Top

ASIGURARE DOVEZI . CONDITII .EFECTUAREA UNEI INVENTARIERI PRINTR-UN ACT AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ÎNCHEIAT ANTERIOR . RESPINGEREA CERERII CA FIIND RĂMASĂ FĂRĂ OBIECT

MATERIA CIVIL

ASIGURARE DOVEZI . CONDITII .EFECTUAREA UNEI INVENTARIERI PRINTR-UN ACT AL

EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ÎNCHEIAT ANTERIOR . RESPINGEREA CERERII CA FIIND

RĂMASĂ FĂRĂ OBIECT

DOSAR NR. 1031/324/2009

ÎNCHEIERE DIN 30.03.2009

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr . 1031/324/2009 reclamantul A M în nume propriu ca

reprezentant legal al SC T C SA Tecuci în contradictoriu cu SC T W SRL Bucureşti a solicitat efectuarea unui

inventar cu un executor judecătoresc pentru a preveni degradarea , distrugerea sau înstrăinarea bunurilor ce fac

obiectul actului de adjudecare din 19 06 2006, anulat prin sc 1694 din 10 09 2008 a Judecătoriei

Tecuci,bunuri ce se află la punctul de lucru din Tecuci .

In fapt, în motivarea cererii reclamantul a arătat că toate bunurile imobile si mobile ,dobândite de SC T

W SRL Bucureşti în urma executării silite a întregului patrimoniu SC T C SA Tecuci sunt cuprinse în actul de

adjudecare din 19 06 2006 , factura nr 63/ 2006 si două anexe care o însoţesc.

Actul de adjudecare din 19 06 2006 a fost anulat de sentinţa civilă nr 1694 din 10 09 2008 pronunţată de

Judecătoria Tecuci în dosarul nr 456/324/2008 care „ repune părtile în situaţia anterioară încheierii actelor

anulate. „

In prezent bunurile imobile si mobile asupra cărora se solicită inventarul ,se găsesc în stăpânirea SC T

W SRL Bucureşti punct de lucru Tecuci judetul Galati cu reprezentantul legal ,administrator E OA

Fostul administrator N M este în prezent încarcerat în Penitenciarul Jilava pe 5 ani ,pentru săvârşirea

infracţiunilor de uz de fals şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Există pericolul ca bunurile pentru care se solicită inventarul să fie înstrăinate, degradate sau distruse de

către reprezentanţii SC TW SRL Bucureşti care au procedat asemănător în cazul executării silite din 19 06 2006,

când ştiau că sentinţa penală nr 292 din 08 03 2006 a Tribunalului Bucureşti a dispus restabilirea situaţiei

dinaintea săvârşirii infracţiunilor. Aceste manevre frauduloase au întârziat de 2 ani intrarea în posesia bunurilor.

In dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri şi în acest sens a depus la dosar

următoarele acte : certificat de înregistrare ORC Galati pentru SC T C SA Tecuci , certificat constatator ,stare

firmă nr 27547/14 11 2008, certificat ORC Galati ,privind schimbarea denumirii SC C SA în SC TC ,sentinta

civilă nr 1694 din 10 09 2008 a Judecătoriei Tecuci , încheiere de şedinţă din 05 02 2009 a Tribunalului

Comercial Galati prin care se recalifica cauza ca fiind comercială, chitanţa seria TS4B nr 2464795/23 03 2009

privind achitarea taxei de timbru în valoare de 22.595 lei ; actul de adjudecare din 19 06 2006 prin care SC T W

SRL Bucureşti ; sentinţa penală –titlu executoriu nr 292 din 08 03 2006 pronunţată de Tribunalul Bucuresti sectia

I penală ,definitivă în dosarul nr 6546/3/2003; comunicare de la Administratia Penitenciarelor din Romania

privind pe condamnatul N M , certificat constatator al SC T W SRL Bucureşti ,privind punctul de lucru la Tecuci

dobândit în baza Actului de Adjudecare din 19 06 2006. , procuri date de N M diferitelor persoane pentru

administra si a vinde din bunuri, ordonanţa de sechestru asigurator privind Utilajul R 24 în dosarul penal

6546/3/2003; actul adiţional al Statutului SC C SA Tecuci ( schimbat denumite SC T C) ,raportul de expertiză nr

140/1998,facturile de utilaje R 24 anulate de sentinţa penală nr 292/08 03 2006 a Tribunalului Bucureşti .

Conform art 239 alin 1 cpr orice persoană ce are interes să constate de urgenţă o anumită stare de

fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor,va putea cere instanţei în

circumscripţia căreia urmează să se facă constatarea să delege un executor judecătoresc din aceeaşi circumscripţie

să constate la faţa locului aceasta stare de fapt.

In speţă , prin actul de adjudecare din data de 19 06 2006 întocmit în dosarul de executare nr 63/2006 al

BEJ C A , s-a adjudecat prin vânzare la licitatie publică imobilul situat în Tecuci şi mai multe active mobiliare în

favoarea adjudecatarului SC TW SRL Bucureşti .

Intrucât actul de adjudecare a fost anulat prin sentinţa civila 1694/2008 al Judecătoriei Tecuci cererea

reclamantului se priveşte a fi întemeiată , acesta având în cauză un interes legitim a se constata de urgenţă starea

de fapt a bunurilor respective.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a admite cererea si să dispună inventarierea bunurilor

solicitate.

Astfel , prin încheiere s-a admis cererea având ca obiect asigurare dovezi-inventariere bunuri

promovata de petentul A M domiciliat in Tecuci, in contradictoriu cu intimata SC T W SRL Bucuresti

Dispune inventarierea bunurilor mobile si imobile dobândite de SC T W SRL Bucuresti ,la data

de19.06.2006 prin actul de adjudecare întocmit de BEJ C A Tecuci dosar executare 63/2006 si care se găsesc în

Tecuci , jud.Galaţi.

Prin decizia civilă nr.1005/2009 s-a admis recursul şi s-a repsins cererea ca fiind rămasă fără obiect

deoarece la data de 14.04.2009 s-a procedat la inventarierea bunurilor ce fac obiectul cauzei aşa cum rezultă din

procesul verbal de inventariere încheiat de executorul judecătoresc în baza încheierii recurate din data de

30.03.2009.

Tags: