Top

Civil.Actiune in constatare

Pe rol fiind judecarea acţiunii în constatare formulată de reclamantul I S G domiciliat în comuna în contradictoriu cu paratul S Ş domiciliat în comuna

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit reclamantul I S G pentru care a răspuns avocat L.D , lipsind paratul S Ş .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma 274 lei cu chitanţa fisc din data de 3.01.2010 şi timbru judiciar de 4 lei, taxe anulate la dosar.

Avocat L.D precizează că are numai un martor prezent, cel de al doilea este bolnav şi nu se poate prezenta în instanţă.

Sub prestare de jurământ a fost audiat martora C E , depoziţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Avocat L.D precizează că renunţă la cel de al doilea martor, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat L.D solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se constate că reclamantul a cumpărat de la parat suprafaţa de 157 m.p. şi o casă de locuit construită pe acest teren. S-a încheiat o chitanţă de mână, s-a plătit preţul, urmand a se prezenta la notariat să încheie actul în formă autentică. Deşi a fost notificat , paratul nu a dat curs acesteia , astfel că reclamantul a formulat prezenta acţiune. Solicită a se da o hotărâre care să tină loc de act de vânzare cumpărare. Nu solicită cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul I S G domiciliat în comuna a chemat in judecata pe paratul S Ş domiciliat în comuna solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se contate ca a cumparat de la parat , suprafata de teren de l57 mp si casa de locuit construita pe acest teren in suprafata de 27,.82 mp si sa se dispuna ca hotarirea sa tina loc de contract.

In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul arata ca a cumparat de la parat la data de l.04.2000 , pe baza de inscris sub semnatura privata terenul in suprafata de l57 mp si o casa construita pe acest teren situata in comuna contra unui pret de l2.000.000 lei vechi.

Arata ca la data intocmirii inscrisului paratul i-a facut dovada ca este proprietarul terenului prezentindu-i un contract de vinzare cumparare autentificat la nr.

La data intocmirii chitantei au convenit ca ulterior paratul sa se prezinte la Biroul Notarial pentru autentificarea actului insa paratul a refuzat in perioada respectiva fiind plecat la munca.

La sfirsitul anului 2009 a putut sa ia legatura personal cu paratul caruia i-a solicitat prezentarea la biroul notarial insa acesta a refuzat spunindu-i ca nu are timp si ca nu mai are datoria de a se mai prezenta la biroul notarial atat timp cat i-a vindut imobilul .

Mai arata reclamantul ca la data de 8.0l.20l0 ,paratul a fost notificat pentru a se prezenta la biroul notarial insa acesta din nou a refuzat.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. l073 si lll cod pr. civila.

La actiune reclamantul a atasat copii de pe inscrisul sub semnatura privata , un act eliberat de Biroul notarial „ Sarat , copie de pe contractul de vinzare cumparare , nr. si certificatul de atestare fiscala filele 4-9 dosar.

Paratul desi legal citat nu s-a prezentat in instanta si nu a depus nici intimpinare.

La cererea reclamantului instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori .

Au fost solicitate relatii de la OPCI ce s-au depus la fila l7 si a fost audiata martora C E .

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele.

La data de l.04.2000 reclamantul si paratul au intocmit un inscris sub semnatura privata , intitulat chitanta , prin care au consemnat vinzarea cumpararea imobilului teren mp si casa construita pe acest teren situata in comuna .Paratul in calitate de vinzator la data respectiva a prezentat reclamantului dovada proprietatii asupra imobilului respectiv contractul de vinrare cumparare autentificat la nr. 437 /8.04.l98l la fostul Notariat de Stat Local prin care cumparase acest imobil de la numitii V I si V E .

Pretul imobilului a fost suma de l2.000.000 lei vechi pe care reclamantul I S u G l-a platit paratului integral la data incheierii chitantei.

La data conventiei a fost prezenta martora C E care a semnat chitanta in calaitate de martor asistent.

Din probele administrate respectiv declaratia martorei rezulta ca dupa intocmirea inscrisului reclamantul a luat efectiv in stapinire imobilul pentru care a platit pana in prezent toate taxele si impozitele catre stat.

Din relatiile depuse de OPCI rezulta ca de la data de l.0l.l990 si pana la data de l.03.20l0 pe numele de S S nu au fost inscrise sarcini cu privire la imobilul situat in comuna

Dupa intocmirea chitantei paratul a refuzat sa se mai prezinte la biroul notarial pentru autentificarea contractului de vinzare cumparare aceasta imprejurare fiind dovedita de reclamant cu inscrisul de la fila 5 dosar.

Conform art. l073 din codul civil , privind executarea in natura a obligatiilor creditorul este indreptatit sa obtina prin mijloace legale executarea obligatiei de catre debitorul sau.

Pe de alta parte , potrivit art. 5 din titlul XII din legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei , in cazul in care dupa incheierea unui antecontract cu privire al un teren cu sau fara constructii , una din parti refuza ulterior sa incheie contractul partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta de judecata in vederea pronuntarii unei hotariri care sa tina loc de contract.

Rezulta ca este deschisa aceasta cale in conditiile refuzului uneia din parti antecontractului de as mai fi indeplinit obligatia.

Achiesarea in aceste cazuri la pretentiile reclamantului este o institutie recunoscuta de procedura civila si nu presupune neaparat ca nu a existat un refuz anterior , partea schimbindu-si conduita abia dupa promovarea cererii de chemare in judecata , iar respingerea actiunii , in asemenea context ar insemna o atingere adusa liberului acces la justitie ceea ce nu este permis.

In concluzie ,instanta va admite actiunea civila de fata , si pe cale de consecinta va constata ca reclamantul a cumparat de la parat suprafata de teren , de mp si casa de locuit situata pe acest teren in comuna , pe baza de inscris sub semnatura privata , la data de l.04.2000 contra unui pret de l2.000.000 lei rol .

Se va dispune ca prezenta hotarire sa tina loc de contract.

Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila în constatare formulată de reclamantul I S G domiciliat în comuna în contradictoriu cu paratul S Ş domiciliat în comuna si in consecinta:

Constata ca reclamantul a cumparat de la parat suprafata de teren , de mp si casa de locuit situata pe acest teren in comuna , pe baza de inscris sub semnatura privata , la data de l.04.2000 contra unui pret de lei rol

Prezenta hotarire tine loc de contract.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi

Tags: