii defuncţilor ……….. şi ………., decedaţi la data de ………. şi respectiv ………..

Prin titlurile de proprietate nr. …………… şi nr………… eliberate de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ……….., defunctului ………. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de …….. ha situat în extravilanul ………., precum şi asupra unui teren de …….. mp situat în intravilanul aceleiaşi localităţi (filele 4 şi 5 din dosarul cauzei).

Rezultă din actele depuse la dosarul cauzei că pe terenul din intravilan defuncţii aveau o locuinţă în suprafaţă construită de ……… mp (fila 9 din dosarul cauzei).

Se reţine, de asemenea, că în timpul vieţii, autorii părţilor din prezenta cauză au dobândit un număr de …….. acţiuni la B………. (filele 6-7 din dosarul cauzei).

În concluzie, se constată că de pe urma defuncţilor …….. şi …….. a rămas următoarea avere succesorală: teren în suprafaţă de ……… mp şi construcţii situat în ………., cu o valoare de circulaţie de ………… lei; ……. ha teren arabil situat în extravilanul aceleiaşi localităţi, cu o valoare de circulaţie de ……… lei, şi …… de acţiuni la ………., cu o valoare totală de ………… lei

Se constată că au calitatea de moştenitori părţile din prezenta cauză, fiii defuncţilor, cu o cotă parte indiviză de 1/3 fiecare din averea succesorală.

Faţă de cele mai sus arătate şi având în vedere dispoziţiile art. 728 C.p.c. potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamanţilor este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Imobilul situat în ………., compus din teren în suprafaţă de ……… mp şi construcţii va fi atribuit reclamanţilor, motivat de împrejurarea că doar aceştia au solicitat atribuirea imobilului în natură şi nu în ultimul rând de faptul că acest imobil a făcut obiectul unei convenţii de înstrăinare consemnată într-un înscris sub semnătură privată (fila 39 din dosar) care poate fi considerată o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.

Terenul din extravilan, în suprafaţă de suprafaţă de …….. mp, cu o valoare de circulaţie de …….. lei, va fi împărţit potrivit variantei propusă de către expert ………, aceasta fiind în deplină concordanţă cu principiul partajării în natură a bunurilor (art. 741 C. civil).

Aşadar, lotul nr.1 din raportul de expertiză topo compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ………. lei, va fi atribuit reclamantului ………., iar lotul nr. 2 din acelaşi raport de expertiză compus din teren în suprafaţă de ……….. mp, cu o valoare de circulaţie de …….. lei, va fi atribuit reclamantei ……….

Pârâtei i se va atribuie lotul nr. 3 din acelaşi raport de expertiză, compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ……….. lei.

Cum valoarea bunurilor atribuite reclamanţilor depăşeşte echivalentul cotelor ce li se cuvin din masa succesorală, aceştia vor fi obligaţi să-i plătească pârâtei, cu titlu de sultă, suma de ……….. lei fiecare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. va obliga pârâta şi pe reclamanta ……….. la plata sumei de …………. lei fiecare, către reclamantul ………., cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: