Top

Conflict de drept – anulare act aditional la carnet de munca

Dosar nr. 2604/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 313

Şedinţa publică din data de 24 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2604/88/2008, „…” a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.914/16.09.2008 emisă de SC „”…”” SA Tulcea,solicitând: anularea deciziei, anularea actului adiţional la contractul de muncă, plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale ce nu i-au fost plătite, indexate cu rata inflaţiei, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat şi reîncadrarea pe postul deţinut anterior.

În motivare, reclamantul a arătat că prin notificarea nr.357/26.03.2008 a fost înştiinţat că locul de muncă, de mecanic, pe care îl ocupa, se desfiinţează începând cu data de 1.04.2008, iar în temeiul art.64 alin.1 din Codul muncii, urmează a fi redistribuit pe un alt post vacant, corespunzător pregătirii sale profesionale.

Potrivit fişei postului ce i-a fost comunicată la data de 19.06.2008 funcţia sa a rămas aceeaşi de mecanic, iar atribuţiile au fost sporite, printre care regăsindu-se cele de instalator reţele apă şi canalizare, de igenizare cămine şi canalelor de apă menajere, etc.

Mai menţionează contestatorul că i-a comunicat directorului prin contestaţia nr.8997/13.08.2008 că refuză să îndeplinească aceste activităţi şi l-a rugat să analizeze situaţia sa şi să găsească o soluţie pe cale amiabilă.

Pe lângă activităţile prevăzute în fişa postului conducerea unităţii îl trimitea la săpat şanţuri.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp. Codului muncii.

În apărare, pârâta a depus la dosarul cauzei: întâmpinare şi în copie:decizia nr.914/2008, dovezi de comunicare, procesul verbal nr.913/2008, declaraţia dată de către reclamant, adresa nr.9856/2008, referatul nr.9794/2008, cererile formulate de către reclamant, actul adiţional nr.352/2008, adresele nr.357/2008, nr.9152/2008, fişa postului înregistrată sub nr.447/2008.

În dovedire, reclamantul a depus la dosarul cauzei:notificarea nr.256/M/2008, actele adiţionale nr.915/2008 şi 780/2008, fişa postului înregistrat sub nr.917/2008 şi concluzii scrise.

S-au mai depus la dosarul cauzei: adresele nr.10912/2008, nr.10871/2008, cererea înregistrată sub nr.10935/2008, adresa nr.9856/2008, adresa nr.10912/2008, procesul verbal de control nr.11341/2008, notă de constatare.

În şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009 instanţa a disjuns capătul de cerere privind anularea deciziei de sancţionare precum şi capetele de cerere nr.3 privind plata despăgubirilor şi nr.4 privind reîncadrarea pe postul deţinut anterior, pentru care s-a format dosarul nr.108/88/2009.

Tot în şedinţa publică din 21 ianuarie 2009, „…” a precizat că solicită anularea actului adiţional nr.915/2008. Şi prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, reclamantul a menţionat că solicită anularea actului adiţional nr.915/16.09.2008.

Examinând cererea, în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

În data de23.07.2008, pârâta a emis actul adiţional nr.780 prin care i-a majorat reclamantului salariul de bază cu 15% lei astfel: salariul de bază al acestuia s-a modificat de la 932 lei la 1071 lei;

Prin actul adiţional înregistrat sub nr.915/16.09.2008, pârâta i-a schimbat reclamantului unilateral funcţia din mecanic în muncitor necalificat la sectorul Atelier prestări servicii începând cu data de 16.09.2008, fixându-i un salariu de 857 lei, modificându-i astfel şi fişa postului.

Actul adiţional înregistrat sub nr.915/16.09.2008 nu a fost semnat de către reclamant.

Potrivit art.41 al.1 din Codul muncii „Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.”

Art.41 alin.3 din Codul muncii prevede că, modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Ori, schimbarea din funcţie, având ca rezultat şi micşorarea salariului nu poate fi făcută decât cu asentimentul salariatului, în caz contrar angajatorul procedează la modificarea unilaterală a contractului, ceea ce înseamnă încălcarea dispoziţiilor Codului muncii, întrucât atât funcţia cât şi salariul constituie elementele esenţiale ale contractului, ceea ce trebuie avute în vedere de părţi la încheierea acestuia şi care nu pot fi schimbate decât cu acordul părţilor.

Faţă de aceste considerente, având în vedere că prin actul adiţional nr.915 din 16.09.2008, pârâta i-a modificat reclamantului atât felul muncii, cât şi salariul şi, întrucât acest act adiţional nu a fost semnat de către reclamant, instanţa constată că unitatea pârâtă i-a modificat reclamantului unilateral contractul individual de muncă şi prin urmare, admite cererea şi anulează actul adiţional nr.915/16.09.2008 emis de SC””…”” SA Tulcea, ca nelegal.

Întrucât cererea reclamantului a fost admisă iar acesta a efectuat cheltuieli în acest proces, instanţa urmează a obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: