Top

Plangere formulata de petentul , impotriva Incheierii date de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

I N S T A N T A

Sub nr. 189 din 25.02.2010 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petentul BT impotriva Incheierii nr. 27.01.2010 data de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B.

In motivarea plangerii, inregistrate initial la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V cu nr. 18.02.2010, petentul a aratat ca Incheierea nr. 27.01.2010 este nelegala deoarece, pentru terenurile inscrise in titlul de proprietate nr. 31.07.2009, el, petentul, a incheiat antecontracte de vanzare-cumparare pentru care a primit suma de 56.000 lei, iar in cazul in care nu va putea onora aceste antecontracte, pana la 31.04.2010, va trebui sa restituie dublul sumei primite. Astfel, Incheierea nr. 957/27.01.2010 este de natura sa-i cauzeze prejudicii petentului.

La primul termen de judecata din 8.04.2010, petentul BT a precizat ca motivul pentru care a formulat plangerea este acela ca in Incheierea nr. 27.01.2010, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, nu au fost consemnate suprafetele de teren ce fac obiectul judecatii din dosarul civ. nr. 189/2009 al Judecatoriei B si nici amplasamentele acestor suprafete de teren.

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost intocmita Incheierea nr. 27.01.2010.

La dosarul cauzei a fost atasat, spre consultare, dosarul civ. nr. X/189/2009 al Judecatoriei B.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Conform titlului de proprietate nr. 148634/31.07.2009, petentul BT este titularul dreptului de proprietate pentru suprafata de 9 ha 8279 m.p. teren situata pe raza satului/com. P, jud. V.

Suprafata de 9 ha 8279 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 148634/31.07.2009, este amplasata atat in intravilanul satului/com. P, cat si in extravilanul acestei localitati, in punctele „Poiana Sat”, „Lac”, „R M”, „Grop I”, „Deal”, „U”, „DM”.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu 189/2009, primarul comunei P, jud. V a chemat in judecata paratul BT, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 31.07.2009, eliberat titularului BT, nulitate care priveste o suprafata de 2,90 ha teren, din totalul suprafetei de 9 ha 8279 m.p. teren inscrisa in titlu.

Nici in cererea de chemare in judecata, nici la termenele de judecata care au urmat, reclamantul nu a precizat care sunt amplasamentele suprafetei de 2,90 ha teren, cu privire la care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate; aceasta chestiune urmeaza sa fie stabilita de catre instanta pe baza constatarilor ce vor fi efectuate printr-o expertiza th. judiciara. De mentionat ca procesul ce face obiectul dosarului civ. nr. 189/2009 este in curs de judecata, a fost desemnat expertul th. judiciar care va efectua expertiza, expertiza nefiind inca efectuata.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu nr. 1233/21.01.2010, primarul comunei P a solicitat sa i se elibereze un certificat de grefa din care sa rezulte care este obiectul dosarului civ. nr. X/189/2009, partile si termenul de judecata.

Urmare a acestei cereri, Judecatoria B a emis Certificatul din data de 22.01.2010, prin care s-a certificat ca pe rolul Judecatoriei B se afla dosarul nr. X/189/2009 inregistrat la data de 4.12.2009, cu termen de judecata la 4.02.2010, privind pe reclamantul Primarul com. P, jud. V si pe paratul BT, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 31.07.2009, emis titularului BT.

Prin cererea inregistrata la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, Primaria com. P, jud. V a solicitat notarea in evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, a Certificatului emis la data de 22.01.2010 de catre Judecatoria B.

Aceasta cerere a fost solutionata prin Incheierea nr. 27.01.2010, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, prin care a fost admisa cererea avand ca obiect notarea litigiului in Registrul Digital de Transcriptiuni si Inscriptiuni Imobiliare si s-a dispus notarea Certificatului de grefa din data de 22.01.2010 in dosarul nr. X/189/2009 avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 31.07.2009, emis titularului BT.

Incheierea nr. 27.01.2010 a fost comunicata petentului BT la data de 4.02.2010, astfel ca plangerea a fost formulata in cadrul termenului legal de 15 zile.

In cauza sunt aplicabile prev. art. 17 alin.1 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 1996, conform carora:

„Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile teritoriale pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora”.

Prin art. 26 alin.4 din legea mentionata, s-a prevazut ca inscrierile in Cartea funciara sunt de trei feluri:

„a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale;

b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare;

c) notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara”.

Potrivit art. 58 alin.2 din aceeasi lege, „In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.

Din actele dosarului, rezulta ca intre Primarul com. P, jud. V si petentul BT exista un proces pe rolul Judecatoriei B, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 31.07.2009 (al carui titular este BT), ce reprezinta o actiune privitoare la proprietate si care ar putea fi notata in registrul Digital de Transcriptiuni si Inscriptiuni Imobiliare.

Insa, asa cum s-a aratat mai sus, prin cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr. X/189/2009 al Judecatoriei B reclamantul primarul com. P nu a indicat care sunt amplasamentele suprafetei de 2,90 ha teren cu privire la care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 31.07.2009, aceste amplasamente urmand sa fie stabilite in cursul procesului pe baza unei expertize th. judiciare.

In aceasta situatie, se apreciaza ca sunt incidente prev. art. 48 alin.1 din Legea nr.7/1996, conform carora cererea de intabulare sau de inscriere provizorie se solutioneaza prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:

a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indica numele partilor;

c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;

d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;

e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului.

Alineatele (2) si (3) ale aceluiasi articol prevad ca „Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea (…).

(3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi”.

Conform art. 49 din aceeasi lege, „Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara”.

Raportand situatia de fapt retinuta in aceasta cauza, la prevederile art. 48 din Legea nr. 7/1996, rezulta ca suprafetele de teren pentru care s-a solicitat notarea litigiului nu au fost suficient individualizate, respectiv nu s-au prevazut amplasamentele acestor terenuri.

Ca urmare, cererea de notare a litigiului trebuia respinsa, iar nu admisa.

Pentru aceste considerente, plangerea dedusa judecatii este apreciata ca intemeiata, urmand ca, potrivit art. 50 alin.2 din Legea nr. 7/1996, sa fie admisa.

Se va dispune anularea Incheierii nr. 27.01.2010, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara V – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B si, in consecinta, respingerea cererii prin care Primaria comunei P a solicitat Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, notarea in evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, a Certificatului emis la data de 22.01.2010 de catre Judecatoria B.

Etichete: