Top

COMERCIAL. Insolvenţă. Creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, în sensul dispoziţiilor art. 3 pct.6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Prin cererea înregistrata la instanţa sub nr.906/114/2008, creditoarea SC „T” SA a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzuta de Legea 85/2006 împotriva debitoarei SC „M” SRL pentru suma de 15.497,57 lei, reprezentând: 1.022,66 lei contravaloare servicii de telecomunicaţii prestate si neachitate, conform facturilor fiscale anexate cererii; 9.619,31 lei penalităţi de 1% pe zi de întârziere de la data scadentei si pana la data de 10.03.2008 conform art.16.2.1. din contractul încheiat intre părţi;4.848,6 lei penalităţi de nerespectare a perioadei obligatorii de menţinere a abonamentului convenita de parţi si 42,9 lei cheltuieli de judecata. În fapt, se arata ca intre creditoare, în calitate de furnizor de servicii de telecomunicaţii si debitoarea „M” SRL s-a încheiat la data de 06.12.2004 cererea de abonament la serviciul Zapp, respectiv contractul seria H nr. 10306, debitoarei atribuindu-se contul de client 112118, contract in baza căruia creditoarea s-a obligat sa presteze servicii de telecomunicaţii, iar debitoarea s-a obligat sa achite contravaloarea acestora la scadenta. Ca urmare a obligaţiei creditoarei de prestare a serviciilor, debitoarei i-au fost emise facturi fiscale care nu au fost achitate la scadenta, starea de insolvenţă fiind vădită la aceasta data. Precizează creditoarea ca debitoarea, ca urmare a depasirii datei de scadenta a facturilor, datoreaza penalitati de 1% pe zi de intarziere pana la data achitarii integrale a debitului , penalitati care la data formularii cererii de chemare in judecata insumeaza 9.619,31 lei. Se arata ca in temeiul art. 16.2.2. din contractul incheiat intre parti, debitoarea datoreaza si suma de 200 USD/conectare la cursul BNR din ziua efectuarii platii, reprezentand penalitatile de nerespectare a duratei contractuale obligatorii, contractul a fost incheiat pe o perioada obligatorie, aceasta durata nefiind respectata, astfel incat debitoarea datoreaza suma totala de 2000 USD, respectiv 4.846,6 lei la data introducerii actiunii. Creditoarea susţine ca inregistreaza fata de debitoare o creanta certa, lichida si exigibila, de 15.497,57 lei, plus cheltuielile de judecata si ca debitoarea a incetat platile de mai mult de 30 de zile, solicitand admiterea cererii si deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitoarei SC Minardo SRL. Debitoarea SC „M” SRL a formulat contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de SC ”T” SA, invocand urmatoarele exceptii: exceptia prematuritatii actiunii; excepatia tardivitatii pretentiilor privind penalitatile de 1% pe zi de intarziere si a pretentiilor privind plata serviciilor de telecomunicatii; exceptia lipsei capacitatii de exercitiu a mandatarului SC LL C & R.D. SRL, precum si exceptia lipsei calitatii de reprezentant a avocatului L.N. Pe fond, debitoarea solicita admiterea contestatiei si respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea SC „T” SA. Prin sentinţa nr. 393 din 3.06.2008 s-a respins ca tardivă contestaţia formulată de debitoarea SC „M” SRL Râmnicu Sărat şi ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată împotriva acesteia de către SC „T” SA Bucureşti. Respingând contestaţia ca tardiv formulată, instanţa a reţinut în fapt şi în drept: Conform dovezii de indeplinire a procedurii de comunicare, aflata la fila 39 dosar, copia cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea SC „T”SA a fost comunicata debitoarei SC „M” SRL la data de 28.03.2008, iar contestatia a fost depusa la instanta la data de 06.05.2008, cu mult peste termenul de 10 zile prevazut de art. 33 alin.2 din Legea 85/2006 , potrivit caruia „ In termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie sa conteste, fie sa recunoasca existenta starii de insolventa.” Respingând cererea formulată de creditoarea SC „T” SA în sensul deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, instanţa a reţinut în fapt şi în drept: Suma pretinsa de catre creditoarea SC „T” SA nu reprezintă o creanţa certa, lichida si exigibila, in sensul dispoziţiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „ Prin creditor îndreptăţit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se intelege creditorul a carei creanta împotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile”. In raport de înscrisurile prezentate de parţi, rezulta clar ca intre acestea exista divergente cu privire la sumele solicitate de creditoare si prestaţiile efectuate de catre aceasta, astfel incat facturile emise de SC „T” SA nu pot dovedi existenta unei creanţe certe, lichide si exigibile, pentru clarificarea litigiului dintre părţi fiind necesare administrarea unor probe pe fondul cauzei, in cadrul altui proces. Pe de altă parte, din extrasul de cont depus la dosar, rezulta ca debitoarea nu este in stare de insolventa, astfel cum se prevede la art. 3 pct. l cu referire la art. 2 si art. l pct. l din Legea 85/2006, în raport de lichidităţile de care dispune, aceasta efectuând încasări si plaţi. Astfel cum s-a statuat în doctrina şi practica judiciară în materie, simplul refuz al debitorului de plata a unor datorii nu inseamna ca acesta se afla in stare de insolventa, iar creditorul care se afla in posesia unui titlu executoriu valabil poate proceda la executarea silita a debitorului pentru suma respectiva, in condiţiile in care acesta deţine lichidităţi. Notă: Prin decizia nr. 1175 din 14.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a respins recursul declarat de SC „T” SA Bucureşti.

Etichete: