Top

Revendicare

Prin sentinţa civilă nr. 2213/11.11.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect revendicare formulată de către reclamanţii MV şi MA în contradictoriu cu pârâtul GN şi a obligat pe reclamanţi la plata către pârât a sumei de 2325 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea adresată instanţei reclamanţii au solicitat obligarea pârâtului la lăsarea în deplină proprietate a suprafeţei de 208 mp teren în intravilanul satului Hârtop care face parte din suprafaţa de 3100 mp dobândită prin actul de vânzare cumpărare nr. 13387/19.12.1992.

Instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au cumpărat terenul înscris într-o adeverinţă provizorie de proprietate iar pârâţii stăpânesc terenul în baza titlurilor de proprietate nr. 1732/1996 emis autorilor lor, iar planul de delimitare şi amplasament al bunului imobil întocmit pentru reclamanţi la data de 14.08.2006 după perfectarea vânzării are cu totul alte dimensiuni decât cele înscrise în procesul verbal de punere în posesie întocmit pentru vânzătorul MI.

Etichete: