Top

CONT.ADM.: Contravenţie prevăzută de art. 41 alin. 2 lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Incidenţa prevederilor art. 7 din OG nr. 2/2001, în raport de gradul de pericol social al faptei săvârşite

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. X/X/2009 din 21.09.2009 petenta SC P. E. SRL Rm. Sărat , prin administrator P. S. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata Garda Financiară Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. Y/2009 în baza căruia a fost sancţionată cu 1000 lei amendă pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art. 41 alin. 2 lit.b) din Legea nr. 82/1991 şi cu 2000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 10 lit. c) din OUG nr. 28/1999 .

În motivarea plângerii, petenta a susţinut că amenda aplicată pentru prima faptă contravenţională ( constând în neîntocmirea registrului de casă în termen legal ) este prea severă în raport de pericolul social al acesteia , iar cea de a doua faptă contravenţională ( constând în lipsa datelor de identificare a produselor din cuprinsul bonurilor emise de aparatul de marcat fiscalizat) nu există .

Intimata a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată .

Prin sentinţa civilă nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis în parte plângerea formulată de petentă dispunându-se înlocuirea cu avertisment a celor două amenzi aplicate , în sumă de 1000 şi respectiv 2000 lei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că societatea petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 41 alin. 2 lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , întrucât nu a întocmit registrul de casă în termenul legal stabilit la 8.08.2009 şi respectiv de art. 10 lit. c) din OUG nr. 28/1999 , întrucât , deşi este dotată cu aparat de marcat fiscalizat , bonurile emise nu conţin toate datele de identificare a produselor .

În raport de împrejurările în care faptele eu fost comise şi de conduita sinceră a administratorului societăţii, care a întreprins demersuri de îndată pentru intrarea în legalitate , instanţa fondului a apreciat asupra gravităţii reduse a faptelor săvârşite , motiv pentru care a făcut aplicarea prevederilor art. 7 din OG nr. 2/2001, dispunând prin consecinţă înlocuirea amenzilor aplicate cu avertisment .

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata Garda Financiară Buzău în termen legal conform art. 34 alin 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de critică intimata a invocat în esenţă greşita apreciere de către instanţa fondului asupra gravităţii reduse a faptelor contravenţionale săvârşite de către petent , solicitând prin consecinţă modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată .

Prin decizia civilă nr. X/2010, s-a respins recursul ca neîntemeiat.

În acest sens s-a avut în vedere :

În baza probatoriului administrat instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că societatea petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 41 alin. 2 lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , întrucât nu a întocmit registrul de casă în termenul legal stabilit la 8.08.2009 şi respectiv de art. 10 lit. c) din OUG nr. 28/1999 , întrucât , deşi este dotată cu aparat de marcat fiscalizat , bonurile emise nu conţin toate datele de identificare a produselor .

Având în vedere, însă, faptul că societatea petentă nu a mai fost sancţionată contravenţional şi că nici nu dispune de resurse financiare pentru plata amenzilor aplicate , iar administratorul acesteia a întreprins de îndată măsuri de intrare în legalitate, tribunalul apreciază că instanţa fondului a procedat la o justă individualizare a sancţiunii , dispunând înlocuirea amenzilor aplicate cu avertisment.

Etichete: