Top

CIVIL-RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr….., la data de 14.10.2008 reclamanţii CFI şi CFF a solicitat obligarea paratului RC la plata sumei de 10062,68 lei reprezentând despăgubiri materiale, obligarea pârâtului la plata sumei de 10000 lei reprezentând despăgubiri morale, câte 5000 lei pentru fiecare reclamant, cu cheltuieli de judecată.

In motivare reclamanţii au arătat că la data de 20.06.2008 , în timp ce conducea autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare …, mergând împreună cu tatăl lor la mama lor care se afla internată în spital, au fost loviţi de autoutilitare marca AB cu nr. de înmatriculare …condusă de pârâtul RC.

În urma impactului a rezultat vătămarea loc corporală şi avarierea autoturismului pe care îl conduceau.

Proprietarul autoturismului avariat est eCFI . Pe latură penală după cercetările efectuate în cauză în dosarul …/P/2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 184 alin. 1 şi 3 cod penal şi art. 219 alin. 1 cod penal.

Pe perioada efectuării cercetărilor penale au reuşit să ajungă de comun acord cu pârâtul în privinţa despăgubirilor datorate pentru avarierea autoturismului, motiv pentru care nu au înţeles să formuleze plângere penală , însă ulterior acesta a afirmat că nu mai doreşte să achite suma stabilită ci numai jumătate din aceasta. Datorită acestei situaţii apelează la instanţa civilă pentru a-l obliga pe pârât la suma stabilită drept prejudiciu.

Cu privire la prejudiciul material arată că autoturismul marca Opel Zafira, a fost achiziţionat din Germania în urmă cu un an, cu suma de 7500 euro. Pentru înmatricularea sa a achitat suma de 5700 lei din care i s-a restituit 2550 lei. După accident a fost nevoit să transporte autoturismul de la locul faptei până la un atelier auto achitând suma de 100 lei. Aici s-a întocmit un deviz pentru care a achitat suma de 250 lei, potrivit facturii nr……2008.

Prin acest deviz s-a constatat că suma de bani necesară reparării autoturismului este de 35086,42 lei. Având în vedere costurile ridicate a optat pentru încasarea sumei plătită de societatea de asigurări în valoare de 15787,31 în ideea că adăugând la aceasta, suma de bani ce urmează a fi achitată de către pârât , pentru a-şi cumpăra altă maşină.

De asemenea a considerat că, după reparare valoarea maşinii, scade considerabil, nemaiputând fi înstrăinată de către reclamant la preţul unui autoturism cu aceleaşi caracteristici tehnice.

A arătat că a înstrăinat epava în schimbul sumei de 1500 euro. Având în vedere aceste sume a ajuns la cuantumul prejudiciului adică suma de 10062,6 lei: din valoarea de achiziţionare a autoturismului adică 7500 euro reprezentând 27250 lei, a scăzut suma încasată de la societatea de asigurări adică 15787,31 lei şi cea încasată din vânzarea epavei adică 5400 lei la cursul euro de 3,6 lei rezultând suma finală de 6562,69 lei. Din suma de bani achitată pentru înmatricularea autoturismului de 5700 lei a scăzut 2550 lei rezultând 3150 lei; 100 lei reprezintă contravaloarea transportului autoturismului la sediul societăţii auto, 250 lei reprezintă contravaloarea devizului întocmit.

Cu privire la daunele morale au solicitat fiecare dintre ei suma de 5000 lei, apreciind că impactul pe care l-a avut evenimentul asupra familiei lor a fost deosebit, având în vedere că la momentul producerii accidentului mergeau către spital , în vizită la mama lor care suferise o intervenţie chirurgicală, ca până la urmă să fie ei nevoiţi să se supună unor investigaţii medicale urmare a leziunilor suferite.

Leziunile produse la genunchi şi mâini au urmări şi în prezent resimţind dureri în aceste zone urmând a se avea în vedere disconfortul produs de acestea până la vindecare. Autoturismul era folosit atât pentru deplasarea la locul de muncă cât şi pentru a face periodic drumuri, prejudiciul rezultă şi din faptul că nu s-a putut folosi de acesta , cauzându-i un stres în plus fiind nevoit să caute alte maşini pentru a fi transportaţi.

În drept a invocat art. 998-999 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 1274 lei taxă judiciară de timbru şi 1,05 lei timbru judiciar.

Pârâtul RC a depus întâmpinare, prin care a solicitat introducerea în cauză a asigurătorului Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF SA – Sucursala…, întrucât conform art. 27 alin. 1 din Legea 136/1995 despăgubirile se plătesc de asigurător şi dispoziţiile art. 9 din Legea 136/1995 prevăd că prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat să plătească beneficiarului asigurării sau terţului păgubit despăgubirea ori suma asigurată, denumită în continuare indemnizaţie, rezultată din contractul de asigurare încheiat în condiţiile prezentei legi, în limitele şi termenele convenite.

Pe fondul cauzei cele pretinse de către reclamant nu sunt întemeiate având în vedere faptul că pârâtul CI a fost despăgubit de către societatea de asigurări acesta fiind de acord cu suma primită, iar în ce priveşte daunele morale nu sunt criterii care să conducă la concluzia că aceştia au suferit un prejudiciu moral sub acest aspect nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale. Referitor la prejudiciul material, arată că nu se face dovada achitării efective a costurilor solicitate cu chitanţa şi factura conform pct. 9 alin. 3 din Normele aprobate prin Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 2436/1996, în speţă se face trimitere la un presupus înscris intitulat „ deviz” , dar care nu îndeplineşte condiţiile menţionate. De asemenea există neconcordanţe vădite între evaluarea făcută de asigurător şi cea stabilită şi solicitată de către reclamanţi, existând neconcordanţă între reparaţiile pretins a fi făcute şi cele reţinute în dosarul de daune.

Asigurătorul Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF SA – Sucursala… a depus întâmpinare prin care a arătat că a fost introdusă în cauză la solicitarea pârâtului RC pentru ca în cazul în care acesta ar cădea în pretenţii societatea să fie obligată la plata sumei de 20062,6 lei reprezentând contravaloarea pagubelor produse autoturismului marca Opel cu nr. de înmatriculare ….avariată în data de 20.06.2008 în urma impactului cu autoutilitara …condusă de pârât.

În cauză a fost întocmit de către societatea de asigurări dosarul de daună …. prin procesul verbal de constatare a pagubelor acestea au fost identificate constatându-se că autoturismul în cauză a suferit o daună totală . Inspectorii de specialitate din cadrul departamentului daune au procedat la evaluarea autoturismului avariat şi au stabilit valoarea maximă a despăgubirii în cuantum de 15787,31 lei, avându-se în vedere dispoziţiile art. 27 din Legea 136/1995 şi art. 50 din Ordinul nr. 11/2007 emis de Comisia de Supraveghere a asigurărilor, valabil la momentul producerii accidentului, ce prevăd faptul că despăgubirile acordate de societatea de asigurări se stabilesc în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat şi nu pot depăşi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei şi nici suma la care s-a făcut asigurarea.

Urmarea a instrumentării dosarului de daune i s-a achitat reclamantului suma sus menţionată şi pentru aceasta prin cererea de despăgubire a fost de acord cu cuantumul acesteia declarând că „ a fost integral despăgubit pentru pagubele suferite şi nu mai are nicio pretenţie de la SC ARDAF SA.

În ceea ce priveşte suma de 3150 lei reprezentând diferenţa achitată pentru înmatricularea autoturismului acestea reprezintă cheltuieli de exploatare a autoturismului, fiind în principal obligaţii legale ale proprietarilor , plata acestora nefiind condiţionate de implicarea vehiculului în evenimente rutiere, iar în subsidiar şi în fapt acestea sunt incluse şi recuperate , inclusiv suma de 250 lei reprezentând contravaloarea devizului întocmit pentru stabilirea preţului epavei prin preţul încasat cu ocazia vânzării epavei.

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate pentru transportul epavei acestea sunt exceptate de la plată pe baza poliţei de asigurare de răspundere civilă obligatorie potrivit art. 55 alin. 2 din ordinul nr. 11/2007 emis de CSA în cazul de daună totală.

Cu privire la daunele morale consideră că aceste pretenţii sunt exagerate şi cuantumul acestora nejustificat, nefiind demonstrată suferinţa fizică şi psihică care să justifica acordarea acestora.

Potrivit normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto daunele morale se acordă potrivit legislaţiei şi jurisprudenţei române, ori la o atentă cercetare a practicii judiciare române se constată că despăgubirile băneşti pentru prejudicii morale se acordă potrivit legislaţiei şi jurisprudenţei române atunci când acestea rezultă din fapte grave şi au urmări grave.

În cazul de faţă nu se justifică o suferinţa care să poată fi recompensată băneşte cu atât mai mult cu cât cuantumul acesteia este inclusă în lipsa de folosinţă a autoturismului avariat deghizat sub formă de daune morale.

Consideră că a făcut o aplicare corectă a normelor legale în stabilirea despăgubirilor pentru paguba produsă reclamantului, în calitate de asigurător răspunde în limita obligaţiilor ce-i revin din contractul de asigurare potrivit art. 41 şi 42 din Legea 136/1995, eventualele diferenţe urmând a fi recuperate de la persoana vinovată de producerea accidentului.

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri, în cadrul căreia au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale pronunţată în dosarul nr. …./P/2008 ( f 8), scrisori medicale ( f 9, 10), poliţă de asigurare seria ….din ….( f 11 ), calculul valorii maxime a despăgubirilor ( f 12, 13), deviz de reparaţii ( f 14-19), factura nr. ……( f 20), extras de cont ( f 21), autorizaţie de reparaţie seria …nr. … ( f 22 ), copie CI seria …nr… ( f 23 ), copie CI seria …nr. ….( f 24 ), planşe foto ( f 29-32), dosarul de daună ( f 49-58), fişă de înmatriculare a auto …..( f 77,) cerere de înmatriculare ( f 78 ), contract de vânzare cumpărare din …..( f 97), calculul taxei de primă înmatriculare ( f 80 ), chitanţă privind plata taxei de înscriere auto ( f 81 ), certificat de autenticitate ( f 88 ), factura ….( f 86 ), chitanţa privind achitarea taxei de primă înmatriculare ( f 87 ), certificat de înmatriculare ( f 88-91), carte de identitate vehicul ( f 92 ), proba cu interogatoriu pârâtului, răspunsurile acestuia la interogatoriu fiind ataşat la filele 68, 69 din dosar, proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii BDM, propus de reclamant, A.F. şi L.G.I. propuşi de pârât, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la filele 70, 71, 120 din dosar, proba cu expertiză tehnică auto, fiind depus la dosar raportul de expertiză nr. 1528/26.06.2009 întocmit de expert…,( f 111-112, şi răspunsurile la obiecţiunile şi completarea la raportul de expertiză aflate la fila 134 din dosar.

De asemenea a fost ataşat dosarul 3367/P/2008.

Analizând actele si lucrările dosarului instanta reţine următoarele:

Din rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale pronunţată în dosarul nr. ….instanţa reţine că la data de 20.06.2008 în timp ce conducea autoutilitara marca AB cu nr. de înmatriculare …..pe str. Aurel Vlaicu la intersecţia cu Aleea Industriilor, pârâtul RC nu a respectat semnificaţia indicatorului „Oprire” şi a intrat în coliziune cu autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare ….condus de reclamantul C.F..

În urma impactului autoturismul reclamantului C.F. a fost avariat , avariile fiind consemnate în autorizaţie de reparaţie aflată la fila 22 din dosar, respectiv, a fost avariat parbrizul, capota, motorul aripa stângă faţă, bara faţă, far dreapta, grilă faţă, proiectoare, aripă dreapta faţă.

Tot ca urmare a accidentului reclamantul CFI a suferit contuzie la mâna dreaptă, contuzie la genunchi, iar reclamantul CF a suferit TCC minor cu excoriaţii frontale, contuzie antebraţ stâng cu hematom şi excoriaţii locale la degetele de la mâna dreaptă şi contuzie la gamba dreaptă.

Aceste vătămări corporale rezultă din scrisorile medicale depuse la dosar.

Reclamanţii au primit de la SC ARDAF SA în baza poliţei de răspundere civilă obligatorie seria…, valabilă la data producerii accidentului pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare….., condus de pârâtul RC suma de 15787,31 lei, despăgubirea fiind acordată pentru dauna totală.

Potrivit art. 998 Cod civil, orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. Prin urmare pentru a fi îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, trebuie să existe un prejudiciu, produs prin fapta ilicită a pârâtului, iar între fapta ilicită şi prejudiciu să existe un raport de cauzalitate. Aşadar instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, pârâtul RC , prin nerespectarea regulilor de circulaţie a produs avarii autoturismului cu nr. de înmatriculare…., proprietatea numitului CFI precum şi vătămarea corporală a reclamanţilor. Intre fapta pârâtului şi prejudiciu produs există raport de cauzalitate, iar vinovat de producerea prejudiciului se face pârâtul întrucât accidentul s-a produs din cauza faptului că pârâtul nu a respectat semnificaţia indicatorului oprire.

În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului instanţa constată că principiul general este acela al reparării integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicită însă se repară numai acele prejudicii care sunt rezultatul cauzal al faptei ilicite.

Referitor la prejudiciul material, instanţa reţine că din completarea la raportul de expertiză tehnică auto întocmit de expert ….valoarea unui autoturism de aceeaşi marcă şi vechime cu autoturismul reclamantului CFI , la data producerii accidentului, respectiv 26.06.2008, era de 7574 euro, echivalent a 27797 lei.

Reclamantul CFI a primit de la SC ARDAF SA în baza poliţei de răspundere civilă obligatorie seria …. valabilă la data producerii accidentului pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare ….,condus de pârâtul RC suma de 15787,31 lei, despăgubirea fiind acordată pentru dauna totală.

Ulterior la data de 01.09.2008 a vândut epava numitului LGI şi a încasat suma de 5400 lei, fapt ce rezultă din actul de vânzare cumpărare aflat la fila 97 din dosar coroborat cu declaraţia acestui martor aflată la dosar.

Instanţa mai reţine că după accident reclamantul a transportat maşina la un service auto pentru a întocmi un deviz de reparaţie, achitând o taxă de 250 lei, astfel cum rezultă din factura nr. ….

Instanţa constată că valoarea integrală a prejudiciului material suferit de reclamant ca urmare a avarierii autoturismului său, respectându-se principiile enunţate mai sus este de 6860 lei, valoare la care s-a ajuns prin scăderea din valoarea de piaţă a autoturismului reclamantului la data producerii accidentului a sumei încasate de la asigurător, a preţului epavei la care s-a adăugat şi taxa achitată pentru efectuarea devizului.

În ceea ce priveşte contravaloarea transportului epavei, respectiv suma de 100 lei instanţa nu o poate acorda întrucât reclamanţii nu au făcut dovada achitării acestei sume.

Referitor la taxa de primă înmatriculare achitată de reclamant pentru autoturismul avariat, aceasta nu poate fi acordată întrucât achitarea acestei taxe intră în cheltuielile de administrare a autoturismului, reprezintă o obligaţia a proprietarului autoturismului, iar plata ei nu are nicio legătură de cauzalitate cu fapta ilicită săvârşită de către pârât.

Prejudiciul astfel stabilit, va fi suportat în integralitate de către pârât, întrucât societatea de asigurare SC ARDAF SA a achitat în baza poliţei RCA suma maximă de despăgubire ce putea fi acordată în temeiul poliţei de asigurare de răspundere civilă auto. Potrivit art. 50 din ordinul CSA 11/2007 despăgubirile pentru vehicule nu pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA.

În cererea de despăgubire reclamantul CF , a arătat că suma primită de la asigurător reprezintă despăgubirea integrală a pagubei şi a declarat că a fost integral despăgubit şi nu mai are nicio pretenţie faţă de SC ARDAF SA.

În conformitate cu art. 65 alin. 3 din Ordinul 11/2007 al CSA , în situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul RCA direct în contul indicat în declaraţia de acceptare a despăgubirii de către persoana prejudiciată, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului RCA eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii, dacă plata efectuată conţine elementele necesare identificării acesteia de către creditor.

Cu privire la prejudiciul moral suferit de reclamanţi instanţa apreciază că suma solicitată de către reclamanţi cu titlu de despăgubiri morale, respectiv câte 5000 lei pentru fiecare reclamanta este nejustificat de mare, în raport cu prejudiciul suferit de reclamanţi. De vreme ce vătămările corporale suferite de către cei doi reclamanţi, aşa cum au fost descrise mai sus au fost minore, şi nu au avut urmări grave, instanţa apreciază că o despăgubire de câte 300 lei pentru fiecare reclamant este echitabilă şi de natură a acoperi disconfortul suferit de reclamanţi ca urmare a leziunilor corporale suferite precum şi trauma prin care au trecut ca urmare a accidentului a căror victime au fost. Prin acoperirea prejudiciului moral nu trebuie să se realizeze o îmbogăţire a victimei pe seama autorului faptei ilicite.

Faţă de aceste motive instanţa va admite cererea doar în parte şi va obliga pârâtul RC la plata către reclamantul CFI a sumei de 6860 lei reprezentând despăgubiri materiale, întrucât acest reclamant este proprietarul autoturismului avariat şi la plata către reclamanţii CFI şi CF a câte 300 de lei pentru fiecare reclamant cu titlu de despăgubiri morale.

Având în vedere culpa procesuală a pârâtului, instanţa potrivit art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecată, efectuate de către reclamanţi, constând în taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar şi onorariu avocaţial în limita pretenţiilor admise.

Etichete: