Top

Acţiune în pretenţii. Lipsa de calitate procesuală pasivă a pârâtului CONSILIUL LOCAL GALAŢI. Răspundere civilă delictuala. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii

Prin sentinţa civilă nr.1256/2008 pronunţată în dosarul nr. 14039/233/2007,

Judecătoria Galaţi a admis excepţia, invocată din oficiu, a lipsei calităţii procesuale

pasive a pârâtului CONSILIUL LOCAL GALAŢI şi a respins capătul de cerere formulat

de reclamanta S.C. O. împotriva acestui pârât ca fiind îndreptat împotriva unei persoane

lipsite de calitate procesuală pasivă; a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de

reclamantă în contradictoriu cu MUNICIPIUL GALAŢI prin PRIMAR.

În motivare, instanţa a reţinut că prin acţiune, reclamanta S.C. O. a chemat în

judecată pe pârâţii CONSILIUL LOCAL GALAŢI şi MUNICIPIUL GALAŢI reprezentat de

PRIMAR, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, aceştia să fie obligaţi

în solidar la plata unei sume de bani. A arătat că, în calitate de asigurător al

autoturismului unei persoane fizice, a plătit suma respectivă ca despăgubiri acestei

persoane care, călcând cu roata într-o groapă din carosabil – pe o stradă din municipiul

Galaţi – şi-a avariat autoturismul. Potrivit legislaţiei privind asigurările, reclamanta are

obligaţia de a recupera suma plătită asiguratului de la persoana vinovată. În speţă,

vinovăţia aparţine celor doi pârâţi – MUNICIPIULUI GALAŢI ca proprietar al drumului

public, care nu a întreţinut carosabilul, şi CONSILIULUI LOCAL GALAŢI, ca autoritate

competentă pentru furnizarea serviciilor referitoare la drumuri publice.

Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CONSILIUL

LOCAL GALAŢI, invocată din oficiu, instanţa a reţinut că aceasta este întemeiată.

Potrivit pct.III, nr.1 din Anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, străzile

din municipii sunt în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; deci, în speţă,

întrucât strada pe care se afirmă că există groapa care a produs avaria se află în

MUNICIPIUL GALAŢI, ea este în proprietatea MUNICIPIULUI GALAŢI.

Potrivit art.5, alin.1, 2 şi 6 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice, administratorul drumului public are obligaţia să întreţină calea de rulare şi

răspunde pentru neîndeplinirea acestei obligaţii, după caz, administrativ,

contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii. Rezultă că în cauză responsabilitatea

ar putea aparţine MUNICIPIULUI GALAŢI.

Conform art.62, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

MUNICIPIUL GALAŢI este reprezentat, inclusiv în justiţie, doar de instituţia primarului.

Niciuna dintre celelalte entităţi legate de existenţa municipiului – inclusiv CONSILIUL

LOCAL GALAŢI, care constituie doar organul deliberativ al unităţii administrativ-

teritoriale – nu are calitatea de a îl reprezenta.

De altfel, soluţia legală este logică, având în vedere că municipiul are o existenţă

abstractă, asemenea oricărei persoane juridice; faptele oricăruia dintre organele

persoanei juridice sunt faptele persoanei juridice înseşi, iar răspunderea aparţine

persoanei juridice şi nu organului. În cauză, deci, chiar şi pentru faptele CONSILIULUI

LOCAL GALAŢI, răspunde tot MUNICIPIUL GALAŢI.

În plus, în privinţa unităţilor administrativ-teritoriale, legea stabileşte expres că

acestea sunt reprezentate exclusiv de primar, deci unicul reprezentant al

MUNICIPIULUI GALAŢI este primarul acestuia.

Aşadar, o acţiune bazată pe răspunderea pentru faptele MUNICIPIULUI GALAŢI

trebuie îndreptată doar împotriva MUNICIPIULUI GALAŢI, iar această unitate

administrativ-teritorială va sta în justiţie prin primarul său.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că acţiunea este neîntemeiată pentru

neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Astfel, pentru a fi angajată

răspunderea civilă delictuală a unei persoane, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

să existe o faptă a persoanei (fapta); să se fi produs un prejudiciu (prejudiciul);

prejudiciul trebuie să fie consecinţa faptei (legătura de cauzalitate); persoana trebuie să

fie vinovată de săvârşirea faptei (vinovăţia).

În cauză, lanţul cauzal propus de reclamantă este următorul: pârâtul

MUNICIPIUL GALAŢI nu a întreţinut drumul public aflat în administrarea sa (fapta);

asiguratul (şoferul) a condus vehiculul pe drumul public şi l-a avariat călcând într-o

groapă (prejudiciul); avaria este rezultatul direct al neîntreţinerii drumului care a permis

apariţia gropii (legătura de cauzalitate); pârâtul este vinovat pentru fapta sa (de a nu

întreţine drumul public).

Instanţa constată neîndeplinirea condiţiei existenţei legăturii de cauzalitate,

întrucât singura probă în acest sens este adresa emisă de IPJ Galaţi–Poliţia

Municipiului Galaţi. Din conţinutul adresei rezultă că modul de producere al avariei a

fost stabilit exclusiv în baza declaraţiei conducătorului vehiculului (şoferului). Or,

aceasta nu este o probă suficientă, deoarece potrivit art.22 din Legea nr.136/1995

privind asigurările şi reasigurările în România, asigurătorul se substituie asiguratului (în

privinţa drepturilor şi obligaţiilor rezultate din evenimentul asigurat) şi exercită acţiunea

în despăgubiri împotriva persoanei vinovate de producerea evenimentului asigurat;

deci, în faţa legii, există identitate între asigurător şi asigurat. În cauză, reclamanta s-a

substituit conducătorului vehiculului asigurat şi, din punct de vedere legal, în faţa

instanţei reclamanta şi conducătorul vehiculului (asiguratul) sunt una şi aceeaşi

persoană. Din premisa identităţii reclamantă (asigurător) – şofer (asigurat) rezultă că

reclamanta încearcă să dovedească legătura de cauzalitate doar prin propria sa

declaraţie, ceea ce contravine evident art.1169 C.civ. Altfel spus, reclamanta (şoferul)

afirmă că avaria s-a produs din cauza gropii iar în dovedire aduce afirmaţia sa că avaria

s-a produs din cauza gropii; netemeinicia este evidentă.

Rezultă că nu a fost stabilită legătura de cauzalitate dintre fapta pârâtului

MUNICIPIUL GALAŢI (neîntreţinerea străzii) şi prejudiciu (avaria autoturismului). În

consecinţă, acţiunea a fost respinsa ca neîntemeiată.

Hotărârea a devenit irevocabilă prin respingerea recursului declarat de

reclamantă de către Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr.435/2008.

Etichete: