Top

CONT.ADM.:Contravenţie prevăzută de art. 46 din OG nr.43/1997. Excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale.Caracterul continuu al contravenţiei săvârşite

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.X/200/2009, petenta SC M. B. SRL cu sediul în comuna X, judeţul Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimata CNADN din România SA, Directia Regională Drumuri şi Poduri Bucureşti, Secţia Drumuri Naţionale Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria B nr. X/2009 în baza căruia a fost sancţionată cu 3000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută la art. 46 din OG nr.43/1997, constând în edificarea unei platforme de staţionare formată din traverse de beton, pe DN 2 C, în raza localităţii X, judeţul Buzău, fără acordul prealabil al administratorului drumului.

În motivarea plângerii , petenta a invocat pe cale de excepţie prescrierea aplicării sancţiunii contravenţionale, iar pe fond nelegalitatea şi netemeinicia procesului verbal, în condiţiile în care montarea traverselor de beton cu aproximativ 4 – 5 ani în urmă se impunea datorită existenţei unui canal de apă, cu risc de inundaţie, lucrarea fiind executată de toţi proprietarii de construcţii amplasate la drumul public, urmare hotărârii Consiliului local al comunei X.

Intimata a formulat întâmpinare în temeiul art.115 – 118 din Codul de procedură civilă , solicitând motivat respingerea plângerii ca neântemeiată.

Prin sentinţa civilă nr.X din 14.12.2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-au respins atât excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale cât şi plângerea formulată de societatea petentă.

Respingând excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale, instanţa fondului a reţinut că fapta contravenţională savărşită de petentă are un caracter continuu, astfel că termenul de şase luni prevăzut de art. 13 din OG nr.2/2001 curge de la data constatării şi nu a săvârşirii faptei.

Respingând plângerea ca neântemeiată instanţa a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 46 din OG nr.43 /1997, întrucât a edificat în zona drumului public, pe DN 2 C, pe raza localităţii X, judeţul Buzău o platformă de staţionare formată din traverse de beton CF, fără sa aibă acordul prealabil al administratorului drumului.

S-au înlăturat motivat apărările formulate de petentă sub aspectul necesităţii montării traverselor de beton pe fondul unor împrejurări excepţionale, în perioada în care exista risc de inundaţii, dar şi pentru a se asigura accesul la locaţia respectivă, avându-se în vedere faptul că nici în faza de proiectare şi nici ulterior până la încheierea procesului verbal, petenta nu şi-a indeplinit obligaţiile legale ce îi revin în domeniu.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de recurs petenta a invocat în esenţă că instanţa fondului a respins în mod greşit excepţia prescrierii aplicării sancţiunii contravenţionale, iar pe fond că nu a luat în considerare apărările formulate în sensul necesităţii montării acelor traverse , în aplicarea unei hotărâri a Consiliului Local al comunei X, judeţul Buzău, astfel cum a motivat detaliat şi prin plângerea introductivă.

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând motivat respingerea recursului ca neântemeiat.

Prin decizia civilă nr. X /2010 s-a admis recursul declarat de petentă, dispunându-se modificarea sentiunţei atacate în sensul admiterii plângerii în parte şi înlocuirii amenzii aplicate cu sancţiunea avertisment .

S-a avut în vedere în acest sens că instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 46 din OG nr.43 /1997, întrucât a edificat în zona drumului public, pe DN 2 C, pe raza localităţii X, judeţul Buzău o platformă de staţionare formată din traverse de beton CF, fără sa aibă acordul prealabil al administratorului drumului.

Avându-se în vedere, însă, împrejurările în care fapta a fost săvârşită, în sensul că urmare unei hotărâri a Consiliului Local al comunei X toţi proprietarii de imobile, amplasate în zona de referinţă au montat astfel de traverse datorită existenţei unui canal cu risc de inundaţii, dar şi pentru asigurarea accesului la locaţii, precum şi lipsa de antecedente în domeniu a petentei, care a întreprins deja demersuri pentru obţinerea aprobării administratorului drumului, tribunalul apreciază că fapta săvârşită de societatea petentă prezintă o gravitate redusă.

Pentru considerentele ce preced, în baza art.312 alin.2 din Codul de procedură civilă, s-a admis recursul ca întemeiat şi se va modifica sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii în parte, dispunându-se înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment, conform art. 7 din OG nr.2 /2001.

Potrivit art. 38 alin.3 din OG nr.2/2001, s-a dispus ca societatea petentă să fie încunoştiinţată în scris cu privire la individualizarea sancţiunii în recurs.

Etichete: