Top

Art.6 Legea 241/2005.Evaziune fiscala. Produse accizabile

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul W.W., trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria X pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.296 indice 1 lit b şi art.296 indice 1 lit c din Legea 571/2003 modificată şi infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit a şi respectiv art.9 alin 1 lit b din Legea 241/2005.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat inculpatul asistat de apărător, lipsă fiind partea vătămată.

Procedura de citare legal îndeplinită, conform art. 175 şi urm. C.proc.pen.

S-a expus referatul cauzei de către grefier, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul cauzei, după care:

Reprezentantul Parchetului şi apărătorul inculpatului învederează că nu mai au cereri de formulat.

Instanţa ia act de aceste aspecte, în conformitate cu dispoziţiile art. 339 C.proc.pen., constată terminată cercetarea judecătorească, apreciază cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Reprezentantul Parchetului apreciază că din probatoriul administrat în cauză rezultă, cu certitudine, că faptele inculpatului de a produce în imobilul proprietate din satul M, produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă şi de a achiziţiona alcool etilic rafinat de la furnizori neautorizaţi, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi ped. de art.296 indice 1 lit. b şi art.296 indice 1 lit. c din Legea 571/2003 modificată.

Faptele aceluiaşi inculpat de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului prin ascunderea bunurilor ori a surselor impozabile sau taxabile, respectiv celor 9.417,9 litri băuturi alcoolice şi omiterea evidenţierii în actele financiar contabile ale societăţii ori alte documente legale, operaţiunile comerciale cu băuturile alcoolice sus – menţionate produse neautorizat, cauzând un prejudiciu estimat bugetului de stat în cuantum de 67.434,76 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit. a şi respectiv art.9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005.

Faţă de aceste considerente, solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii prevăzută de lege, având ca modalitate de executare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art. 81 – 82 C. pen., având în vedere că nu este cunoscut cu antecedente penale.

De asemenea, solicită în temeiul art.118 lit. e C.p. confiscarea specială de la inculpat a tuturor bunurilor ridicate de organele de politie si reprezentanţii Gărzii Financiare cu ocazia percheziţiei, bunuri lăsate în custodia IJPF, precum si confiscarea manualului-tabele de corecţie şi cele 578 etichete pentru diverse tipuri de băutură ce urmau a fi aplicate pe sticlele îmbuteliate în mod ilegal.

Totodată solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile şi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului, solicită achitarea inculpatului în temeiul art.11 pct.2 lit. a rap. la art.10 alin 1 lit. c C.pr.pen. pentru infracţiunea prev. de legea nr.571/2003, art.296 indice 1 litera b şi infracţiunea prev. de legea nr.241/2005, art.9 alin 1, lit a, având în vedere că nu rezultă din nici o probă administrată că inculpatul a produs alcool sau că ar fi achiziţionat alcool. De asemenea, se arată că nici martorul G. A. care este vecin cu inculpatul şi nici martorii asistenţi la percheziţia efectuată nu aveau cunoştinţă că se desfăşoară vreo activitate ilegală în incinta imobilului. Se mai arată că au fost încălcate şi disp. art.107 alin 4 C.pr.pen., având în vedere că nu s-a ştiut de efectuarea expertizei şi nu a participat nici un reprezentant şi nici probele nu s-au luat în dublu exemplar, încălcându-se astfel dreptul la apărare al inculpatului. În subsidiar, solicită pronunţarea unei pedepse orientate spre minimul special şi să se facă aplicarea art.81 C.p. pronunţând suspendarea condiţionată a executării pedepsei, având în vedere că nu este cunoscut cu antecendente penale, că este un responsabil membru al comunităţii, este angajat la Alfa Bank şi lucrează în domeniul bancar de la terminarea facultăţii, urmând să-şi întemeieze o familie şi nu este cunoscut ca o persoană care să se angreneze în activităţi ilegale. Pe latură civilă solicită respingerea cererii. Depune concluzii scrise.

Reprezentantul Parchetului, în replică, pune concluzii de respingerea cererii de achitare a inculpatului, având în vedere că din materialul probator administrat în cauză rezultă vinovăţia inculpatului.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, nu recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi se consideră nevinovat.

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă ;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecatoria X nr. VVV/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul W.W., fiul lui V şi M, cetăţenie română, studii universitare, necăsătorit, consilier, stagiul militar neîndeplinit, domiciliat în Y, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.296 indice 1 lit. b şi art.296 indice 1 lit. c din Legea 571/2003 modificată şi infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit. a şi respectiv art.9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art.33 lit.a C.p.

Din actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că inculpatul W.W., a produs în imobilul proprietatea sa din satul M., produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă şi a achiziţionat alcool etilic rafinat de la furnizori neautorizaţi, precum si că s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului prin ascunderea bunurilor ori a surselor impozabile sau taxabile, respectiv a celor 9.417,9 litri băuturi alcoolice şi a omis evidenţierea în actele financiar contabile ale societăţii ori alte documente legale, operaţiunile comerciale cu băuturile alcoolice sus-menţionate produse neautorizat, cauzând un prejudiciu estimat bugetului de stat în cuantum de 67.434,76 lei.

Din actele şi lucrările dosarului, sesizarea penală; notă unilaterală; plângere; note de constatare ale Gărzii Financiare; nota explicativă; procese-verbale de efectuare a unor percheziţii; proces-verbal de predare-primire şi lăsare în custodie; planşa fotografică; autorizaţie de percheziţie; procese-verbale de prelevare; buletine de analiză; declaraţii martori; contracte de vânzare-cumpărare; declaraţie privind impozitul pe clădiri şi pe teren; xerocopii documente auto; copie contract de leasing financiar; listinguri telefoane; cereri de probatorii; ordonanţe de admitere; procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală, adresa Ministerului Finanţelor –Garda Financiarăi, procesul verbal de cercetare la faţa locului,declaraţii martori, proces verbal de predare şi primire bunuri, planşe fotografice, fişe de cazier judiciar, coroborate cu declaraţia inculpatului instanţa reţine în fapt următoarele:

În seara zilei din data de xx, între orele 1830 – 1930, comisarii din cadrul Gărzii Financiare, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră au constatat că în curtea unui imobil din satul M, imobil care ulterior a fost identificat că aparţine inculpatului W.W., a intrat şi staţionat pentru circa 30 de minute autovehiculul tip furgon, aparţinând martorului Z, administratorul S.C. A.D. SRL .

După cele 30 de minute, autovehiculul sus-menţionat a părăsit incinta imobilului şi s-a îndreptat spre oraş unde a fost întrebat de reprezentanţii Gărzii Financiare şi lucrătorii Poliţiei de Frontieră ce transportă în autovehicul, martorul răspunzând că nu cunoaşte.

În urma controlului efectuat în prezenţa sa şi a conducătorului auto care îl însoţea, respectiv a martorului B, în autovehiculul sus-menţionat s-au depistat 150 pet-uri de 5 litri neetichetate şi nemarcate cu banderole, bunuri ce au fost ridicate de organele Gărzii Financiare conform Notei de constatare.

A doua zi, în baza autorizaţiei eliberate de Judecătoria X, organele de poliţie, împreună cu reprezentanţii Gărzii Financiare au procedat la efectuarea unei percheziţii domiciliare în imobilul inculpatului din satul M, percheziţie la care a fost invitat inculpatul dar a refuzat să participe.

Din procesul-verbal de percheziţie, rezultă că înainte de începerea acesteia, inculpatul a fost contactat telefonic de unul din poliţişti.

Acest lucru este confirmat de listingul convorbirilor telefonice şi procesul-verbal aflat la dosarul cauzei din care rezultă că într-adevăr, învinuitul a fost contactat telefonic de subcomisarul care a participat la efectuarea percheziţiei.

Cu ocazia percheziţiei imobilului inculpatului, au fost identificate 516 pet-uri cu băuturi alcoolice de diferite arome, cantitatea de 1420 litri alcool etilic rafinat, 12,45 litri de diferite esenţe, pet-uri şi recipienţi din material plastic, 4 pompe electrice, furtune, filtre, robineţi şi mai multe etichete neaplicate (578 buc. etichete cu denumirea băuturilor ce urmau a fi fabricate).

Planşa fotografică întocmită cu ocazia percheziţiei scoate în evidenţă faptul că imobilul percheziţionat era o adevărată „fabrică” de producere a alcoolului.

Toate bunurile depistate cu ocazia percheziţiei, au fost ridicate şi lăsate în custodia Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră .

Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi a Băuturilor Alcoolice aparţinând Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a emis buletine de analiză din care rezultă printre altele că produsele ridicate cu ocazia percheziţiei aveau în urma analizei o concentraţie alcoolică ce se încadra între 19,19% şi 96,79% alcool.

De menţionat că buletinele de analiză au fost efectuate pe eşantioane prelevate şi se referă la bunurile depistate şi ridicate din autovehiculul aparţinând martorului Z.

Ministerul Finanţelor Publice, Garda Financiară, cu nota nr. xy, face cunoscut faptul că valoarea prejudiciului „estimat” produs de inculpat bugetului de stat, este în cuantum de 67.434,76 lei, reprezentând 47.657,18 lei accize datorate, 9.041,18 lei impozit pe venit şi 10.736,40 lei T.V.A.

În aceeaşi notă se mai precizează că transformarea celor 1420 litri alcool etilic în băuturi alcoolice echivalează cu cantitatea de 9.417,9 litri.

Inculpatul a fost audiat în cursul urmăririi penale cu privire la faptele reţinute în sarcina lui în prezenţa apărătorului ales. Cu această ocazie i-a fost adusă la cunoştinţă atât învinuirea cât şi nota de constatare a Gărzii Financiare cu privire la prejudiciul cauzat. Inculpatul s-a abţinut să facă declaraţii.

În cauză, s-a procedat la audierea martorului Z, proprietarul autovehiculului. Acesta a declarat că în seara zilei de xx, în timp ce se întorcea de la Bucureşti cu autovehiculul sus-menţionat la volanul căruia se afla martorul B, a fost sunat pe telefonul mobil de inculpat care l-a întrebat ce face. În momentul în care i-a explicat că se întoarce spre casă şi nu are autovehiculul ocupat cu marfă, acesta (învinuitul) l-a rugat să treacă prin localitatea M, indicându-i locul de unde urma să-i transporte nişte marfă . Cu privire la acest aspect, martorul a precizat „…la locaţia respectivă eram aşteptat de W.W….Maşina a fost trasă cu spatele în poartă… Eu nu am coborât din maşină şi nici nu am întrebat ce încarcă în ea, însă pot preciza că la poartă mai erau două autoturisme: un Logan de culoare deschisă şi o Dacie berlină de culoare roşie cărora nu le-am văzut numărul de înmatriculare întrucât nu m-a interesat. Fac precizarea că eu nu am coborât din maşină şi nici şoferul iar W.W.l mi-a spus că încarcă ceva şi plecăm imediat, toată această activitate durând aproximativ 20 minute. La plecare, W.W. ne-a spus să plecăm pe unde am venit şi că ne ajunge din urmă şi să ne ţinem după el. Pe drum am fost depăşit de Logan…. pe care nu l-am mai ajuns din urmă… în apropiere de … l-am sunat pe W.W. iar convorbirea nu a putut avea loc deoarece nu am avut semnal eu sau el, motiv pentru care am hotărât să merg acasă şi să aştept până să sune W.W.l. În faţa blocului… am fost legitimat de către lucrători ai Poliţiei de Frontieră şi comisari ai Gărzii Financiare. M-au întrebat ce transport în maşină, le-am răspuns că nu cunosc… Menţionez că verificarea autoturismului s-a făcut în prezenţa mea şi a conducătorului auto B, constatându-se că în interiorul maşinii se aflau 150 pet-uri cu capacitatea de 5 litri fiecare neetichetate şi nemarcate cu banderole de marcaj care erau pline cu un lichid ce părea a fi alcool… menţin afirmaţiile făcute de mine în faţa organelor de specialitate conform notei explicative pe care am dat-o ” ..

Declaraţiile martorului Z au fost confirmate şi de depoziţiile martorului B – conducător auto.

În depoziţiile lor, martorii PN şi NM au precizat că au participat în calitate de martori asistenţi la percheziţia efectuată de organele de poliţie la imobilul din satul M, proprietatea inculpatului W.W..

La dosarul cauzei sunt anexate mai multe documente din care rezultă că imobilul la care s-a efectuat percheziţia şi autoturismul Dacia Logan despre care face referire în depoziţia sa, martorul Z, sunt bunuri ce aparţin inculpatului.

Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, inculpatul, după ce a studiat cu apărătorul său ales în două zile cele 182 de pagini ale dosarului, a solicitat termen pentru a-şi pregăti apărarea.

La câteva zile, prin apărătorul său ales, inculpatul a depus o cerere cu probatorii, printre acestea numărându-se şi audierea sa, deşi, aşa cum am arătat mai sus, pe tot parcursul urmăririi penale s-a prevalat de conţinutul art. 70 Cpp. Admiţându-i-se parţial cererea, după ce a fost audiat, dosarul a fost restituit organelor de poliţie pentru a continua cercetările şi a se administra probele solicitate, respectiv a fi confruntat cu martorii Z, B şi E, acesta din urmă fiind denunţătorul.

În depoziţia dată la parchet, inculpatul nu a recunoscut faptele reţinute în sarcina lui, precizând printre altele „… În legătură cu bunurile depistate în ziua de … în urma unei percheziţii domiciliare efectuate la imobilul proprietatea mea, declar că nu am de făcut nici un comentariu… Este adevărat că la data efectuării percheziţiei am fost contactat telefonic de un domn poliţist care din cât îmi amintesc s-ar fi prezentat sub numele de «T»…. Nu am nici o explicaţie cu privire la declaraţiile numiţilor Z şi B cu privire la faptul că în seara zilei de ….. i-aş fi invitat la imobilul din satul M şi le-aş fi cerut să-mi transporte nişte bunuri la …”.

Cu ocazia cercetărilor întreprinse, organele de poliţie au constatat că numitul E nu există ca persoană fizică în baza de date a poliţiei sau pe raza localităţii M, iar martorii sus-menţionaţi, au refuzat să fie confruntaţi, precizând că îşi menţin în totalitate depoziţiile date.

Organele de poliţie l-au identificat pe numitul G. A., vecin cu imobilul deţinut de inculpat, persoană care a refuzat să facă declaraţii în cauză.

Atitudinea martorului este confirmată de conţinutul denunţului al cărui autor a rămas anonim, acest lucru exprimând teama cetăţenilor de a face declaraţii cu privire la activitatea infracţională a inculpatului.

Prezent în faţa organelor de cercetare penală, inculpatul a declarat în prezenţa apărătorului ales că a luat la cunoştinţă de probatoriul administrat în cauză şi nu mai are probe noi de solicitat.

La prezentarea materialului de urmărire penală, inculpatul şi-a menţinut declaraţiile date în cauză.

În timpul urmăririi penale, organele de poliţie au primit „o anonimă” din care rezultă că imobilul din satul M în care s-a efectuat percheziţia şi din care s-au ridicat mai multe bunuri, aparţine inculpatului, iar „afacerea” ar aparţine fratelui său V.V. şi încă unui prieten.

Probele administrate în cauză, scot în evidenţă că inculpatul este proprietarul imobilului în care s-a depistat „o adevărată fabrică” de producere de băuturi alcoolice fără autorizaţie şi că tot el ar fi cel care se ocupa de scoaterea acestor produse contrafăcute din imobil, pentru a le comercializa.

În cauză, au fost citaţi pentru a fi audiaţi, atât numitul V.V., fratele inculpatului, cât şi V.G., tatăl, care luând la cunoştinţă de prevederile art. 80 C.p.p., au refuzat să dea declaraţii în cauză.

Fişa de cazier judiciar a inculpatului atestă că nu este cunoscut cu antecedente penale.

În şedinţa publică de judecată inculpatul a solicitat scoaterea dosarului de pe rol si restituirea acestuia la Parchet pentru refacerea cercetărilor, întrucât i-au fost încălcate inculpatului drepturile la apărare prev. de art. 6 C.p.p. şi de disp. Convenţiei Europene privind Drepturile Omului, pentru completarea cu probatorii noi, întrucât în cursul urmăririi penale i-a fost admisă numai proba cu confruntarea cu martorii Z , B şi E şi pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 104 alin.2 C.p.p. si ale art. 107 alin 4 C.p.p.

După punerea în discuţie a cererii, instanţa a respins motivat fiecare solicitare a inculpatului si i-a încuviinţat acestuia probele solicitate, inclusiv proba cu expertiză tehnică judiciară contabilă.

Din raportul de expertiză tehnico – judiciară efectuat în cauză, instanţa a reţinut că valoarea prejudiciului produs bugetului de stat este de 67.376,62 lei, sumă cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză

În aceeaşi şedinţă de judecată a fost audiat în prezenţa apărătorului ales, cu respectarea art.70 alin.3 C.P.P. inculpatul a declarat că nu recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată şi că a achiziţionat imobilul din sat M pentru a-l transforma într-o casă de vacanţă; că în afară de el mai deţine cheile imobilului si fratele şi tatăl său; că nu-şi explică provenienţa produselor si obiectelor de fabricarea alcoolului ce s-au găsit, deoarece nu a fost prezent la percheziţie. Mai declară că în imobil mergea foarte rar, de trei ori pe an, în special primăvara si toamna când lega via.

ÎN DREPT: Faptele inculpatului W.W. de a produce în imobilul proprietate din satul M produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă şi de a achiziţiona alcool etilic rafinat de la furnizori neautorizaţi, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 2961 lit.b şi art. 2961 lit.c din Legea 571/2003 modificată.

Faptele aceluiaşi inculpat de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului prin ascunderea bunurilor ori a surselor impozabile sau taxabile, respectiv a celor 9.417,9 litri băuturi alcoolice şi omiterea evidenţierii în actele financiar contabile ale societăţii ori alte documente legale, operaţiunile comerciale cu băuturile alcoolice sus-menţionate produse neautorizat, cauzând un prejudiciu estimat bugetului de stat în cuantum de 67.376,62 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. a şi respectiv art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005.

Inculpatul, prin apărător a solicitat achitarea sa în temeiul art. 10 lit.c C.P.P., motivat de faptul că infracţiunea nu a fost comisă de el.

Instanţa, după ce a pus această cerere în discuţie, urmează a respinge această cerere formulată de inculpat, având în vedere că aceasta nu a fost susţinută de probatoriul administrat în cauză, respectiv de declaraţiile martorilor, de obiectele găsite în imobil şi de concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară contabilă.

Inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, ca urmare a faptului că a încălcat mai multe dispoziţii legale în vigoare, respectiv: art.296 1 lit. b şi c din Legea nr. 571/2003 R şi art. 9 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 571/2003 R., culpa sa fiind evidentă şi rezultând din modul în care s-au derulat evenimentele si asta cu atât mai mult cu cât nu numai că el este unicul proprietar al imobilului, dar tot el este vinovat si de faptul că nu a controlat permanent situaţia şi starea imobilului, ba mai mult le-a dat fratelui si respectiv tatălui său câte un rând de chei.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere natura infracţiunilor săvârşite, gravitatea acestora, urmarea produsă concretizată prin prejudicii materiale produse părţii vătămate, condiţiile în care s-au comis faptele, respectiv pe înserat, între orele 18,30-19,00 şi prin angajarea altor persoane.

Instanţa a reţinut în favoarea inculpatului faptul că acesta este un tânăr în vârstă de numai 27 ani, care se află la începutul vieţii profesionale si sociale, care este absolvent de studii superioare, este angajat într-o societate bancară , realizând un venit sigur şi care i-ar permite achitarea prejudiciului cauzat bugetului de stat şi nu este cunoscut cu antecedente penale.

Având în vedere atât circumstanţele reale în care s-au săvârşit faptele cât şi cele personale ale inculpatului, instanţa apreciază că în cauză se poate face aplicarea prevederilor art. 74 si 76 C.P. , urmând a-l condamna la o pedeapsă orientată sub minimul special prevăzut de lege.

Întrucât faptele săvârşite de inculpat sunt în concurs iar, inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, instanţa apreciază că scopul pedepsei si reeducarea acestuia se pot realiza şi fără aplicarea unei pedepse privative de libertate , astfel că, în baza art.33 lit. a si art. 34 lit. b C.P. , inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare cu aplicarea art. 81-82 C.P., respectiv suspendarea condiţionată a executării pedepsei fiind pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni .

În baza art. 71 C.P. urmează a interzice inculpatului dreptul prevăzut de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.P., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 71 alin.5 C.P. dispune si suspendarea pedepsei accesorii pe aceeaşi durată de timp a suspendării pedepsei principale, termenele de încercare calculate de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Urmează ca în baza art. 359 C.proc.pen., a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea măsurii suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Urmează ca în baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ., a admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă D.G.F.P. Călăraşi, ca fiind întemeiată şi a obliga pe inculpatul W.W. către aceasta, la plata sumei totale de 67.376,62 lei cu titlu de prejudiciu produs bugetului de stat, din care 47.586,19 lei cu titlu de accize; 9.047,07 lei cu titlu de impozit pe venit şi 10.743,36 lei cu titlu de taxă pe valoare adăugată.

Pentru a se pronunţa în acest mod, instanţa a avut în vedere în afara raportului de expertiză tehnico judiciară efectuat în cauză şi faptul că prejudiciul creat a fost probat prin întregul material administrat în cauză.

Urmează ca în baza art. 118 lit. c C.pen. a dispune confiscarea specială de la inculpat a tuturor bunurilor ridicate de organele de poliţie şi de reprezentanţii Gărzii Financiare , atât în ziua de 22.02.2008, cât şi în ziua de 23.02.2008 (în custodia I.J.P.F. Călăraşi) precum şi bunurile aflate în plicul înregistrat în Registrul de valori şi corpuri delicte al Judecătoriei Călăraşi la poziţia 4/2009 constând în „manual tabele de corecţie” şi 578 etichete pentru diverse tipuri de băuturi alcoolice.

Urmează ca în baza art. 191(1) C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare formulată de inculpatul W.W. .

În baza art. 296 indice 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 R, cu aplicarea art. 74 şi 76 C.pen., condamnă pe inculpatul W.W., fiul lui V şi M, cetăţenie română, studii universitare, necăsătorit, consilier, stagiul militar neîndeplinit, domiciliat în Y, fără antecedente penale, la 6 luni închisoare.

În baza art. 296 indice 1 lit. c din Legea nr. 571/2003 R, cu aplicarea art. 74 şi 76 C.pen., condamnă pe inculpat la 5 luni închisoare.

În baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 74 şi 76 C.pen., condamnă pe inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 74 şi 76 C.pen., condamnă pe inculpatul la 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen., inculpatul execută pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 – 82 C.pen. şi art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a pedepsei principale şi a celei accesorii, pe o durată de 2 ani şi 6 luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 359 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea măsurii suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ., admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă D.G.F.P. şi obligă pe inculpat către aceasta, la plata sumei totale de 67.376,62 lei cu titlu de prejudiciu produs bugetului de stat, din care 47.586,19 lei cu titlu de accize; 9.047,07 lei cu titlu de impozit pe venit şi 10.743,36 lei cu titlu de taxă pe valoare adăugată.

În baza art. 118 lit. c C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a tuturor bunurilor ridicate de organele de poliţie şi de reprezentanţii Gărzii Financiare (în custodia I.J.P.F. ) precum şi bunurile aflate în plicul înregistrat în Registrul de valori şi corpuri delicte al Judecătoriei X constând în „manual tabele de corecţie” şi 578 etichete pentru diverse tipuri de băuturi alcoolice.

În baza art. 191(1) C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare, pentru procuror şi inculpat, şi de la comunicare, pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică.

Etichete: