Top

Partaj succesoral. Teren aferent casei si anexelor gospodaresti din mediul rural. Constituire in baza Legii nr. 18/1991. Calificarea terenului ca fiind bun comun al sotilor. Incidenta art. 13 alin. 1 din Legea nr. 18/1991.

În literatura de specialitate si în jurisprudenta s-a statuat în mod constant ca asupra terenurilor intravilane din zonele cooperativizate, aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, inclusiv curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990, dreptul de proprietate s-a dobândit prin efectul legii, urmând ca în temeiul Legii nr. 18/1991 sa se elibereze numai actul de proprietate cu caracter constatator.

De altfel, faptul dobândirii de drept prin efectul legii, rezulta si dintr-o interpretare literala a textului art. 23, care dispune expres ca sunt în proprietate si ramân în proprietatea detinatorilor terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora.

Din modul de redactare rezulta ca legiuitorul îi considera pe proprietarii casei de locuit si anexelor gospodaresti, amplasate pe terenurile intravilane din zonele cooperativizate, proprietarii deplini ai terenului aferent constructiilor, curtii si gradinii.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 8435/212/2006, reclamanta D.N. a chemat în judecata pe pârâtii D.I. si D.V.A., solicitând instantei stabilirea componentei masei succesorale ramasa de pe urma defunctului D.I., decedat la data de 6.09.2003, a calitatii partilor de succesori ai defunctului si partajarea acestor bunuri în raport de cotele succesorale ale mostenitorilor.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca dupa defunctul D.I., decedat la 6.09.2003 au ramas mostenitori reclamanta, ca fiica, pârâtul în calitate de fiu si pârâta în calitate de sotie supravietuitoare. Masa succesorala este formata din constructie si teren în suprafata totala de 1.200 m.p., pe raza comunei Lumina, judetul Constanta si din teren în suprafata totala de 1 ha. si 5.000 m.p., situat pe raza aceleiasi comune.

Prin încheierea de dezbateri din data de 20.06.2007, conform art. 6736 alin. 1 Cod procedura civila, având în vedere necesitatea stabilirii exacte a masei succesorale, instanta a apreciat necesara pronuntarea unei încheieri de stabilire a calitatii de mostenitori a partilor, cotele parti ce revin fiecaruia si componenta masei succesorale.

S-a constatat ca dupa defunctul D.I., decedat la 6.09.2003, au ramas ca mostenitori legali pârâta D.I.A., în calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de 1/4 din masa succesorala, conform art. 1 din Legea nr. 319/1944, reclamanta si pârâtul în calitate de fii, descendenti directi din clasa I a mostenitorilor legali, cu diferenta de 3/4 din masa succesorala, adica câte o cota de 3/8 fiecare.

Instanta a constatat prin aceeasi încheiere ca masa succesorala este compusa din imobilul teren în suprafata de 1 ha. si 5.000 m.p., constituit pe teritoriul satului Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta, prin titlul de proprietate nr. 52312/1018/29.07.1994 si din imobilul teren în suprafata de 1.200 m.p. reconstituit pe teritoriul comunei Lumina, judetul Constanta, prin titlul de proprietate nr. 52314/1260/24.01.1995.

Ulterior pronuntarii încheierii de admitere în principiu, s-a depus la dosarul cauzei dovada faptului ca titlul de proprietate nr. 52314/1260/24.01.1995 a fost rectificat în data de 18.03.2008 de Comisia Judeteana de Fond Funciar Constanta, în sensul ca suprafata de 1.200 m.p. situata în intravilanul comunei Lumina, judetul Constanta, nu a fost primita în proprietate de catre defunctul D.I. prin reconstituirea dreptului de proprietate, ci prin constituirea dreptului de proprietate. Conform adresei Comisiei Locale Lumina pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, titlul a fost emis eronat ca reconstituire, întrucât a fost cumparat cu chitanta de mâna de la R.A., ca bun comun în timpul casatoriei cu D.I.A..

În ceea ce priveste terenul extravilan în suprafata de 1 ha si 5.000 m.p., situat în comuna Lumina, judetul Constanta, instanta a constatat ca si acest teren a fost dobândit de catre defunctul D.I. prin constituirea dreptului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, prin titlul de proprietate nr. 52312/1018 din 29.07.1994. Constituirea acestui drept pe numele defunctului a avut loc în timpul casatoriei cu pârâta D.I.A., ca bun comun.

În consecinta, în ceea ce priveste masa partajabila, instanta a constatat ca imobilele au fost dobândite în timpul casatoriei dintre defunct si pârâta, fiind aplicabile în cauza dispozitiile art. 30 alin. 3 din Codul familiei, care instituie prezumtia comunitatii de bunuri. Cum nici pârâta sotie supravietuitoare nu a solicitat si dovedit cote inegale de contributie ale sotilor la dobândirea acestor bunuri si nici descendentii defunctului nu au invocat institutia juridica a cotei majoritare la dobândirea bunurilor comune, instanta a constatat aplicabila în cauza prezumtia legala a comunitatii de bunuri.

Prin urmare, sub aspectul masei partajabile, s-a constatat ca numai cota de 1/2 din imobile reprezinta bunurile succesorale ce fac obiectul dezbaterii succesorale, cealalta cota de 1/2 din imobile reprezentând bun propriu al pârâtei sotie supravietuitoare, asupra careia aceasta din urma are un drept de proprietate exclusiva.

Conform art. 6737 teza finala din Codul de procedura civila, instanta poate, cu consimtamântul partilor, sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare în masa de împartit prin încheierea de admitere în principiu. Având în vedere ca atât reclamanta cât si pârâtii au învederat instantei si au pus concluzii în dezbateri asupra faptului ca masa partajabila este compusa doar din cota de 1/2 din imobile, prima instanta a scos din masa de împartit cealalta cota de 1/2 din masa, ce reprezinta bun propriu al pârâtei D.I.A..

Prin raportul de expertiza ing. B.E. au fost identificate si evaluate imobilele, cu propuneri de lotizare în natura.

Prin sentinta civila nr. 11994/28.05.2009 Judecatoria Constanta a admis actiunea formulata de reclamanta D.N. în contradictoriu cu pârâtii D.I.A. si D.V.A., a constatat ca masa succesorala ramasa dupa defunctul D.I., decedat la 6.09.2003, este compusa din cota de 1/2 din imobilul teren în suprafata de 1 ha. si 5.000 m.p., constituit pe teritoriul satului Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta, prin titlul de proprietate nr. 52312/1018/29.07.1994 si din cota de 1/2 din imobilul teren în suprafata de 1.200 m.p., constituit pe teritoriul comunei Lumina, judetul Constanta, prin titlul de proprietate nr. 52314/1260/24.01.1995. S-a constatat calitatea de mostenitori legali pentru reclamanta în calitate de fiica – cu o cota de 3/8 din masa, pentru pârâta D.I.A. în calitate de sotie supravietuitoare – cu o cota de 1/4 si pentru pârâtul D.V.A. în calitate de fiu – cu o cota de 3/8 din masa succesorala.

Prin aceeasi sentinta, s-a dispus iesirea partilor din indiviziune: a fost atribuit pârâtei D.I.A. imobilul teren în suprafata de 1.200 m.p., constituit pe teritoriul comunei Lumina, judetul Constanta, prin titlul de proprietate nr. 52314/1260/24.01.1995, în valoare de 136.020 lei si a fost obligata pârâta D.I.A. la plata sultei de câte 25.503,75 lei catre reclamanta si pârât; a fost atribuit lotul A în suprafata de 375 m.p. din parcela 7515 situata în strada M. catre pârât si lotul B în suprafata de 250 m.p. catre pârâta, în indiviziune, iar lotul C în suprafata de 375 m.p. din aceeasi parcela catre reclamanta, conform raportului de expertiza ing. Bruma Eugen.

De asemenea, a fost atribuit lotul A în suprafata de 0,525 ha din parcela 316/1/4 situata în extravilanul comunei Lumina, judetul Constanta, catre pârât si lotul B în suprafata de 0,350 ha din aceeasi parcela catre pârâta, în indiviziune, iar lotul C în suprafata de 0,525 ha catre reclamanta.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat apel reclamanta, care a sustinut ca în mod gresit prima instanta a revenit asupra încheierii de admitere în principiu prin care s-a stabilit ca în masa de partaj intra cota de 1/1 din cele doua terenuri. Ulterior, retinând aplicarea prevederilor art. 6737 Cod procedura civila, instanta a eliminat din masa cota de 1/2, considerând ca aceasta se cuvine pârâtei în calitate de sotie supravietuitoare cu titlu de bun propriu, retinând în acest sens consimtamântul partilor la stabilirea componentei masei succesorale. În realitate, nu a existat acordul partilor în acest sens.

Un alt motiv de apel a vizat motivarea contradictorie a sentintei si existenta contradictorialitatii între considerente si dispozitiv.

Desi s-a sustinut în considerentele hotarârii ca modificarea masei partajabile a intervenit ca urmare a noului probatoriu administrat în cauza cu privire la terenul intravilan – titlul de proprietate nr. 52314/1260/24.01.1995 – rectificat la data de 18.03.2008 – din care rezulta ca dreptul de proprietate asupra terenului intravilan a fost constituit si nu reconstituit pe numele defunctului, prima instanta a modificat încheierea de admitere în principiu si în referire la terenul agricol extravilan, dispunând includerea în masa partajabila numai a cotei de 1/2.

Prin decizia civila nr. 279/7.06.2010 Tribunalul Constanta a admis apelul reclamantei D.N. si a schimbat în parte încheierea de admitere în principiu pronuntata la 20.06.2007, în sensul constatarii ca din masa succesorala face parte cota de 1/2 din imobilul-teren în suprafata de 1.200 m.p., situat în comuna Lumina, judetul Constanta, constituit prin titlul de proprietate nr. 52314/1260/1995, rectificat în anul 2008 de Comisia Judeteana de Fond Funciar Constanta. Au fost mentinute celelalte dispozitii ale încheierii.

S-a schimbat în parte sentinta civila nr. 11994/28.05.2009, în sensul constatarii ca din masa succesorala face parte imobilul-teren în suprafata de 1 ha si 5.000 m.p. situat în satul Lumina, comuna Lumina, judetul Constanta, constituit prin titlul de proprietate nr. 52312/1018/29.07.1994.

Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel a retinut, în esenta, ca desi partile nu si-au dat consimtamântul în sensul modificarii încheierii de admitere în principiu pronuntata la 20.06.2007, prin scoaterea cotei de 1/2 din terenul intravilan în suprafata de 1.200 m.p. din masa succesorala, aceasta modificare se impunea în raport de rectificarea titlului de proprietate nr. 52134/1260/1995 intervenita la data de 18.03.2008, (ulterior pronuntarii încheierii de admitere în principiu) si care constata o alta situatie juridica a terenului intravilan, respectiv faptul ca acesta a fost „constituit”, iar nu „reconstituit” în temeiul Legii nr. 18/1991.

S-a retinut ca rectificarea titlului de proprietate ulterior pronuntarii încheierii de admitere în principiu nu poate fi imputata partilor, iar instanta nu poate ignora schimbarea situatiei juridice a terenului, avuta în vedere la momentul pronuntarii încheierii de admitere în principiu si încalcând principiul legalitatii sa pronunte o hotarâre reformabila.

În ceea ce priveste revenirea prin sentinta asupra cotei de 1/1 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1 ha. si 5.000 m.p., stabilita prin încheierea de admitere în principiu, s-a retinut ca solutia este gresita, fiind pronuntata cu încalcarea dispozitiilor art. 6738 Cod procedura civila coroborate cu dispozitiile art. 268 Cod procedura civila, în conditiile în care situatia juridica a acestui teren nu s-a schimbat, dreptul de proprietate, fiind constituit conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 în considerarea calitatii defunctului de membru cooperator.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, a declarat recurs reclamanta D.N., care a criticat-o pentru nelegalitate, conform dispozitiilor art. 304 pct. 6 si 9 Cod procedura civila, sub urmatoarele aspecte:

1. Hotarârea instantei de apel a fost pronuntata cu încalcarea principiului disponibilitatii partii în procesul civil si a obligatiei instantei de judecata de a se pronunta doar asupra cererilor deduse judecatii.

Desi apelanta reclamanta D.N. nu a înteles sa atace odata cu fondul, încheierea de admitere în principiu pronuntata la 20.06.2007, instanta de apel a înteles sa cenzureze si aceasta hotarâre, depasind limitele investirii în apel.

2. Instanta de apel a interpretat si a aplicat gresit dispozitiile legale cu privire la posibilitatea ca instanta de judecata sa poata modifica încheierea de admitere în principiu, conform art. 6736 si art. 6737 Cod procedura civila.

În conditiile aparitiei unor elemente de noutate, cu privire la regimul juridic al bunurilor succesorale, instanta de judecata ar fi trebuit sa pronunte o noua încheiere de admitere în principiu sau partea interesata ar fi putut exercita calea de atac corespunzatoare, care viza si încheierea de admitere în principiu, fapt nepetrecut în speta de fata.

3. Instanta de apel a facut o aplicare gresita a dispozitiilor Legii nr. 18/1991 cu ocazia calificarii terenului intravilan în suprafata de 1.200 m.p., ca fiind bun comun al sotilor D.I.A. si D.I..

Dobândirea prin constituire a dreptului de proprietate nu conduce automat la concluzia caracterului bunului de a fi comun, în conditiile în care atribuirea în proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 s-a facut cu caracter intuitu personae, în considerarea calitatii persoanei.

În speta, atribuirea bunului pe numele defunctului D.I. s-a realizat în considerarea calitatii sale de persoana care a lucrat în C.A.P., calitate pe care pârâta D.I.A. nu a detinut-o, nejustificând în nicio modalitate accesul sau la beneficiul Legii nr. 18/1991.

În recurs, conform art. 305 Cod procedura civila s-a procedat la completarea materialului probator cu înscrisuri ce atestau calitatea defunctului D.I. de membru C.A.P.

Analizând legalitatea hotarârii recurate în raport de criticile reclamantei, curtea constata urmatoarele:

1. Critica reclamantei ce vizeaza încalcarea de catre instanta de apel a principiului disponibilitatii partii în procesul civil si limitele efectului devolutiv al apelului se retine a fi fondata pentru urmatoarele considerente:

Apelul este o cale de atac ce duce la rejudecarea pricinii în fond. Problemele de fapt si de drept dezbatute în fata primei instante sunt repuse în discutia instantei de apel, care va statua atât în fapt cât si în drept. Efectul devolutiv al apelului consta în posibilitatea pe care o au partile de a supune judecatii în apel, litigiul dintre ele, în ansamblul sau, cu toate problemele de fapt si de drept ce au fost ridicate în prima instanta.

Efectul devolutiv nu vizeaza, cu necesitate, toate problemele de fapt si de drept care s-au pus înaintea primei instante, ci numai acelea care sunt criticate expres sau implicit de catre apelant. Asadar, efectul devolutiv poate fi limitat prin vointa apelantului, care poate relua pretentiile sale din prima instanta în totalitate sau numai partial.

Conform dispozitiilor art. 6738 Cod procedura civila, încheierea de admitere în principiu reglementata de art. 6736 Cod procedura civila poate fi atacata cu apel, sau, dupa caz, cu recurs odata cu fondul, fiind supusa acelorasi cai de atac ca si hotarârea data asupra fondului.

În speta se retine ca apelanta reclamanta a înteles sa critice în apel numai hotarârea pronuntata de Judecatoria Constanta la data de 28 mai 2009, iar nu si încheierea de admitere în principiu.

Instanta de apel cu depasirea limitelor investirii, respectiv a dispozitiilor art. 129 ultim alineat Cod procedura civila, a cenzurat pe lânga sentinta si încheierea pronuntata la data de 20.06.2007.

2. De altfel, aceasta modificare a încheierii de admitere în principiu, în scopul asigurarii unei concordante între aceasta hotarâre si sentinta nu era necesara. Încheierea de admitere în principiu pronuntata la 20.06.2007, prin statuarile ei în fapt si în drept, corespundea situatiei de fapt si de drept rezultata din înscrisurile depuse la dosar la acel moment si ea lega instanta de judecata numai în masura în care pâna la solutionarea finala a partajului judiciar, aceasta situatie ramânea neschimbata. Cum în speta, ulterior pronuntarii încheierii de admitere în principiu, titlul de proprietate nr. 52134/1260/1995 a fost rectificat la data de 18.03.2008, iar situatia juridica a terenului în suprafata de 1.200 m.p. aferent casei de locuit si gospodariei taranesti s-a schimbat, în mod corect prima instanta acordând prioritate principiilor legalitatii si adevarului conform art. 129 alin. (5) Cod procedura civila a dispus partajarea masei succesorale, cu respectarea dreptului propriu al pârâtei D.I.A., sotia supravietuitoare a defunctului D.I..

Sustinerea recurentei în sensul ca instanta de fond, în conditiile aparitiei unor elemente de noutate cu privire la regimul juridic al bunurilor succesorale, aparute ulterior pronuntarii încheierii de admitere în principiu, avea obligatia de a pronunta o noua încheiere în care sa valorifice noile înscrisuri (ce stabileau un alt regim juridic pentru terenul intravilan în suprafata de 1.200 m.p.) nu poate fi retinuta în raport de situatia de fapt, stadiul procesului la momentul depunerii titlului de proprietate rectificat cât si faptul ca proba cu expertiza efectuata în cauza nu implica modificari în raport de noul înscris.

Astfel, se retine ca titlul de proprietate nr. 52134/1260/1995 rectificat la data de 18.03.2008 a fost depus la dosar împreuna cu documentatia ce a stat la baza rectificarii acestuia la ultimul termen de judecata, respectiv la data de 31.05.2009, când partile, dupa administrarea tuturor probatoriilor încuviintate, s-au declarat în stare de judecata.

Pronuntarea la data de 31.05.2010 a unei alte încheieri de admitere în principiu, în raport de aceste înscrisuri noi si amânarea judecatii fondului cererii de partaj ar fi impus un formalism excesiv, cât timp, pe de o parte, nu mai erau necesare masuratori si constatari ale unui expert cu privire la terenul intravilan în suprafata de 1.200 m.p., în conditiile art. 6736 Cod procedura civila, iar pe de alta parte, noua încheiere nu putea fi atacata separat cu apel, ci numai odata cu hotarârea de fond, conform art. 6738 Cod procedura civila, partile nefiind private astfel de dreptul de a supune controlului judiciar constatarile instantei în raport de înscrisurile noi depuse la dosar la ultimul termen de judecata.

Prin urmare, la termenul din 31.05.2009 instanta de fond în mod corect a pus în discutia partilor înscrisurile noi depuse la dosar, iar acestea au avut posibilitatea sa îsi exprime opinia cu privire la consecintele produse de acest înscris asupra regimului juridic al bunurilor ce se solicitau a fi incluse în masa succesorala.

Solutia preconizata de recurenta reclamanta – pronuntarea unei hotarâri finale în acord cu încheierea de admitere în principiu, dar în totala contradictie cu înscrisurile depuse la dosar la termenul de judecata din 31.05.2009 si care vizau calitatea de bun comun a terenului în suprafata de 1.200 m.p. aferent casei de locuit era contrara principiului legalitatii, cât si principiului adevarului.

Astfel, art. 129 alin. (5) Cod procedura civila prevede ca „Judecatorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, în scopul pronuntarii unei hotarâri temeinice si legale…”.

Ori, a astepta pronuntarea unei hotarâri finale contrara probelor administrate în cauza, pentru a obtine ulterior o casare a unei atare hotarâri, reprezinta o solutie excesiv formala, situatie în care se retine ca în mod judicios, constatând ca au intervenit elemente de noutate, dupa pronuntarea încheierii de admitere în principiu, instanta de fond, dupa punerea în discutia contradictorie a partilor a acestor elemente noi, a pronuntat o hotarâre de partaj, în baza întregului material probator administrat în cauza.

3. Se retine a fi vadit nefondata critica recurentei prin care se contesta caracterul de bun comun al terenului intravilan în suprafata de 1.200 m.p., reprezentând terenul aferent casei de locuit, cât si asertiunea recurentei conform careia sotia supravietuitoare D.I.A. nu justifica în nicio modalitate accesul la beneficiul Legii nr. 18/1991.

Conform prevederilor art.23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, „sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii”.

Articolul 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990 prevedea ca „Terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulara a detinatorilor; acestea pot fi înstrainate si lasate mostenire”.

Suprafetele care reprezinta terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, curtea si gradina din jurul constructiilor sunt, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, ramas nemodificat prin Legea nr. 247/2005, cele evidentiate în actele de proprietate, în cartea funciara, în registrul agricol, respectiv, conform alin. 2 al aceluiasi text (introdus prin Legea nr. 247/2005), suprafetele convenite de parti la data înstrainarii, dovedite prin orice mijloc de proba, în ipoteza în care constructiile au fost înstrainate.

În speta se retine ca pârâta D.I.A. si sotul sau, autorul partilor – D.I., au cumparat casa de locuit situata în localitatea Limanu, judetul Constanta, în baza înscrisului sub semnatura privata încheiat cu vânzatorul R.T., mostenitorul defunctului R.A. în anul 1985.

Dobândirea casei de locuit în timpul casatoriei autorului sau cu pârâta D.I.A. nu este contestata de recurenta, aceasta confirmând calitatea locuintei de bun comun în interogatoriul luat la propunerea pârâtei (întrebarea nr. 2, dosar fond).

De la momentul cumpararii locuintei, terenul aferent casei si anexelor gospodaresti în suprafata de 1.200 m.p. a trecut în folosinta detinatorilor locuintei, defunctul D.I. si sotia sa D.I.A. fiind înregistrati în registrul agricol cu aceasta suprafata de teren.

La data aparitiei Legii nr. 18/1991, D.I. a solicitat constituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren, aferent casei de locuit, mentionând expres în cerere faptul ca locuinta a fost dobândita „cu chitanta de mâna de la R.A.”. Se retine ca în cererea de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit autorul D.I. nu s-a prevalat niciun moment de calitatea sa de lucrator la C.A.P., conform dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991.

Desi initial s-a mentionat în titlul de proprietate nr. 52134/1260/1995 ca terenul în suprafata de 1.200 m.p. aferent casei de locuit s-a atribuit defunctului D.I., prin reconstituire, în urma rectificarii acestuia la data de 18.03.2008 s-a mentionat faptul ca dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1.200 m.p. a fost dobândit prin constituire în temeiul art. 23 din Legea nr. 18/1991, ca teren aferent casei de locuit.

Textul art. 23 se refera în general la detinatorii terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, a curtii si gradinii, din zonele cooperativizate, indiferent daca acestia au avut sau nu calitatea de membri cooperatori.

În acest sens sunt si dispozitiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, republicata, modificata prin Legea nr. 247/2005, conform carora „dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate care nu au avut calitatea de cooperator”.

Prin formularea cuprinsa în alin. (1) din art. 23 s-a avut în vedere zona în care locuiesc detinatorii unor asemenea terenuri (cea cooperativizata) si nu calitatea persoanelor (de cooperator sau necooperator).

De altfel, în literatura de specialitate si în jurisprudenta s-a statuat în mod constant ca asupra terenurilor intravilane din zonele cooperativizate, aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, inclusiv curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990, dreptul de proprietate s-a dobândit prin efectul legii, urmând ca în temeiul Legii nr. 18/1991 sa se elibereze numai actul de proprietate cu caracter constatator.

De altfel, faptul dobândirii de drept prin efectul legii, rezulta si dintr-o interpretare literala a textului art. 23, care dispune expres ca sunt în proprietate si ramân în proprietatea detinatorilor terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora.

Din modul de redactare rezulta ca legiuitorul îi considera pe proprietarii casei de locuit si anexelor gospodaresti amplasate pe terenurile intravilane din zonele cooperativizate, proprietarii deplini ai terenului aferent constructiilor, curtii si gradinii.

Prin urmare, cum la momentul intrarii în vigoare a Decretului-Lege nr. 42/1990 si ulterior a Legii nr. 18/1991, proprietarii casei de locuit situata în localitatea Limanu, judetul Constanta, erau sotii D.I. – autorul partilor si D.I.A., acestia au dobândit si dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei si gospodariei, în suprafata de 1.200 m.p., situatie în raport de care, în mod judicios instanta de apel a retinut ca acest teren constituie bunul comun al sotilor D., în masa succesorala fiind inclusa în mod corect numai cota de 1/2 din acest teren.

În raport de considerentele mai sus expuse, se retine a fi nefondata sustinerea recurentei ca atribuirea terenului în suprafata de 1.200 m.p. aferenta casei de locuit si anexelor gospodaresti s-a realizat conform Legii nr. 18/1991 exclusiv în beneficiul autorului sau, în considerarea calitatii acestuia de membru cooperator; dispozitiile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 invocate de recurenta nu sunt incidente în cazul terenurilor aferente gospodariilor din mediul rural, ci vizeaza numai terenurile agricole extravilane – cum este cazul terenului în suprafata de 1 ha. si 5.000 m.p. inclus în cota de 1/1 în masa succesorala a defunctului D.I.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 Cod procedura civila, se va admite recursul reclamantei si se va modifica în parte decizia recurata, în sensul înlaturarii dispozitiilor instantei de apel referitoare la schimbarea în parte a încheierii de sedinta pronuntata de Judecatoria Constanta la data de 20.06.2007.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale deciziei recurate.

Se va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ca nefondata, retinându-se ca la dosar nu s-a depus de catre recurenti dovada onorariului de avocat, iar în ceea ce priveste taxa de timbru de 750 lei, curtea retine ca aceasta este aferenta motivelor de recurs ce vizau includerea terenului intravilan în masa partajabila în cota de 1/1, critici ce au fost respinse ca nefondate în recurs.

Etichete:

Partaj succesoral. Acceptarea tacită a moştenirii în termenul de 6 luni prevăzut de art. 700 Cod Civil

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1489/229/06.06.2007 reclamanta C. E. i-a chemat în judecata pe pârâtii I. I., I. N. si I. G, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se constate masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor I. A. decedata la data de 22.01.1986 si I. T. decedat la data de 08.01.1990, calitatea de mostenitori a partilor si cotele la parti succesorale si sa se faca partajul succesoral, cu cheltuieli de judecata .

În motivarea cererii reclamanta arata ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas un imobil casa de locuit cu teren aferent în suprafata de 1088 m. p. situate în municipiul Fetesti, judetul Ialomita si o serie de bunuri mobile. Ea si pârâtii sunt copiii defunctilor .

În drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 651 si urmatoarele Cod civil, art. 6731-67314 Cod procedura civila.

Prin cererea reconventionala depusa la dosar la data de 28.06.2007 pârâtii-reclamanti I. G. si I. N. au solicitat constatarea maselor succesorale ramase de pe urma defunctilor I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a lor si a cotelor parti succesorale si prescrierea dreptului de optiune succesorala a numitilor C. E. si I. I..

În motivarea cererii pârâtii-reclamanti arata ca numai ei au continuat sa locuiasca în casa ramasa de pe urma defunctilor, au adus îmbunatatiri la imobile, au platit impozitele si s-au comportat ca adevarati proprietari .

Prin întâmpinarea depusa la dosar la cererea reconventionala la data de 19.07.2007, reclamanta-pârâta C. E. a solicitat respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de optiune succesorala fata de ea, pe motiv ca a participat si ea la plata impozitelor pentru imobile, a turnat o placa de beton în bucataria de vara, a sapat, a taiat si a cules via din curte dupa moartea parintilor, a efectuat cheltuieli cu înmormântarea si pomenile ulterioare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din actul de vânzare-cumparare întocmit la data de 06.04.1955 rezulta ca I. T. si I. A. au cumparat de la T. M. un teren-loc de casa în suprafata de 700 m. p. situat în Fetesti-Gara.

Din memoriul justificativ depus la dosar rezulta ca imobilul casa de locuit construit din chirpici , acoperit cu tigla, compus din 3 camere, o bucatarie si 2 holuri si terenul aferent constructiilor în suprafata de 1108 m. p. sunt situate în municipiul Fetesti, judetul Ialomita la adresa precizata si au urmatoarele vecinatati: la Nord – str. Depoului, la Sud – prop. S. A., la Est – prop. I. S. si la Vest – prop. D. F..

La interogatoriul luat de reclamanta, pârâtul I. G. a recunoscut ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas o masa de lemn de 12 persoane cu 4 scaune, un sifonier în doua usi din lemn de culoare maro deschis, un pat, ca dupa decesul mamei; reclamanta si-a însusit o cruciulita din aur, o pereche de cercei din aur si un medalion cu rubin din aur, care apartinea acesteia, ca dupa decesul tatalui reclamanta a turnat o placa din beton în bucataria de vara, a construit un garaj si ca mostenitori ai defunctilor sunt toate partile în calitate de fii si fiice ale acestora .

La interogatoriul luat de reclamanta pârâtul I. I. a recunoscut ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas imobilul casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 1088 m. p. situat în municipiul Fetesti, judetul Ialomita, la dresa mentionata, un sifonier în doua usi de culoare maro deschis si ca mostenitori ai defunctilor sunt toate partile în calitate de fii si fiice ale acestora .

La interogatoriul luat de pârâtii I. G. si I. N., pârâtul I. I. a recunoscut ca numai I. G. si I. N. au locuit în casa iar masina de cusut Zingher a fost vânduta de mama lor în perioada 1961-1962 .

La interogatoriul luat de pârâtii I. G. si I. N. reclamanta C. E. nu a recunoscut ca numai pârâtii au locuit în casa parinteasca si ca ea nu a platit impozitul pentru imobile.

Martorii M. V. si M. M., audiati la cererea reclamantei, au declarat ca dupa decesul parintilor partilor au ramas o casa de locuit si terenul aferent în suprafata de cca. 1000 m. p. iar reclamanta le-a aratat ca au mai ramas o pereche de cercei din aur, un lantisor cu cruciulita si un medalion din aur, o masina de cusut marca Zingher, o masa de 12 persoane, 4 scaune, 2 paturi, un aparat de sudura. Tot dupa moartea parintilor reclamanta a adus îmbunatatiri la casa parinteasca, respectiv a construit un hol, a pavat curtea, a construit un garaj, un beci, a plantat vita de vie, a montat un grilaj metalic în fata casei .

Martora M. V. a declarat ca reclamanta i-a adus la cunostinta faptul ca pâna în anul 2003 i-a dat pârâtului I. G. bani sa plateasca impozitul pentru casa parinteasca însa acesta s-a folosit de ei.

În perioada 1975-1976 martorul M. M. a vazut în casa parinteasca o icoana poleita cu aur despre care a aflat de la sotul reclamantei acum 5-6 ani, ca ar fi disparut din casa dupa moartea parintilor .

Din declaratiile martorilor L. E. si D. M. audiati la cererea partilor rezulta ca de pe urma parintilor pârâtilor au ramas o casa de locuit cu teren aferent în municipiul Fetesti, judetul Ialomita, un sifonier, o masa, un pat. Pârâtii I. N. si I. G. sunt cei care locuiesc în casa si au adus o serie de îmbunatatiri cum sunt: au cimentat casa, au turnat trotuare, au construit cotete, au montat parchet, gresie, au construit un antreu, un cotet de porc, un cotet de pasari .

La dosar s-au mai depus copii de pe sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de atestare fiscala nr. 86774/31.05.2007 procesul-verbal întocmit la data de 08.12.1962 chitante fiscale, dispozitia de livrare nr. 425608, fotografii, extras de rol cu privire la plata taxelor si impozitelor .

Din actele de stare civila depuse la dosar rezulta ca I. A. a decedat la data de 22.01.1986; I. T. a decedat la 08.01.1990 iar reclamanta si pârâtii sunt copiii acestora.

Potrivit art. 651 Cod civil succesiunile se deschid prin moarte .

Conform art. 669 Cod civil copiii sau descendentii lor succed tatalui, mamei bunicilor si oricarui alt ascendent, fara deosebire de sex si chiar de ar fi nascuti din deosebite casatorii. Ei succed în parti egale când se gasesc toti în gradul dintâi si sunt chemati dupa propriul lor drept si succed pe tulpina când sunt chemati toti sau unul din ei prin reprezentare .

Potrivit art. 6735 alin. 1 Cod procedura civila daca partile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii .

Conform art. 689 Cod civil, acceptarea mostenirii poate fi expresa sau tacita. Este expresa când se însuseste titlul sau calitatea de erede printr-un act autentic sau privat .

Este tacita când eredele face un act pe care n-ar putea sa-l faca decât în calitatea sa de erede si care lasa a se presupune neaparat intentia sa de acceptare.

Potrivit art. 700 Cod civil dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii .

Dreptul de optiune succesorala este un drept subiectiv care ia nastere în persoana mostenitorilor cu vocatie succesorala, din clipa deschiderii succesiunii.

Legea prevede un termen de prescriptie de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii. Termenul de prescriptie se calculeaza de la data deschiderii succesiunii (data decesului celui care lasa mostenirea). Chiar si în ipoteza în care mostenitorul nu a cunoscut despre moartea celui care lasa mostenirea, termenul se calculeaza tot de la data deschiderii succesiunii.

Persoana îndreptatita la mostenire poate declara ca nu doreste sa beneficieze de drepturile succesorale pe care vocatia sa succesorala i le confera. Aceasta declaratie de renuntare trebuie facuta la notariatul unde s-a deschis mostenirea.

Daca mostenitorul nu a acceptat mostenirea în termenul de 6 luni prevazut de art. 700 cod civil dreptul sau de mostenire se stinge si va fi considerat strain de mostenire. Actele de administrare care nu au caracter urgent si angajeaza viitorul, cum sunt actele de folosinta a bunurilor succesorale, constituie acte de acceptare tacita pentru ca succesibilul s-a comportat ca un proprietar si nu a putut savârsi aceste acte fara sa fi voit sa accepte mostenirea .

Din probatoriul administrat în cauza rezulta ca cei care locuiesc în casa parinteasca sunt pârâtii I. G. si I. N., însa dupa moartea parintilor reclamanta si-a însusit si ea bunuri mobile care fac parte din mostenirea lasata de I. A. si I. T., cum sunt bijuterii din aur, o masina de cusut marca Zingher, a adus o serie de îmbunatatiri la imobilele care fac parte din masele succesorale. Pe de alta parte din chitantele fiscale depuse la dosar rezulta ca taxele si impozitele pentru imobile au fost platite pe numele parintilor si dupa moartea acestora. Se poate ca la achitarea lor sa fi contribuit atât reclamanta cât si pârâtii, efectuând astfel acte de administrare si comportându-se ca adevarati proprietari. Din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale rezulta ca toti copiii defunctilor ar fi mostenitorii acestora, fapt recunoscut de pârâtii I. G. si I. I. la interogatoriu.

Având în vedere toate aceste aspecte, exceptia prescriptiei, dreptului de optiune succesorala privind pe reclamanta si pe pârâtul I. I., invocata de pârâtii I. G. si I. N., apare ca nefiind întemeiata, urmând a o respinge.

Întrucât reclamanta nu a reusit sa dovedeasca ca în mostenire au ramas o icoana suflata cu aur si un cazan de arama, va respinge capetele principale privind introducerea acestor bunuri mobile în masele succesorale si partajarea lor, ca fiind neîntemeiate.

Prin încheierea pronuntata la data de 7 martie 2008 în baza art. 673 indice 6 Cod procedura civila, s-au constatat masele succesorale ramase de pe urma defunctilor I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a partilor, cotele lor parti succesorale.

Prin raportul de expertiza tehnica imobiliara realizat în cauza s-au împartit casa de locuit si terenul aferent, stabilindu-se o valoare totala pentru ele de 97400 lei.

Prin raportul de expertiza tehnica mobiliara realizat în cauza s-a constatat ca bunurile mobile ramase în masele succesorale au o valoare totala de 564 lei, acestea fiind împartite în patru loturi.

Având în vedere probatoriul administrat în cauza, textele de lege invocate, concluziile si considerentele retinute mai sus, instanta considera ca cererile principala si reconventionala sunt întemeiate urmând a le admite în parte.

În baza art. 6735 – 6736 Cod procedura civila va constata masele succesorale ale defunctilor, I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a partilor si cotele lor parti succesorale.

Potrivit art. 6735 alin. 2 Cod procedura civila instanta va face împarteala în natura. Ea procedeaza la formarea loturilor si atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o suma de bani.

Conform art. 6739 la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia ori masa bunurilor de împartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia lor, faptul ca unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împarteala au facut constructii, îmbunatatiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Potrivit art. 67310 alin. 4 Cod procedura civila la cererea unuia dintre coproprietari, instanta, tinând seama de împrejurarile cauzei, pentru motive temeinice, va putea sa-i atribuie bunul direct prin hotarâre asupra fondului procesului, stabilind totodata sumele ce se cuvin celorlalti coproprietari si termenul în care este obligat sa le plateasca.

Conform art. 728 cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune. Un coerede poate cere oricând împarteala succesiunii, chiar când ar exista conventii sau prohibitii contrare.

Va omologa rapoartele de expertiza si va face partajul bunurilor mobile si imobile care fac parte din masele succesorale.

Având în vedere cererile partilor de atribuire a bunurilor succesorale direct prin hotarâre, faptul ca pârâtii sunt cei care locuiesc în imobile, iar acestea sunt comod partajabile în natura, va atribui acestora lotul nr. 2 de bunuri imobile (casa de locuit cu teren aferent), iar reclamantei îi va atribui lotul nr. 1 compus dintr-o suprafata din terenul aferent casei de locuit.

Va atribui partilor bunurile mobile în loturile stabilite în raportul de expertiza mobiliara.

Potrivit art. 742 Cod civil inegalitatea partilor date în natura se compenseaza prin bani.

Va obliga pe pârâti catre reclamanta la plata sultelor cuvenite acesteia în termenul stabilit de instanta.

În baza art. 274 Cod civil, având în vedere ca doar reclamanta a fost cea care a suportat plata onorariului de expert, îi va obliga pe pârâti la plata cheltuielilor de judecata reprezentând câte Ľ din onorariul de expertiza de 1000 lei.

Va compensa cheltuielile de judecata reprezentând taxa de timbru si onorariul aparator ales.

Etichete:

Partaj succesoral

Dosar nr.663/179/2008

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 10/13.01.2009

Titlu: partaj succesoral

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 663/179/20.06.2008 reclamanta V.M. a chemat în judecata pe pârâta L.I. pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la cuantumul despagubirilor banesti acordat acesteia din urma în temeiul Legii nr. 9/1998 prin Ordinul de validare nr. 4926/28.07.2006 emis de Seful Cancelariei primului ministru.

De asemenea reclamanta a solicitat ca sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctului V.T., sa se stabileasca mostenitorii acestuia, si cotele care revin fiecaruia, precum si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

S-a motivat ca bunicul sau V.T., ca urmare a tratatului încheiat la Craiova în anul 1940, între România si Bulgaria, a abandonat în aceasta din urma tara bunurile sale imobile, precum si productia agricola de porumb, floarea soarelui si bumbac, stabilindu-se în satul lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea.

Masa succesorala ramasa de pe urma acestuia se compune din compensatia acordata potrivit Legii 9/1998, constând în contravaloarea averii ramas în Bulgaria în anul 1940.

In conformitate cu dispozitiile actului normativ sus mentionat a formulat cerere pentru acordare de despagubiri numai pârâta L.I., dar aceasta a nesocotit prevederile art. 4 alin.2 din HG nr. 753/1998, potrivit carora avea obligatia sa mentioneze numele tuturor beneficiarilor.

Procedând în aceasta modalitate pârâta sa-a îmbogatit fara just temei.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 7 alin.7 din , art. 4 alin.2 din Legea 9/1998, ale art. 82 si 112 din codul de procedura civila si ale art. 728, 659 si 661 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor sau atasat situatia averii imobiliare rurale a locuitorului T.V. din satul Cavangilar judetul Durostor, adresa nr. 12286/12.11.2007 a autoritatii nationale pentru restituire proprietatilor, hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicarea legii 9/1998 si acte de stare civila.

Ulterior, la 21.10.2008 reclamanta si-a completat cererea chemând în judecata si pe R.V., fratele sau, ambii descendenti lui R.E. decedata, A.M., sora lui R.E., R.S. si O.G., copii lui M.V. fiica lui V.T., decedata , despre care a sustinut ca au aceleasi drepturi la averea succesorala a lui V.T..

La cererea instantei Comisia Judeteana Tulcea pentru aplicare Legii nr.9/1998 a comunicat hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 privind acordarea de compensatii în baza cererii formulate de pârâta L.I. si întreaga documentatie care a stat la baza adoptarii acesteia , iar Autoritatea Nationala pentru restituire proprietatilor a transmis ordinul nr.4926/28.07.2006, prin care s-a validat aceasta hotarâre.

Procedând la judecarea cauzei instanta retine ca potrivit art.7 alin.7 din lege 9/1998, în cazul în care compensatia este solicitata de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci când dupa adoptarea hotarârii apar si alte persoane având vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun.

În speta acordare de despagubiri a fost solicitata numai de pârâta L.I. , pe numele careia s-a emis Hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicare acestui act normativ, stabilindu-se cuantum compensatilor pentru averea abandonata de autorii comun al partilor în Bulgaria la suma de 24.291.930 lei.

Hotarârea adoptata a fost validata prin ordinul nr. 4926/28.07.2006 al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, iar din adresa aceleiasi autoritati nr. 15925/18.12.22008, rezulta ca s-a achitat prima transa în cuantum de 10.556,89 lei , urmând a se plati si transa a doua de 26.392,23 lei din sumele alocate de la bugetul de stat, în limita disponibila.

Tot astfel, din adresa nr. 195/20 10 2008 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicarea Legii 9/1998, reiese ca ceilalti mostenitori ai defunctului V.T. nu au formulat cereri pentru acordarea de despagubiri de pe urma autorului lor.

Potrivit art. 4 alin.1 din lege persoanele îndreptatite la compensatii, fostii proprietari, sau mostenitorii acestora, vor depune cereri în acest sens, însotite de actele doveditoare la Comisia judeteana în termen de 18 luni de la data intrarii în vigoare a acestui act normativ.

Ulterior, prin Lege 348/2006 s-a prevazut ca persoane aratate la art. 1 din Lege 97/2005, pentru acordarea de compensatii cetatenilor români care nu au beneficiat de prevederile Legii 9/1998 , privind acordarea de despagubiri cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, vor depune la comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti, cereri însotite de acte doveditoare în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestui act normativ.

În speta reclamanta nu s-a conformat acestora dispozitii, formulând actiunea introductiva de instanta abia la 20.06.2008, cu mult dupa împlinirea termenului prevazut de Legea 348/2006.

Cum termenul stabilit de acest act normativ este unul de decadere, se va retine ca atât reclamanta cât si pârâtii A.M., R.T., R.S. si O.G. nu au acceptata succesiunea de pe urma defunctului V.T., si ca atare nu pot beneficia de compensatiile acordate pârâtei L.I..

Pentru aceste considerente plângerea formulata va fi respinsa ca nefondata.

Etichete:

Partaj succesoral

SC.1035/01.04.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………… a chemat in judecata pe paratii …………. si ………….., solicitând in contradictoriu cu aceştia partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctului …………, decedat la data de 28.11.2002.

2. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca este soţia defunctului, in timp ce cei doi parati sunt descendenţii lor. După decesul defunctului au rămas ca următoarele bunuri: o suprafaţa de 5000 mp in extravilanul ……………. (sola 14 parcela 84) si o suprafaţa de 2588 mp in intravilanul ………… (sola 8 parcelele 166, 167, 169); pe acest din urma teren se afla o casa cumpărata prin contractul autentificat sub numărul 2213/29.07.1988.

3. Alăturat cererii de chemare in judecata au fost depuse certificatul de deces al lui …………., certificatul nr. Cg nr. 052995 ce dovedeşte căsătoria reclamantei cu defunctul, certificatul de naştere si de căsătorie al paratei …………….., certificatul de naştere al paratului …………., titlul de proprietate nr. ……… si contractul de vânzare – cumpărare nr. …………

4. La termenul de judecata din data de 25.03.2009, partile prezente (parata …………. reprezentata prin mandatar …………..) au prezentat instanţei o tranzacţie încheiata in vederea ieşirii din indiviziune in mod voluntar.

5. Potrivit art. 271(1) Cod de Procedura Civila « partile se pot infatisa oricând in cursul judecaţii […] pentru a cere sa se dea o hotărâre care sa consfinţească învoiala lor. »

6. Având in vedere cele arătate anterior, instanţa va lua act de înţelegerea intervenita intre parti si va pronunţa o hotărâre prin care se va dispune ieşirea din indiviziune potrivit tranzacţiei încheiate.

Etichete:

Partaj succesoral

Sentinta civila nr. 800

Sedinta publica de la 10 martie 2009

Asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 15.10.2008 si înregistrata sub nr. …../327/2008, reclamanta ……… domiciliata în ……….. a chemat în judecata pe pârâtii ……….. domiciliata în ………….. si ……………., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajul averii succesorale, privind bunurile ramase de pe urma defunctului …………., stabilirea masei bunurilor de împartit, cotele ce le revin fiecaruia în calitate de copartasi si lichidarea starii de indiviziune.

În motivare reclamanta a aratat ca partile sunt mostenitorii defunctului …………., decedat la 04.11.2005, mostenitori cu vocatie la succesiune ramânând partile, reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de 2/8 si pârâtii în calitate de fii, cu o cota de 3/8 fiecare. A mai precizat reclamanta ca posesia asupra bunului a fost exercitata pâna în prezent de catre parti.

În drept au fost invocate disp. art.651-669, 685-694, 704-723, 728, 738, 751, 1075 din Codul Civil si 6731 – art.67314 din C.proc.civ.

În probatiune reclamata, au depus la dosar copie de pe titlu de proprietate, acte de stare civila, respectiv fotocopii de pe certificatul de deces al defunctului, certificate de nastere, copii de pe certificatul de casatorie(filele 4-11).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 19 lei potrivit chitantei atasate la fila 3 si timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, anulate la dosar.

La termenul de judecata din data de 3 martie 2009, partile au învederat instantei ca au încheiat o tranzactie, în vederea stingerii litigiului dintre ei.

Partile prezente în fata instantei au precizat ca tranzactia depusa reprezinta vointa lor.

Instanta în baza art.271 Cod procedura civila, va lua act de tranzactia partilor, pe care o va valida în întregime, cu urmatorul continut:

TRANZACTIE

PENTRU TERMINAREA UNUI PROCES

Încheiata între:

1. ……….. domiciliata în ……………, cod postal ………..,

2. ………….. domiciliata în ………., cod postal …………. si

3. ……….. domiciliat în …………, cod postal ………….,

parti în cauza care face obiectul dosarului susmentionat, aflat pe rolul Judecatoriei ……, cu termen de judecata la ……., având ca obiect partaj succesoral, în vederea terminarii judecarii prezentei cauze a intervenit aceasta întelegere care are urmatorul cuprins:

I. Eu, ………….., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa cedez drepturile mele indivize asupra imobilului situat în ………..(reprezentând case de locuit si dependinte cu o suprafata de mp) precum si termenul aferent acestora în suprafata de mp, bun comun care face obiectul prezentei cauze, în favoarea pârâtilor ……… si ……………

Renuntarea mea la mostenire este irevocabila, neconditionata de executarea vreunei obligatii de catre pârâti si este facuta în favoarea întregii mosteniri.

II. Eu, pârâta ……………., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa devin singurul proprietar asupra cotei de 1/2 din drepturile indivize pe care reclamanta le-a exercitat pâna la data prezentei tranzactii asupra imobilului dobândit prin mostenire de la autorul comun ………….

III. Eu, pârâtul ………….., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa devin singurul proprietar asupra cotei de 1/2 din drepturile indivize pe care reclamanta le-a exercitat pâna la data prezentei tranzactii asupra imobilului dobândit prin mostenire de la autorul comun ………….

IV. Eu, pârâta ……….., ca urmare a consfintirii prezentei tranzactii, declar ca accept sa devin unicul proprietar al lotului nr.1 din imobilul situat în ………….., având suprafata de 417,62 mp si vecinatatile: la nord -…………….., la sud – ……….., la vest – domeniu public(Mun. ………….) si la est – strada Orizontului, care face obiectul masei succesorale, stabilit cu culoare verde potrivit schitelor anexate si care fac parte integranta din aceasta conventie iar reclamanta ………. si pârâtul ………….. nu mai exercita nici un fel de drepturi si obligatii în raport de acest imobil.

IV. Eu, pârâtul ………….., ca urmare a consfintirii prezentei tranzactii, declar ca accept sa devin unicul proprietar al lotului nr.2 din imobilul situat în ……….., având suprafata de 451,09 mp si vecinatatile : la nord – …….., la sud – ……….., la vest – domeniu public(Mun………….)si la est – strada ……………, care face obiectul masei succesorale, stabilit cu culoare roz potrivit schitelor anexate si care fac parte integranta din aceasta conventie iar reclamanta ……… si pârâta ……….. nu mai exercita nu mai exercita nici un fel de drepturi si obligatii în raport de acest imobil.

V. Prin tranzactia de fata am pus capat oricaror neîntelegeri, cereri si pretentii cu privire la obiectul prezentei cauze.

VI. Aceasta întelegere scrisa reprezinta vointa noastra libera, neviciata, act pe care îl depunem în fata instantei de judecata cu solicitarea de a fi consfintit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în temeiul disp. art.1704-1717 din Codul Civil rap. la art.271-273 din Codul de Procedura Civila.

Întocmita astazi 3 martie 2009, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.

Urmeaza semnaturile.”

Etichete:

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 689

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………… la data de ……………, sub nr. ………., reclamantul …………, domiciliat în ………….., i-a chemat în judecată pe pârâţii: ………….., domiciliată în …………., ………….., domiciliat în ……………, ……………., domiciliată în ………….şi ………., domiciliată în …………………, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună ieşirea lor din indiviziune privind imobilul situat în ………………

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în anul ………….., …………. împreună cu pârâta …………. au cumpărat imobilul situat la adresa mai sus arătată, compus din teren în suprafaţă de ………. mp şi casă de locuit formată din patru camere şi două săli, construită din cărămidă şi acoperită cu olană. De pe urma defunctului …………… au rămas ca moştenitori …………, în calitate de soţie supravieţuitoare, ……….., …………, …………, …………. şi …………., în calitate de fii.

A arătat reclamantul că au decedat ………, tatăl pârâtelor ………….. şi ……………., ……………şi …………….., aceştia din urmă neavând moştenitori.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie.

Pe parcursul procesului a decedat pârâta …………, moştenitorii acesteia fiind reclamantul şi ceilalţi pârâţi.

Pârâţii …………, …………., …………, ………., nu au formulat întâmpinare.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de …….., instanţa a stabilit elementele arătate la art. 6735 alin. 1C.p.c. şi a dispus efectuarea unei expertize imobiliare având ca obiective: identificarea şi reprezentarea grafică a imobilului, stabilirea valorii de circulaţie a acestuia şi a împrejurării dacă este comod partajabil în natură iar, în caz afirmativ, să se propună variante de lotizare.

Lucrarea a fost întocmită de către expert ………., desemnată prin tragere la sorţi, şi depusă la dosarul cauzei la data de ……………

Urmare încuviinţării obiecţiunilor formulate de către pârâtul …………….., prin apărătorul său, a arătat că în raport de data efectuării raportului de expertiză piaţa imobiliară a suferit modificări în sensul că valorile de circulaţie ale terenurilor situate în zona centrală şi ultracentrală au scăzut cu 10-12%, iar cele situate în zonele B şi C, cu până la 15-20 %. A concluzionat expertul că, în atare situaţie, valoarea terenului, în litigiu este de …………..lei, iar a întregului imobil de ……………. lei.

Examinând cererea reclamantului în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată având în vedere următoarele considerente:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ………….. de Notariatul de stat (fila 3 din dosarul cauzei), soţii ………… şi ……….., au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în …………, compus din teren – loc de casă în suprafaţă de ……….. mp, împreună cu construcţiile ce se află pe acest teren, respectiv, o casă de locuit, având patru camere şi două săli, construcţie din cărămidă şi acoperită cu olană.

La data de ……………, ……….. a decedat, cota sa indiviză de 1/2 din imobil, fiind culeasă de către soţia supravieţuitoare …………. şi cei cinci fii, respectiv, ……….., …………, ……….., ………… şi …………. …………. a decedat la data de ………, averea succesorală rămasă de pe urma acestuia fiind acceptată de către cele două fiice, pârâtele …….. şi ………… ………….he şi ………… au decedat, calitatea de moştenitor a acestora având-o ………., ………., ………… şi ………….. (mama şi fraţii defuncţilor).

Pârâta ………….. a decedat pe parcursul procesului, astfel cum rezultă din certificatul de deces seria ……… nr. ………., depus în copie la dosarul cauzei (fila 38 din dosar). În aceste condiţii, cota-parte indiviză ce i se cuvenea acesteia din imobilul a cărui partajare se solicită, va reveni reclamantului şi pârâtelor, în calitate de descendenţi de gradul I şi II ai defunctei.

Aşadar, imobilul în litigiu este deţinut în indiviziune, astfel: reclamantul cu o cotă – parte de 1/3, pârâtul ……………. cu o cotă -parte de 1/3 şi pârâtele …………. şi …………. cu o cotă -parte de 1/6 fiecare.

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 728 C.civil potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamanţilor este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Sub aspectul modalităţii de partajare se reţine că părţile au solicitat atribuirea imobilului pârâtului ………….., celelalte părţi urmând a primi contravaloarea părţii ce li se cuvine.

Relativ la valoarea de circulaţie a imobilului, instanţa va lua în considerare valoarea stabilită de către expert în răspunsul la obiecţiuni (fila 104 din dosar) respectiv suma de ………… lei, aceasta fiind în opinia instanţei, valoarea reală a imobilului.

Se reţine că la stabilirea valorii de ………….. lei pentru teren (deci cu 11% mai puţin decât valoarea stabilită iniţial) expertul a ţinut seama şi de preţurile ce se practică în zonă pentru terenuri similare, preţuri care în ultima vreme au scăzut cu 10-22%.

Evoluţia preţurilor pe piaţa imobiliară este, alături de alte criterii, un element important în determinarea valorii de circulaţie a unui imobil.

Faptul că preţurile terenurilor au înregistrat începând cu toamna anului ……….. o scădere considerabilă este de notorietate, împrejurare faţă de care preţuirea imobilului în discuţie la suma ……….. lei, este, aşa cum s-a arătat, corectă.

Aşadar, pârâtul …………. va fi obligat la plata sumei de ……….. cu titlu de sultă, după cum urmează: către reclamant suma de ……….. lei, către pârâta …………, suma de ………….. lei către pârâta ……….. suma de …………. lei.

Pârâtele …………. şi …………. vor fi obligate la plata sumei de ………….. lei fiecare, către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. va fi obligat pârâtul …………… la plata sumei de ………….. lei către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete:

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 745

Şedinţa publică de la 09 martie 2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamanta …………, domiciliată în ………….., în contradictoriu cu pârâţii …………., domiciliat în …………, …………, domiciliată în …………, ……….., domiciliat în ……….., ………., domiciliat în …………., ………., domiciliat în ……….., ………., domiciliată în ……………., ………, domiciliat în …………, ……….., domiciliat în ……….., ……….., domiciliată în …………, ………, domiciliată în …………, …………., domiciliat în ………….., ……….., domiciliată …………., cu petiţia înregistrată la nr. ………….. din …………….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că la data de ………, cauza a fost suspendată în temeiul disp. art. 1551 C.p.c. faţă de neîndeplinirea de către reclamantă, a obligaţiei de înainta la dosar, în copie, certificatul de deces privind pe ………… şi de a face precizări scrise referitoare la moştenitorii acestuia. Constatând că fără aceste relaţii, judecata nu poate fi reluată, cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de către reclamantă, a fost respinsă la data de ………..

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 691

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La ………… s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr…………., cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii ……….. şi …. ………….., domiciliaţi în ………. în contradictoriu cu pârâta ………., domiciliată în ………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să stabilească masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor ……….., decedat la ……… şi …………, decedată la ………., moştenitorii cu vocaţie succesorală şi cotele acestora şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor ce fac parte din masa de partaj.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat, în esenţă, că de pe urma defuncţilor …………. şi ……., a rămas o avere succesorală compusă din: imobil situat în ………….., compus din teren în suprafaţă de ………. mp şi construcţii, cu o valoare de ………., ……….ha teren arabil cu vie, situat în extravilanul …………. şi ……. de acţiuni la B………… în valoare de …….. lei.

Au arătat reclamanţii că împreună cu pârâta, au calitatea de moştenitori ai defuncţilor, cu o cotă parte de ………. fiecare din masa succesorală.

La dosarul cauzei s-au depus, în copie, înscrisuri, iar în drept au fost invocate disp.art.728 C.civ.

Prin încheierea din data de ………., în conformitate cu dispoziţiile art. 6736 C.p.c., instanţa a stabilit bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietari a părţilor, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi a dispus efectuarea unei expertize tehnice imobiliare şi a unei expertize topografice, cu următoarele obiective: identificarea şi evaluarea imobilelor, stabilirea împrejurării dacă sunt comod partajabile în natură şi, în caz afirmativ, să se facă propuneri de lotizare.

Expertiza în construcţii a fost efectuată de către expert ……….. şi înaintată la dosar la data de …….

Expertiza topografică a fost efectuată de către expert ………, lucrarea fiind depusă la dosar la data de ……………

Părţile nu au formulat obiecţiuni la cele două rapoarte de expertiză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile din prezenta cauză sunt fiii defuncţilor ……….. şi ………., decedaţi la data de ………. şi respectiv ………..

Prin titlurile de proprietate nr. …………… şi nr………… eliberate de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ……….., defunctului ………. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de …….. ha situat în extravilanul ………., precum şi asupra unui teren de …….. mp situat în intravilanul aceleiaşi localităţi (filele 4 şi 5 din dosarul cauzei).

Rezultă din actele depuse la dosarul cauzei că pe terenul din intravilan defuncţii aveau o locuinţă în suprafaţă construită de ……… mp (fila 9 din dosarul cauzei).

Se reţine, de asemenea, că în timpul vieţii, autorii părţilor din prezenta cauză au dobândit un număr de …….. acţiuni la B………. (filele 6-7 din dosarul cauzei).

În concluzie, se constată că de pe urma defuncţilor …….. şi …….. a rămas următoarea avere succesorală: teren în suprafaţă de ……… mp şi construcţii situat în ………., cu o valoare de circulaţie de ………… lei; ……. ha teren arabil situat în extravilanul aceleiaşi localităţi, cu o valoare de circulaţie de ……… lei, şi …… de acţiuni la ………., cu o valoare totală de ………… lei

Se constată că au calitatea de moştenitori părţile din prezenta cauză, fiii defuncţilor, cu o cotă parte indiviză de 1/3 fiecare din averea succesorală.

Faţă de cele mai sus arătate şi având în vedere dispoziţiile art. 728 C.p.c. potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamanţilor este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Imobilul situat în ………., compus din teren în suprafaţă de ……… mp şi construcţii va fi atribuit reclamanţilor, motivat de împrejurarea că doar aceştia au solicitat atribuirea imobilului în natură şi nu în ultimul rând de faptul că acest imobil a făcut obiectul unei convenţii de înstrăinare consemnată într-un înscris sub semnătură privată (fila 39 din dosar) care poate fi considerată o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.

Terenul din extravilan, în suprafaţă de suprafaţă de …….. mp, cu o valoare de circulaţie de …….. lei, va fi împărţit potrivit variantei propusă de către expert ………, aceasta fiind în deplină concordanţă cu principiul partajării în natură a bunurilor (art. 741 C. civil).

Aşadar, lotul nr.1 din raportul de expertiză topo compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ………. lei, va fi atribuit reclamantului ………., iar lotul nr. 2 din acelaşi raport de expertiză compus din teren în suprafaţă de ……….. mp, cu o valoare de circulaţie de …….. lei, va fi atribuit reclamantei ……….

Pârâtei i se va atribuie lotul nr. 3 din acelaşi raport de expertiză, compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ……….. lei.

Cum valoarea bunurilor atribuite reclamanţilor depăşeşte echivalentul cotelor ce li se cuvin din masa succesorală, aceştia vor fi obligaţi să-i plătească pârâtei, cu titlu de sultă, suma de ……….. lei fiecare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. va obliga pârâta şi pe reclamanta ……….. la plata sumei de …………. lei fiecare, către reclamantul ………., cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete:

CIVIL-PARTAJ SUCCESORAL-NULITATE ABSOLUTĂ.CONTRACT DE ÎNTREŢINERE ÎNCHEIAT SUB FORMA UNUI ÎNSCRIS SUB NATURĂ PRIVATĂ

Asupra prezentei acţiuni civile de ieşire din indiviziune şi asupra cererilor de intervenţie în interes propriu, retine urmatoarele:

A) PRIMUL CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. a) Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată initial sub nr…../….2005, reclamantul NN a chemat în judecată pe pârâtele DIC, SM, CI şi OV şi a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999 şi CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005.

b) În motivarea acţiunii sale, reclamantul a învederat instanţei că defuncţii CV şi CN nu au copii, căsătoria acestora fiind încheiată la data de 15.07.1977, că el şi pârâtele DIC şi SM sunt nepoţii de soră ai defunctului CN , că pârâtele CE şi OV sunt fiicele defunctei CV dintr-o altă căsătorie anterioară, ca, din masa succesorală rămasă de pe urma acestor defuncti fac parte toate bunurile comune ale defuncţilor dobândite în timpul căsătoriei lor, enumerate în petitul cererii şi consemnate în procesul-verbal de inventariere nr…../…2005 încheiat de executorul judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, aceste bunuri aflându-se în custodia pârâtelor CE şiOV, dar şi bunurile proprii ale defuncţilor CN, respectiv: imobilul casă de locuit construită în anii 1948-1954, suprafaţa de 2,79 ha teren, conform titlului de proprietate nr….. şi o maşină de cusut marca SINGER, precum si ca bunurile proprii ale defunctului CN au fost dobândite de către autorul său prin moştenire de la părinţii săi ori anterior încheierii căsătoriei cu defuncta CV, aşa cum rezultă din extrasele de rol agricol pentru perioadele 1956-1958 şi 1959-1962 şi adeverinţa nr…./… 2005.

c) În drept, au fost invocate prevederile art.673/1 Cod procedură civilă.

d) În susţinerea cererii formulate reclamantul a depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: certificatul de deces nr…., certificatul de căsătorie nr…/…1977, certificatul de deces nr…./….2005, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzătoare perioadei 1956-1958, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzătoare perioadei 1959-1962, titlul de proprietate nr….. 996, adeverinţa nr….. eliberată de Primăria comunei…, judeţ Buzău, procesul-verbal de inventariere nr….. întocmit de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, certificatul de naştere nr…., certificatul de naştere nr……, certificatul de deces nr……, certificatul de căsătorie nr……, certificatul de naştere nr….., certificatul de naştere nr….., certificatul de deces nr….., certificatul de naştere nr……, certificatul de deces nr….., adresa nr…… emisă de C.E.C – Sucursala Judeţeană Buzău, adeverinţa nr….. eliberată de Primăria comunei ……..

2. La termenul de judecată din data de 02.11.2005, pârâta CE a precizat că maşina de cusut marca Singer este bun propriu al mamei sale, defuncta CV, dobândit prin moştenire, iar reclamantul a solicitat ca prin intermediul instanţei, C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău să comunice valoarea nominală a depozitelor constituite pe numele defunctului CN la data decesului acestuia, corespunzătoare unui numar de 7 carnete C.E.C ce au aparţinut acestuia, precum şi dacă acestea au fost lichidate, la ce date şi de către cine, în vederea includerii sumelor de bani la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN (fila 32-dosar nr. …/2005).

3. a) La acelaşi termen de judecată – 02.11.2005 – în cauză a fost formulată cerere de intervenţie în interes propriu de către intervenienţii PND şi PT (filele 35-36-dosar nr. 9597/2005).

Prin aceasta cerere de interventie principala, intervenientii PND şi PT au solicitat instantei (1) a se constata dreptul lor de proprietate asupra bunurilor imobile- casă de locuit, situată în comuna….., judeţ Buzău, terenul aferent acesteia, grădina, terenul agricol în suprafaţă totală de 2,79 ha, conform titlului de proprietate nr….., asupra bunurilor mobile constând în depozite bancare de la B.R.D. şi C.E.C. deţinute la data încheierii contractului de întreţinere (21.04.2005) de către defunct, precum şi ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, in urma admiterii cererii lor de interventie principala, (2) să se constate că bunurile enumerate nu fac parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, fiind înstrăinate anterior decesului acestuia printr-un act oneros inter vivos şi (3) să fie obligat reclamantul la restituirea către intervenienţi a sumelor de bani ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău şi C.E.C. – Agenţia…, în baza contractului de depozit nr…… şi a libretului C.E.C. nr……, deoarece reprezintă în privinţa reclamantului o îmbogăţire fără just temei.

De-asemenea, intervenienţii PND şi PT au formulat, in cadrul aceleiasi cereri de interventie principala, (4) cerere de prestaţie tabulară, solicitând ca instanţa să dispună înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului lor de proprietate asupra imobilelor aflate în proprietatea întreţinutului – defunctul CN la data încheierii contractului de întreţinere -21.04.2005.

b) În motivarea cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT, aceştia au arătat că, prin actul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, au încheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o convenţie conform căreia, în schimbul întreţinerii (a asigurării tuturor celor necesare traiului), pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului, acesta le-a transmis dreptul de proprietate asupra casei de locuit, formată din 5 camere, bucătărie, cămară, pivniţă, magazie, situată în comuna …. judeţ Buzău, cu terenul aferent acesteia (curte şi grădină), terenurile arabil şi vie-în suprafaţă de 2,79 ha, situate în aceiaşi localitate, precum şi sumele de bani reprezentând depozitele bancare la B.R.D. şi C.E.C., pe care întreţinutul le deţinea la data încheierii contractului, în valoare totală de 9883,3 lei şi dobânzile aferente.

S-a mai aratat ca, având în vedere valabilitatea contractului de întreţinere, ca şi faptul că ei, intervenienţii, şi-au îndeplinit obligaţiile stipulate în privinţa defunctului CN, aceştia au solicitat constatarea dreptului lor de proprietate asupra acestor bunuri, dar şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a acestui drept de proprietate privind bunurile imobile, situate în comuna ….judeţ Buzău.

c) În drept, au fost invocate dispoziţiile art.942, 943, 945, 948, 969, 970, 971, 973, 994 Cod civil, art.49 şi următoarele Cod procedură civilă, art.22-24 din Legea nr.115/1938 şi art.274 Cod procedură civilă.

d) În susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu, intervenienţii PN şi PT au depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: înscrisul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, încheiat la data de 21.04.2005 între transmiţătorul CN şi dobânditorii PND şi PT , contractul de depozit nr…. 1996 încheiat la B.R.D. SA…, libretul C.E.C. nr….., lista cheltuielilor de spitalizare şi înmormântare, factura fiscală nr……, 2 bonuri de casă din data de 14.06.2005, bon fiscal nr….., alte 11 bonuri fiscale din 15.06.2005, lista cheltuielilor privind pomana defunctului CN de 40 zile, 2 bonuri fiscale din datele de 16.07.2005 şi 20.07.2005, dovada de achiziţii de la SC Plastor SA …din data de 19.07.2005, bon fiscal nr….., factura fiscală nr……, bon fiscal nr…… eliberat de SC Petrom SA-Staţia 4…., factura fiscală nt……, chitanţa nr….., factura fiscală nr……, chitanţa nr……, factura fiscală nr……, factura fiscală nr……, chitanţa nr……, chitanţa nr……, chitanţa nr……, contractul de depozit nr…… încheiat la C.E.C. Unitatea …..certificatul fiscal nr….. eliberat de Primăria comunei ……

4. a) La termenul de judecată din data de 16.11.2005, reclamantul NN a formulat cerere completatoare la acţiunea introductivă şi întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT (filele 65-68-dosar nr. …/2005), solicitând respingerea cererii de intervenţie formulate.

b) În motivarea cererii completatoare la acţiunea introductivă, reclamantul a învederat că trebuie a se constata nulitatea absoluta a înscrisului denumit „contract de întreţinere”, intrucat acesta are natura juridică a unui contract de donaţie, că acest înscris nu a fost semnat de către defunctul CN, ca, contestă validitatea înscrisului intitulat de către intervenienţi „contract de întreţinere”, pretins încheiat cu defunctul CN, precum si că ceea ce se prezintă cu titlu de contract nu reflectă voinţa defunctului, în condiţiile în care reclamantul defăimează semnătura din cuprinsul înscrisului, pretinzând că aceasta nu a aparţinut defunctului CN.

A mai precizat reclamantul că toate actele defunctului au rămas în locuinţa sa, ca intervenienţii sunt în posesia acestora de la data decesului autorului său, reclamantul neavând acces în imobil, că bănuiala ce-i confirmă temerile legate de cele susţinute în cererea completatoare este în legătură cu faptul că în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată este inclusă şi suprafaţa de 6000 m.p. teren arabil ce fusese vândută chiar de defunct mai înainte de data de 21.04.2005, astfel că înscrisul încheiat cu intervenienţii PND şi PT este întocmit în totală necunoştinţă de cauză de către intervenienţi, precum si ca, in subsidiar, reclamantul solicita ca, în situaţia în care se constată că înscrisul intitulat de intervenienţii PND şi PT „contract de întreţinere” a fost semnat de către defunct, să se constate nulitatea absolută a acestuia, sub aspectul înstrăinării suprafeţelor de teren aferente construcţiei şi din extravilanul localităţii.

În continuare, reclamantul a mai arătat că nu se află în posesia libretului C.E.C. nr…… 1999, acesta aflându-se la intervenienţi, că nu a ridicat nicio sumă de bani din depozitele bancare ale defunctului CN, că, în baza unei clauze de retragere, a încasat o sumă de bani după decesul autorului său, în considerarea înţelegerii avute cu acesta din timpul vieţii sale, că intervenienţilor le-a profitat în totalitate folosinţa imobilului defunctului după decesul acestuia, că înmormântarea şi pomenirile ulterioare au fost organizate de intervenienţi, dar cu banii defunctului şi cei constând în ajutor de deces de la primărie şi Casa Judeţeană de Pensii, că, de la data de 21.04.2005 şi până la decesul unchiului său, intervenit la data de 13.06.2005, intervenienţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere în favoarea acestuia, câtă vreme aceştia locuiau în Braşov, iar autorul său s-a întreţinut singur până la deces gospodărindu-se singur, că intervenienţii l-au luat din domiciliu la data de 11.06.2005, când se afla într-o stare gravă, situaţie despre care a aflat după înmormântarea lui, precum si ca, referitor la natura juridica a înscrisului intitulat „contract de întreţinere”, opus de către intervenienţii PND şi PT, reclamantul l-a calificat ca fiind un contract de donaţie, în condiţiile în care din cuprinsul textului rezultă fără putinţă de tăgadă că defunctul avea mijloace necesare pentru a se întreţine şi de fapt, dona sume de bani şi proprietatea sa intervenienţilor, invocând prevederile art.813 Cod civil, conform cărora „toate donaţiile se fac prin act autentic”, forma autentică a contractului de donaţie fiind cerută de lege ad solemnitatem şi un element esenţial al contractului.

c) În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art. 178 Cod procedură civilă.

5. Prin precizările formulate la data de 16.11.2005 la cererea de intervenţie în interes propriu (fila 72-dosar nr. …/2005), intervenienţii au învederat instanţei că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterală, sinalagmatică de înstrăinare, un contract valabil în sensul dispoziţiilor art.942 Cod civil, având putere de lege între părţile contractante, conform art.969 Cod civil, precum si ca, la data încheierii contractului de întreţinere, bunicul lor, defunctul CN le-a înmânat înscrisurile în original (titlul de proprietate nr….., contractele de depozit şi libretul C.E.C.), precum şi un rând de chei al imobilului casă de locuit.

6. a) La acelaşi termen de judecată -16.11.2005-, în conformitate cu dispoziţiile art.115 şi următoarele Cod procedură civilă, pârâta CE a depus întâmpinare la acţiunea principală formulată de reclamantul Neagu Nicolae (fila 80-dosar nr. …/2005).

b) Prin aceasta intampinare, parata amintita a învederat instanţei că este moştenitoarea defunctei sale mame, CV, pentru cota de 3/8 din masa succesorală compusă din bunurile comune ale acesteia cu defunctul ei soţ, CN, că mama sa a locuit efectiv în gospodăria din comuna …., judeţ Buzău în perioada 1959-1999, că, în timpul căsătoriei sale cu defunctul CN , cei doi au extins imobilul casă de locuit de la 44 m.p. la aproximativ 120 m.p., ca, în această situaţie, o cotă din imobil reprezinta bun comun al celor doi defuncţi, ca bunurile mobile comune ale defuncţilor au fost supraevaluate, având o vechime de peste 40 ani şi că maşina de cusut marca Singer este bun propriu al defunctei CV, aceasta având meseria de croitoreasă.

c) În susţinere, pârâta CE a depus la dosar o schiţă a imobilului casă de locuit şi a celorlalte construcţii din gospodăria defunctului CN (fila 81-dosar nr. …/2005).

d) Pârâta CE a mai solicitat, prin cererea reconvenţională aflată la fila 97 din dosarul nr. …/2005, ca, la masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor CV şi CN, să fie incluse şi certificatele de acţionar ale acestora înregistrate sub nr…… -CN şi nr…… -CV, aceasta ataşând cererii sale, în copii, cele două certificate de acţionar (filele 99-100-dosar nr. …./2005).

7. În temeiul dispoziţiilor art.52 Cod procedură civilă, instanţa, in compunerea completului de judecata de la acel termen, prin incheierea interlocutorie pronuntata la termenul de judecată din data de 16.11.2005, a incuviintat în principiu, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii PND şi PT.

8. a) În şedinţa publică din data de 30.11.2005, în cauză intervenientul VF a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr.116 din titlul de proprietate nr……, precum si ca, in consecinta, aceasta suprafata de teren nu face parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN.

b) In motivare, s-a invederat ca defunctul, prin înscrisul denumit „chitanţă”, i-a vândut acest teren, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor, a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului, precum si că, în prezent, exploatează acest teren.

c) În drept, intervenientul VF a invocat prevederile art.49-56 Cod procedură civilă.

d) În susţinere, intervenientul VF a depus la dosarul cauzei copia înscrisului sub semnătura privată intitulat „chitanţă”, încheiat la data de 13.04.2005 (fila 87-dosar nr. …/2005).

9. Intervenienţii PND şi PT au depus precizare la petitul 3 din cererea de intervenţie în interes propriu pe care au promovat-o, precum şi întâmpinare la cererea completatoare formulată de reclamant, în temeiul dispoziţiilor art.115 şi următoarele Cod procedură civilă şi art.132 Cod procedură civilă (filele 101-102-dosar nr. …./2005), solicitând instantei a se dispune restituirea catre intervenienti de către reclamant a sumei ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău, în baza clauzei înscrise în contractul de depozit nr…../… 1996.

In motivare, intervenientii au invederat ca, reiterându-şi punctul de vedere referitor la natura juridică a înscrisului sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 cu defunctul CN , această convenţie este un contract de întreţinere şi nu un contract de donaţie, ca Legea nr.54/1998 a fost abrogată prin Legea nr. 247/2005, care, în Titlul X, art.5 alin.2, stipulează că, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract, precum si ca, in considerarea acestor prevederi legale, actul încheiat cu defunctul este un astfel de antecontract, iar publicitatea înstrăinării nu putea fi efectuată atâta timp cat antecontractul nu s-a finalizat prin încheierea unui act autentic apt de intabulare.

10. Intervenienţii PND şi PT depun, la termenul de judecată din data de 30.11.2005 (filele 114-116-dosar nr. …/2005), întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientuL VF , solicitând respingerea acesteia şi constatarea nulităţii absolute a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” încheiat între acesta şi defunctul CN la data de 13.04.2005, ca şi contract de vânzare-cumpărare.

In motivare, se arata ca se impune a se avea în vedere că, în cuprinsul acestuia, nu este stabilit obiectul prestaţiei cumpărătorului, respectiv preţul, ceea ce atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare.

II) PROBELE ADMINISTRATE

11. În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat, la termenul de judecată din data de 11.01.2006, relaţii în privinţa depozitelor constituite pe numele defunctului CN la C.E.C. – Sucursala Buzău, în sensul dacă pe carnetele C.E.C nr…., …., …., ….., ….. şi …. existau sume de bani disponibile la data decesului acestuia, 13.06.2005, dacă acestea au fost lichidate, de către cine şi la ce dată.

Astfel, cu adresa nr. …..emisă de C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău (fila 133-dosar nr. …/2005) s-a dat curs solicitării instanţei, comunicându-se că, pe numele defunctului CN , exista activ la data decesului acestuia-13.06.2005- numai libretul nr….., cu suma de 2448,67 lei, acesta fiind şi la data comunicării în stare activă, precizându-se că despre celelalte librete nu mai există relaţii în sensul solicitării instanţei, deoarece sunt lichidate înainte de data decesului titularului CN.

Pentru a fi obţinute relaţii similare celor comunicate de C.E.C. – Sucursala Buzău la termenul de judecată din data de 15.03.2006, au fost emise două adrese către C.E.C. – Agenţia ….. şi B.R.D. – Sucursala Buzău în baza aceloraşi dispoziţii legale, respectiv art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă.

Astfel, cu adresa nr…… emisă de C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău au fost transmise relaţii despre contractul nr.1038/2532-12, pe numele defunctului CN, care la data respectivă se afla în stare activă având un sold de 12798,12 lei. Aceiaşi situaţie a fost confirmată şi în privinţa libretului C.E.C nr….. (cu două depozite), care a fost lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND , în baza unei clauze, valoarea lichidării fiind de 4591,81 lei – depozitul 1 şi 4041,85 lei – depozitul 2 (fila 145-dosar nr. …/2005).

Cu adresa nr….., emisă de C.E.C. Sucursala Judeţeană Buzău (fila 175-dosar nr. …./2005), a fost precizată natura clauzei stipulate în favoarea intervenientului PND , care a lichidat la data de 15.06.2005 libretul C.E.C. nr….., în sensul că aceasta a fost o dispoziţie testamentară, înscrisă pe baza certificatului de deces al titularului libretului, defunctul CN.

Prin adresa nr.5580/9.05.2006 emisă de B.R.D.-S.A. Sucursala Buzău (fila 164-dosar nr. …/2005) a fost comunicată situaţia depozitului bancar nr…. /1996 al numitului CN, în sensul că, la data decesului titularului-13.06.2005-, contractul de depozit nr…. /1996, cu clauză de retragere în favoarea reclamantului NN, era activ, în cont existând suma de 7580,01 lei, contul fiind lichidat la data de 11.07.2005 de către împuternicit, întreaga sumă, respectiv 7588,52 lei fiind transferată într-un alt contract de depozit pe numele reclamantului NN.

12. În temeiul dispoziţiilor art.167-168 Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 21.06.2006 au fost încuviinţate probele solicitate de părţi şi de către intervenienţi, respectiv probele cu interogatoriu, martori, înscrisuri şi cu expertiză grafică, avându-se în vedere că, atât semnătura defunctului CN din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” încheiat la data de 21.04.2005, cât şi cea din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” redactat la data de 13.04.2005 au fost contestate de părţi şi de intervenienţi reciproc, în condiţiile dispoziţiilor art.177 alin.2 Cod procedură civilă.

13. a) Astfel, conform art.218 şi următoarele Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 20.09.2006 au fost consemnate răspunsurile părţilor şi intervenienţilor la interogatoriile propuse reciproc: interogatoriul luat intervenientului în interes propriu PND la propunerea reclamantului NN(filele 227-230-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat pârâtei DIC la propunerea intervenienţilor PND şi PT (filele 231-234-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat pârâtei DIC la propunerea intervenientului în interes propriu VF (fila 235-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat reclamantului NN la propunerea intervenientului VF (fila 236-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientului PND la propunerea intervenientului VF (fila 237-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea intervenientului VF (fila 238-dosar nr. …/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea reclamantului NN (filele 241-244) -dosar nr. …/2005, interogatoriul luat pârâtei CE la propunerea reclamantului NN (fila 269-dosar nr. …/2005) şi interogatoriul luat pârâtei CE la propunerea intervenienţilor PND şi PT (fila 270-dosar nr. …/2005).

Deşi citate cu menţiunea personal la interogatoriu, pârâtele SM şi OV nu s-au prezentat în instanţă, iar, în privinţa acestora instanţa a facut aplicarea dispoziţiilor art.225 Cod procedură civilă în măsura coroborării tuturor probelor administrate în cauză de către părţi şi intervenienţi.

b) În aceeaşi şedinţă publică din data de 20.09.2006, au fost consemnate declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea părţilor şi intervenienţilor, astfel: martorii AD (fila 260-dosar nr. 9597/2005) şi BD (fila 261-dosar nr. …/2005) la propunerea reclamantului, martorul DM(filele 245-246-dosar nr. ../2005) la propunerea intervenientului în interes propriuVF , martorii MA(filele 251-255-dosar nr. …/2005), PMC (filele 256-258-dosar nr. …/2005) şi MM (fila 259-dosar nr. …/2005), la propunerea intervenienţilor în interes propriu PND şi PT şi martorul VG (filele 247-250-dosar nr. …/2005), la propunerea intervenientului în interes propriu VF.

La termenul de judecată din data de 15.11.2006 a fost audiată, la propunerea reclamantului NN, şi martora ŞM(fila 316-dosar nr. …/2005), căruia instanţa i-a încuviinţat suplimentarea probatoriului testimonial, în condiţiile dispoziţiilor art.138 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

c) La data de 30.01.2007, a fost înaintat la dosarul cauzei raportul de expertiză criminalistică nr…. întocmit de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti (filele 356-366-dosar nr. …/2005). Concluziile raportului de expertiză grafică dispusă de instanţă sunt în sensul că:

1. Semnătura de la menţiunea „CN” de pe contractul de întreţinere datat 21.04.2005 a fost executată de către titularul acesteia;

2. Actul intitulat „chitanţă” datat 13.04.2005 nu a fost scris de cătreCN, dar semnătura de la menţiunea „CN” de pe acelaşi înscris a fost executată de către titularul acestuia.

d) Intervenientul PND a mai depus la dosarul cauzei, la termenul de judecată din data de 20.09.2006 şi în completarea probatoriului cu înscrisuri încuviinţat, copiile următoarelor înscrisuri: procesul-verbal încheiat la data de 28.04.2005 între SC Ringer România S.R.L şi intervenient, la Bucureşti, ordinul de deplasare (delegaţie) nr….. emisă de SC Panificaţie Postăvaru SA Pentru intervenient pentru o deplasare pe ruta Piteşti – Bucureşti – Ploieşti şi chitanţa nr……

e) În baza dispoziţiilor art.175 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat Sucursalei Judeţene C.E.C. relaţii suplimentare în privinţa libretului C.E.C. nr…… cu două depozite, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND , precum şi documentul în temeiul căruia a fost înscrisă în contractul de depozit constituit de către titular CN clauza de împuternicire în favoarea intervenientului.

Astfel, cu adresa nr…., emisă de C.E.C. – Sucursala …(fila 288-dosar nr. …/2005) a fost înaintată copia conformă cu originalul a libretului C.E.C. nr……, depozitul 1 şi 2, titular CN (fila 289-291-dosar nr. …/2005), iar cu adresa nr….., emisă de aceeaşi instituţie bancară, a fost depusă la dosarul cauzei copia cererii de introducere a dispoziţiilor testamentare de către titularul libretului C.E.C., respectiv cererea nr…… (filele 325-326-dosar nr. …./2005).

f) Dupa pronuntarea – la data de 23.02.2007- a incheierii de admitere in principiu a cererii de partaj, prin care s-au numit trei experţi în specialităţile construcţii, topo-cadastru şi merceologie pentru identificare, evaluare şi lotizare bunuri succesorale, la data de 17.04.2007, a fost depus raportul de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în specialitatea topo-cadastru (filele 419-424-dosar nr. …./2005), la data de 24.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea construcţii întocmit de expert Poncea-Andronescu Stroe (filele 441-448-dosar nr. …./2005), iar la data de 30.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea evaluări bunuri mobile întocmit de expert Radu Gabriela (filele 451-454-dosar nr. 9597/2005).

Părţile au formulat obiecţiuni la lucrările de specialitate întocmite de expert Radu Gabriela şi Poncea-Andronescu Stroe, cărora li s-a dat răspuns prin înscrisul aflat la fila 471 de către expert Radu Gabriela.

III) HOTARARILE PRONUNTATE DEJA IN CAUZA

14. Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată de Judecatoria Buzau in dosarul nr…/2005 la data de 23.02.2007 (filele 408-416-dosar nr. …/2005), instanţa a admis în principiu acţiunea completată formulată de reclamant, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă CE , a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şi PT, a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF, a declarat deschisă succesiunea defunctei CV , constatând că, de pe urma acesteia, au rămas ca moştenitoare pârâtele CE şi OV, în calitate de descendendenţi de gradul I (fiice), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare şi soţul supravieţuitor CN (decedat la data de 13.06.2005), cu o cotă de ? din masa succesorală, compusă din cota de ? din următoarele bunuri mobile (comune ale soţilor CV şi CN ): un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT şi certificatul de acţionar nr….., bun propriu al defunctei, a declarat deschisă succesiunea defunctului CN , constatând că, de pe urma defunctului, au rămas ca moştenitori reclamantul NN şi pârâta DIC , în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de soră bună), cu câte o cotă de 5/12 fiecare din masa succesorală şi pârâta SM, în calitate de colateral-privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală compusă din: cota de 5/8 din toate bunurile mobile comune ale defuncţilor soţi CV şi CN respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT depozitul BRD, conform contractului de depozit nr…./ 1996 în valoare de 7580,01 lei lichidat de reclamant, precum şi următoarele bunuri proprii ale defunctului CN : imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p., situat în comuna…, judeţ Buzău, suprafaţa de 2,7900 ha teren situat în aceeaşi localitate, conform titlului de proprietate nr……, o maşină de cusut marca SINGER, sumele de bani aflate la data decesului în patrimoniul defunctului respectiv: suma de 2448,67 lei, conform libretului C.E.C……, suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit C.E.C. nr……, suma totală de 8606,66 lei, conform libretului C.E.C……, cu două depozite active de 4591,81 lei şi 4014,85 lei, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul PND şi certificatul de acţionar nr…., a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, încheiat la data de 21.04.2005 şi nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” din data de 13.04.2005, iar, in temeiul dispoziţiilor art. 673 6 C.pr.civ.

15. Prin sentinta civila nr…../……2008, pronuntata de Judecatoria Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …//2005- hotarare mentinuta in apel, prin respingerea apelului declarat de intervenientii PND şi PT, prin decizia civila nr…./….2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/114/2008-, s-a admis acţiunea completată formulată de reclamantul NN, în contradictoriu cu pârâţii DIC, SM, CE şi OV, s-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă CE, s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şiPT, în contradictoriu cu părţile, s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF, în contradictoriu cu părţile, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctei CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…., judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, s-au atribuit părţilor loturile formate, in modalitatea descrisa in lucrarile de expertiza ce fac parte integranta din acea sentinta, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna…, judeţ Buzău, s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna …, judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, s-au atribuit partilor loturile formate conform respectivelor lucrări de expertiza, care fac parte integrantă din prezenta sentinţă, s-a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere”, din data de 21.04.2005, s-a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” din data de 13.04.2005 si s-au compensat cheltuielile de judecată, obligandu-se pe pârâta DIC la plata sumei de 1 232,90 lei cu acest titlu către reclamant şi pe pârâta SM la plata sumei de 526,56 lei cu acelaşi titlu către reclamant.

16. Prin decizia civila nr. …/…2008, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti-Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie in dosarul nr. …/114/2008, s-a admis recursul declarat de intervenientii PND şi PT impotriva deciziei civile nr…/….2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/114/2008 si s-au casat in tot decizia, sentinta si incheierea interlocutorie, trimitandu-se cauza spre rejudecare la instanta de fond.

B) AL DOILEA CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI

I) SUSTINERI ALE PARTILOR SI PROBELE ADMINISTRATE

17. Pe rolul Judecatoriei Buzau, in urma casarii cu trimitere spre rejudecare, dosarul a fost reinregistrat la data de 2.02.2009, sub nr. …/200/2009.

18. a) Prin cererea precizatoare a actiunii principale, depuse la data de 6.04.2009 (filele 22-24), reclamantul NN a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a „contractului de intretinere”, incheiat de catre defunctul CN cu intervenientii PND şi PT, pentru o serie de motive de nulitate- lipsa formei autentice, lipsa elementului „risc”, respectiv lipsa cauzei, a scopului imediat, fondarea conventiei pe o cauza ilicita si imorala, respectiv pe o cauza falsa, nereala-, precum si sa se constate nulitatea absoluta a „contractului de vanzare-cumparare”, incheiat de catre defunctul CN cu intervenientul VF pentru lipsa formei autentice cerute ad-validitatem pentru instrainarea terenurilor.

b) Prin precizarile depuse la data de 2.11.2009 (fila 59), reclamantul NN a sustinut ca cererile de interventie, formulate in cauza sub forma unei actiuni in constatare, sunt inadmisibile, pentru ca intervenientii ar fi avut posibilitatea de a formula o actiune in realizare, prin care sa solicite pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de instrainare.

19. La data de 29.05.2009, intervenientii PND şi PT au depus precizari, in care subliniaza ca, continutul cererii lor de interventie principala formulate este foarte clar, „romaneste scris”, precum si ca nu se impune a se pune in discutie continutul acestei cereri.

20. La data de 1.06.2009, parata DIC a depus (fila 38) la randul ei precizari, reiterand sustinerile facute in cursul procesului in sensul ca proprietatea din comuna …a defunctului ei unchi, CN , respectiv casa de locuit si terenul, a fost proprietatea bunicului sau, CI , inca inainte de casatoria acestuia cu bunica paratei, CN, ca, de pe urma defunctilor CI şi N, nu s-a dezbatut succesiunea, ca, prin urmare, unchiul paratei, defunctul CN, nu putea instraina decat o parte din aceasta proprietate si ca este inexplicabila atitudinea acestuia care, in decurs de o saptamana, a „instrainat” aceleasi bunuri catre doua persoane cu totul diferite.

21. Instanta, prin incheierea din data de 6.07.2009 (fila 44), a respins solicitarea reclamantului in sensul de a se trimite cauza la completul initial investit, pentru considerentele aratate in cuprinsul acelei incheieri.

Prin aceeasi incheiere din data de 6 iulie 2009, instanta a incuviintat, pentru reclamant, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii, pentru parata DIC, probele cu acte si declaratia unui martor, iar, pentru intervenientii PND şi PT, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii.

Probele incuviintate – cu exceptia martorului propus de parata DIC, la a carui audiere aceasta a renuntat- au fost administrate de catre instanta la termenul de judecata din data de 7.12.2009.

Reclamantul, respectiv intervenientii PND şi PT au depus in cauza concluzii scrise, inregistrate la datele de 23.12.2009, respectiv de 18.12.2009.

II) RETINERILE INSTANTEI

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt şi în drept, următoarele:

22. Pârâtele CE şi OV sunt fiicele defunctei CV(fostă B), rezultate din căsătoria acesteia anterioară celei cu defunctul CN.

Acest aspect reiese din susţinerile coroborate şi necontestate ale reclamantului NN şi pârâtei CE, menţionate în întâmpinare şi cererea reconvenţională formulate de aceasta din urmă (filele 80 şi 97 -dosar nr. …/2005).

23. La data de 15.07.1977, mama pârâtelor CE şiOV , BV , se căsătoreşte cu unchiul reclamantului NN , CN, aşa cum rezultă din conţinutul certificatului de căsătorie nr….. (fila 8-dosar nr. …/2005), soţia luând numele soţului, acela de „C”, potrivit art.27 alin.1 Cod familiei.

24. Din căsătoria soţilor CV şi CN nu a rezultat naşterea de urmaşi direcţi (descendenţi de gradul 1).

25. La data de 02.01.1999, căsătoria soţilor CV şi CN încetează, conform art. 37 C.fam., prin decesul soţiei, CV, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr…. (fila 8-dosar nr. …/2005).

26. Potrivit dispoziţiilor art.651 Cod civil, „succesiunile se deschid prin moarte”.

Aşa fiind, instanţa va constata deschisă succesiunea rămasă de pe urma defunctei CV, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău.

27. În temeiul dispoziţiilor art.673 5 alin.1 Cod procedură civilă, cu referire la art. 669 Cod civil şi la art. 1 alin. 1 litera a din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, instanţa va constata că, de pe urma defunctei CV, au rămas ca moştenitoare:

– pârâtele CE şi OV, în calitate de descendenţi de gradul I (fiice ale defunctei dintr-o altă căsătorie), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare dintre acestea;

– şi soţul supravieţuitor al defunctei CV, CN, cu o cotă de ? din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei.

Trebuie subliniat ca soţul supravieţuitor al defunctei CV, numitul CN, a decedat, la randul sau, la data de 13.06.2005, conform certificatului de deces nr….. (fila 9- dosar nr. … /2005).

28. Cât priveşte componenţa masei succesorale rămase de pe urma defunctei CV, instanţa, având în vedere recunoaşterile reciproce ale reclamantului şi pârâtei CE , recunoaşterea implicită a pârâtei OV, apreciată astfel în conformitate cu dispoziţiile art. 225 Cod procedură civilă, dar şi conţinutul adeverinţei nr….. eliberată de Primăria comunei…., judeţ Buzău (fila 373- dosar nr. …7/2005), procesul-verbal de inventariere nr….. încheiat de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel (filele 16-17- dosar nr. …/2005), dar şi copia certificatului de acţionar nr…… (fila 106- dosar nr. 9597/2005), va reţine că, în componenţa averii succesorale a defunctei CV, sunt incluse bunurile comune dobândite de aceasta în timpul căsătoriei sale cu defunctul CN(1977-1999), conform dispoziţiilor art. 30 alin. 1 Cod familiei, ce vor fi reţinute la masă în cotă de ? , dar şi bunul propriu – bun mobil incorporal- al defunctei CV, reprezentat de actiunile inscrise in certificatul de acţionar menţionat anterior.

29. Instanţa va înlătura susţinerea pârâte iCE, în sensul că în timpul căsătoriei lor, până la decesul mamei sale, CV soţii au extins imobilul casă de locuit, situat în comuna…, judeţ Buzău de la 40 m.p. la aproximativ 120 m.p., ceea ce ar converge înspre reţinerea unei cote din imobil ca fiind bun comun într-o proporţie covârşitoare.

O asemenea solutie se impune, intrucat, din cuprinsul adeverinţei nr….., eliberată de Primăria comunei …(fila 373- dosar nr. …/2005), coroborată cu fila registrului agricol al defunctului CN pentru perioada 1956-1961 (anterioară căsătoriei cu CV) – filele 10-13- dosar nr. …/2005 şi adeverinţa nr…. eliberată de Primăria comunei … (fila 15- dosar nr. …/2005), rezultă fără putinţă de tăgadă că:

– imobilul- casă de locuit, situat în comuna…, judeţ Buzău este construit înainte de căsătoria acestora (15.07.1977), respectiv în anul 1948;

– că acest imobil a avut iniţial 44 m.p., fiind extins până în anul 1974 (tot înainte de căsătoria defunctei cu CN), până la o suprafaţă de 70 m.p.;

– ca, din anul 1992, imobilul este consemnat în evidenţele registrului agricol de la Primăria comunei …cu o suprafaţă de 80 m.p.;

– ca, aşadar, extinderea preponderentă a construcţiei a avut loc în perioada 1948-1974, perioadă anterioară căsătoriei proprietarului CN cu autoarea pârâtelor CE şi OV, ce a fost încheiată în anul 1977.

30. Faţă de împrejurările reţinute, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, faţă de faptul că valoarea şi configuraţia imobilului nu a fost sporită substanţial, respectiv nu a fost modificată în perioada de sfârşit a căsătoriei autorilor părţilor 1992-1999, având în vedere dispoziţiile art.30 alin.1 Cod familiei şi art.31 alin.1 lit. a Cod familiei, instanţa va constata că, din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei CV, fac parte si bunurile mobile comune în cotă de ? dobândite în timpul căsătoriei cu ultimul ei soţ, CN, constând în bunuri de uz gospodăresc, obiecte casnice, de mobilier şi electrocasnice respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80, l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PND şi PT, astfel cum aceştia au recunoscut în cuprinsul precizărilor la cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 16.11.2005 (fila 72- dosar nr. …/2005), recunoaştere ce se coroborează cu susţinerile reclamantului NN şi cele ale pârâtei CE , precum şi bunul mobil incorporal, propriu al defunctei, respectiv actiunile mentionate in certificatul de acţionar nr…..

31. Faţă de dispoziţiile art. 1169 Cod civil, conform cărora „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească” şi având în vedere declaraţia martorului AD(fila 260- dosar nr. 9597/2005), potrivit căreia defunctul CN se ocupa cu croitoria din vremea copilăriei martorului în vârstă de 73 ani, deci din perioada anterioară căsătoriei acestuia cu defuncta CV, instanţa va reţine că maşina de cusut marca SINGER este bun propriu al defunctului CN ae, în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Cod familiei şi nu bun propriu al defunctei CV, aşa cum susţine pârâta CE în cererea sa reconvenţională.

Aşa fiind, se impune ca acest bun sa nu fie inclus în masa bunurilor succesorale rămase de pe urma defunctei CV , ci în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, ca bun propriu al acestuia dobândit înaintea căsătoriei din data de 15.07.1977 şi destinat exercitării profesiunii, meseriei acestuia din urmă, aceea de croitor.

32. Defunctul CN este fiul lui CI şi N, fiind născut la data de 18.05.1924, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr…. (fila 9- dosar nr. …/2005).

În temeiul dispoziţiilor art. 651 Cod civil, instanţa va declara deschisă succesiunea defunctului CN, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău, in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Buzau, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr. ….(fila 9-dosar nr. …./2005).

33. Defunctul CN nu are descendenţi (copii) rezultaţi din căsătoria cu CV, ci numai moştenitori legali din categoria colateralilor privilegiaţi, astfel:

– părinţii defunctului CN , CI şi CN, au împreună trei copii: pe defunctul CN şi surorile sale bune, NP şi VE, aşa cum rezultă din copiile următoarelor acte de stare civilă: certificatul de deces nr….. (fila 9 – dosar nr. ..005), certificatul de naştere nr……fila 18- dosar nr. …/2005), certificatul de deces nr…. (fila 19- dosar nr. …/2005), certificatul de naştere nr…. şi certificatul de deces nr…. (fila 28- dosar nr. …/2005);

– surorile bune ale defunctului CN , decedat la data de 13.06.2005, NP şi VE sunt predecedate fratelui lor bun, astfel: VE – la data de 13.06.1962, conform certificatului de deces nr…. (fila 28- dosar nr. …./2005) şi NP la data de 15.03.1998, conform certificatului de deces nr…. (fila 19- dosar nr. …./2005);

– mama defunctului CN, CN (numită după celălalt soţ,P) a avut cu acest soţ, pe numele său PN, încă o fiică, PF, născută la data de 11.07.1915, conform certificatului de naştere nr…. (fila 56- dosar nr. …/2005), care prin căsătorie devine M;

– sora uterină (doar dupa mama) a defunctului CN, MF a decedat la data de 17.02.1991, aşa cum rezultă din certificatul de deces nr….. (fila 58- dosar nr. …/2005);

– defuncta C (prin căsătorie N) P este mama reclamantului NN, conform certificatului de naştere nr…. (fila 18- dosar nr. …/2005);

– defuncta VE este mama pârâtei DIC, conform certificatului de naştere nr…., coroborat cu certificatul de căsătorie nr….. (filele 27, 28-dosar nr. …/2005);

– defuncta MF este mama pârâtei SM, conform certificatului de naştere nr…. (fila 56- dosar nr. …/2005).

34. În conformitate cu dispoziţiile art. 664 Cod civil, având în vedere că toate cele 3 surori ale defunctului CN sunt predecedate acestuia, fiicele lor, pârâtele DIC şi SM, ca şi reclamantul NN, vor veni la succesiunea unchiului lor, defunctul CN prin reprezentarea surorilor acestuia, mamele celor două pârâte şi a reclamantului.

35. Conform prevederilor art. 674 Cod civil, cu referire la art. 664 Cod civil şi art. 669 Cod civil, instanţa va constata că, de pe urma defunctului CN, au rămas ca moştenitori reclamantul NN şi pârâta DIC , în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de surori bune ale defunctului –CP şi VE , prin reprezentarea acestora), cu o cotă de cate 5/12 fiecare din masa succesorală, cotă calculată potrivit privilegiului dublei legături (sangvine şi uterine) cu defunctul (1/4+1/6=5/12) şi pârâta SM, în calitate de colateral privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină a defunctului -MF, prin reprezentarea acesteia), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului.

36. În privinţa componenţei masei succesorale rămase de pe urma defunctului CN, instanţa va constata, pentru aceleaşi considerente reţinute pentru averea succesorală a defunctei CV şi consemnate anterior –pct. 28 al acestor considerente-, referitoare la bunurile comune dobândite de defuncţi în timpul căsătoriei lor, că acestea, în cotă de 5/8 (1/2 cota ce revine soţului din bunurile comune, la care se adaugă cota de ? ce a revenit acestuia în calitate de soţ supravieţuitor), fac parte şi din masa succesorală lăsată de defunctul CN.

37. In consecinta, următoarele bunuri comune mobile în cotă de 5/8 compun averea succesorală rămasă de pe urma defunctului CN : un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb.

Aceste bunuri mobile se află în posesia intervenienţilor PND şi PT pentru considerentele arătate cu privire la succesiunea defunctei CV(pct. 30).

38. Alături de aceste bunuri mobile comune, instanţa va mai reţine ca bun comun în aceeaşi cotă de 5/8 şi depozitul B.R.D. constituit de către defunct conform contractului de depozit nr.8591/1996, în timpul căsătoriei sale cu defuncta CV, depozit ce reprezintă economiile celor doi soţi şi care s-a aflat în stare activă până la data de 11.07.2005, după decesul titularului CN survenit la data de 13.06.2005, când reclamantul a lichidat contul, aşa cum rezultă din conţinutul coroborat al contractului de depozit nr…. (fila 38-dosar nr. …/2005) şi al adresei nr…. emisă de B.R.D. –Sucursala …(fila 164-dosar nr. …/2005).

Întrucât la data de 13.06.2005, data decesului titularului contului, în patrimoniul acestuia pe contul deschis la B.R.D. – Sucursala ..exista suma de 7580,01 lei, această sumă va fi reţinută ca bun succesoral de pe urma defunctului CN, în cota de 5/8, diferenţa până la 7588,52 lei cât s-a retras la data de 11.07.2005 de către reclamantul NN pe baza clauzei de împuternicire şi retragere înserată la punctul 6 din contractul bancar (fila 38-dosar nr. …/2005), reprezentând dobândă aferentă depozitului, care, fiind ulterioară decesului titularului, aparţine direct patrimoniului împuternicitului pe cont, respectiv reclamantului şi nu face parte din masa succesorală a titularului contului.

39. a) În condiţiile dispoziţiilor art. 31 alin. 1 lit. e Codul familiei, defunctul CN a dobândit- înaintea căsătoriei sale cu defuncta CV

– ca:

– bunuri imobile proprii următoarele:

– imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p. situat în comuna…, judeţ Buzău, conform adeverinţei nr…..eliberată de Primăria comunei …(fila 373-dosar nr. …/2005), coroborată cu fila registrului agricol aparţinând defunctului în perioada 1956-1961 (filele 10-13-dosar nr. ../2005) şi cu adeverinţa nr….. eliberată de Primăria … (fila 15-dosar nr. ../2005);

– suprafaţa de 2,7900 ha- teren situat în aceeaşi localitate asupra căruia defunctului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii fondului funciar nr.18/1991, conform titlului de proprietate nr…… (fila 14-dosar nr. …/2005);

– bunuri mobile proprii urmatoarele:

– maşina de cusut marca SINGER, pentru considerentele reţinute anterior (vezi pct. 31 al prezentelor considerente);

– şi actiunile mentionate in certificatul de acţionar nr…. (fila 105-dosar nr. …/2005), în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Codul familiei.

b) De asemenea, din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN, ca bunuri proprii dobândite după încetarea căsătoriei sale cu CV, urmare a decesului acesteia din data de 02.01.1999, conform art. 37 Cod familiei, cu referire la art. 31 Cod familiei, fac parte şi sumele de bani aflate la data decesului (13.06.2005) în patrimoniul defunctului CN, respectiv:

1. suma de 2448,67 lei, conform libretului CEC nr……., care se afla în stare activă la data decesului titularului cu suma respectivă în sold, conform adresei nr. ….emisă de CEC Sucursala Buzău (fila 133 -dosar nr. …/2005);

2. suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit CEC nr……, depozit constituit la termen cu rată fixă a dobânzii pe o perioadă de 24 luni şi care, conform adresei nr….., emisă de CEC Sucursala…, se afla, cel puţin la data respectivă (28.03.2006), în stare activă cu soldul indicat. Întrucât depozitul este la termen pe o perioadă de 24 luni, până la ultima scadenţă din data de 16.03.2008, operaţiunile efectuate beneficiază moştenitorilor legali în cotele stabilite corespunzător fiecăruia conform prezentelor considerente;

3. suma totală de 8606,66 lei, conform libretului CEC …. depozitul 1 şi 2 aflat în copie la filele 289-291 -dosar nr. …/2005 şi care a fost lichidat de către intervenientul PND la data de 15.06.2005 în baza dispoziţiei testamentare – cerere nr. …..(fila 326-dosar nr. …./2005), aşa cum rezultă din adresa nr…. emisă de C.E.C. – Sucursala …(fila 145-dosar nr. …/2005).

40. Instanţa va reţine, referitor la suma totală de 8606,66 lei, ce a fost încasată de către intervenientul PND prin lichidarea celor două depozite constituite pe libretul CEC nr…., că a fost utilizată de acesta în scopul acoperirii cheltuielilor de înmormântare şi cu pomenirile ulterioare până la 40 zile ale defunctului CN parţial, până la concurenţa sumei de 3032,47 lei, aşa cum rezultă din nota de calcul aflată la filele 40,43,46 -dosar nr. 9597/2005, alcătuită de intervenienţii PND şi PT, care se coroborează cu recunoaşterea reclamantului, în sensul că aceste cheltuieli au fost susţinute de către intervenienţi, dar din chiar economiile defunctului, recunoaştere consemnată la punctul VIII din completarea la acţiunea introductivă (fila 67-dosar nr. …/2005), care, conform dispoziţiilor art. 1204 Cod civil, are, sub aspect probatoriu, valoarea juridică a unei mărturisiri. Situaţia de fapt astfel reţinută cu privire la aceste sume de bani este confirmată şi de către pârâta DIC la răspunsul formulat de aceasta la întrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea intervenienţilor PND şi PT (fila 230-dosar nr. …/2005).

Aceste două recunoaşteri exprese ale reclamantului şi ale pârâtei DIC, în privinţa faptului că intervenienţii au efectuat cheltuieli legate de înmormântarea defunctului CN şi datinile creştineşti corespunzătoare din economiile defunctului, sunt în concordanţă şi cu declaraţia martorei PMC (fila 258-dosar nr. …/2005), care arată că intervenientul PD a fost cel care a suportat cheltuielile (…) legate de înmormântare, haine, maşina mortuară, precum şi cu pomenirile ulterioare.

Coroborând toate aceste mărturisiri şi declaraţii cu conţinutul bonului fiscal nr….. (fila 41-dosar nr. …/2005), al bonului fiscal nr……, al bonului fiscal nr….. (fila 42-dosar nr. …/2005) şi al celorlalte bonuri fiscale aflate la filele 44, 45, 47, 48, 49-dosar nr. …/2005, instanţa va reţine că totalul cheltuielilor de înmormântare şi pomenirile ulterioare ale defunctului CN este in cuantum de 3032,47 lei, sumă provenind din economiile făcute de către defunct în timpul vieţii sale, conform libretului C.E.C. nr…. cu 2 depozite, lichidat de intervenientul PND.

41. Instanţa va înlătura din totalul cheltuielilor prezentate de intervenienţii PND şi PT în nota de calcul (filele 40, 43 şi 46-dosar nr. …/2005) sumele de 660 lei reprezentând cheltuieli spitalizare (doctor, anestezist, asistente, brancardieri), ca fiind sume plătite de către intervenient fără temei legal şi care, în plus, nu au fost dovedite în condiţiile dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi, respectiv, de 161,28 lei, reprezentând plata facturilor la utilităţile pentru imobilul din comuna …judeţ Buzău, aparţinând defunctului CN , deoarece acestea au fost achitate după decesul proprietarului din banii provenind din depozitul CEC al cărui titular a fost defunctul şi care a fost lichidat de intervenientul PND, astfel cum rezultă din copiile facturilor fiscale şi ale chitanţelor aflate la filele 50-53-dosar nr. …/2005, conform cărora aceste utilităţi au fost plătite în perioada 17.06.2005-19.09.2005, ulterior decesului intervenit la data de 13.06.2005.

42. Întrucât, din probele administrate in cauza, rezulta ca toate sumele de bani care ar fi constituit pasivul succesoral au fost suportate exclusiv din economiile defunctului, deci din activul succesoral ce a acoperit integral pasivul, instanţa va constata că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN nu se include pasivul succesoral, ci numai bunuri corporale şi incorporale mobile şi imobile aparţinând activului succesoral.

43. Pe de altă parte, instanta retine ca, pentru diferenţa de 5574,19 lei intervenienţii PND şi PT , care şi-au însuşit întreaga sumă de 8606,66 lei de pe libretul CEC nr. …şi din care au consumat suma de 3032,47 lei, conform celor expuse anterior, sunt sub incidenţa de aplicare a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, conform căruia se instituie o obligaţie de restituie atunci când se produce o mărire a patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane.

În cauza dedusă judecăţii intervenienţii PND şi PT şi-au mărit patrimoniul pe seama patrimoniului defunctului CN prin însuşirea sumelor consemnate ca depozit CEC de către defunct din perioada vieţii acestuia, după ce a intervenit evenimentul natural al morţii sale.

Aşa fiind şi în virtutea principiului enunţat, intervenienţilor PND şi PT le incumbă obligaţia de aducere la masa de partaj a sumei de 8606,66 lei, din care vor fi deduse cheltuielile ulterioare decesului lui CN în cuantum de 3032,47 lei.

44. Referitor la pretenţiile intervenienţilor PND şi PT în sensul constatării dreptului lor de proprietate asupra bunurilor succesorale mobile şi imobile ale defunctului CN întemeiate pe existenţa unui contract de întreţinere încheiat cu acesta şi consemnat în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat în acest fel (fila 37-dosar nr. …/2005), instanţa reţine următoarele aspecte, redate in considerentele de la punctele care succed.

45. Din mărturisirile coroborate ale intervenienţilor PND şi PT, consemnate la răspunsul la întrebarea nr.9 din interogatoriul propus de reclamantul NN (filele 229 şi 243-dosar nr. 9597/2005) rezultă că înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” a fost redactat pe calculatorul personal al intervenienţilor în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005, fiind conceput după un model găsit pe internet.

În această privinţă înseşi mărturisirile intervenienţilor sunt contradictorii.

Astfel, in vreme ce intervenientul PND susţine că înscrisul a fost redactat „la iniţiativa bunicului după un model al unui nepot al său luat de pe internet”, model ce a rămas în memoria computerului şi de Florii în anul 2005 a fost semnat, intervenienta PT declară că înscrisul a fost redactat pe calculatorul personal în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005 după un model luat de pe internet.

Înlăturând aceste neconcordanţe, instanţa va reţine că înscrisul este redactat conform unui model adaptat luat de pe internet şi că, fiind stocat în iarna 2004-2005 în computerul intervenienţilor, a fost semnat de către defunctul CN în data de 21.04.2005, conform concluziilor clare pe acest aspect ale raportului de expertiza criminalistica efectuat in cauza.

46. Conform propriilor declaraţii, intervenienţii PND şi PT ar fi nepoţi ai defunctului CN , aceştia numindu-l pe defunct „bunic”, cu toate că acesta nu are descendenţi direcţi.

Din declaraţia martorului MAP (filele 251-255-dosar nr. …/2005), instanţa va reţine că martorul asistent la semnarea înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere”, CS este o rudă a defunctului, fiind soţul avocatului ales al intervenienţilor PND şi PT ,CC. Aceasta din urmă nu a mai asistat pe intervenienţi după consemnarea declaraţiei martorului MAP de la termenul de judecată din data de 20.09.2006, ceea ce confirmă interesul cel puţin indirect al acesteia în prezenta cauză, ceea ce contravine codului deontologic al profesiei de avocat. De la termenul de judecată din 18.10.2006 intervenienţii în interes propriu PND şi PT au fost reprezentaţi şi asistaţi de avocat TN, în baza împuternicirii avocaţiale nr…. (fila 281-dosar nr. …/2005).

Aşadar, pe baza propriilor recunoaşteri ale intervenienţilor, coroborate cu declaraţia martorului MAP , audiat la propunerea acestora şi în condiţiile în care intervenienţii au omis în mod vădit intenţionat a depune la dosarul cauzei acte de stare civilă, instanta retine ca atât intervenienţii PND şi PT, cât şi martorul asistent CS sunt rude în linie descendentă colaterală ale defunctului CN.

47. Întrucât intervenienţii în interes propriu PND şi PT sunt moştenitori în linie descendentă colaterală ai defunctului CN în grad mai îndepărtat decât nepoţii de soră ai defunctului, respectiv pârâtele DIC , SM şi reclamantul NN, instanta concluzioneaza in sensul ca, prin efectul dispoziţiilor art. 663 Cod civil, cu referire la art.672 şi următoarele Cod civil – care contureaza principiul dupa care in cadrul aceleiasi clase de mostenitori legali, mostenitorii cu grad de rudenie mai apropiat ii inlatura pe cei cu grad de rudenie mai indepartat-, aceşti intervenienti sunt înlăturaţi de la succesiunea legala a defunctului CN de colateralii privilegiaţi în grad mai apropriat, respectiv de părţile din proces, reclamantul NN şi pârâtele DIC şi SM.

48. Instanţa constata ca, prin actul sub semnătură privată, intitulat „contract de întreţinere”, intervenientii PND şi PT au încheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o convenţie.

In cuprinsul acestei conventii, se stipula ca, în schimbul întreţinerii (a asigurării tuturor celor necesare traiului), pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului, acesta-defunctul CN- le-a transmis intervenientilor mentionati dreptul de proprietate asupra casei de locuit, formată din 5 camere, bucătărie, cămară, pivniţă, magazie, situată în comuna…, nr…., judeţ Buzău, cu terenul aferent acesteia (curte şi grădină), asupra terenurilor arabil şi vie-în suprafaţă de 2,79 ha, situate în aceiaşi localitate, precum şi asupra sumelor de bani reprezentând depozitele bancare la B.R.D. şi C.E.C., pe care întreţinutul le deţinea la data încheierii contractului, în valoare totală de 9883,3 lei şi dobânzile aferente.

49. Or, este esential de observat, in primul rand, ca aceasta conventie, fiind incheiata sub forma unui inscris sub semnatura privata, nu poate avea efect translativ de proprietate cu privire la imobilele-terenuri – enumerate in cuprinsul sau.

In adevar, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea nr. 54/1998- act normativ in vigoare la data incheierii conventiei amintite, „terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică”.

Cu alte cuvinte, intrucat nu a fost respectata forma autentica, ceruta de lege ad-validitatem, aceasta conventie nu poate determina ea insasi transmiterea valabila a dreptului de proprietate asupra terenurilor enumerate in cuprinsul sau de la defunctul CN la intervenientii PND şi PT.

50. In al doilea rand, in virtutea principiului conversiunii actelor juridice, aceasta conventie se poate considera ca are valoarea unui antecontract care ar genera obligatii de a face in sarcina partilor sale, respectiv:

a) in sarcina defunctului CN – obligatia de a vinde terenurile, respectiv de a instraina celelalte bunuri imobile si mobile mentionate in cuprinsul conventiei;

b) in sarcina intervenientilor PND şi PT- obligatia de a cumpara aceste terenuri, respectiv de a dobandi dreptul de proprietate asupra lor, corelativa obligatiei de la lit. a), dar si obligatia de a asigura întreţinerea defunctului CN in sensul asigurării tuturor celor necesare traiului, pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului.

De altfel, chiar intervenientii recunosc aceasta natura juridica a conventiei incheiate cu defunctul CN , intrucat, prin precizările formulate la data de 16.11.2005 la cererea de intervenţie în interes propriu (fila 72-dosar nr. ../2005), intervenienţii au învederat instanţei că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterală, sinalagmatică de înstrăinare.

Mai mult, prin cererea de interventie formulata, asa cum reiese si din concluziile scrise formulate in prezenta cauza la data de 18.12.2009, intervenientii PND şi PT au cerut a se constata dreptul lor de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile mentionate in inscrisul amintit, incheiat cu defunctul CN la data de 21.04.2005, recunoscand implicit teza in sensul ca – prin el insasi- acest act juridic nu este translativ de proprietate.

51. In al treilea rand, se impune a se sublinia ca, pentru a se putea admite cererea formulata de intervenientii amintiti, cuprinsa in cererea lor de interventie si a se pronunta o hotarare asa cum vor acestia, este esential a se proba de catre intervenienti ca acel contract este fondat pe o cauza imediata, respectiv o cauza licita si morala, ca au fost respectate dispozitiile legale privind conditiile de validitate ale conventiilor si ca intervenientii si-au indeplinit integral toate obligatiile pe care si le-au asumat fata de defunctul CN.

52. Or, faţă de împrejurarea că aşa cum s-a reţinut anterior forma contractului a fost inspirată dintr-un model aflat pe internet şi identificat de intervenienţii PND şi PT cu câteva luni înainte ca înscrisul să fie semnat de către defunctul CN , faţă de împrejurarea că în perioada 21.04.2005–13.06.2005 defunctul CN nu s-a aflat în întreţinerea directă a intervenienţilor, locuind separat de aceştia în localitatea…, judeţ Buzău şi nu în municipiul … unde locuiesc intervenienţii, iar în această perioadă părţile din pretinsul contract de întreţinere s-au întâlnit, aşa cum a rezultat din declaraţiile martorilor de două ori, respectiv la începutul lunii aprilie, de Florii şi cu două zile înainte de decesul lui CN , când acesta a fost luat la domiciliul intervenienţilor, reţinând că defunctul avea mijloace proprii de întreţinere, concretizate în mai multe economii şi depozite bancare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, dar şi faţă de împrejurarea că defunctul a consemnat în cuprinsul pretinsului contract de întreţinere întreaga sa avere mobilă şi imobilă, instanţa va reţine că, în schimbul asumarii obligatiei defunctului de a înstrăina bunurile ce formează obiectul înscrisului mentionat, defunctul nu a beneficiat de nicio contraprestaţie.

Altfel spus, clauza de întreţinere a fost consemnată exclusiv în mod formal, fără ca aceasta să fie concretizată în acte de întreţinere completă, permanentă, asupra celui ce înstrăina bunurile sale.

Mai mult, după decesul autorului părţilor, CN intervenienţii PND şi PT au folosit exclusiv sumele de bani economiste de defunct în timpul vieţii sale pentru a îndeplini ritualurile de înmormântare şi pomenirile ulterioare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, neavând intervenienţii nicio contribuţie proprie la aceste cheltuieli.

Cu alte cuvinte, este fara dubiu ca înscrisul sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere datat 21.04.2005 este lipsit de cauza, ca si conditie de validitate a conventiei, întrucât, deşi s-a stipulat o sarcina de întreţinere în favoarea înstrăinătorului, aceasta, prin conţinutul său concret, este disproporţionată în raport cu valoarea bunurilor ce au format obiectul convenţiei.

Cele două criterii de calificare a naturii juridice a contractului sunt criteriul obiectiv ce reprezintă valoarea întreţinerii ce este puternic afectată de elementul alea şi criteriul subiectiv reprezentat de intenţia părţilor.

Or, prin conţinutul convenţiei încheiată la data de 21.04.2005 au fost asigurate avantaje exclusiv de partea intervenienţilor, constând în intenţia de dobândire a bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui CN , fără ca defunctul să beneficieze de întreţinere, aşa cum s-a arătat anterior .

53. Apoi, pe de altă parte, coroborând dispoziţiile art.30-31 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu dispoziţiile legale generale ce reglementează condiţiile de validitate a convenţiilor respectiv art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa apreciaza că defunctul CN era, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000, persoană vârstnică în privinţa căreia urma a fi asigurată asistenţa socială reglementată de această lege, deoarece defunctul nu a avut reprezentarea consecinţelor juridice ale actului pe care l-a întocmit cu intervenienţii, întrucât, conform declaraţiilor martorilor acesta credea că se angajează să vândă împreună cu intervenienţii proprietăţile sale şi ale lor din ..în scopul de a cumpăra o altă locuinţă şi de a se muta împreună cu intervenienţii.

Pe de altă parte, scopul încheierii unei convenţii cu clauză de întreţinere în privinţa defunctului nu se justifică, deoarece acesta nu se afla în nevoie de întreţinere având suficiente mijloace materiale pentru a se întreţine singur şi capacitatea fizică proprie de a locui şi a se întreţine singur, ceea ce a şi făcut de altfel până la deces.

Mai mult, potrivit susţinerilor intervenienţilor, defunctul a cunoscut provenienţa modelului de contract pe care l-a încheiat cu aceştia, faptul că formularul provenea de pe internet şi fără a avea posibilitatea concretă şi reală de a influenţa clauzele contractuale.

Conform art. 30 alin. 1 din Legea 17/2000 persoana vârstnică va fi asistată la cerere ori din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce îi aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui raza teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.

Mai mult decât atât, art. 31 din aceiaşi lege stipulează că obligaţia de întreţinere şi de îngrijire precum şi modalităţile practice de executare a acestor obligaţii vor fi menţionate expres în actul juridic încheiat de notarul public .

Aşadar, orice act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit încheiat de o persoana vârstnică în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000 trebuie încheiat în forma autentică la notariat.

54. Faţă de cele ce preced (pct. 48-53 ale prezentelor considerente), văzând şi dispoziţiile art.49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa va respinge ca neintemeiata cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii PND şi PT şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere din data de 21.04.2005.

55. Prin cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 30.11.2006, intervenientul VF a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr. 116 din titlul de proprietate nr….., aceasta nefăcând parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN , deoarece acesta prin înscrisul denumit „chitanţă” l-a vândut, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului. A precizat intervenientul VF că în prezent exploatează acest teren.

Pentru aceleaşi considerente reţinute în privinţa convenţiei încheiate cu intervenienţii P de către defunctul CN în privinţa condiţiilor de validitate a contractului cu titlu oneros încheiat de defunct cu intervenientul VF şi având în vedere faptul că în conţinutul înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă şi datat 13.04.2005 (fila 301 –dosar nr…/2005) nu este consemnat preţul vânzării celor 6000 mp teren, văzând dispoziţiile art.1295 Cod civil, instanţa va constata nulitatea absolută a convenţiei ca vânzare-cumpărare, deoarece prestaţia cumpărătorului constând în achitarea preţului vânzării nu este consemnată.

Conform art. 1294-1295 Cod civil preţul, ca şi obiect al prestaţiei cumpărătorului, urmează a corespunde valorii bunului vândut şi trebuie să fie fixat în bani, determinat sau determinabil conform art. 964 Cod civil, sincer şi serios.

În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, contractul ca şi vânzare cumpărare este nul absolut, deoarece lipseşte elementul esenţial, având ca obiect prestaţia cumpărătorului asupra căruia trebuie să se realizeze acordul de voinţă al părţilor.

Mai mult, conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/1998, in vigoare la data incheierii acelui inscris, terenurile situate în intravilan şi extravilan indiferent de destinaţia sau de întinderea lor pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii încheiate în formă autentică sub sancţiunea nulităţii absolute.

Faţă de aceste dispoziţii legale înscrisul sub semnătură privată intitulat chitanţă încheiat la data de 13.04.2005 între defunctul CN şi intervenientul în interes propriu VF este nul absolut.

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, art.1294-1295 Cod civil şi art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii 247/2005, instanţa va respinge cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul VF şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă din data de 13.04.2005.

56. Având în vedere prevederile art. 728 C.civ. potrivit cărora „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, dar şi lucrările de specialitate efectuate în prezenta cauză de către experţii judiciari cu menţiunea că raportul de expertiză întocmit de expert Poncea Andronescu Stroe în varianta unică propusă va fi rectificată de instanţă, urmează ca acţiunea astfel cum a fost formulată de reclamantul NN să fie admisă, iar, potrivit dispoziţiilor art. 673 5 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 673 9 C.pr.civ., instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunilor rămase de pe urma defuncţilor CV şi CN , astfel:

57. Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctei CV , al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna…, judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 1 – pârâtei CE compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, măsuţă dreptunghiulară, dormeză cu spătar, aragaz cu 3 ochiuri Carpaţi, masă 1/0,8 m, 502 litri vin, 337 litri ţuică, certificatul de acţionar nr….., bunuri mobile în valoare totală de 4 054 lei;

– dă sultă pârâtei OV suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar nr…….

LOTUL 2 – pârâtei OV compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, bufet bucătărie, măsuţă cu 3 picioare, dormeză cu 2 spătare, 573 litri vin, 324 litri ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 3 954 lei.

– primeşte sultă de la pârâta CE suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar nr…….

LOTUL 3 – soţului supravieţuitor CN compus din: un şifonier în 3 uşi din furnir nuc, o toaletă cu oglindă din furnir nuc, 2 mese extensibile, o masă rotundă din pal furniruit, un studio cu ladă, un recamier, 2 fotolii fixe cu faţă din stofă roşie şi braţe de lemn, 2 lustre cu 3 braţe, o lustră cu 2 braţe, 3 plăpumi din lână, un cuier pom, o canapea extensibilă cu faţă din stofă, 10 scaune de lemn cu spătar, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier în 2 uşi din pal furniruit, traversă supraelastică 0,7/3 m, un casetofon Domotec, 2 veioze, 1 cuier capitonat imitaţie piele, 1 icoană, 1 frigider, 1 masă de lemn 1,3/0,8 m, 1 instant, 1 radio, 1 maşină de spălat Albalux nouă, 1 butelie aragaz, 1 vermorel cupru, 2 bidoane de plastic de 140 l, 1 bidon plastic de 200 l, 4 bidoane de 20 l, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de plastic de 30 l, 1 zdrobitor de struguri, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de 440 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l, 1 butoi de 300 l, 1 budană de 2 000 l, 5 damigene de 50 l, 2 damigene de 50 l, 3 damigene de 10 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 2 fierăstraie de mână, 1 cântar cu tas, 1 cântar cu greutăţi, 1 cadă baie din tablă, 864 l ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 13 181 lei, care se reiau în masa succesorală a defunctului CN.

58. De asemenea, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului CN al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna…., judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 11 – reclamantului NN compus din: imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în com…., jud. Buzău împreună cu terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 700 m.p., bunuri imobile în valoare totală de 25836,14 lei, depozitul bancar deschis la BRD nr. ….în valoare de 7 580 lei;

– dă sultă pârâtei DIC suma de 937 lei;

– dă sultă pârâtei SM suma de 298,34 lei;

LOTUL 21 – pârâtei DIC compus din: 0,60 ha teren vie în tarlaua 121, 0,3867 ha teren arabil în tarlaua 131, 0,60 ha teren arabil în tarlaua 116, 0,68 ha teren arabil în tarlaua 118, 2 448,67 lei din depozitul CEC, 12 798,12 din depozitul CEC…, 1 şifonier în 3 uşi, 1 toaletă cu oglindă, 1 masă extensibilă, 1 studio cu ladă, 1 lustră cu 3 braţe, 2 plăpumi de lână, 1 cuier lemn, 1 canapea extensibilă, 10 scaune cu spătar, 1 cuier capitonat, 1 butelie de aragaz, 1 vermorel cupru, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de 39 l, 1 cadă baie, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l, 1 butoi de 300 l, 1 budană de 2 000 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 1 frigider, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de lemn de 440 l, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar cu greutăţi, 1 zdrobitor, 864 l ţuică, bunuri în valoare totală de 31 443,79 lei;

– primeşte sultă de la reclamantul NN suma de 937 lei.

LOTUL 31 – pârâtei SM compus din: 0,12 ha teren vie situat în tarlaua 121, 0,3333 ha teren arabil situat în tarlaua 131, 1 maşină de cusut Singer, 1 masă extensibilă, 1 masă rotundă, 1 recamiere, 2 lustre cu 2 braţe, 1 plapumă lână, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier cu 2 uşi, 1 traversă supraelastică, 1 casetofon Domotec, 2 veioze, 1 masă lemn, 1 bidon plastic 140 l, 1 bidon plastic 200 l, 4 bidoane plastic de 20 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 2 damigene de 5 l, 3 damigene de 10 l, 1 icoană, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar de tas, 2 fotolii fixe, 1 tocitoare de 1000 l, 1 tocitoare de 500 l, 1 tocitoare de 700 l, 1 tocitoare de 800 l, 1 radio, 1 maşină de spălat, 1 cântar cu greutăţi, 1 butelie de aragaz, 5 573,53 lei din depozitul CEC …lichidat de intervenientul PND şi certificatul de acţionar nr….., bunuri în valoare totală de 12 854,66 lei;

– primeşte sultă de la reclamantul NN suma de 298,34 lei.

59. Cât priveşte soluţionarea cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă CE , precum şi soluţionarea celor două cereri de intervenţie în interes propriu promovate de intervenienţii PND , PT şi VF, instanţa, având în vedere aceleaşi considerente de fapt şi de drept reţinute anterior, le va respinge, aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare.

60. În temeiul dispoziţiilor art. 276 C.pr.civ., instanţa va compensa cheltuielile de judecată şi având în vedere cotele succesorale culese de părţi, precum şi valoarea totală (3056,90 lei) acestor cheltuieli suportate de reclamant, va obliga pârâta DIC la plata sumei de 1232,90 lei cu acest titlu către reclamant şi pe pârâta SM la plata sumei de 526,56 lei cu acelaşi titlu către reclamant.

Etichete:

CIVIL-PARTAJ SUCCESORAL- PRESCRIPTIA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

Deliberând, constata următoarele:

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecătoriei Buzău la data de …sub nr. …/200/2009, întemeiata in drept pe prevederile art. 664-668, 700 c.civ., ale art. 673 ind. 1 si urm. c.proc.civ., reclamanta IV in contradictoriu cu paratii IJF si IM, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, (1) sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctuluiI.GH., decedat la data de 3.05.2008, cu ultim domiciliu in municipiul …, (2) sa se constate ca reclamanta a acceptat moştenirea rămasa de pe urma defunctului si ca paratii, fii ai defunctului dintr-o căsătorie anterioara, sunt străini de moştenire prin neacceptare, (3) sa se retina ca activul succesoral se compune din bunurile imobile enumerate in petitul acţiunii si ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, precum si (4) sa se constate ca reclamanta este unica moştenitoare de pe urma defunctului Istrate Gheorghe, cu cheltuieli de judecata.

2. In motivare, s-a învederat ca, la data de 3.05.2008 a decedat numitul I.Gh., cu ultimul domiciliu in…, ca reclamanta este soţia supravieţuitoare a defunctului, ca pârâţii sunt fii ai defunctului din prima căsătorie a acestuia, ca pârâţii nu si-au exercitat dreptul de opţiune succesorala in termenul prevăzut de lege, ca sunt, prin urmare, străini de moştenire, ca din masa succesorala fac parte bunurile dobândite in timpul vieţii defunctului, precum si ca, inainte de deces, defunctul a contractat o serie de credite bancare, ale caror rate au fost achitate doar de catre reclamanta.

3. Au fost depuse inscrisuri in dovedire, iar instanta a incuviintat, la solicitarea reclamantei, probele cu inscrisuri, doi martori si interogatoriul paratilor, probe administrate la termenul din data de ….2009.

4. Prin intampinarea formulata in cauza si inregistrata la data de 10.02.2009 (f.48-50-dosar), paratul IJF a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand in motivare, in esenta, ca doar acest parat a fost prezent la inmormantarea tatalui sau, ca a purtat discutii telefonice cu reclamanta referitor la dezbaterea succesiunii, ca fratele sau, paratul IM, nu a putut veni in tara, fiind in imposibilitatea de a parasi Italia, ca, din componenta masei succesorale, lipsesc intentionat imobilele existente in com. …, sat …, jud. Buzau, ca paratii au calitatea de mostenitor de drept si fii legitimi si ca ar fi injust sa fie decazuti din dreptul de mostenire, desi il mostenesc genetic pe tatal lor decedat.

5. Instanta a incuviintat pentru paratul IJF probele cu inscrisuri, martori si interogatoriul reclamantei, insa aceste probe nu au putut fi administrate, fata de faptul ca paratul nu a depus in termenul stabilit de lege lista cu adresa si numele martorilor propusi, pentru a fi citati, ceea ce determina a se constata sanctiunea decaderii sale din aceasta proba, iar, la termenul din data de 4.05.2009, nu s-a prezentat in mod nejustificat pentru a depune interogatoriul propus pentru a fi luat reclamantei.

6. Prin raspunsul la intampinare, depus la data de 3.03.2009 (filele 57-58-dosar), reclamanta a solicitat admiterea actiunii ca intemeiata, aratand ca sustinerile paratului IJF, facute in intampinarea formulata, nu sunt fondate, ca se impune a se admite exceptia prescriptiei dreptului la optiune succesorala al paratilor cu privire la mostenirea ramasa de pe urma defunctului I.Gh., constatandu-se ca acestia nu au facut nici un act de acceptare expresa sau tacita a mostenirii defunctului.

II) RETINERILE INSTANTEI

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

A) Situatia de fapt:

7. In prezenta cauza, instanta este investita cu solutionarea unei actiuni prin care se tinde a se obtine constatarea calitatii reclamantei de unica mostenitoare de pe urma defunctului I.Gh..

8. Conform certificatului de deces aflat la fila 8-dosar, numitul I.Gh.a decedat la data de 3.05.2008, avand ultimul domiciliu in municipiul Buzau, …..9. Reclamanta IV este sotia supravietuitoare a defunctului I.Gh. asa cum reiese din certificatul de casatorie depus la fila 10-dosar, casatoria acestora fiind incheiata la data de 27.12.1991.

10. Paratii din prezenta cauza, IM si IJF, sunt fiii defunctului I.Gh., fiind nascuti in urma casatoriei acestuia- anterioare casatoriei cu reclamanta din prezenta cauza- cu numita I.I,, la datele de 1.09.1976, respectiv 19.07.1975, conform certificatelor de nastere aflate la filele 43, respectiv 52-dosar.

B) Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala al paratilor, invocata de catre reclamanta

11. Instanta subliniaza ca, pentru ca o persoana sa poata culege o mostenire lasata de pe urma unei alte persoane decedate, nu este suficient sa aiba vocatie succesorala legala concreta la mostenirea lasata de acea persoana, ci este absolut necesar ca acea persoana sa faca dovada exercitarii dreptului de optiune succesorala, in sensul acceptarii succesiunii defunctului, inauntrul termenului prevazut de art. 700 alin. 1 c.civ., de 6 luni de la data deschiderii succesiunii.

Asa cum rezulta din analiza prevederilor art. 689 c.civ., acceptarea succesiunii poate fi expresa sau tacita.

Acceptarea este expresa cand se insuseste titlul sau calitatea de erede intr-un act autentic sau privat si este tacita cand succesibilul face un act (fapt) pe care nu-l poate savarsi decat in calitatea sa de erede si din care rezulta (indirect, dar) neindoielnic intentia sa de acceptare a succesiunii.

12. Din probele administrate in cauza, instanta retine ca paratii – carora sarcina probei pe acest aspect le revenea, in temeiul art. 129 alin. 1 ultima teza c.proc.civ. si a art. 1169 c.civ.- nu au efectuat nici acte de acceptare expresa a mostenirii defunctului I.Gh., nici acte de acceptare tacita, de natura a denota fara echivoc acceptarea tacita a succesiunii defunctului amintit, in cadrul termenului de 6 luni de la data mortii acestuia, de prescriptie a dreptului de optiune succesorala.

13. Or, pe de o parte, trebuie observat, cu privire la paratul IM, ca, desi la termenul din data de 16.02.2009, s-a invederat ca acest parat – care nu s-a prezentat deloc in cursul judecatii acestei pricini in fata instantei- ar locui in strainatate, nicio proba nu a fost facuta in acest sens de persoanele interesate, din raspunsul primit din partea Consiliului Local …-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor …(fila 74) reiesind ca acest parat domiciliaza la adresa indicata de catre reclamanta in actiune (in municipiul—) si la care a fost legal citat.

14. Referitor la paratul IJF, pe de alta parte, instanţa releva ca, in ciuda faptului ca, prin încheierea pronunţata la data de 6.04.2009, s-au încuviinţat de instanţa probele solicitate de acesta – cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei si martori -, acest parat :

– nu a depus lista cu numele si adresa martorilor propuşi, pentru a fi citati, in termen de 15 zile de la data incuviintarii acestei probe, incalcand astfel prevederile art. 186 alin. 1, 2 c.proc.civ., ceea ce atrage sanctiunea decaderii paratului mentionat din proba cu martori incuviintata, in baza art. 170 alin. 3 c.proc.civ.;

– nu s-a prezentat, fara a releva vreun motiv intemeiat, la termenul urmator, cel din data de 4.05.2009, atunci cand trebuia sa depuna interogatoriul propus spre a fi luat reclamantei si cand trebuia sa raspunda, la randul sau, la interogatoriul propus de catre reclamanta.

15. Totodata, trebuie subliniat ca termenul prescriptiei dreptului de optiune succesorala incepe sa curga de la deschiderea mostenirii (data decesului de-cujus-ului I.Gh.), chiar daca succesibilul a luat cunostinta mai tarziu de moartea celui care lasa mostenirea sau daca succesibilul locuieste in alta localitate, din tara sau din strainatate decat locul deschiderii mostenirii -asa cum este in cazul in speta de fata-.

Fata de aceasta asertiune, nu poate avea valoare de acceptare a succesiunii acestui defunct pozitia procesuala exprimata in acest dosar de catre paratul IJF , pentru simplul motiv ca intampinarea formulata de acesta a fost depusa la data de 10.02.2009, la circa noua luni dupa data decesului de-cujus-ului I.GH.

16. Instanta mai observa ca, in speta, nu s-a probat ca ar fi operat suspendarea cursului termenului de prescriptie al dreptului de optiune succesorala in privinta paratilor.

Intr-adevar, nu s-a facut dovada de catre parati ca ar fi existat un caz de forta majora- in sensul de eveniment exterior, imprevizibil, inevitabil si invincibil, care creaza o impiedicare absoluta de a actiona-, care sa-i fi impiedicat sa-si exercite dreptul de optiune succesorala inauntrul termenului de sase luni de la data decesului numitului I.Gh.

Nu poate avea o asemenea valoare locuirea paratilor intr-o alta localitate decat cea unde domicilia de-cujus-ul sau chiar – daca am prezuma ca este reala aceasta imprejurare- locuirea intr-o alta tara, intrucat acestea nu sunt de natura a determina o impiedicare absoluta de a actiona si nu constituie o cauza externa.

17. Prin urmare, pentru aceste considerente- expuse pe larg la pct. 11-16-, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala paratilor.

Pe cale de consecinta, in puterea legii – art. 700 c.civ.- se stinge dreptul paratilor de a accepta mostenirea si, o data cu acest drept, se stinge cu efect retroactiv, si titlul acestor parati de mostenitor, cu urmarea ca paratii devin straini de mostenire, staingandu-se insesi vocatia succesorala de pe urma defunctului I.Gh.

C) Cu privire la acceptarea mostenirii de catre reclamanta

18. Reclamanta a probat fara niciun dubiu si echivoc faptul ca a acceptat mostenirea defunctului ei sot, I.Gh., prin folosirea unor bunuri din masa succesorala, respectiv prin plata datoriilor importante ramase de pe urma defunctului.

19. Astfel, desi nu a facut acte de acceptare expresa a acestei succesiuni- introducerea prezentei actiuni, la data de 16.01.2009, nu poate avea o asemenea consecinta juridica, fiind formulata dupa expirarea termenului de sase luni de la data decesului defunctului I.Gh.-, reclamanta a probat ca:

– a locuit neintrerupt in apartamentul unde a fost ultimul domiciliu al defunctului, care face parte din masa succesorala – vezi mai jos, pct. 22- , asa cum reiese din declaratiile ambilor martori audiati de instanta;

– a folosit autoturismul marca Daewoo Cielo, care face si el parte din masa succesorala- vezi mai jos, pct. 23-, aspect relevat de martorul audiat nemijlocit de instanta, MF;

– a platit ratele scadente ale contractelor de credit incheiate in timpul casatoriei cu defunctul, conform inscrisurilor depuse la filele 25-26, 37,38, 40,41-dosar.

20. Pe cale de consecinta, se impune – cu prisosinta- a se constata ca reclamanta este unica mostenitoare de pe urma defunctului I.Gh..

D) Referitor la componenta masei succesorale ramase de pe urma defunctului I.Gh.

21. Este esential de observat ca, in compunerea masei succesorale ramase de pe urma defunctului intra atat bunurile proprii ale sotului defunct, cat si partea cuvenita sotului defunct din bunurile comune, adica din bunurile dobandite in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor. Atata vreme cat nu s-a probat ca la dobandirea bunurilor comune sotii IG şi IV au avut contributii neegale, se prezuma ca au avut o contributie egala, deci, prin urmare, ca au cote egale din dreptul de proprietate asupra bunurilor comune, dobandite in timpul casatoriei lor, incetate prin decesul numitului IG.

Prin urmare, in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG va intra (ca si activ succesoral), pe langa bunurile proprii ale acestuia, o cota indiviza de ? din bunurile comune, adica din bunurile dobandite in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor-reclamanta din cauza de fata, IV.

22. Or, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ….de BNP Serbanescu Corina-Luminita (filele 11-12), reclamanta, impreuna cu defunctul ei sot au dobandit- in timpul casatoriei, ca bun comun, in conformitate cu art. 30 alin. 1 c.fam.- dreptul de proprietate cu privire la apartamentul nr…, situat in Buzau, B-dul….., inscris in CF nr. ….a localitatii Buzau, compus din doua camere si dependinte, cu o suprafata construita de 47,55 mp, o suprafata utila de 40,78 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor din bloc, care, prin natura sau destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din bloc si cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent si indiviz apartamentului in suprafata de 10,20 mp.

23. Tot in timpul casatoriei reclamantei cu defunctul IG, la data de 24.10.2006, a fost dobandit si dreptul de proprietate asupra autovehiculului cu numarul de inmatriculare….., marca Daewoo Cielo, asa cum reiese din certificatul de inmatriculare al acestui autovehicul, atasat la fila 14-dosar.

24. Asa cum reiese din certificatul de mostenitor nr. …..(fila 15-dosar), defunctul IG a dobandit – prin succesiune legala, in calitate de fiu, de pe urma defunctului ID, decedat la data de 23.07.1998, deci, ca si bun propriu, in baza art. 31 lit. a) c.fam.- o cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra urmatoarelor bunuri imobile:

– terenul in suprafata de 67.400 mp, situat in extravilanul comunei….., cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID , prin titlul de proprietate nr….., emis de Comisia Judeteana …;

– imobilul situat in intravilanul comunei ….jud. Galati, compus din teren in suprafata de 2.101 mp –curti, constructii, vie si arabil, tarlaua 67, parcela 8- si casa de locuit edificata pe acesta, formata din cinci incaperi si o anexa cu trei incaperi;

– terenul arabil, in suprafata de 45.000 mp, situat in extravilanul comunei ….jud. Galati, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr…….., emis de Comisia Judeteana…, in calitatea defunctului ID de mostenitor al tatalui sau, IG.

25. Este esential de subliniat ca, intrucat reclamanta este unicul mostenitor al defunctului IG, aceasta a cules de pe urma de-cujus-ului, in temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 319/1944- in lipsa rudelor din cele patru clase care sa fi acceptat mostenirea acestuia-, urmatoarele bunuri imobile si mobile- care fac parte, asadar, din activul succesoral-:

– cota de ? din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr…, asa cum acesta a fost descris in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …..de BNP Serbanescu Corina-Luminita, respectiv asupra autovehiculului cu numarul de inmatriculare…., marca Daewoo Cielo, acestea fiind bunuri comune ale sotilor IG si IV, iar, fata de cele retinute anterior (pct. 21), rezultand ca in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG, intra doar aceasta cota, restul de ? revenind reclamantei in calitatea sa de proprietar devalmas;

– cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile enumerate in certificatul de mostenitor nr…….

26. Instanta nu poate primi asertiunile facute de catre paratul IJF in cuprinsul intampinarii formulate, conform carora in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG ar trebui incluse si „doua imobile situate in satul … din comuna…, judetul Buzau”.

Asemenea afirmatii nu sunt insotite de nicio proba – desi acestui parat ii revenea sarcina dovezii, in baza art. 1169 c.civ.-.

Mai mult, din adeverinta nr……, emisa de Primaria comunei…, rezulta ca reclamanta nu figureaza cu bunuri imobile si mobile pe raza acestei comune, iar, din declaratia martorului MF , reiese ca acea casa din comuna … ar apartine parintilor reclamantei, fiind locuita in acest moment de o sora a acesteia.

27. Cu privire la pasivul succesoral, este esential de relevat ca, doar in ipoteza in care s-a constatat ca, de pe urma unui defunct au ramas mai multi mostenitori, este incidenta regula- consacrata de art. 777, 893, 896 si 1060 c.civ.- , conform careia pasivul succesoral (datorii si sarcini) trebuie a fi platit de succesorii universali si cu titlu universal proportional cu partea ereditara – cu cota – parte din mostenire atribuita – a fiecaruia.

Or, in prezenta cauza, fata de imprejurarea ca instanta a constatat calitatea reclamantei de unica mostenitoare a defunctului IG, este evident ca nu este aplicabila regula amintita anterior, cu consecinta in sensul ca doar reclamanta va fi tinuta sa suporte toate datoriile si sarcinile mostenirii pe care a cules-o.

28. Pentru acest motiv, instanţa apreciază ca lipsita de interes – urmând a fi respinsa in consecinţa – cererea formulata de către reclamanta in sensul de a constata ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, enumerate in petitul acţiunii.

In adevăr, chiar daca s-ar constata in sensul celor cerute de catre reclamanta, o asemenea constatare nu este susceptibila de a produce vreun folos practic pentru reclamanta, atâta vreme cat doar reclamanta, in calitatea sa de unic moştenitor al defunctului, va fi obligata sa suporte toate datoriile si sarcinile moştenirii pe care a cules-o, inclusiv deci plata ratelor scadente ale contractelor de credit încheiate in timpul căsătoriei cu defunctul.

29. In temeiul art. 274 c.proc.civ., instanţa – reţinând culpa procesuala a pârâţilor, care au căzut in pretenţii, in sensul ca au pierdut procesul – va obliga pe parati sa plateasca reclamantei suma de 1119,3 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat, acesta din urma achitat conform chitantelor nr. 285, 297,298, depuse la dosar.

E) SOLUTIA INSTANTEI

30. Pentru toate aceste considerente ce preced, instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului de opţiune succesorala al pârâţilor, cu privire la moştenirea defunctului IG, invocata de către reclamanta, va constata in consecinţa ca pârâţii sunt străini de moştenirea acestuia, va admite in parte acţiunea de fata, aşa cum a fost formulata de reclamanta, va constata ca reclamanta este unica moştenitoare a defunctului IG , decedat la data de…., in calitate de soţie supravieţuitoare a acestuia, care a acceptat succesiunea acestuia, va constata ca masa succesorala culeasa de reclamanta de pe urma defunctului amintit se compune din cota de ? din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ..aşa cum acesta a fost descris in contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …..de BNP Serbanescu Corina – Luminiţa, respectiv asupra autovehiculului cu numărul de înmatriculare…., marca Daewoo Cielo, precum si din cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile enumerate in certificatul de moştenitor nr….., respectiv terenul in suprafaţa de 67.400 mp, situat in extravilanul comunei ….jud. Galati, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr……, emis de Comisia Judeţeana…, imobilul situat in intravilanul comunei….., compus din teren in suprafaţa de 2.101 mp –curţi, construcţii, vie si arabil, tarlaua 67, parcela 8- si casa de locuit edificata pe acesta, formata din cinci încăperi si o anexa cu trei încăperi, precum si terenul arabil, in suprafaţa de 45.000 mp, situat in extravilanul comunei……, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr……, emis de Comisia Judeţeana Galati, in calitatea defunctului ID de moştenitor al tatălui sau, IG, va respinge ca lipsita de interes cererea formulata de către reclamanta in sensul de a constata ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, enumerate in petitul acţiunii si va obliga pe pârâţi sa plătească reclamantei suma de 1119,3 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.

Etichete: