Top

INSOLVENŢĂ. Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Lipsa calităţii procesual active a creditorului contestator. Art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006

Prin cererea formulata la data de 15.06.2009, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi a formulat contestatie împotriva procesului – verbal încheiat ca urmare a adunarii creditorilor ce a avut loc în data de 09.06.2009, ora 13.30, la sediul lichidatorului judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi, solicitând anularea acestui proces-verbal si convocarea unei noi adunari a creditorilor.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca la data de 10.06.2009 i-a fost comunicata convocarea privind adunarea creditorilor SC B S SRL, înregistrata sub nr. 18296/10.06.2009, adunare ce a avut loc în data de 09.06.2009.

Neconvocarea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi în termen legal a împiedicat-o pe aceasta sa-si apere interesul în adunarea creditorilor, mai ales în conditiile în care detine 60% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoarei.

De asemenea, creditoarea a aratat ca un alt motiv de nelegalitate al procesului-verbal încheiat în data de 09.06.2009 este faptul ca potrivit art. 19 alin. 2 din Legea 85/2006, în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. În cazul în care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician de insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul sindic.

Pentru acest motiv, consideram ca sedinta adunarii creditorilor trebuia sa aiba loc în prezenta titularilor de creante, însumând cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitorului, fiind obligatorie, având în vedere ordinea de zi, o majoritate speciala.

Creditoarea si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006.

Creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu a administrat probatorii în sustinerea cererii sale.

Din oficiu, judecatorul sindic a solicitat lichidatorului judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi, depunerea la dosar a procesului-verbal contestat, precum si toate actele emise în vederea organizarii sedintei Adunarii Creditorilor SC B S SRL din data de 09.06.2009.

Lichidatorul judiciar a depus la dosar: procesul-verbal încheiat la 09.06.2009 cu ocazia sedintei Adunarii Creditorilor SC B S SRL, adresa nr. 18538/09.06.2009 a Primariei Municipiului Calarasi, convocatorul sedintei cu ordinea de zi a acesteia, desfasurator al comunicarilor prin fax efectuate de lichidatorul judiciar la 05.06.2009, cu mentiunea unei comunicari de la ora 10.20 din aceasta zi catre Administratia Finantelor Publice Calarasi .

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele:

Lichidatorul judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi, al SC B S SRL Calarasi a convocat la data de 09.06.2009 adunarea creditorilor acestei debitoare, adunare la care au participat creditorii chirografari SC N C SRL si SC P G L SRL iar creditoarea Primaria Municipiului Calarasi a prezentat un punct de vedere în scris.

Desi creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi a aratat în actiune ca a primit convocarea la aceasta sedinta la 10.06.2009, nu a facut nici o dovada în acest sens.

Însa, lichidatorul judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi a depus la dosar copia desfasuratorului comunicarilor facute la 05.06.2009, figurând si o comunicare catre creditoarea în cauza si despre care lichidatorul judiciar sustine ca a fost chiar convocatorul sedintei din 09.06.2009. Aceasta proba nu a fost combatuta de creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi, astfel încât instanta apreciaza ca lichidatorul judiciar a facut dovada ca a convocat-o din 05.06.2009 pe creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi la sedinta adunarii creditorilor din 09.06.2009.

Din oficiu, instanta în raport de dispozitiile art. 14 alin. 7 din legea 85/2006 a ridicat în sedinta din 15.10.2009 exceptia lipsei calitatii procesuale active a creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi de a formula prezenta contestatie.

Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006 „hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor”.

Astfel, legiuitorul a prevazut în mod expres în art. 14 alin. 7 categoriile de creditori ce pot solicita judecatorului sindic anularea hotarârii adunarii creditorilor pentru nelegalitate.

Ori, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu face parte nici din prima categorie de creditori prevazuti de art. 14 alin. 7 întrucât nu a fost prezenta la sedinta adunarii creditorilor si nici din a doua, întrucât desi a lipsit nu a facut dovada motivului pentru care nu a participat la aceasta sedinta.

Fata de aceste aspecte, instanta urmeaza a constata ca aceasta creditoare Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu are calitate procesuala activa în formularea prezentei contestatii în baza art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006, asa încât, urmeaza a respinge contestatia formulata de creditoarea D.G.F.P – Administratia Finantelor Publice Calarasi împotriva hotarârii adoptate în adunarea creditorilor din data de 09.06.2009, pentru lipsa calitatii procesuale active a acestei creditoare.

Etichete:

INSOLVENŢĂ. Înscrierea în tabelul creditorilor. Îmbogăţire fără just temei.

Asupra cauzei comerciale de fata;

Prin cererea formulata la aceasta instanta la data de 8.07.2009, S.C. B S-R SA, a solicitat înscrierea sa în tabelul creditorilor debitoarei S.C. ”B S” SRL, societate în faliment, cu suma de 693.139,34 lei reprezentând creanta izvorâta din reparatiile aduse navei fluviale împingator „B” (369.825,74 lei) precum si cheltuielile cu stationarea acestuia la cheu (21.000 lei stationare pe cala în perioada 19.09.2008-28.11.20058 si 32.313 lei stationarea la cheu pe perioada 29.11.2008-9.04.2009).

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a efectuat lucrari de reparatii la nava împingator „B” la solicitarea S.C. D S SRL conform contractului de reparatii nr. 139R/25.06.2008 lucrari în valoare totala de 841.392,63 din care le-au fost achitati de catre firma contractanta suma de 80.000 lei TVA inclus ramânând un rest de plata de 761.392,63 lei TVA inclus, conform facturii fiscale emise seria BSR nr.1208021/17.12.2008.

Conform dispozitivului sentinte civile nr. 159/F/9.04.2009 pronuntata în dosarul nr. 437/116/2009 instanta de judecata a constatat ca actul de înstrainare a împingatorului B a fost unul fraudulos si a dispus anularea acestuia. În aceste conditii lucrarile de reparatii efectuate asupra împingatorului B profita societatii proprietare precum si toate obligatiile ce decurg din serviciile pe care creditoarea S.C. B S-R SA le-a prestat în vedere repararii si cresterii valorii acestui împingator.

În dovedirea actiunii, creditoarea S.C. B S-R SA a solicitat proba cu acte depunând la dosar: facturile nr.0509004 si 0509005 din 6.05.2009, procesul verbal de predare a navei din 25.06.2008, adresa nr.564/6.04.2009 emisa de creditoare, factura nr.0808004/21.08.2008, extras de cont din 21.08.2008, deviz final comunicat la 16.12.2008 S.C. D SRL de catre creditoare, procesul-verbal de receptie nr.64/28.11.2008, oferte de lucrari din 25.07.2008, 16.07.2008, 8.07.2008, 3.07.2008, 25.06.2008, contract de reparatii nave nr.139 R/25.06.2008, adresa din 4.05.2009 a lichidatorului judiciar CC INSOL IPURL Constanta – Filiala Calarasi adresata creditoarei S.C. B S-R SA.

Tribunalul, luând act de precizarea facuta de creditoarea S.C. B S-R SA la termenul de judecata din 5.08.2009 în sensul ca cererea sa reprezinta o contestatie la respingerea de catre lichidatorul judiciar CC INSOL IPURL a cererii de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C. B S SRL Calarasi si având în vedere actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele cu privire la aceasta contestatie:

Prin sentinta civila nr.1365/1.10.2008 a Tribunalului Calarasi s-a deschis procedura insolventei debitoarei S.C. B S SRL Calarasi, termenul de depunere a cererilor de creanta fiind 25.11.2008, iar prin sentinta comerciala nr.2149/18.12.2008 s-a dispus intrarea în procedura simplificata a falimentului a acestei debitoare întrucât debitoarea nu a depus documentele prevazute de art.28 alin.1 din Lg.85/2006, desi asociatii au fost notificati în acest sens.

Prin sentinta civila nr.159/F/9.04.2009 a Tribunalului Calarasi s-a admis cererea lichidatorului judiciar CC INSOL IPURL Constanta – Filiala Calarasi si s-a dispus în baza art.83 din Lg.85/2006 anularea contractului de vânzare-cumparare nr.274/5.06.2008 încheiat între S.C.”B S” SRL în calitate de vânzatoare si S.C.”D” SRL în calitate de cumparatoare si a obligat pe S.C.”D” SRL sa restituie debitoarei S.C.”B S” SRL C bunul nava fluviala remorcher împingator „B” cu nr. de înmatriculare – ce a facut obiectul contractului anulat. S-a retinut ca actul de vânzare-cumparare a fost fraudulos întocmit pretul mentionat în contract pentru nava vânduta de debitoare a fost cu mult mai mic fata de adevarata valoare a acestui vas, iar la data vânzarii debitoarea avea datorii ce se ridicau la cel putin 724.138 lei.

De asemenea, instanta retine din actele depuse la dosar de petenta creditoare S.C. B S-R SA ca aceasta a încheiat cu S.C.D SRL Galati contractul de reparatii nr.139 R/25.06.2008 pentru nava ce facuse obiectul contractului de vânzare-cumparare anterior mentionat.

Conform procesului-verbal de receptie nr.64/28.11.2008 (pag.33 din dosar) beneficiara din contactul de reparatii S.C.”D SRL a receptionat lucrarile de reparatii la nava împingator B de la creditoarea S.C. B S-R SA, produsul fiind predat în întregime beneficiarului. De asemenea, conform adresei nr.564/6.04.2009 (pag.9 din dosar) emisa de aceeasi creditoare rezulta ca pentru aceste reparatii s-a emis si factura nr.1208021/17.12.2008 în valoare de 761.392,63 lei în sarcina S.C. „D” SRL.

Ulterior pentru aceleasi lucrari de reparatii petenta creditoare S.C. B S-R SA a emis factura nr.0509004/6.05.2009 în sarcina debitoarei S.C.”B S” SRL Calarasi desi între cele doua societati nu au existat raporturi juridice.

Creditoarea S.C. B S-R SA a precizat ca temeiul juridic al creantei sale este îmbogatirea fara just temei.

În raport de aceasta situatie de fapt, tribunalul constata ca creditoarea S.C. B S-R SA nu are vreo creanta împotriva debitoarei S.C.”B S” SRL ci împotriva S.C.”D S„ SRL în baza contractului de reparatii nave nr.139 R/25.06.2009 conform facturii fiscale nr.1208021/17.12.2008 achitata partial de catre aceasta societate debitoare.

Faptul ca în urma anularii prin sentinta civila nr. 159/F/9.04.2009 a contractului de vânzare-cumparare dintre S.C.”B S” SRL si S.C.”D” SRL bunul ce a facut obiectul vânzarii – nava împingator „B” – a revenit în patrimoniul vânzatoarei S.C.”B S” SRL Ca nu schimba debitorul din contractul de reparatii, care ramâne S.C.”D” SRL. Aceasta societate în calitate de tert dobânditor are posibilitatea conform art.83 alin.2 din Lg.85/2006 sa-si recupereze pretul platit în contractul anulat si cheltuielile facute cu acest bun cât a fost în patrimoniul sau, din averea S.C.B S SRL ce va fi vânduta în procedura falimentului.

Petenta creditoare S.C. B S-R SA are pentru suma solicitata în prezenta procedura a insolventei S.C.”B S” SRL un debitor contractual, respectiv S.C.”D” SRL.

Una din conditiile pentru promovarea actiunii bazata pe îmbogatirea fara just temei este absenta oricarui alt mijloc juridic pentru recuperarea, de catre cel care si-a micsorat patrimoniul, a pierderii suferite. Astfel, creditorul – reclamat ce promoveaza o astfel de actiune trebuie sa nu aiba si nici sa nu fi avut o alta cale de drept pentru valorificarea dreptului sau.

Practica judecatoreasca a statuat ca dat fiind ca raspunderea contractuala, fiind o raspundere cu caracter special si derogator, exclude actiunea pentru îmbogatirea fara just temei.

Fata de aceste considerente, tribunalul constata ca petenta-creditoare S.C. B S-R SA are posibilitatea pe calea raspunderii contractuale sa solicite de la debitorul sau contractual S.C.”D” SRL contravaloarea reparatiilor navei „B” neavând o creanta împotriva debitoarei S.C.”B S” SRL – societate în faliment – care sa justifice înscrierea sa cu aceasta suma în tabelul creditorilor acestei debitoare.

În ceea ce priveste sumele solicitate de aceeasi creditoare S.C. B S-R SA cu titlu de taxe de stationare pe cala si taxe stationare la cheu pe perioada 19.09.2008-9.04.2009 perioada anterioara anularii contractului de vânzare-cumparare, tribunalul constata ca aceste taxe se datoreaza de catre societatea care a folosit nava în aceasta perioada cu care creditoarea a avut raporturi comerciale, adica S.C.”D” SRL si nu de catre debitoarea S.C.B S” SRL al carui lichidator judiciar nu a intrat, conform rapoartelor de la dosar, pâna în prezent în posesia acestui bun.

Fata de aceste considerente, tribunalul constata ca în mod corect lichidatorul judiciar CC INSOL IPURL Constanta-Filiala Calarasi a respins cererea creditoarei S.C. B S-R SA de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C.”B S” SRL, motiv pentru care urmeaza a respinge contestatia formulata de creditoarea S.C. B S-R SA împotriva respingerii de catre lichidatorul judiciar CC INSOL I.P.U.R.L. – Filiala Calarasi a cererii formulate de aceasta creditoare de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C.B S SRL.

2.Prin cererea formulata la aceasta instanta la data de 13.07.2009 în cadrul dosarului de faliment nr.1759/116/2008 (nr.în format vechi 170/F/2008) al Tribunalului Calarasi, creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) a solicitat înscrierea la masa credala a debitoarei S.C.”B S” SRL cu o creanta în valoare de 144 lei reprezentând tarif de utilizare a spectrului radio pentru Serviciul Mobil Maritim pentru anul 2008 (creanta bugetara).

În motivarea cererii a aratat ca obligatia de plata a tarifului de utilizare a spectrului radio pentru Serviciul Mobil si a majorarilor de întârziere la plata au fost stabilite prin deciziile presedintelui ANRCTI nr.TC/2666/25.07.2008; TC/1868/15.04.2008; TC/285/21.01.2008; TC/4033/15.10.2008;TC/2543/8.07.2009; TC/2542/8.07.2009 si TC/2541/8.07.2009.

Creditoarea a depus la dosar copiile deciziilor mentionate în actiune.

Tribunalul, analizând actele depuse la dosar de aceasta creditoare si cererea sa de creanta retine urmatoarele:

Prin sentinta comerciala nr. 1365/01.10.2008 a Tribunalului Calarasi s-a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei S.C. „B S” SRL desemnându-se administrator judiciar CCC INSOL IPURL – Filiala Calarasi si stabilindu-se termenele prevazute de art. 61-62 din Legea 85/2006, termenul de depunere a creantelor fiind fixat la 25.11.2008 iar de depunere a tabelului preliminar al creditorilor la 15.11.2008.

Sentinta comerciala 1365/2008 a Tribunalului Calarasi a fost publicata în Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 3992/20.10.2008 (conform dovezii de comunicare de la pag. 235 din vol.I al dosarului).

De asemenea, notificarea prevazuta de art. 61 – 62 din Legea 85/2006 cu termenele stabilite prin sentinta comerciala nr. 1365/2008 a Tribunalului Calarasi, a fost publicata de administratorul judiciar în Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 4174/30.11.2008 (conform dovezii de comunicare aflata la pag. 211 din vol. II al dosarului).

Din rapoartele întocmite de catre administratorul judiciar CC INSOL IPURL – Filiala Calarasi, rezulta ca debitoarea nu a depus actele prevazute de art. 28 alin. 1, astfel ca administratorul judiciar nu a putut cunoaste creditorii debitoarei S.C. „B S” SRL Calarasi, pentru a fi notificati în conditiile art. 61 alin. 1 din Legea 85/2006.

Creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti a formulat cerere de admitere a creantei sale în prezenta cauza la data de 13.07.2009 (data postei – 10.07.2009) cu mult peste data de 25.11.2008 – termenul stabilit prin sentinta comerciala nr. 812/2008 a Tribunalului Calarasi pentru depunerea cererilor de creanta si chiar dupa depunerea de catre administratorul judiciar la 16.07.2008 a tabelului preliminar al creditorilor.

Potrivit art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006, pentru creditorii care nu au fost identificati, procedura notificarii prevazuta de art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul Procedurilor de insolventa, iar potrivit art. 9 din acelasi articol, publicarea actelor de procedura sau a hotarârilor judecatoresti înlocuieste de la data publicarii lor,notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicarii.

Ori, sentinta comerciala 1365/2008 prin care s-a deschis procedura insolventei S.C. „B S” SRL si s-a stabilit termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta de creditori la 25.11.2008, au fost publicate în Buletinul Procedurilor de insolventa, respectându-se dispozitiile art. 7 alin. 3 si 9 din Legea 85/2006. În raport de aceste dispozitii legale se prezuma ca si creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti trebuia sa cunoasca atât deschiderea procedurii insolventei împotriva acestei debitoare, cât si termenul în care trebuia sa formuleze declaratiile lor de creanta.

Fata de aceste considerente tribunalul urmeaza a respinge ca tardiva declaratia de creanta formulata de creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Antrenarea răspunderii administratorilor debitoarei în temeiul dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 85/2006. Închiderea procedurii insolvenţei

Prin cererea introdusă la această instanţă la data 23 martie 2009 şi înregistrată,creditorul X, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitorului Y, ,în vederea recuperării unei creanţe totale în sumă de 50 636,37 lei,compusă din : suma de 36 283,31 lei, reprezentând debit principal şi suma de 14 353,06 lei,reprezentând penalităţi datorate conform art.7 din contractul încheiat între părţi.

Constatând că cererea creditorului îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.85/ 2006,iar contestaţia debitorului este neîntemeiată,prin Sentinţa nr.504 din 23 aprilie 2009 a fost respinsă contestaţia debitorului Y,iar cererea formulată de creditor a fost admisă şi,în temeiul art.33 alin.(6) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Y,fiind desemnat administrator judiciar practicianul în insolvenţă Z. Ulterior,prin Sentinţa nr.1054 din 29 octombrie 2009,judecătorul-sindic a admis cererea administratorului judiciar Z şi a dispus intrarea în faliment în procedură simplificată a debitorului Y dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia.

În raportul completat asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului Y,s-a precizat că starea de insolvenţă a societăţii debitoare se datorează foştilor administratori ai societăţii debitoare, Pentru acest motiv,lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii fostului administrator,în condiţiile art.138 alin.(1) lit.a),lit.c) şi d) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,pentru întregul pasiv al debitorului, în sumă de 143 645,06 lei,întrucât aceştia au continuat să desfăşoare o activitate care ducea în mod vădit la încetarea de plăţi,fiind în incapacitate de a plăti sumele datorate bugetului consolidat al statului,dar şi celorlalţi creditori,au folosit bunurile societăţii în folosul propriu sau în cel al altor persoane,dispunând efectuarea de încasări şi plăţi în timpul procedurii insolvenţei fără acordul administratorului judiciar şi nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea,soldul de casă în luna august 2009 fiind incorect stabilit.

În vederea soluţionării cererii de atragere a răspunderii,în cauză s-a dispus şi s-a efectuat,la stăruinţa pârâţilor X,o expertiză contabilă.

Examinând cererea de atragere a răspunderii şi înscrisurile depuse la dosar,judecătorul-sindic apreciază că aceasta este întemeiată,pentru suma de 143 645,06 lei,pentru considerentele ce se vor arăta în continuare :

Potrivit dispoziţiilor art.138 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,”În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 alin.(1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a cererea debitorului,la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului,persoană juridică,ajuns în stare de insolvenţă,să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau de supraveghere din cadrul societăţii,precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului”,prin una din faptele enumerate de acest text de lege,lit.a) a acestui articol statuând că „au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al altei persoane”,lit.c) a acestui articol statuând că „au dispus,în interes personal,continuarea unei activităţi care ducea,în mod vădit,persoana juridică la încetarea de plăţi”,iar lit.d) a acestui articol statuând că „au ţinut o contabilitate fictivă,au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea”.

Răspunderea instituită de art.138 din Legea nr.85/2006 este o răspundere civilă delictuală,în cadrul căreia operează două reguli,una fiind faptul că intervine pentru cea mai uşoară culpă,iar cealaltă că obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat este integrală,indiferent de gravitatea vinovăţiei;cuantumul despăgubirii depinde de întinderea prejudiciului,nu însă şi de gradul de vinovăţie.

Pentru antrenarea răspunderii în temeiul textului de lege menţionat este necesară întrunirea condiţiilor art.998-999 din Codul civil,respectiv fapta ilicită, prejudiciul şi legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În cauză,administratorul judiciar a notificat pârâţii X,care au deţinut şi calitatea de administratori statutari ai debitorului,solicitându-le să-i predea toate documentele contabile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i reveneau conform dispoziţiilor Legii nr.85/2006.

Pârâţii nu s-au conformat însă solicitărilor administratorului judiciar, încălcând astfel prevederile art.28 din Legea privind procedura insolvenţei.

În cauză,pârâţii X,administratori ai societăţii debitoare,şi-au încălcat obligaţia legală de a întocmi evidenţa contabilă a societăţii în conformitate cu legea,cu consecinţa imposibilităţii urmăririi activităţii acesteia.

Conform dispoziţiilor art.10 alin.(1) din Legea nr.82/1991, republicată răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului care are obligaţia gestionării societăţii. În condiţiile în care evidenţa contabilă nu a fost ţinută sau nu a fost ţinută în conformitate cu legea,există o prezumţie de culpă, întrucât corecta ţinere a registrelor contabile este o obligaţie stabilită în sarcina administratorilor societăţii de Legea nr.31/1990,care,în art.73 lit.c),stabileşte că administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi pentru corecta lor ţinere. Neţinerea contabilităţii în mod corect nu face posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă starea de insolvenţă care poate să apară la un moment dat,aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute corect şi care ar permite administratorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii. În condiţiile neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea se prezumă existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs, care constă în pasivul înregistrat în tabelul creditorilor,atâta timp cât există încetarea de plăţi şi una dintre faptele enumerate de art.138 din Legea nr.85/2006.

Faptul că,în speţă,administratorii statutari nu au depus la dosar actele contabile solicitate de administratorul judiciar şi,respectiv,de lichidator,creează prezumţia că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de ţinere a contabilităţii în conformitate cu legea.

Pasivitatea manifestată de administratorii pârâţi care,după sesizarea tribunalului pentru aplicarea procedurii de insolvenţă faţă de societatea debitoare,nu au putut fi contactaţi de administratorul judiciar şi,respectiv,de lichidator pentru a oferi lămuriri în legătură cu situaţia patrimoniului debitorului,permit concluzia că, folosindu-se de prerogativele prevăzute de lege,au dispus în interes personal efectuarea de încasări şi plăţi fără acordul administratorului judiciar,aşa cum rezultă din registrul de casă aferent lunilor aprilie,mai,iunie,iulie şi august 2009.De asemenea,soldul casei în luna august 2009 este incorect stabilit,prezentând sold creditor,deşi întotdeauna acesta trebuie să aibă sold debitor,care reflectă disponibilităţile băneşti din casieria societăţii,ceea ce confirmă faptul că cei doi administratori au ţinut o contabilitate neconformă cu realitatea.

Conform bilanţului contabil aferent anului 2008,societatea debitoare înregistrează o pierdere în sumă de 2 545,00 lei,iar conform balanţei de verificare la 31 septembrie 2009 se înregistrează o pierdere de 122 378,34 lei,fapt ce confirmă că administratorii societăţii debitoare au dispus continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi.

În această situaţie,judecătorul-sindic apreciază că sunt îndeplinite în sarcina pârâţilor condiţiile răspunderii civile delictuale,motiv pentru care,văzând şi dispoziţiile art.1 din Legea nr.82/1991,art.72,art.83 alin.(1) lit.c) şi art.144 din Legea nr.31/1990,va admite cererea lichidatorului judiciar Z şi va obliga foştii administratori statutari ai societăţii debitoare,X la plata întregului pasiv al societăţii debitoare,în sumă de 143 645,06 lei,din care : suma de 42 870,00 lei este datorată Administraţiei Finanţelor Publice Buzău;suma de 65,00 lei este datorată Primăriei municipiului Buzău;suma de 50 636,37 lei este datorată Y;suma de 41 520,69 lei este datorată Bancpost SA;suma de 1 164,00 lei este datorată creditorului Râmniceanu Mariana;suma de 73,00 lei este datorată ITM Buzău,iar suma de 7 316,00 lei este datorată X,în temeiul art.138 alin.(1) lit.a),c) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

La data de 25 noiembrie 2010,lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul lunar şi a propus închiderea procedurii insolvenţei debitorului Y,în condiţiile art.131 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,radierea acestuia din registrul comerţului şi descărcarea sa de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Pentru toate aceste considerente,văzând că împotriva acestui raport nu au fost formulate obiecţiuni,creditorii prezenţi fiind de acord cu închiderea procedurii,că în averea debitorului nu au fost identificate bunuri şi că nici un creditor nu se oferă să acopere cheltuielile de administrare a procedurii,astfel că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 131 Alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,instanţa va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului Y şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei instanţa va descărca lichidatorul judiciar Z de orice îndatoriri şi responsabilităţi şi va dispune plata către lichidatorul judiciar,din fondul de lichidare,a sumei de 10 614,40 lei,sumă ce reprezintă onorariul cuvenit acesteia,în calitate de administrator şi de lichidator judiciar,pentru perioada 17 septembrie 2009 – 17 noiembrie 2010.

În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei instanţa va dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,creditorilor,Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere,precum şi pentru publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) şi art.8 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei,hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de creditor în sensul deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 14 septembrie 2010 şi înregistrată sub nr.,debitorul SC Y SRL prin reprezentantul legal al acestuia, lichidatorul X,a solicitat deschiderea împotriva sa a procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii sale,lichidatorul a arătat că,în fapt,în conformitate cu dispoziţiile art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990,a fost desemnată lichidator,pentru lichidarea averii debitorului SC Y SRL,prin Încheierea nr.6970 din 28 octombrie 2009 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău. Potrivit art.237 alin. (8) din această lege,persoana juridică dizolvată prin încheiere intră în lichidare.

Coroborând prevederile art.183 din Legea nr.441/2006,cu cele ale art. 253 alin.(2),art.270 indice 1 şi art.270 indice 2 din Legea nr.31/1990 şi cu cele ale art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,rezultă că lichidatorul este obligat,în condiţiile legii,să ceară deschiderea procedurii insolvenţei

Analizând actele şi lucrările dosarului,judecătorul-sindic reţine că prin Încheierea nr.6970 din 28 octombrie 2009 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,practicianul în insolvenţă X a fost desemnată lichidator al SC Y SRL,dizolvată de drept,potrivit dispoziţiilor art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/ 1990 privind societăţile comerciale.

În îndeplinirea atribuţiilor sale,lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii la bugetul consolidat al statului,datorii care nu pot fi plătite datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile,fiind astfel în insolvenţă.

Cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei debitorului SC X SRL a fost formulată în numele societăţii debitoare de către lichidatorul acesteia,în considerarea dispoziţiilor art.52 alin.(3) din Legea nr.31/1990.Astfel lichidatorul,titular al cererii introductive formulate,are calitatea de reprezentant al societăţii debitoare.

Potrivit dispoziţiilor art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi,în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă;de asemenea,potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol,va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2) lit.e) din Legea nr.85/2006, procedura simplificată prevăzută de această lege se aplică şi societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

Văzând că cererea debitorului îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr.85/2006, în temeiul art.32 alin.(1),coroborat cu art.2 alin.(1) din aceeaşi lege,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de debitorul SC Unisen Product SRL,prin reprezentantul său legal,lichidatorul Eva Cont IPURL şi,în temeiul art.107 alin.(1) lit. A.a,raportat la art.32 alin.(1) din Legea nr.85/2006, prin sentinţa nr. 1212 din 10.11.2010 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului menţionat, luându-se şi următoarele măsuri:

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va ridica dreptul de administrare al debitorului şi va constata că X este dizolvată anterior formulării cererii introductive.

Pentru desemnarea lichidatorului judiciar va avea în vedere cererea debitorului,dar şi dispoziţiile art.11 alin.(1) lit.c) fraza a II-a. coroborat cu art.34 din Legea nr.85/2006,în temeiul cărora va desemna lichidator judiciar practicianul în insolvenţă Z,care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege,cu un onorariu de 700 lei lunar şi un onorariu de succes de 5 % din încasările din vânzarea bunurilor şi din recuperarea de creanţe,încetând din acest moment atribuţiile lichidatorului Z.

Judecătorul-sindic va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 şi va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea în registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi.

În temeiul art.109 alin.(1),raportat la art.32 alin.(2) din Legea nr.85/ 2006,judecătorul-sindic va dispune ca lichidatorul judiciar să notifice,în condiţiile art 61 alin.(1) din aceeaşi lege,intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, debitorului, tuturor creditorilor,dar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Totodată,judecătorul-sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 27 decembrie 2010;termenul de verificare a creanţelor,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor la data de 6 ianuarie 2011; eventualele contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă,precum şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 24 ianuarie 2011.Va stabili data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 11 ianuarie 2011,în care sens va convoca toţi creditorii.

În temeiul art.59 alin.(1) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat să întocmească şi să supună analizei,până la data de 20 decembrie 2010,un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării răspunderii acestora,în condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii,în temeiul art.4 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va dispune deschiderea de către debitor,în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii,a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor,contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar,eventualele disponibilităţi băneşti urmând să fie păstrate într-un cont special de depozit bancar.

Se va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 7 decembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1),coroborat cu art.8 alin.(2) din Legea nr.85/2006,hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs,în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Contract de leasing privind achiziţionarea unui autoturism. Cerere formulată de finanţator în sensul deschiderii procedurii generale a insolvenţei împotriva utilizatorului

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 22 noiembrie 2010 şi înregistrată sub nr.,creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Buzău, a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC Y,în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de 404 572,67 lei.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 120,00 lei,conform Chitanţei pentru creanţe ale bugetului local nr.1229760 (117) din 17 noiembrie 2010,emisă de Consiliul Local al Sectorului 1, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale şi prin aplicarea şi anularea de timbre judiciare,în valoare de 0,30 lei.

În motivarea cererii sale,creditorul a arătat că,în fapt,între X,în calitate de finanţator şi Y,în calitate de utilizator,s-a încheiat,la data de 22 aprilie 2008,Contractul de leasing financiar nr.47627/X -1-001,având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra unui autovehicul marca Range Rover Diesel 3.6 Vogue.

Ca urmare a relaţiilor comerciale născute în baza acestui contract, utilizatorul SC Negru SRL urma să achite taxele de leasing lunare,fiecare rată de leasing fiind scadentă după primirea de către utilizator de la finanţator a facturii fiscale,în care se specifica suma de plată.

Având în vedere faptul că utilizatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale,în data de 26 mai 2009 Contractul de leasing financiar a fost reziliat conform prevederilor contractuale,în urma Notificării de reziliere nr.853/2009 din 26 mai 2009,transmisă de creditor prin executorul judecătoresc.

În prezent,Y figurează în evidenţele fiscale ale societăţii de leasing cu facturi emise şi neachitate în cuantum total de 92 020,89 lei,aferente Contractului de leasing financiar nr.47627/X -1-001.

Având în vedere prevederile contractului de leasing,ce constituie titlu executoriu,creditorul a solicitat înscrierea la masa credală şi cu diferenţa ratelor de leasing prevăzute în scadenţare până la momentul finalizării contractului de leasing, cu titlu de daune-interese. Suma totală a acestor rate de leasing este de 312 551,78 lei,echivalentul în lei al sumei de 72 771,08 Euro,aferentă contractului de leasing, calculat la cursul BNR din data de 17 noiembrie 2010,de 4,2950 lei/Euro.

În cauză,a susţinut creditorul,sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr.85/2006 pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Astfel,creanţa pretinsă este certă,lichidă şi exigibilă,având scadenţa de mai mult de 90 de zile şi valoarea de peste valoarea-prag de 45 000 lei.

Pentru dovedirea cererii,au fost depuse la dosarul cauzei,în copie, Situaţia Contractului de leasing financiar nr.47627/X-1-001,scadenţarul provizoriu,Contractul de leasing financiar nr.47627/X SRL-1-001, Notificarea de reziliere nr.853/2009 din 26 mai 2009 şi facturile fiscale emise.

În termenul legal,în temeiul dispoziţiilor art.33 alin.(2) din Legea nr.85 /2006 privind procedura insolvenţei,debitorul Y a contestat existenţa stării de insolvenţă,solicitând respingerea cererii creditorului.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 120,00 lei,conform Chitanţei pentru creanţe ale bugetului local seria PMB nr.231894 din 2 decembrie 2010 şi prin aplicarea şi anularea de timbre judiciare în valoare de 0,30 lei

În motivarea contestaţiei sale,debitorul a arătat că,în fapt,la data semnării Contractului de leasing financiar nr.47627,având ca obiect transmiterea folosinţei autoturismului marca Range Rover Diesel 3.6 Vogue,în valoare de 89 658 Euro,a achitat 25 % din valoarea acestuia,iar ulterior 11 rate,până la momentul rezilierii,la 26 mai 2009,achitând în total suma de 192 244,72 lei. Potrivit evidenţei sale analitice,la data rezilierii şi în prezent are o datorie faţă de creditor de 20 696,00 lei,sub limita minimă cerută de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Facturile fiscale nr.14050947,nr.14050952,nr.14050948,nr.14050949, nr.14050950,nr.14074060,toate emise la data de 9 octombrie 2009,după rezilierea contractului la 26 mai 2009,au fost restituite în original,cu recomandata nr.96058 din 30 octombrie 2009,nefiindu-i opozabile.

Autoturismul ce a făcut obiectul contractului de leasing a fost restituit creditorului în perfectă stare,din iniţiativa sa,aşa cum rezultă din procesul-verbal de predare-primire anexat. Ulterior,acest bun a fost valorificat de către creditor în condiţii foarte avantajoase.

Pentru dovedirea susţinerilor sale,debitorul a depus la dosarul cauzei fişele de cont pentru anii 2008,2009 şi 2010,Notificarea de plată nr.1259 din 2 martie 2009,adresa nr.853/2009 din 26 mai 2009,adresa de restituire a facturilor emise după data rezilierii şi procesul-verbal de predare-primire a autoturismului.

Examinând contestaţia formulată de debitor,dar şi cererea de deschidere a procedurii insolvenţei,formulată de creditor,în contextul dispoziţiilor legale incidente,judecătorul-sindic constată şi reţine ca fiind întemeiată contestaţia formulată de debitorul Y,dar ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii insolvenţei,formulată de creditorul X,pentru considerentele ce se vor arăta în continuare :

Potrivit dispoziţiilor art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006,”insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe,lichide şi exigibile”,iar potrivit dispoziţiilor pct.6 al aceluiaşi articol,”prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă,lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile”.

Pretenţiile băneşti ale societăţii creditoare,în sumă totală de 404 572,67 lei,din care suma de 92 020,89 lei reprezintă contravaloarea facturilor emise şi neachitate,iar suma de 312 551,78 lei reprezintă valoarea ratelor de leasing până la finalizarea contractului de leasing încheiat cu debitorul,nu constituie o creanţă certă, lichidă şi exigibilă,în înţelesul art.379 alin.(3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

Potrivit art.379 alin.(3) din Codul de procedură civilă,”Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte,chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul”.

În cauză,suma de 92 020,89 lei nu reprezintă o creanţă certă,întrucât facturile emise de creditor nu au fost însuşite de debitor prin semnătură şi ştampilă. Cele 7 facturi fiscale emise de creditor la data de 9 octombrie 2009,după data rezilierii contractului de leasing,nu au fost acceptate la plată de către debitor,fiind returnate creditorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ori,aşa cum s-a statuat în literatura şi în practica de specialitate, neînsuşirea facturilor şi contestarea creanţei sunt suficiente motive pentru respingerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei.

În ceea ce priveşte suma de 312 551,78 lei,reprezentând valoarea ratelor de leasing datorate până la finalizarea contractului de leasing,cu titlu de daune interese,judecătorul-sindic apreciază că acestea nu sunt datorate. Aceasta deoarece daunele-interese trebuie dovedite conform regulilor aplicabile răspunderii civile contractuale,ceea ce presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii : existenţa unei fapta ilicită,existenţa unui prejudiciu,raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu,culpa).

În cauză,este evident că X nu a fost păgubit,întrucât autoturismul i-a fost restituit,iar perioada cât acesta a fost folosit de către debitor a fost acoperită prin plata de către acesta,până la momentul rezilierii contractului de leasing,a sumei totale de 192 244,72 lei.

Plata de către debitor a sumei de 312 551,78 lei,reprezentând valoarea autoturismului deja restituit creditorului,ar duce la îmbogăţirea fără just temei a acestuia.În aceste condiţii,invocarea de către creditor a art.8 din OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing şi a art.66 din Legea nr.85 / 2006,cu privire la caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing şi la nesupunerea lui procedurii de verificare prevăzută de legea insolvenţei,este valabilă pentru valoarea reală a creanţei,respectiv pentru valoarea ratelor de leasing datorate până la data rezilierii şi nu pentru suma de 312 551,78 lei,stabilită de creditor în mod arbitrar,printr-o interpretare eronată a clauzelor contractuale.

Având în vedere că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.3 din Legea nr.85/2006,creanţa pretinsă de creditorul X nefiind certă,lichidă şi exigibilă,iar autoturismul marca Range Rover Diesel 3.6 Vogue,ce a făcut obiectul contractului de leasing,a fost preluat de creditor,în temeiul art.33 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei judecătorul-sindic va admite contestaţia debitorului Y şi,în consecinţă, va respinge cererea creditorului cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului, în vederea recuperării unei creanţe fiscale constând în taxe, dobânzi şi accesorii

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 12 noiembrie 2010 şi înregistrată sub nr.4995/114/2010,creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitorului X,,în vederea recuperării unei creanţe în sumă totală de 201 552,00 lei.

În motivarea cererii sale,scutită de la plata taxei judiciare de timbru potrivit art.77 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,creditorul a arătat că,în fapt,debitorul SC I. C. SRL datorează bugetului de stat taxe,dobânzi şi accesorii în sumă totală de 201 552,00 lei,conform Titlului executoriu nr.3617 din 3 noiembrie 2010.Sumele sunt datorate de către societate ca urmare a depunerii declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi a deciziilor de calcul accesorii privind calculul majorărilor de întârziere emise de organul fiscal teritorial.

Creditorul a precizat că a făcut demersuri în vederea încasării şi executării silite a acestor sume,procedând la emiterea de somaţii,adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare,precum şi la identificarea bunurilor din averea societăţii debitoare.

Ultima plată efectuată pe această sursă de impozit a fost efectuată la data de 30 decembrie 2009.

Condiţiile cumulative prevăzute de Legea nr.85/2006 pentru deschiderea procedurii insolvenţei sunt îndeplinite,în sensul în care creanţa pretinsă este certă,lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile şi este superioară valorii-prag,de 45 000 lei,prevăzută de pct.12 al art.3 din Legea nr.85/2006.

Pentru dovedirea acţiunii,au fost depuse la dosarul cauzei Titlul executoriu nr.3617 din 3 noiembrie 2010 şi Referatul nr.3625 din 4 noiembrie 2010.

Cererea introductivă a fost comunicată debitorului,în copie,la data de 23 noiembrie 2010,însă acesta nu a formulat contestaţie în termenul legal de 10 zile de la primirea copiei,prevăzut de art.33 alin.(2) din Legea nr.85/2006.

Constatând că D.G.F.P. Buzău are împotriva debitorului o creanţă certă,lichidă şi exigibilă în cuantum de 201 552,00 RON,că această societate se află în încetare de plăţi şi că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006,instanţa va admite cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, formulată de creditor. În temeiul art.33 alin.(4) din Legea privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului

În temeiul art.34,cu referire la art.11 alin.(1) lit.c),coroborat cu art.19 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va desemna administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă R & R P. SPRL,care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de art.20 din lege,cu o retribuţie de 700 lei lunar şi un onorariu de succes de 7 % şi care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz,până la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor.

La desemnarea ca administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă Y,judecătorul-sindic a avut în vedere propunerea creditorului,cuprinsă în Adresa nr.2557 din 25 noiembrie 2010,dar şi oferta depusă de acesta la dosar.

Judecătorul-sindic va dispune notificarea deschiderii procedurii,de către administratorul judiciar provizoriu,în temeiul art.33 alin.(7) şi art.61 alin.(1) şi (3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunii de deschidere a procedurii,conform Codului de procedură civilă,precum şi publicarea acesteia,pe cheltuiala averii debitorului,într-un ziar de larga circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art.62 alin.(1) din Legea nr.85/2006,se va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 21 ianuarie 2011;termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea,afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 11 februarie 2011;eventualele contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă;termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 28 februarie 2011.De asemenea,se va stabili data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 17 februarie 2011,sens în care se vor convoca toţi creditorii.

În temeiul art.35 din Legea nr.85/2006,judecătorul sindic va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Lege,în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii.

În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2?) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,după rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii,toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de administratorul judiciar vor cuprinde,în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română, engleză şi franceză,menţiunea : în insolvenţă;in insolvency;en procédure collective. Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia vor fi obligate să publice pe paginile de internet proprii,în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii,informaţiile referitoare la starea societăţii,precum şi numărul hotărârii, data şi instanţa care a pronunţat această hotărâre.

În temeiul art.54 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune ca administratorul judiciar provizoriu desemnat să întocmească şi să supună judecătorului-sindic,până la data de 7 ianuarie 2011,un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată,fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale,conform art.20 alin.(1) lit.a) din lege.

În temeiul art.59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei se va pune în vedere administratorului judiciar provizoriu desemnat să întocmească şi să supună judecătorului-sindic,până la data de 7 ianuarie 2011,un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului,cu indicarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării răspunderii acestora,conform art.20 alin.(1) lit.b) din lege.

În temeiul art.21 alin.(1) din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar va fi obligat să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile,precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

Pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii,în temeiul art.4 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune deschiderea de către debitor,în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii,a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate toate cheltuielile aferente procedurii;în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor,contul va fi deschis de către administratorul judiciar desemnat,iar eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

Se va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 27 ianuarie 2011,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) şi art.8 alin.(2) din Legea nr.85/ 2006,hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Intrarea în faliment a debitorului prin procedură simplificată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A pct. b) şi c) cu aplicarea art. 59 şi art. 60 alin. 3 din Legea nr. 85/2006

Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

În cadrul procedurii insolvenţei deschise împotriva debitorului Y, prin Sentinţa nr.429 din 25 martie 2010,în îndeplinirea atribuţiilor sale,administratorul judiciar desemnat Z,a propus judecătorului sindic,în condiţiile art.59 alin.(1) din Legea nr.85/ 2006,intrarea acestuia în procedura simplificată a falimentului.

În acest sens,administratorul judiciar a arătat că societatea debitoare este în imposibilitate de a se reorganiza. Conform ultimei Balanţe de verificare aferente lunii septembrie 2010,în contabilitatea firmei figurează înregistrată suma de 114 375,99 lei,reprezentând soldul debitor al contului 542 „avansuri de trezorerie”. Mai mult decât atât,nu a fost introdus un plan de reorganizare.

Analizând materialul probator existent în cauză,judecătorul-sindic reţine următoarele :

Potrivit art.107 alin.(1) lit. A pct.b) şi c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va decide,prin sentinţă sau,după caz,prin încheiere,în condiţiile art.32,intrarea în faliment,dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi dacă nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94.

Luând în considerare cererea formulată de administratorul judiciar şi constatând faptul că debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar Z.

În temeiul art.107 alin.(1) lit.A pct.b) şi c),cu aplicarea art.59 şi art. 60 alin.(3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Y

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.

Va fi confirmată în calitate de lichidator judiciar Z, care va îndeplini atribuţiile prevăzute în capitolul III secţiunea a 7-a din lege,cu un onorariu de 700, 00 lei lunar şi 8 % din încasările din vânzarea bunurilor,dispunând încetarea atribuţiilor acesteia de administrator judiciar.

În temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,se va dispune notificarea de către lichidatorul judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,tuturor creditorilor,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Se va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii,în vederea întocmirii tabelului suplimentar de creanţe,la data de : 9 ianuarie 2011;termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor la 8 februarie 2011;termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor cu privire la creanţele născute după data deschiderii procedurii la data de 28 februarie 2011; termenul pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de 9 martie 2011,acesta fiind şi termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor.

Conform dispoziţiilor art.45 alin.(2) din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic va dispune ca,după rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de către lichidatorul judiciar să cuprindă în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea :în faliment;in bankruptcy;en faillite.

În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare a acestora.

Se va stabili termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de 12 ianuarie 2011,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs,potrivit art.8 alin.(2) din acelaşi act normativ,în termen de 7 zile de la comunicare.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului aflat în încetare de plăţi, stare de fapt recunoscută de acesta

Prin cererea înregistrată sub nr. 4136/114/2010 la data de 21.09.2010 pe rolul acestei instanţe , creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÎMNICU SĂRAT a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC E & R în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 65.596 lei reprezentând taxe , impozite , contribuţii , dobânzi şi penalităţi aferente neachitării debitelor în termenele legale de plăţi.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlurilor executorii nr.645/2008 , 523/2008 , 11055/2009, 1101/2010 , 381/2010 , 10426/2010 debitorul îi datorează suma de 65.596 lei reprezentând taxe , impozite, contribuţii, dobânzi şi penalităţi aferente neachitării debitelor în termenele legale.S-a mai arătat de către creditoare că are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului , iar plăţile au încetat de mai mult de 30 zile de la scadenţă.

În dovedirea cererii s-a depus în xerocopie titlurile executorii , somaţii , adrese înfiinţare poprire bancare , adresa nr. 8468/2010 , aviz garanţie 88772010 , RIF nr. 1788/2010.

Constatând că Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Rîmnicu Sărat are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului SC E& R în cuantum de 65.596 lei potrivit titlurilor executorii depuse la dosarul cauzei ;

Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi , stare de fapt dovedită prin aceea că nu a depus înscrisuri care să ateste plata sumei datorate către creditor , iar ultimele plăţi au fost efectuate în data de 25.07.2008 ;

Constatând că debitorul nu a formulat contestaţie în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006 ;

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului , prin sentinţa nr.1362 din 14.12.2010 s-a admis cererea creditorului Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Rîmnicu Sărat , în baza art.32 alin.,1 din Legea nr.85/2006 dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului .

În temeiul art. 34 din Legea 85/2006 va desemna administrator judiciar pe R&R care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege , cu un onorariu de 700 lei lunar şi onorariu de succes de 7 % , sens în care se va emite adresă.

În temeiul art. 20 lin.1 lit. a) din lege, va dispune ca administratorul judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform art. 35 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va supune judecătorului sindic într-un termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art. 20 alin.1 lit. b) din lege,va dispune ca administratorul judiciar să examineze activitatea debitorului, să întocmească şi să supună judecătorului sindic într-un termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premizelor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.

În temeiul art.21 din lege,va obliga administratorul judiciar să prezinte judecătorului sindic, la fiecare termen de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Baza de raportare este luna întreagă, raportul putând cuprinde mai multe luni.

În temeiul art. 46 alin.2 din lege, va obliga administratorul judiciar să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor.

În temeiul art. 35 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art. 44 din lege, va obliga debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta,precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, inclusiv lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art. 61 alin.1 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, debitorului şi oficiului registrului comerţului (pentru efectuarea menţiunii), care va cuprinde conform art. 62:

a)- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie valabilă: 14.01.2011;

b)- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 27.01.2011;

c)- termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe: 03.02.2011;

d)- termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 10.02.2001 la acest termen se soluţionează eventualele contestaţii;

e)- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.02.2011;

În temeiul art. 61 alin.3 din lege, notificarea se va publica de către administratorul judiciar, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art. 63 din lege, în cazul în care se constată că debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va obliga administratorul judiciar să trimită instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.

În temeiul art.48 alin 1 din lege, va decide ca toate băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

În temeiul art. 4 din lege,va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, dispune ca administratorul judiciar sa deschidă contul bancar.

În temeiul art. 37 din lege, în vederea aplicării prevederilor art. 36 privind suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, prezenta sentinţă se va comunica instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Va stabili termen de fond la 03.02.2011.

Prezenta sentinţă se va notifica debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.

Etichete:

COMERCIAL : Insolvenţă . Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului în temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006

Prin cererea înregistrată sub nr. 5223/114/2010 la data de 23.11.2010 pe rolul acestei instanţe , creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Râmnicu Sărat a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC LB SRL în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 50115 lei reprezentând impozit salarii , impozit profit , TVA , contribuţii de asigurări sociale , contribuţie de asigurare pentru şomaj , concedii şi indemnizaţii.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlului executoriu 541 din 18.08.2010 debitorul îi datorează suma de 50.115 lei reprezentând impozit salarii , impozit profit , TVA , contribuţii de asigurări sociale , contribuţie de asigurare pentru şomaj , concedii şi îndemnizaţii. A mai arătat că are împotriva debitorului o creanţă certă , lichidă şi exigibilă.

În dovedirea cererii , s-au depus în xerocopie titlul executoriu nr. 541/18.08.2010 , proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 8825/12.08.2008 , adrese înfiinţare poprire bancare , somaţii , proces verbal control din 13.01.2010.

Constatând că Administraţia Finanţelor Publice Rîmnicu Sărat are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului SC L B SRL Rîmnicu Sărat în cuantum de 50.115 lei potrivit titlului executoriu depus la dosarul cauzei ;

Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi , stare de fapt dovedită prin aceea că nu a depus înscrisuri care să ateste plata sumei datorate către creditori, iar ultimele plăţi au fost efectuate în data de 16.07.2009 ;

Constatând că debitorul nu a formulat contestaţie în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006;

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului , va fi admisă cererea creditorului AFP Rîmnicu Sărat ;

Prin sentinţa nr.1366 din 14.12.2010 , s-a dispus :

În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC LB SRL

În temeiul art. 34 din Legea 85/2006 va desemna administrator judiciar pe DDC care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege , cu un onorariu de 600 lei lunar, sens în care se va emite adresă.

În temeiul art. 20 lin.1 lit. a) din lege, va dispune ca administratorul judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform art. 35 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va supune judecătorului sindic într-un termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art. 20 alin.1 lit. b) din lege,va dispune ca administratorul judiciar să examineze activitatea debitorului, să întocmească şi să supună judecătorului sindic într-un termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premizelor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.

În temeiul art.21 din lege,va obliga administratorul judiciar să prezinte judecătorului sindic, la fiecare termen de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Baza de raportare este luna întreagă, raportul putând cuprinde mai multe luni.

În temeiul art. 46 alin.2 din lege, va obliga administratorul judiciar să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor.

În temeiul art. 35 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art. 44 din lege, va obliga debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta,precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, inclusiv lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art. 61 alin.1 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, debitorului şi oficiului registrului comerţului (pentru efectuarea menţiunii), care va cuprinde conform art. 62:

a)- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie valabilă: 14.01.2011;

b)- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 27.01.2011;

c)- termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe: 03.02.2011;

d)- termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 10.02.2001 la acest termen se soluţionează eventualele contestaţii;

e)- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.02.2011;

În temeiul art. 61 alin.3 din lege, notificarea se va publica de către administratorul judiciar, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art. 63 din lege, în cazul în care se constată că debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va obliga administratorul judiciar să trimită instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.

În temeiul art.48 alin 1 din lege, va decide ca toate băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

În temeiul art. 4 din lege, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, dispune ca administratorul judiciar sa deschidă contul bancar.

În temeiul art. 37 din lege, în vederea aplicării prevederilor art. 36 privind suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, prezenta sentinţă se va comunica instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Va stabili termen de fond la 03.02.2011.

Prezenta sentinţă se va notifica debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.

Red. G.I

Tehnored.DA/6 ex.

20 Decembrie 2010

Etichete:

COMERCIAL: Insolvenţă. Închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Antrenarea răspunderii adminsitratorului debitorului în temeiul art.138 lit.a) din Legea nr.85/2006

Prin cererea înregistrată sub nr. 1068/114/2009 la data de 10.03.2009 pe rolul acestei instanţe , creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Rîmnicu Sărat a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC FC SRL în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 32546 lei reprezentând impozit venit salarii , impozit venit microîntreprindere , CAS angajator , CAS asiguraţi , fond accidente , şomaj angajator, şomaj asiguraţi, fond garantare , CASS angajator , CASS asiguraţi , concedii şi indemnizaţii , majorări.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlului executoriu nr. 3 din 18.02.2009 debitorul îi datorează suma de 32.546 lei reprezentând TVA ,impozit venit salarii , impozit venit microîntreprindere , CAS angajator , CAS asiguraţi , fond accidente , şomaj angajator, şomaj asiguraţi, fond garantare , CASS angajator , CASS asiguraţi , concedii şi indemnizaţii , majorări aferente neachitării debitelor în temenele legale de plată.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii a fost admisă cererea creditorului Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Rîmnicu Sărat şi prin sentinţa nr. 438/2.04.2009 a fost deschisă procedura generală a insolvenţei debitorului şi desemnat administratorul judiciar .

Acesta a întocmit Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului din care reiese că societatea comercială cu răspundere limita FC a avut obiectul de activitate construcţii civile şi lucrări de geniu, că în data de 19.08.2008 , executorul fiscal din cadrul AFPM Rîmnicu Sărat , în prezenţa administratorului debitoarei a încheiat procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 9098/19.08.2008 (ca urmare a neachitării către bugetul de stat a sumelor datorate).

Potrivit adresei nr. 5925/27.04.2009 a Primăriei Rîmnicu Sărat , societatea debitoare Feliral Construct SRL figurează în evidenţele fiscale cu autoutilitara marca Dacia 1307 Pick-up , serie motor 015824 , capacitate cilindrică 1557 dar , în luna decembrie 2008 s-a încheiat procesul verbal de licitaţie bunuri mobile (licitaţie organizată de executorul DGFP Buzău) , prin care autoturismul Dacia al SC FC SRL – sechestrat de AFPM Rîmnicu Sărat a fost adjudecat de M. D , la valoarea de 2290 lei , inclusiv TVA.

S-a mai reţinut prin acelaşi raport că potrivit Balanţei de verificare aferentă lunii martie 2009 , societatea F.C înregistra în contul 461 „debitori diverşi” suma de 60.450 lei , nefiind prezentată o situaţie analitică a contului , fiind posibil ca aceşti bani să fi fost ridicaţi din firmă şi folosiţi în scop personal de administratorul statutar , M.CA , fără a fi justificată cheltuirea acestora în cadrul firmei sau pentru firmă.

Administratorul judiciar consideră că vinovat pentru această situaţie este administratorul debitoarei , care a dus societatea în faliment , neplătindu-şi datoriile către bugetul de stat , dar şi altor cauze (slaba gestionare a managementului , diversele cheltuieli necesare desfăşurării activităţii , recesiunea din domeniul construcţiilor , etc).

Administratorul judiciar a mai arătat că societatea nu mai funcţionează , nu mai există în fapt şi nu există posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului.

Potrivit tabelului definitiv al creanţelor au de recuperat următoarele creanţe : AFPM Rîmnicu Sărat -125.500,00 lei ; Primăria Rîmnicu Sărat -370,09 lei şi ITM Buzău- 114,00 lei.

La data de 10.06.2009 a avut loc prima Adunare a creditorilor debitorului SC F.C SRL , potrivit procesului verbal depus la dosarul cauzei .

Constatând că nici debitorul , nici creditorul şi nici administratorul judiciar nu au propus un plan de reorganizare al activităţii societăţii , a fost admisă cererea administratorului judiciar şi în temeiul art. 107 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2006 , judecătorul sindic s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC F C SRL şi dizolvarea acestuia prin sentinţa nr. 855 din 8.10.2010. Lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al societăţii comerciale FCSRL , MCA motivat de faptul că a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice , în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.

Lichidatorul judiciar arată că prin Raportul amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de faliment a societăţii debitoare , a reţinut că societatea nu mai funcţionează , nu mai există în fapt , având înregistrate diverse sume de plată restante către bugetul de stat majorate cu dobânzile aferente neachitării la termenele scadente în valoare de 133.241,09 lei.

În balanţa de verificare aferentă lunii martie 2009 , societatea F.C SRL înregistrată în contul 461 „debitori diverşi” suma de 60.450 lei , nefiind prezentată o situaţie analitică a contului rezultând că aceşti bani au fost ridicaţi din firmă şi folosişi în scop personal de administratorul statutar , fără a fi justificată cheltuirea acestora în cadrul firmei sau pentru firmă.

Totodată , nici soldul contului „casă” de 43,91 lei , înregistrat la data de 31 martie 2009 , nu mai există faptic , neputându-se identifica.

Lichidatorul judiciar a întocmit şi comunicat somaţii către fostul administrator al societăţii debitoare , MC , solicitându-se a preda suma de 60.450 lei , reprezentând soldul contului 461 „debitori diverşi” înregistrat în contabilitatea firmei, neprimindu-se nici un răspuns din partea acesteia.

Rezultă că , suma de 60.493,91 lei a fost folosită în scop personal de fostul administrator , MCA , fără a fi justificată cheltuirea acesteia în cadrul firmei sau pentru firmă , ca prin diferite metode , cu bună ştiinţă ,administratorul societăţii a dus societatea în stare de insolvenţă, nu a plătit datoriile la bugetul de stat , aceste debite neachitate cumulându-se şi cu dobânzile şi majorările aferente.

Prin Raportul final lichidatorul judiciar a arătat că a realizat toate procedurile prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei , pentru recuperarea creanţelor creditorilor societăţii debitoare , că adunarea creditorilor întrunită la data de 3 noiembrie 2009 a aprobat ca bunurile mobile din averea debitoarei să fie scoase la vânzare prin licitaţie publică cu strigare , conform Cod procedură civilă , acestea constând în cazan apă (centrală termică alimentată cu gaz metan , an achiziţie 2007) la preţul de pornite de 2.280 lei , exclusiv TVA şi mobilier (format din dormitor-pat+şifonier+servantă şi un birou , an de achiziţie 2006) la preţul de pornire de 4.954 lei , exclusiv TVA(în total suma de 7.234 lei , exclusiv TVA).

Lichidatorul judiciar a făcut toate demersurile necesare în vederea scoaterii la vânzare a bunurilor mobile din averea debitoarei , publicând anunţuri de licitaţie pe pagina de internet a UNPIR , şi afişând publicaţiile de vânzare la sediul debitoarei şi la grefa Tribunalului Buzău , la licitaţiile organizate în data de 27.11.2009 , 16.12.2009, 24.12.2009 , 12.01.2010 , 26.02.2010 , 29.04.2010 , 9.06.2010 , 17.08.2010 şi 20.09.2010 , neprezentându-se nici un cumpărător .

Având în vedere numeroasele licitaţii organizate , la care nu s-a prezentat nici un ofertant , dar şi faptul că bunurile mobile din averea debitoarei sunt degradate fizic şi moral (fiind depozitate în condiţii improprii , la adresa din AB unde locuieşte fostul administrator , situată în CD , de la marginea oraşului , centrala termică nemaiavând nici autorizare) fără valoare de întrebuinţare , fiind dificil de găsit un cumpărător , chiar prin negociere , lichidatorul judiciar a propus casarea acestora.

Datorită faptului că societatea debitoare nu are bunuri de valorificat (acestea fiind scoase din evidenţă , urmare uzurii fizice şi morale , fără valoare de întrebuinţare , etc) , lichidatorul judiciar , în baza art. 131 din Legea 85/2006 a insolvenţei , a solicitat judecătorului sindic să dispună închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC FC SRL şi radierea acestuia din evidenţele ORC.

Cu privire la cererea de atragere a răspunderii personale a fostului administrator MCA , judecătorul sindic reţine că Legea insolvenţei nr. 85/2006 , la art. 138 enunţă faptele ce pot atrage răspunderea membrilor organelor de conducere din cadrul societăţii.

Caracterul delictual al acestui gen de răspundere atrage incidenţa prevederilor art. 998-999 Cod civil sub aspectul condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale , condiţiile speciale fiind legate de aprecierea culpei , a prejudiciului , a raportului de cauzalitate dintre acestea şi a întinderii reparaţiilor.

Cum în cauza de faţă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite , având în vedere că administratorul social MCA , exercitându-şi mandatul cu încălcarea îndatoririlor legale referitoare la buna administrare a activelor societăţii , a condus persoana juridică la încetarea plăţilor motivat de lipsa lichidităţilor , urmează a fi admisă cererea lichidatorului judiciar.

Constatând că lichidatorul judiciar EV desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC FC SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii , ca urmare a aprobării Raportului final ;

Prin sentinţa nr.1100 din 21.10.2010 , s-a dispus :

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC FC SRL şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea 85/2006 va descărca pe lichidatorul judiciar EV de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 138 lit. a din Legea 85/2006 va obliga pe fostul administrator Marcu Cateluţa Alina să suporte pasivul societăţii în cuantum de 60.450 lei .

În temeiul art. 142 din Legea 85/2006 executarea silită împotriva fostului administrator MCA se va efectua de executorul judecătoresc , conform Codului de procedură civilă.

În temeiul art. 4-(4) din Legea 85/2006 va dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 4488 lei către lichidatorul judiciar EV.

În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 va dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului , creditorului , DGFP , ORC Buzău pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Etichete: