Top

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – cu consecinţa admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare

DREPT CIVIL

Dosar nr. 53/324/2010

Sentinţa civilă nr. 448/18.02.2010

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – cu consecinţa admiterii cererii de

intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 53/324/2010 din 05.01.2010, petentul P Ş A

a formulat plângere împotriva încheieri de carte funciară nr. 10421/03.12.2009, pronunţată de Biroul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară T prin care i-a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului său de

proprietate asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 8639 a localităţii Tecuci, având numărul

cadastral 7317, constând din suprafaţa de 990,26mp teren cu construcţii şi arabil, situat în T, B-dul V nr.

.., drept de proprietate dobândit prin actul de adjudecare nr. 65/2009 emis de executorul judecătoresc Ţ

M.

În motivarea plângerii s-a arătat că la data de 23.11.2009 petentul a adresat o cerere de înscriere

a dreptului său de proprietate asupra imobilului descris mai sus, drept dobândit prin actul de adjudecare

nr. 65/2009, însă cererea sa a fost respinsă prin încheierea de carte funciară nr. 10421/03.12.2009,

pronunţată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci, cu motivarea că nu a făcut dovada

achitării impozitului datorat de contribuabilii S E şi S D L, în baza art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal

( legea nr. 571/2003 modif.) pentru venitul obţinut din transferul dreptului de proprietate ca urmare a

executării silite.

Petentul a mai arătat că în opinia sa respingerea cererii nu are temei legal, motivat de faptul că

dispoziţiile art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal se aplică acelora care au dobândit venituri din executarea

silită şi nu adjudecatarul.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7 /1996rep.

În susţinerea plângerii a depus la dosarul cauzei, fotocopii semnate pentru conformitate după

următoarele înscrisuri: extras PI, II şi III din cartea funciară, chitanţe de plată a impozitului datorat pentru

imobilul în litigiu, pentru anul 2009, adresa nr. 906/2007 emisă de ANAF către Uniunea Naţională a

executorilor judecătoreşti din România ( fila 15 ),.

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci şi-a formulat punctul de vedere asupra

plângerii petentului, în scris şi l – a comunicat instanţei cu adresa nr. 10421/05.01.2010 ( fila 2 ) în care

se arată că potrivit art. 73 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 rep, cel care a cerut înscrierea nu va putea

modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cerere pe care s-a întemeiat încheierea registratorul.

La dosarul cauzei a fost depusă şi documentaţia ce a format obiectul dosarului

nr.10421/23.11.2009.

Analizând actele dosarului instanţa urmează a aprecia întemeiată plângerea formulată de petent

, motivat de următoarele considerente:

– potrivit art. 47 din Legea 7/1996 rep, (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la

birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe

acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va

păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, iar conform art. 48 din acelaşi act normativ

cererea de înscriere este admisibilă dacă „dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indică numele părţilor;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a

certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.”

– se poate observa că legea nr. 7/1996 rep, legea cadru în materia înregistrărilor în cartea funciară nu

prevede obligativitatea pentru cel care depune o cerere de înscriere a unui drept în cartea funciară de a

depune şi chitanţa de plată a impozitului pe tranzacţii prevăzut de art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal.

– este adevărat că în art. 771 alin. 6 din legea nr. 571/2003se prevede că „ Pentru înscrierea drepturilor

dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a

hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte

funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în

care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata

impozitului.”însă instanţa urmează a aprecia că această obligaţie revine registratorilor numai atunci

când este vorba de transferul dreptului de proprietate în mod voluntar, nu şi când este vorba de

înstrăinări silite, deoarece în cadrul acestora nu se poate vorbi de venituri obţinute din transferul

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aşa cum sunt ele definite de art. 771 alin. 1 din legea nr.

571/2003.

În speţa de faţă se observă că petentul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului printr-

un act de adjudecare, act specific executării silite, ceea ce denotă că transferul dreptului de proprietate

nu s-a făcut benevol, voluntar, cu scopul de a se obţine vreun venit în urma acestui transfer. Din

actele dosarului rezultă că executarea silită s-a pornit împotriva foştilor proprietari pentru recuperarea

unui împrumut acordat de către petent, împrumut care nu a fost restituit, astfel că a avut loc adjudecarea

imobilului în contul creanţei, conform art. 510 cod procedură civilă.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a admite plângere cu consecinţa desfiinţării

încheierii nr. 10421/03.12.2009, pronunţată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci şi

admiterea cererii de intabulare formulată de petent.

Etichete: