Top

ACŢIUNE ÎN PERFECTARE CONTRACT VÂNZARE CUMPĂRARE (HOTĂRÂRE CARE SĂ ŢINĂ LOC DE ACT AUTENTIC ) – CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : VÂNZARI CUMPARARI

ACTIUNE ÎN PERFECTARE CONTRACT VÂNZARE CUMPARARE (HOTARÂRE CARE SA TINA LOC DE ACT AUTENTIC ) – CONDITII DE ADMISIBILITATE.

DOSAR NR. 2345/324/2009

SENTINTA CIVILA NR. 1004 / 20.04.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2345/324/2009 din 24.06.2009, reclamantul N G domiciliat în comuna T jud. G a chemat în judecata pe pârâtii V G si V V pentru a se perfecta vânzarea – cumpararea intervenita la data de 27.06.2002 cu privire la imobilul – casa si teren aferent – situat în intravilanul comunei T, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Din actele si lucrarile dosarului, rezulta urmatoarele:

La data de 27.06.2002 a încheiat cu pârâtii înscrisul sub semnatura privata intitulat „proces verbal” prin care a cumparat imobilul casa de locuit cu terenul aferent situat în comuna T la numar cadastral 0, P.10, T.0, platind suma de 2000 lei la data de 27.06.2002, iar restul sumei prevazuta initial, respectiv suma de 1000 lei, ulterior, în termenul prevazut în înscris, adica, 20.07.2002.

Dupa încheierea conventiei a intrat în posesia imobilului mentionat.

Desi a facut demersuri în vederea perfectarii în forma autentica a vânzarii, pârâtii nu au dat curs acestora.

In drept, îsi întemeiaza actiunea pe disp.art.984 C.civ. în ref. la art.1294 C.civ.

In sustinerea cererii reclamantul a depus la dosar : procesul verbal încheiat la data de 27.06.2002 – înscris sub semnatura privata.

Pârâtii, legal citati, nu s-au prezentat în instanta pentru a-si preciza pozitia fata de actiune.

Reclamantul a mai depus la dosar urmatoarele înscrisuri: documentatia tehnica cadastrala privind imobilul în suprafata de 653 m.p. din Cv 0 P.10 ( filele 14-16), notificarea catre pârâti prin intermediul executorului judecatoresc si dovada comunicarii acesteia, încheierea de certificare nr.000/ 4 iunie 2009 a notarului public, contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr.2215/10 august 2000 ( fila 35 dosar).

S-au solicitat relatii de la Biroul de Carte Funciara ( fila 32 dosar).

A fost audiat ca martor C C ( declaratie fila 41 dosar).

Instanta, având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

La data de 27.06.2002 s-a încheiat între reclamant în calitate de promitent – cumparator si pârâti în calitate de promitenti – vânzatori, antecontractul de vânzare – cumparare având ca obiect: „ imobilul (…..) situat în comuna T, cu numar cadastral 0 parcela 10, tarla 0 „, pentru un pret total de 30 milioane lei ROL, conventie constatata printr-un înscris sub semnatura privata intitulat „ proces verbal” ( fila 4 dosar).

Din declaratia martorului audiat în cauza rezulta ca reclamantul a intrat în posesia acestui imobil înca de la încheierea antecontractului de vânzare – cumparare ( declaratie fila 41).

Pârâtii V G si V V au devenit proprietari a imobilului – casa si teren de 600 m.p. din T.30 P.1010 în anul 2000 conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr.2215/10 august 2000 la BNP M din T ( actul de la fila 35 dosar).

Desi reclamantul a solicitat sa se perfecteze vânzarea – cumpararea cu privire la suprafata de teren de 653 m.p. ( precizarile de la termenul de judecata din 3.11.2009), iar pe teren s-a masurat efectiv suprafata de 653 m.p. ( conform documentatiei cadastrale întocmite de catre A F de la filele 14-15-16), din actul de proprietate de la fila 35 dosar, rezulta ca pârâtii – vânzatori au avut în proprietate doar suprafata de 600 m.p., iar în antecontractul – înscris sub semnatura privata, nu este individualizata sub acest aspect suprafata de teren.

Desi reclamantul a achitat pretul convenit, pârâtii au refuzat sa perfecteze actul în fata notarului public.

Fata de cele de mai sus, instanta apreciaza ca sunt îndeplinite conditiile pentru admisibilitatea actiunii în pronuntarea hotarârii judecatoresti care sa tina loc de act autentic.

Astfel, instanta retine ca reclamantul a facut dovada existentei unui antecontract valabil încheiat, dovada acestuia facându-se în conditiile dreptului comun;: ca pârâtii au refuzat sa se prezinte la notarul public în vederea autentificarii actului de înstrainare ; ca reclamantul si-a îndeplinit obligatiile asumate prin antecontract; ca promitentii – vânzatori sunt proprietari ai bunului vândut.

Conform art.1073 si 1077 C.civ. din care rezulta principiile executarii în natura a obligatiilor si repararii în natura a prejudiciilor cauzate prin neexecutarea obligatiilor asumate, instanta va admite actiunea si va constata cu caracter autentic conventia de vânzare-cumparare încheiata între pârâtii – promitenti vânzatori si reclamantul – promitent cumparator, având ca obiect – imobilul situat în intravilanul comunei T, jud.G, care se compune din suprafata de 600 m.p. teren curti-constructii, din T.30, P.1010 si casa de locuit edificata pe acesta, formata din trei încaperi, construita din paianta, acoperita cu tabla veche, având urmatoarele vecinatati. nord – NC., sud – P Al., est – drum, vest – CI., pentru un pret de 20.000.000 lei vechi , conventie constatata printr-un înscris sub semnatura privata, datat 27.06.2002, intitulat „proces verbal”.

Va obliga pe pârâti sa plateasca reclamantului suma de 400 lei cu titlul de cheltuieli de judecata .

Conform Codului de Procedura Fiscala va dispune comunicarea prezentei hotarâri la autoritatea fiscala competenta în vederea calcularii si încasarii impozitului pe tranzactie.

Va dispune comunicarea prezentei hotarâri la Biroul de Carte Funciara Tecuci.

Etichete: