Top

Reziliere CVC – intretinere, recunoastere, neindeplinire obligatii, cheltuieli partiale

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 22.02.2008, reclamanţii SDD şi SE, ambii domiciliaţi în satul XXX, au chemat în judecată pe pârâţii SM, domiciliat în satul XXX, SF, domiciliată în satul XXX, CD domiciliat în satul XXX, Andronache I. Rodica domiciliată în satul XXX, ZE domiciliată în oraşul YYY, şi Gâlcă I. Saveta, domiciliată în comuna ZZZ, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat între reclamanţi şi pârâţi, înregistrat la BNP HHH sub nr. hhh/2004 şi autentificat sub nr. hhh/2004, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că între părţi s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere înregistrat la BNP HHH sub nr. hhh/2004 şi autentificat sub nr. hhh/2004.

Au învederat reclamanţii că pârâţii cu care au încheiat contractul în calitate de cumpărători, respectiv SM şi SF, nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere asumată prin încheierea acestuia.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1639 şi urm. C.civ.

În dovedire, a fost solicitată proba cu interogatoriul pârâţilor, înscrisuri şi martori.

La dosar a fost depus contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere a cărui reziliere se cere. Au fost audiaţi doi martori, a căror declaraţii au fost ataşate, de asemenea, la dosarul cauzei.

Legal citaţi, pârâţii SM, AR, ZE şi GS au fost de acord cu acţiunea reclamanţilor, dorind ca acest contract să fie reziliat.

Pârâţii SF şi CD nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

La data de hhh/2004, între părţi s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, înregistrat la BNP HHH sub nr. hhh/2004 şi autentificat sub nr. hhh/2004.

Instanţa reţine faptul că pârâţii SM şi SF nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere pe care aceştia, în calitate de cumpărători, şi-au asumat-o prin semnarea contractului respectiv.

Instanţa a ajuns la situaţia de fapt arătată mai sus prin analiza susţinerilor reclamanţilor, coroborate cu declaraţiile martorilor ataşate la dosarul cauzei. Totodată, au fost avute în vedere şi recunoaşterile celor patru pârâţi, care au fost de acord cu acţiunea reclamanţilor; însuşi pârâtul SM a recunoscut nerespectarea obligaţiei de întreţinere, dorind de asemenea rezilierea acestui contract.

Văzând şi dispoziţiile art. 1639 C.civ., raportate la declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, instanţa reţine că reclamanţii au nevoie de ajutor şi întreţinere, cei doi pârâţi care ar fi trebuit să o presteze necontribuind cu nimic la întreţinerea acestora.

Astfel, având în vedere toate consideraţiile de mai sus, instanţa urmează să admită cererea reclamanţilor şi să dispună rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat între părţi înregistrat la BNP HHH sub nr. hhh/2004 şi autentificat sub nr. hhh/2004.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în temeiul art. 274 C.proc.civ., instanţa va obliga pe pârâţii SM şi SF la plata sumei de 141,30 lei, cheltuieli de judecată către reclamanţi, din care 130 lei reprezintă onorariul avocatului ales, 11 lei taxa de timbru şi 30 de bani timbrul judiciar.

Instanţa nu a dispus ca şi ceilalţi pârâţi să fie obligaţi la plata cheltuielilor de judecată solicitate de reclamanţi, având în vedere faptul că aceştia nu se fac vinovaţi de nerespectarea obligaţiei de întreţinere, fiind chemaţi în faţa instanţei numai pentru opozabilitatea hotărârii.

Mai mult, instanţa a dispus ca pârâţii SM şi SF să plătească reclamanţilor cheltuielile de judecată, chiar şi în condiţiile în care pârâtul SM a fost de acord la prima zi de înfăţişare cu pretenţiile reclamanţilor, deoarece în ceea ce priveşte obligaţia de întreţinere acesta era de drept în întârziere.

Dispoziţiile art. 275 C.proc.civ., conform cărora dacă pârâtul reconoaşte la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului, acesta nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului când acesta fusese pus, în prealabil, în întârziere, nu sunt aplicabile în prezenta cauză, deoarece în ceea ce priveşte obligaţia de întreţinere este vorba de o punere în întârziere de drept.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii SD şi SE, ambii domiciliaţi în satul XXX, în contradictoriu cu pârâţii SM, domiciliat în satul XXX, SF, domiciliată în satul XXX, CD domiciliat în satul XXX, AR domiciliată în satul XXX, ZE domiciliată în oraşul YYY şi GS domiciliată în comuna ZZZ.

Dispune rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat între părţi înregistrat la BNP HHH sub nr. hhh/2004 şi autentificat sub nr. hhh/2004.

Obligă pârâţii SM şi SF la plata către reclamanţi a sumei de 141,30 lei, reprezentând cheltuielile de judecată făcute de către aceştia cu ocazia procesului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.04.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Etichete: