Top

Aspecte de nelegalitate privind omisiunea schimbarii incadrarii juridice ca urmare a republicarii OUG 195/2002, neaplicarea art 76 lit d., e. cod penal si individualizarea necorespunzatoare a pedepsei accesorii

Drept Penal: Aspecte de nelegalitate privind omisiunea schimbarii

incadrarii juridice ca urmare a republicarii OUG 195/2002, neaplicarea art 76

lit d., e. cod penal si individualizarea necorespunzatoare a pedepsei accesorii

Dosar nr 2346/233/2007

Prin decizia penală nr. 514/ 03.12.2008 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi împotriva

sentinţei penale nr.467/12.03.2008 a Judecătoriei Galaţi.

Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată si–n rejudecare:

În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art.78

al.1 din OUG nr.195/2002 în infracţiunea prev. de art.86 al.1 din OUG 195/2002

republicată.

Condamnă pe inculpatul L B la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.86 al.1 din OUG 195/2002 republicată, cu aplicarea art.74 lit.c,

art.76 lit.d Cod penal.

Condamnă pe inculpatul L B la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art. 293 al.1 Cod penal cu aplicarea art.74

lit.c, art.76 lit.e Cod penal.

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal aplică inculpatului L B pedeapsa cea mai

grea de 8 luni închisoare.

În baza art.71 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în

interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal.

În baza art.81, 82 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării

pedepsei rezultante de 8 luni închisoare pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 8

luni.

În baza art.71 al.5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii

pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale rezultante.

În baza art.359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal

privind revocarea suspendării condiţionate.

În baza art.191 al.1 C.p.p. obligă pe inculpat să plătească către stat suma de 300

lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond.

În baza art.192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în

sarcina acestuia.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele

Prin sentinţa penală nr.467/11.03.2008 a Judecătoriei Galaţi a fost condamnat

inculpatul L B la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de

conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă

permis de conducere, prevăzută de art.78 al.1 din O.U.G.195/2002 (devenită art.86 al.1

din O.U.G.195/2002 după republicare).

S-au aplicat inculpatului dispoziţiile art.74 lit.c C.pen.

A fost condamnat inculpatul L B la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea, prevăzută de dispoziţiile art.293 al.1

C.pen.

S-au aplicat inculpatului dispoziţiile art.74 lit.c C.pen.

S-au constatat incidente dispoziţiile art.33 lit.a C.pen. şi potrivit dispoziţiilor art.34

al.1 lit.b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

S-au aplicat inculpatului dispoziţiile art.81-82 C.pen. şi s-a dispus suspendarea

condiţionată a executării pedepsei, stabilindu-se termen de încercare de 3 ani şi 6 luni de

la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul dispoziţiilor art.71 al.1 C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie

prevăzută de art.64 lit.b C.pen.

A fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 300 lei

RON, în temeiul dispoziţiilor art.191 al.1 C.pr.pen.

S-a reţinut printre altele că în fapt, la data de 26.03.2006, orele 0415, inculpatul L B

a fost oprit de o patrulă a Poliţiei comunei Rediu, acesta a declarat, în fals, că s-ar numi

Sterian Telu, cu alte date de identificare, nedeţinând permis de conducere.

În drept, faptele au fost corect reţinute şi încadrate, ca fiind infracţiunea de

„conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă

permis de conducere”, prevăzută de art.78 al.1 din O.U.G.195/2002, şi pentru fapta de

„fals de identitate”, prevăzută de art.293 al.1 C.pen.

Cercetarea judecătorească efectuată în speţă a constat în administrarea probelor

necesare şi utile judecăţii prin următoarele mijloace de probă: proba cu înscrisuri – fişă

cazier, sentinţele penale ataşate acesteia; declaraţiile martorilor G (fila 27), A I (fila 28), G

G (fila 29); declaraţia inculpatului (fila 155).

Împotriva sentinţei penale menţionate a declarat apel Parchetul de pe lângă

Judecătoria Galaţi.

În motivele de apel Parchetul a arătat printre altele că:

1)instanţa de fond a făcut o greşită individualizare a pedepsei, în sensul în care ,

reţinând în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev. de art.74 al.1 lit.c C.pen.,

nu a coborât pedeapsa aplicată pentru fiecare infracţiune comisă sub minimul special;

pedeapsa rezultantă este de asemenea nelegală;

2)în mod nelegal instanţa de judecată a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii

dreptului prevăzut de art.64 lit.b C.pen. în baza unui temei de drept incomplet precizat;

3)în mod nelegal, aplicând pedeapsa principală cu închisoarea a cărei executare

urmează să fie suspendată, instanţa de fond nu a dispus şi suspendarea executării

pedepsei accesorii.

La termenul de judecată din 19.11.2008 procurorul a invocat si faptul că se impune

înlăturarea circumstanţelor atenuante şi menţinerea pedepselor aplicate faţă de gravitatea

faptelor.

Apelul parchetului este fondat pentru anumite considerente.

Astfel, în mod corect prima instanţă a stabilit vinovăţia inculpatului L B pentru

săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o

persoană care nu posedă permis de conducere şi fals privind identitatea.

S-a avut în vedere materialul probator administrat în cauză: proces-verbal de

depistare în trafic a inculpatului din 26.03.2006, proces-verbal de verificare a identităţii

inculpatului din 26.03.2006, adresa nr.1009/25.01.2006 emisă de Primăria com.Rediu,

adresa nr.1010726 din 06.04.2006 emisă de Serviciul Public Comunitar, declaraţiile

martorilor G G , C I , A I, A G, declaraţia inculpatului dată în faţa primei instanţe.

Cu toate acestea, hotărârea primei instanţe este nelegală pentru mai multe

considerente.

Actul normativ OUG 195/2002 a fost modificat si republicat, dându-se textelor o

nouă numerotare, astfel încât infracţiunea din prezenta cauză din legea menţionată se

încadrează în disp.art. 86 al.1 , impunându-se schimbarea încadrării juridice conform

art.334 C.pr.pen.

Instanţa de fond a reţinut disp.art.74 lit.c Cod penal ca circumstanţă atenuantă, fără

a face aplicarea disp.art.76 lit.d si art.76 lit.e Cod penal, în sensul coborârii ambelor

pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru respectivele infracţiuni. S-au aplicat

astfel pedepse nelegale, inclusiv cea rezultantă. Tribunalul apreciază că nişte pedepse de

8 luni închisoare pentru infracţiunea din OUG 195/2002, 2 luni închisoare pentru fals

privind identitatea şi o pedeapsă rezultantă de 8 luni închisoare sunt suficiente pentru

atingerea scopului educativ- preventiv al sancţiunilor .

Pedeapsa accesorie a fost greşit individualizată atât sub aspectul fondului acesteia,

cât şi al stabilirii temeiului de drept.

Faţă de natura infracţiunilor şi de conţinutul concret al acestora se impune în

conformitate cu art.71 Cod penal interzicerea doar a drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod

penal, ca pedeapsă accesorie.

Tribunalul apreciază că nu se impune înlăturarea circumstanţei atenuante prev. de

art.74 lit.c Cod penal, cum a solicitat procurorul în apel, întrucât inculpatul a avut o

atitudine sinceră în faţa primei instanţe de judecată, recunoscând practic comiterea

infracţiunilor, iar prin faptul că s-a prezentat în faţa primei instanţe şi a dat declaraţie

denotă că acesta a contribuit la aflarea adevărului, situaţie care justifică reţinerea art.74

lit.c C.pen.

Faţă de cele arătate şi de art.371, 372, 378, 379 pct.2 lit.a C.pr.pen., Tribunalul va

admite apelul declarat de Parchet împotriva sentinţei penale nr.467/2008 a Judecătoriei

Galaţi şi va desfiinţa în totalitate sentinţa penală apelată.

În rejudecare,

În baza art.334 C.pr.pen., Tribunalul va schimba încadrarea juridică din infracţiunea

prev. de art.78 al.1 din OUG nr.195/2002 în infracţiunea prev. de art.86 al.1 din OUG

195/2002 republicată.

Va condamna pe inculpatul L B la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art.86 al.1 din OUG 195/2002 republicată, cu aplicarea

art.74 lit.c, art.76 lit.d Cod penal.

Va condamna pe inculpatul L B la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art. 293 al.1 Cod penal cu

aplicarea art.74 lit.c, art.76 lit.e Cod penal.

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal va aplica inculpatului L B pedeapsa cea

mai grea de 8 luni închisoare.

În baza art.71 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în

interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal.

În baza art.81, 82 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării

pedepsei rezultante de 8 luni închisoare pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 8

luni.

În baza art.71 al.5 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii

pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale rezultante.

În baza art.359 C.pr.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.83 Cod

penal privind revocarea suspendării condiţionate.

În baza art.191 al.1 C.p.p. va obliga pe inculpat să plătească către stat suma de

300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond.

Văzând si art.192 al.3 C.pr.pen.

Tags: