Top

Litigiu privind funcţionarii publici

Dosar nr.5874/121/2008

.-.-.-.-.-.-.-.

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea acţiunii în contencios administrativ

având ca obiect „litigiu privind funcţionarii publici”, formulată de reclamanta

ALEXANDRESCU GABRIELA, ş.a. în contradictoriu cu pârâţii CASA

NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE şi

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GALAŢI

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 06.11.2008 şi au fost

consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi care face parte integrantă din

prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la

data de 14.11.2008, 21.11.2008.

T R I B U N A L U L

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei comerciale de faţă;

Examinând actele si lucrările dosarului, constată cele ce urmează:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la Tribunalul Galaţi – Secţia

Comercială, Maritimă şi Fluvială şi de Contencios Administrativ sub nr.

5874/121/2008 din 3 septembrie 2008, reclamanţii Gabriela Alexandrescu, Nicoleta-

Cati Dulan, Cezarina Gruia, Doru-Viorel State, Gheorghe Jereghie, Elisabeta Tanasa,

Paraschiva Vintila, Daniela Marin, Greta Ionita, Ana Lepadatu, Cristina Vidrasc,

Mihaela Iacob, Teodora Stoica, Roxana Papuc, Manole Danaila, Carmen Macovei,

Marius-Mihai Zainescu, Cosmin-Stelian Avram, Daniel Felea, Leontin-Emilian

Dumitru, Georgeta Modiga, Ana-Denis Mormocea, Mirela Mihaila, Silvica Dumitru,

Mariana Oprea, Gherghina Panaite, Nela Chirila, Daniela Gavrilov, Teodora Micu,

Luminita Alexa, Ecaterina Miron, Carmen Miron, Lexioara Neculae, Marcela Soroaga,

Adriana Dulvara, Rodica Vlad, Elena Barbu, Mariana Dolea, Marie-Christine Ghiur,

Corina Marin, Viorica Cain, Elena Olteanu, Dorina Pana, Nicoleta Stanescu, Anuta

Mihai, Valeriu Tatu, Neculai Zburlea, Dorina Borcea, Venera-Florentina Tofan,

Lucretia Crisan, Mariana-Carmen Grigore, Mihaela Jereghie, Camelia Tiron, Veronica

Nenciu, Angela Neacsu, Luminita-Codruta Crucean, Mariana Bourcianu, Mirela

Munteanu, Violeta Ciofu, Elena Mihai, Cristina Potarniche, Madalina-Delia Ilie,

Luminita Rossalov, Lucia Diaconescu, Lica Ignat, Dumitru Lefter, Florentina Leca,

Nicoleta Ionescu, Maria Trifaila, Nicoleta Baciu, Gina-Maria Neagu, Maria

Hodorogea, Carmen David, Ilinca Arhire, Daniela-Luminita Covrig, Leana Sandu,

Daniela Avram, Iuliana Danaila, Nicoleta Mazilu, Cristina Glod, Lenuta Curteanu,

Lenuta Sonu şi Ivan Platon, în calitate de funcţionari publici – în temeiul disp. art. 1

alin. 1 din Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata – au chemat în

judecată civilă pe pârâtele CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI

DE ASIGURĂRI SOCIALE Bucureşti şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Galaţi

pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună:

– obligarea pârâtelor la plata sumelor de bani reprezentând suplimentul postului

în procent de 25% din salariul tarifar de încadrare şi sporul privind suplimentul

corespunzător treptei de salarizare în procent de 25% din salariul de bază începând cu

1 august 2005 şi în continuare, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data

efectuării plăţii, în funcţie de data angajării sau încetării raporturilor de serviciu pentru

fiecare funcţionar public în parte;

– acordarea pentru viitor a acestor sporuri până la abrogarea legii.

Prin cererea de chemare în judecată şi concluziile orale din 14 noiembrie 2008,

reclamanţii nu au solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată

efectuate în cauză.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanţii au învederat instanţei –

în esenţă – următoarea situaţie de fapt:

Prin cererea înregistrată sub nr. D7884 din 29 iulie 2008, reclamanţii au solicitat

pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Galaţi să acorde fiecărui funcţionar public

din cadrul instituţiei suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de

salarizare în procent de 25% începând cu 1 august 2005 şi în continuare, sume

actualizate cu indicele de inflaţie sau dobânda de referinţă a BNR la data plăţii

efective.

În ceea ce priveşte cuantumul de 25%, reclamanţii au solicitat să se aibă în

vedere cuantumul sporului acordat auditorului, controlorilor financiar preventive şi

consilierilor juridici din cadrul instituţiei.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că suplimentul postului şi suplimentul

corespunzător treptei de salarizare sunt prevăzute la art.31 alin. 1 lit. c şi lit. d din

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată.

Prevederile art. 31 alin. 1 lit. c si lit. d din Legea nr. 188/1999, republicată au

fost suspendate în perioada 2004-2006, iar începând cu 1 ianuarie 2007, potrivit disp.

art. XIII din Legea nr. 251/2006 aceste prevederi legale au intrat în vigoare.

Prin adresa nr. D8374 din 6 august 2008, pârâta a comunicat reclamanţilor că

solicitării acestora nu i se poate da curs.

Reclamanţii au considerat răspunsul instituţiei ca fiind nejustificat, motiv pentru

care au formulat acţiunea de faţă.

În dovedirea cererii de chemare în judecată, reclamanţii s-au folosit de proba cu

înscrisuri.

Deşi legal citată, pârâta CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE

DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Bucureşti nu s-a prezentat în instanţă, dar a

formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărarea sa.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor ca

neîntemeiată.

Pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Galaţi, legal citată, nu s-a prezentat în

instanţă, dar a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în combaterea acţiunii

reclamanţilor.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâta CASA

NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Bucureşti prin întâmpinare este nefondată.

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana

reclamantului şi cel care ar fi titularul dreptului afirmat (în cazul calităţii procesuale

active) şi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este obligat în

raportul juridic dedus judecăţii (în cazul calităţii procesuale pasive).

Fiind cel care porneşte acţiunea, reclamantul trebuie să justifice, atât calitatea

procesuală activă, cât şi calitatea procesuală pasivă, prin indicarea obiectului cererii de

chemare în judecată şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia

sa.

Excepţia lipsei calităţii procesuale este o excepţie de fond, absolută şi

peremptorie.

În fapt, reclamanţii au solicitat obligarea pârâtelor la plata sumelor de bani

reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul tarifar de încadrare şi

sporul privind suplimentul corespunzător treptei de salarizare în procent de 25% din

salariul de bază începând cu 1 august 2005 şi în continuare, sume actualizate cu

indicele de inflaţie la data efectuării plăţii, în funcţie de data angajării sau încetării

raporturilor de serviciu pentru fiecare funcţionar public in parte, precum si acordarea

pentru viitor a acestor sporuri pana la abrogarea legii.

În cauza de faţă, susţinerile pârâtei CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE

DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Bucureşti din întâmpinare urmează a fi

înlăturate, acesta având legitimare procesuală pasivă, întrucât competenţa elaborării

unor eventuale proiecte de buget şi de rectificare bugetară îi aparţine acestei instituţii,

în calitate de ordonator de credite.

Acţiunea reclamanţilor este fondată

şi urmează a fi admisă ca atare pentru următoarele considerente:

În temeiul disp. art. 1 alin. 1 din Legea Contenciosului administrativ nr.

554/2004, modificată, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al sau

ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau

prin nesoluţionarea în termen legal a unei cererei, se poate adresa instanţei de

contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului

pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”.

Alin. 1 al art. 18 din aceeaşi lege prevede că „instanţa, soluţinâd cererea la care

se referă art. 8 alin. 1, poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul

administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să

elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris”.

Conform disp. art. 31 alin. 1 lit. a-d din Legea nr. 188/1999 privind statutul

funcţionarilor publici, republicată şi modificată, pentru activitatea desfăşurată,

funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul pentru

vechime în muncă, suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de

salarizare.

În fapt, reclamanţii Gabriela Alexandrescu, Nicoleta-Cati Dulan, Cezarina

Gruia, Doru-Viorel State, Gheorghe Jereghie, Elisabeta Tanasa, Paraschiva Vintila,

Daniela Marin, Greta Ionita, Ana Lepadatu, Cristina Vidrasc, Mihaela Iacob, Teodora

Stoica, Roxana Papuc, Manole Danaila, Carmen Macovei, Marius-Mihai Zainescu,

Cosmin-Stelian Avram, Daniel Felea, Leontin-Emilian Dumitru, Georgeta Modiga,

Ana-Denis Mormocea, Mirela Mihaila, Silvica Dumitru, Mariana Oprea, Gherghina

Panaite, Nela Chirila, Daniela Gavrilov, Teodora Micu, Luminita Alexa, Ecaterina

Miron, Carmen Miron, Lexioara Neculae, Marcela Soroaga, Adriana Dulvara, Rodica

Vlad, Elena Barbu, Mariana Dolea, Marie-Christine Ghiur, Corina Marin, Viorica

Cain, Elena Olteanu, Dorina Pana, Nicoleta Stanescu, Anuta Mihai, Valeriu Tatu,

Neculai Zburlea, Dorina Borcea, Venera-Florentina Tofan, Lucretia Crisan, Mariana-

Carmen Grigore, Mihaela Jereghie, Camelia Tiron, Veronica Nenciu, Angela Neacsu,

Luminita-Codruta Crucean, Mariana Bourcianu, Mirela Munteanu, Violeta Ciofu,

Elena Mihai, Cristina Potarniche, Madalina-Delia Ilie, Luminita Rossalov, Lucia

Diaconescu, Lica Ignat, Dumitru Lefter, Florentina Leca, Nicoleta Ionescu, Maria

Trifaila, Nicoleta Baciu, Gina-Maria Neagu, Maria Hodorogea, Carmen David, Ilinca

Arhire, Daniela-Luminita Covrig, Leana Sandu, Daniela Avram, Iuliana Danaila,

Nicoleta Mazilu, Cristina Glod, Lenuta Curteanu, Lenuta Sonu şi Ivan Platon, aşa cum

au recunoscut pârâtele prin întâmpinări, sunt funcţionari publici şi beneficiază de

drepturile menţionate de disp. art. 31 alin. 1 lit. c şi lit. d din Legea nr. 188/1999,

republicată, respectiv suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare.

Prin cererea înregistrată sub nr. D7884 din 29 iulie 2008, reclamanţii au solicitat

pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Galaţi să acorde fiecărui funcţionar public

din cadrul instituţiei suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de

salarizare în procent de 25% începând cu 1 august 2005 şi în continuare, sume

actualizate cu indicele de inflaţie sau dobânda de referinţă a B.N.R. la data plăţii

efective.

Prin adresa nr. D8374 din 6 august 2008, pârâta a comunicat reclamanţilor că

solicitării acestora nu i se poate da curs.

Potrivit disp. art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, obligaţia de a acorda

salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege revine angajatorului.

Reclamanţii nu au primit începând cu 1 august 2005 sporurile solicitate prin

cererea de faţă, dreptul la suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare

tinzând să fie lipsit de conţinut, iar pârâtele neavând justificare pentru această

îngrădire.

Mai mult decât atât este de principiu că o normă legală, odată reglementată

trebuie să producă efecte, fiind împotriva raţiunii de a exista a legilor să aibă doar

caracter formal.

Conform art. 1 din Protocolul adiţional 1 la Convenţia pentru Apărarea

Dreptului Omului “orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea

drepturilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de

utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale

dreptului”.

Contrar susţinerilor pârâtei CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE

DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Bucureşti, dreptul reclamanţilor la sporurile

solicitate este un drept de creanţă şi prin urmare, este un bun în sensul dispoziţiilor

menţionate.

În cauza de faţă, reclamanţii sunt îndreptăţiţi la plata drepturilor băneşti

reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul tarifar de încadrare şi

sporul privind suplimentul corespunzător treptei de salarizare în procent de 25% din

salariul de bază începând cu 1 august 2005 şi în continuare, sume actualizate cu

indicele de inflaţie la data efectuării plăţii, aferente perioadei cât au îndeplinit funcţia

publică întrucât, deşi prevăzute iniţial în lege şi ulterior suspendate în perioada 2004-

2006, potrivit art. XIII din Legea nr. 251/2006 prevederile art. 31 alin. 1 lit. c şi lit. d

din Legea nr. 188/1999 au reintrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Faţă de considerentele expuse şi de dispoziţiile legale menţionate, Tribunalul

apreciază că acţiunea reclamanţilor este fondată, urmând să o admită aşa cum a fost

formulată.

De asemenea, Tribunalul va lua act de faptul că reclamanţii nu au solicitat

obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE L E G I I

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea formulată de reclamanţii ALEXANDRESCU GABRIELA,

DULAN NICOLETA CATI, GRUIA CEZARINA, STATE DORU-VIOREL,

JEREGHIE GHEORGHE, TANASA ELISABETA, VINTILA PARASCHIVA,

MARIN DANIELA, IONITA GRETA, LEPADATU ANA, VIDRASC CRISTINA,

IACOB MIHAELA, STOICA TEODORA, PAPUC ROXANA, DANAILA

MANOLE, MACOVEI CARMEN, ZAINESCU MIHAI MARIUS, AVRAM

COSMIN STELIAN, FELEA DANIEL, DUMITRU LEONTIN EMILIAN, MODIGA

GEORGETA, MORMOCEA ANA DENIS, MIHAILA MIRELA, DUMITRU

SILVICA, OPREA MARIANA, PANAITE GHERGHINA, CHIRILA NELA,

GAVRILOV DANIELA, MICU TEODORA, ALEXA LUMINITA, MIRON

ECATERINA, MIRON CARMEN, NECULAE LEXIOARA, SOROAGA

MARCELA, DULVARA ADRIANA, VLAD RODICA, BARBU ELENA, DOLEA

MARIANA, GHIUR MARIE CHRISTINE, MARIN CORINA, CAIN VIORICA,

OLTEANU ELENA, PANA DORINA, STANESCU NICOLETA, MIHAI ANUTA,

TATU VALERIU, ZBURLEA NECULAI, BORCEA DORINA, TOFAN VENERA

FLORENTINA, CRISAN LUCRETIA, GRIGORE MARIANA CARMEN,

JEREGHIE MIHAELA, TIRON CAMELIA, NENCIU VERONICA, NEACSU

ANGELA, CRUCEAN LUMINITA CODRUTA, BOURCIANU MARIANA,

MUNTEANU MIRELA, CIOFU VIOLETA, MIHAI ELENA, POTARNICHE

CRISTINA, ILIE DELIA MĂDĂLINA, RASSOLOV LUMINITA, DIACONESCU

LUCIA, IGNAT LICA, LEFTER DUMITRU, LECA FLORENTINA, IONESCU

NICOLETA, TRIFAILA MARIA, BACIU NICOLETA, NEAGU GINA MARIA,

HODOROGEA MARIA, DAVID CARMEN, ARGHIRE ILINCA, COVRIG

DANIELA LUMINIŢA, SANDU LEANA, AVRAM DANIELA, DANILA

IULIANA, MAZILU NICOLETA, GLOD CRISTINA, CURTEANU LENUTA,

SONU LENUTA, PLATON IVAN în calitate de funcţionari publici, cu toţii având

domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură în Galaţi, Str. Ştiinţei nr.

97, judeţul Galaţi, în contradictoriu cu pârâţii CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI

ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE cu sediul în Bucureşti, str. Latina

nr.8, sector 2 şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Galaţi cu sediul în Galaţi, Str.

Ştiinţei nr. 97 jud. Galaţi.

Obligă pârâtele să plătească fiecărui reclamant drepturile salariale reprezentând

suplimentul postului de 25% din salariul tarifar de încadrare şi sporul privind

suplimentul corespunzător treptei de salarizare în procent de 25 % din salariul de bază

începând cu 1 august 2005 şi în continuare, aferent perioadei cât a îndeplinit funcţia

publică, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective.

Respinge ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de

pârâta CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI

SOCIALE (CNPAS) Bucureşti prin întâmpinare.

Ia act de faptul că reclamanţi nu au solicitat obligarea pârâtelor la plata

cheltuielilor de judecată.

Etichete: