Top

Art 86.1 c.p.

Tip document-decizie penala Titlu: art 86.1c.p. Data spetei:10.10.2008 Autor:Tribunalul Vrancea Domenii asociate:Procedura Civila si Penala Nr.document 2650 Prin decizia penala a Tribunalului Vrancea s-au admis apelurile declarate de Parchet şi inculpatul D. împotriva sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Focşani.. S-a desfiinţat sentinţa penală în parte. S-a inlăturat dispoziţiile privind achitarea inculpatului D. în baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. cu referire la art. 10 lit.d C.pr.pen. pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art. 208 al.1, art. 209 al.1 lit.e C.pen.; dispoziţia privind art. 33 lit.a, art. 34 lit.b C.pen.; art. 350 al.1 C.pen. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare în pedepsele componente . .S-a condamnat inculpatul D. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 al.1, art.209 al.1 lit.e C.pen.S-au aplicat disp art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b C.pen. În baza art. 861 C.pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare stabilit în condiţiile art. 862 C.pen., respectiv pe o durată de 6 (şase) ani. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. De asemenea, inculpatul este obligat : – să nu frecventeze localuri publice unde se oferă spre vânzare şi consum băuturi alcoolice de pe raza comunei M. – să nu intre în legătură cu martorul M şi partea vătămată V. S-a fixat organ însărcinat cu supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 al.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei accesorii prev. de art. 71 al.1 C.pen. S-a constatată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv începând cu data de 06.03.2008 şi până la data punerii în libertate. S-a dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului D. de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis în dosarulal Judecătoriei Focşani.S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei Pentru a hotărî astfel s-a constatat că instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt si vinovăţia inculpatului, iar încadrarea juridică dată faptelor de lovire, ultraj in cele două forme ca si fapta de port ilegal al unui cuţit in locuri publice, este legală si rezultă fără tăgadă din analiza probelor administrate in cauză. Ceea ce insă vine in contradictoriu cu raţionamentul juridic este modalitatea in care instanţa a apreciat că, din conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat nu rezultă intenţia inculpatului – formă a vinovăţiei – de a-şi însuşi pe nedrept bicicleta părţii vătămate V.. Este adevărat că această faptă, in contextul in care s-au derulat evenimentele petrecute, sub aspectul laturii subiective al formei de vinovăţie cerută de legiuitor – intenţia – necesită o analiză profundă, o coroborare, cu scopul ilicit urmărit prin luarea bunului (bicicletă). Pentru configurarea laturii subiective a infracţiunii de furt, trebuie realizată cerinţa ca intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a unui bun din posesia sau detenţia unor persoane, fără voia lor, să aibă ca scop însuşirea pe nedrept a acelui bun. Ori, aşa cum reiese din depoziţia părţii vătămate V, coroborată cu depoziţia martorilor audiaţi în cauză, bicicleta a fost luată de inculpat de la poarta oficiului poştal unde fusese lăsată de partea vătămată. Inculpatul, chiar dacă pe fondul conflictului avut cu partea vătămată si in stare de ebrietate a procedat la luarea acestui bun, motivând că urmărea prin acest gest să-l facă să iasă din imobil (oficiul poştal), intenţia sa nu este legitimă in raport de mobilul urmărit. Intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a bunului trebuia coroborată cu scopul ilicit urmărit prin acest gest si anume intenţia de a şi-l însuşi pe nedrept. Ca parte componentă a laturii subiective, mobilul infracţiunii are o relevanţă aparte, cu implicaţii in procesul de individualizare a răspunderii penale. Pentru considerentele arătate, Tribunalul apreciază că si sub aspectul laturii subiective, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, motiv pentru care inculpatul urmează a fi tras la răspundere penală.

Etichete: