Top

CIVIL.CLMAS.Contestatie Dispozitie incetare plata pensie consilier local.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 6051/114/2007 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamantul T. L. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Buzău, anularea dispoziţiei pentru încetarea plată pensie, emisă de pârâta la 18.10.2007.

În motivarea contestaţiei reclamantul a relatat instanţei faptul că la data de 25.10.2007 a primit înştiinţare din partea Casei Judeţene de Pensie, prin care i se comunica faptul că figurează cu contract de muncă, în baza prev. pct. 32, cap. VII din Ordinul 340/2001 de aprobare a normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000. După cum a arătat reclamantul, are calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei P. C., fiind pensionat medical cu pensie de invaliditate de gradul II. De asemenea, activitatea de consiliul local nu este o funcţie ci o calitate dobândită prin alegeri libere, nu este salarizată, iar indemnizaţia obţinută nu are un caracter regulat şi permanent, ci este stabilită în funcţie de numărul de şedinţe de consiliu la care participă. Conform art. 36 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii, iar prevederile art. 94 din Legea 19/2000, nu sunt incidente în cauză.

Legea 19/2000 cuprinde dispoziţii de strictă interpretare şi aplicare în ceea ce priveşte încetarea respectivă suspendarea plăţii pensiei de invaliditate, iar între acele ipoteze nu se regăseşte şi cazul pensionarilor de invaliditate care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective.

S-a mai arătat că funcţia de consilier local nu poate fi asimilată cu o activitate profesională, şi nici indemnizaţia aferentă acelei calităţi nu poate fi asimilată cu veniturile realizate dintr-o astfel de activitate.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar: copia dispoziţiei de încetare plată pensie şi dovada comunicării minutei deciziei nr. 54/4.06.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie Bucureşti, practică judiciară în materie.

Pârâta a depus la dosar în termen legal întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, din următoarele considerente: contestatorul este pensionat de invaliditate gradul II. Începând cu luna august 2007, acesta îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă aşa cum reiese din decizia nr. 3469/17.10.2007 a C.J.P. Buzău.

Conform prevederilor art. 94 al.1 din Legea 19/2000 pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională:

– copii urmaşi orfani de ambii părinţi;

– nevăzătorii;

– pensionarii pentru limită de vârstă;â

– pensionarii de invaliditate gradul III.

Acest text de lege nu reglementează şi posibilitatea ca pensionarii de invaliditate gradul II să cumuleze pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, motiv pentru care pârâta a procedat la încetarea plăţii pensiei începând cu luna august 2007.

Tribunalul, analizând întregul material probator administrat în cauză va reţine următoarea situaţie de fapt: contestatorul este pensionat de invaliditate gradul II. Din luna august 2007, acesta îşi desfăşoară activitatea în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei P. C..

La data de 24.10.2007 a primit înştiinţare din partea Casei Judeţene de Pensii, prin care i s-a comunicat dispoziţia pentru încetare de plată pensie, pe motiv că nu poate cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, motiv pentru care prin dispoziţia nr. 190399/18.10.2007 s-a procedat la încetarea plăţii pensiei, începând cu luna august 2007.

Prin prezenta contestaţie reclamantul a solicitat anularea dispoziţiei respective şi repunerea sa în plată pensiei, începând cu luna noiembrie 2007.

Conform prev. art. 94, alin. 1 din Legea 19/2000, pot anula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională indiferent de nivelul veniturilor respective: a) copii urmaşi orfani de ambii părinţi pe perioada salarizării, până la împlinirea vârstelor de prevăzute de art. 66 lit. a şi b; b) nevăzătorii; c) pensionarii pentru limită de vârstă; d) pensionarii de invaliditate de gradul III.

Aceasta nu înseamnă că reclamantul beneficiar al unei pensii de invaliditate de gradul II, având şi calitatea de consilier local nu poate cumula pensia cu indemnizaţia de şedinţe primită, pentru că indemnizaţia respectivă nu poate fi încadrată în categoria veniturilor profesionale la care se referă textul de lege şi nici nu se poate susţine că activitatea depusă de contestator, într-o funcţie electivă, de consiliul local este o activitate profesională, aşa cum prevede art. 94 al.1 din Legea nr. 19/2000.

Consilierii locali nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă sau contract civil ci în baza unui mandat obţinut în urma unor alegeri, fiind vorba de dobândirea unei calităţi în vederea realizării unui interes public, nu personal, astfel încât chiar dacă veniturile obţinute de consilieri în temeiul mandatului –în cuantum mult mai mic decât cel al pensiei şi care nu au caracter permanent –sunt impozabile, această împrejurare nu poate constitui un impediment în cumularea pensiei cu indemnizaţia de şedinţă.

Prevederile Legii 154/1998 nu pot conduce la o altă soluţie şi nici nu se poate reţine că veniturile contestatorului constând în indemnizaţiile de şedinţă obţinute în calitate de consilier local sunt asimilate veniturilor profesionale şi că nu pot fi cumulate cu pensia de invaliditate.

Reţinând cele relatate mai sus, Tribunalul va constata acţiunea întemeiată motiv pentru care o va admite şi în consecinţă va dispune anularea dispoziţiei pentru încetare plată pensie emisă de Casa Judeţeană Buzău la data de 18.10.2007.

PENTRU ACESTE MOTIVE-ÎN NUMELE LEGII-HOTARAŞTE:

Admite contestaţia promovată de reclamantul T. L. în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII.

Dispune anularea dispoziţiei pentru încetare plată pensie emisă de Casa Judeţeană Buzău la data de 18.10.2007.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: