Top

Tranzacţia părţilor privind renunţarea la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti. Consecinţe.

Prin cererea înregistrată sub nr.1132/196/2006 reclamanta S.C.Telesit Serv Com SRL Brăila a formulat apel împotriva sentinţei civile n r.5202/17.10.2006 pronunţată în dosarul civil nr.1132/196/2006 a Judecătoriei Brăila în contradictoriu cu S.C. Alsit SA Brăila şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, prin care li s-a respins cererea de constatare a dreptului de proprietate şi de rectificare a înscrierii în Cartea Funciară.

Pentru a pronunţa această sentinţă Judecătoria Brăila a reţinut în fapt următoarele:

Imobilul situat în Brăila , Ansamblul Călăraşi IV nr.303 Bl.B.1 Corp B este înscris în cartea funciară 19254/N/ cu număr cadastral 3247.02 şi a aparţinut iniţial lui S.C.Alsit SA Brăila.

La data de 14.01.2005, S.C.Telesit Serv Com SRL a dobândit dreptul de proprietate a imobilului conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.14151/22 dec.2004 de Biroul Notarial Varga & Asociaţii.

În cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare s-a prevăzut faptul că suma de 665.228.772 lei urma să se achite către vânzătoarea S.C.Telesit Com Serv SRL Brăila până la data de 30 apr.2005, iar în caz de neachitare la termenul stabilit, contractul să fie reziliat de plin drept, iar orice sumă încasată din preţ să fie reţinută de vânzător drept daune.

Prin sentinţa civilă nr.77/F.Com /22.06.2005, Tribunalul Brăila a admis acţiunea formulată de S.C. Alsit SA Brăila în contradictoriu cu S.C. Telesit Serv Com SRL şi a constatat rezoluţiunea de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.14151/22.12.2004 .

S-a reţinut că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a plăti ultima rată din preţ şi că reclamanta S.C. Alsit SA Brăila a optat pentru desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară.

Prin prezenta cerere, reclamanta S.C.Telesit Serv Com SRL Brăila a solicitat a se lua act de tranzacţia încheiată sub nr.14151/22.12.2004 de Biroul Notarial Public Varga Vasile prin care aceştia au convenit să-şi recunoască reciproc calitatea de vânzător şi cumpărător pe care au avut-o în contractul de vânzare-cumpărare precizând că au înţeles să nu execute acea hotărâre.

Judecătoria Brăila a reţinut că în prezent sentinţa civilă nbr.77/F.Com/2005 a Tribunalului Brăila, a consfinţit rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare şi a precizat dreptul de proprietate al S.C. Alsit SA Brăila.

Că această sentinţă civilă constituie act de proprietate, a fost intabulată în Cartea Funciară şi pe baza acestei înscrieri, terţii care se bazează pe aceste înscrieri pot cere anumite drepturi în speţă Direcţia Finanţelor Publice.

Susţine instanţa de fond că, tranzacţia din data de 21 oct.2005 înregistrată sub nr.11531, încheiată la Notarul Public nu reprezintă un mod de transmitere a proprietăţii imobiliare ci o înţelegere a părţilor.

A mai reţinut instanţa de fond că afirmaţia reclamantului că potrivit tranzacţiei încheiate şi-a dobândit proprietatea asupra imobilului dar nu a solicitat intabularea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate, nu poate fi primită, deoarece nimeni nu se poate prevala de propria culpă pentru a obţine protecţia unui drept.

Pentru aceste considerente s-a respins acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta S.C.Telesit Serv Com SRL Brăila, care susţine că este nefondată, deoarece instanţa de fond a reţinut culpa acesteia în înscrierea Tranzacţia în Cartea Funciară, transcriere care nu s-a făcut de notar şi nici de cumpărător, dar că instanţa de fond a greşit când a considerat că nu are deschis calea acţiunii în instanţă pentru constatarea dreptului de proprietate.

În al doilea rând, consideră nelegală sentinţa instanţei de fond deoarece aceasta apără terţii care au grevat cu sarcini imobilul, dar a respins şi al doilea capăt de cerere referitor la înscrierea cu rang preferenţial a dreptului de proprietate cât şi a ipotecii legale.

În urma analizării probelor administrate prin decizia civilă nr. 22/31 ianuarie 2007 Tribunalul Brăila a respins ca nefondat apelul petentei S.C. TELESIT SERV COM SRL Brăila reţinându-se în esenţă faptul că tranzacţia invocată de apelantă nu poate constitui un mod legal de transmitere a dreptului de proprietate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petenta S.C. TELESIT SERV COM SRL Brăila care a susţinut că tranzacţia încheiată are caracterul unui contract de vânzare cumpărare astfel că acesta constituie un mod legal de transmitere a dreptului de proprietate.

Prin decizia civilă nr. 197/R/03.04.2007 Curtea de Apel Galaţi a admis recursul petentei SC Telesit Serv Com SRL Brăila şi modificând decizia Tribunalului Brăila, a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 5202/2006 a Judecătoriei Brăila, în sensul că a admis cererea de rectificare a Cărţii Funciare dispunând înscrierea cu rang preferenţial în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al petentei asupra imobilului în discuţie.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut următoarele:

Aşa cum rezultă din actele depuse de părţi, petenta SC TELESIT SERV COM SRL Brăila a devenit proprietara imobilului în discuţie în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 14151/2004.

Întrucât cumpărătoarea nu a achitat în întregime preţul, prin sentinţa civilă nr. 77/2005 a Tribunalului Brăila contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat.

Ulterior, cumpărătoarea a achitat vânzătoarei în totalitate preţul convenit astfel că părţile de comun acord au hotărât să nu mai pună în executare hotărârea tribunalului iar contractul de vânzare-cumpărare să-şi producă efectele.

Convenţia părţilor este pe deplin legală întrucât vânzătoarea este singura în măsură să solicite punerea în executare a sentinţei civile nr. 77/2005 aceasta nefăcându-se din oficiu.

În mod greşit s-a apreciat şi susţinut că prin tranzacţia încheiată la data de 21 octombrie 2005 s-ar transmite dreptul de proprietate al imobilului.

Acest drept s-a transmis prin contractul de vânzare-cumpărare iar prin tranzacţie părţile au convenit ca acesta să-şi producă efectele şi să nu pună în executare hotărârea prin care s-a consfinţit rezoluţiunea contractului.

Etichete: