Top

Cheltuieli de judecată. Art.274 cod procedură civilă

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi la nr. 11189 din 1.11.2005 reclamanţii Brăilescu Pavel şi Brăilescu Maria au chemat în judecată pârâtul Mihai Dumitru solicitând obligarea acestuia ca să le permită folosinţa spaţiului fostului crematoriu, spaţiu proprietate comună, sub sancţiunea daunelor – cominatorii de 10 lei pe zi de întârziere.

Motivându-şi în fapt cererea au arătat că au cumpărat în 1991 apartamentul cu nr. 96 din Galaţi , str. Oţelarilor, nr.29, bl. K, iar spaţiul fostului crematoriu din dreptul etajului lor a fost închis de către pârât fără acordul celorlalţi proprietari, refuzându-le în mod constant folosinţa acestuia.

Pârâtul legal citat , a formulat întâmpinare, arătând că este de acord să permită reclamanţilor accesul în spaţiul de folosinţă comună situat la etajul lor. Mai arată că acest spaţiu a fost loc de depozitare a deşeurilor şi că în anul 1984 cu acordul vecinilor a reparat şi văruit locul respectiv, folosindu-l ca spaţiu de depozitare.

Prin sentinţa civilă nr. 931/2006 a Judecătoriei Galaţi s-a admis în parte acţiunea , a fost obligat pârâtul să permită reclamanţilor folosirea spaţiului în cauză, s-a respins capătul de cerere privind obligarea la plata de daune cominatorii, a fost obligat pârâtul la plata sumei de 311,3 lei ROL cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-au reţinut următoarele:

Spaţiul este unul comun , făcând parte din categoria celor aflate în proprietatea comună indiviză (art. 1 al.2 din HG nr.400/2003), astfel încât reclamanţii au în egală măsură dreptul să beneficieze de acesta.

Cererea privind obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii s-a respins pe de o parte datorită poziţiei procesuale a pârâtului care a fost de acord cu admiterea acţiunii şi, pe de altă parte, văzând dispoziţiile art.580 (3) C.pr. civ. care prevede posibilitatea aplicării amenzii civile în caz de neexecutare a obligaţiilor personale .

Referitor la cheltuielile de judecată , acestea au fost date în sarcina pârâtului , întrucât chiar dacă prin întâmpinarea depusă la prima zi de înfăţişare a arătat că este de acord cu acţiunea , a fost pus în întârziere anterior introducerii cererii de chemare în judecată prin notificarea executorului judecătoresc (f.14) astfel, încât dispoziţiile art.275 nu sunt aplicabile, cele două condiţii nefiind întrunite cumulativ.

Împotriva sentinţei civile nr.931/2006 a Judecătoriei Galaţi s-a declarat apel de către reclamant considerându-se că-n mod greşit i-au fost reduse cheltuielile de judecată de la 811,3 lei ROL la 311,3 lei ROL.

Prin decizia civilă nr. 354/2006 a Tribunalului Galaţi s-a respins apelul cu aceeaşi motivare ca a Judecătoriei Galaţi.

S-a declarat recurs de către reclamant invocându-se disp. art. 304(7) si 304 (9) C.pr.civ. pentru că între considerente şi dispozitiv e contradicţie.

Astfel, deşi în motivare se precizează că pârâtul urmează a suporta în totalitate cheltuieli de judecată în dispozitivul deciziei civile nr.354/2006 a Tribunalului Galaţi se respinge apelul ca nefondat.

Prin decizia civilă nr. 11/R din 10 ianuarie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantului, s-a modificat decizia tribunalului în sensul admiterii apelului şi schimbându-se în parte hotărârea primei instanţe, a fost obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această decizie, s-a reţinut faptul că potrivit disp. art. 274 C.pr. civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată , la cerere, să plătească cheltuieli de judecată.

Pârâtul, care a recunoscut , la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului ca-n speţă , nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată. Or, prin notificarea 83/N/3.10.2005 a executorului judecătoresc Munteanu Laura intimatul –pârât a fost pus în întârziere.

Etichete: