Top

Vechime în specialitate pentru personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti.

VECHIME ÎN MUNCĂ

Vechime în specialitate pentru personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti.

Prin cererea înregistrată sub nr.934/113/2006 reclamanta V.M. în contradictoriu cu C.J.P. Brăila şi Tribunalul Brăila a solicitat să se constate că perioada 1 octombrie 1964 – 31 ianuarie 2000 constituie vechime în specialitate pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 567/2004 şi să fie obligat pârâtul Tribunalul Brăila să-i elibereze o nouă adeverinţă în acest sens.

În motivarea acţiunii, reclamanta V.M. a arătat că a fost încadrată la Tribunalul Brăila din anul 1964 în calitate de secretar până la data de 17.02.1968 când s-a schimbat denumirea funcţiei în grefier şi în această funcţie a lucrat până la data de 16.11.1978 când prin Ordinul Ministrului de Justiţie a fost numită în funcţia de executor judecătoresc până la data de 31.01.2000, când a ieşit la pensie pentru limită de vârstă. În calitate de grefier are o vechime neîntreruptă de 14 ani şi în calitate de executor judecătoresc o vechime de 22 de ani, dar de la Judecătoria Brăila este unica pensionară cu vechime neîntreruptă de peste 25 de ani, căreia nu i s-a stabilit pensie de serviciu şi consideră că este o discriminare şi o încălcare a drepturilor omului. Reclamanta a invocat prevederile art.93 din legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 conform căruia constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti au îndeplinit oricare din funcţiile prevăzute la art.3: secretar, secretar ajutor, grefier, şi ale art.93 al.2 care prevede: constituie vechime în specialitate şi perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti au îndeplinit funcţia de executor judecătoresc până la data intrării în vigoare a Legii nr.188/2000.

Prin întâmpinare, Tribunalul Brăila a susţinut că acţiunea este neîntemeiată întrucât în contextul prevederilor legale,respectiv art.3 al.1 din Legea nr.567/2004, persoanele care, la data pensionării îndeplineau funcţia de conducător carte funciară, grefier dactilograf, arhivar registrator şi executor judecătoresc nu pot beneficia de pensie de serviciu. Perioada de 14 ani în care reclamanta a funcţionat ca grefier nu poate fi luată în calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu deoarece conform art.68 (3) din Legea nr.567/2004, trebuie să aibă minim 20 ani în funcţii auxiliar juridice. Legea nr.567/2004 a fost modificată prin Legea nr.17/11.01.2006, care prin art.93 al.2, prevede: „constituie vechime în specialitate şi perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit funcţia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr.188/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Dar această lege conform art.VII, intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii speciale de salarizare, prevăzută la art.60 alin.(4), care încă nu a fost adoptată. La data intrării în vigoare a Legii nr.17/11.01.2006 reclamanta V.M. va beneficia de pensie de serviciu şi biroul de contabilitate va elibera adeverinţă pentru stabilirea pensiei de serviciu conform dispoziţiilor legale.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a constatat următoarele;

Reclamanta a fost angajată la Tribunalul Brăila începând cu data de 1.10.1964 în funcţia de secretar şi apoi grefier până la data de 16.11.1978 când a fost numită executor judecătoresc până la data de 1.12.1999.

Prin decizia nr.138514/31.01.2000 emisă de D.M.P.S. Brăila – Oficiul de Pensii reclamantei V.M. i s-a stabilit o pensie de 2.068.411 lei, începând cu data de 1.12.1999.

În drept, tribunalul reţine că potrivit dispoziţiilor art.68 în referire la art.3 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, grefierii, grefierii statisticieni, grefierii documentarişti, grefierii arhivari, registratorii şi informaticienii care au vechime de cel puţin 25 ani în funcţie beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, iar al. 4 al aceluiaşi articol face precizarea că textul de mai sus este aplicabil şi personalului auxiliar pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Analizând modul de redactare al art.3 din Legea nr.567/2004, care face o enumerare a funcţiilor care constituie personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, coroborat cu textul art.1 şi 2, care stabilesc rolul şi locul personalului auxiliar de specialitate în activitatea instanţelor judecătoreşti, tribunalul consideră că legiuitorul nu a intenţionat să precizeze în mod exhaustiv aceste funcţii. Dacă s-ar da o altă interpretare dispoziţiilor, art.68 al.4 nu ar mai fi aplicabil, întrucât personalul auxiliar de pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr.567/2004, deşi a exercitat aceleaşi atribuţii care le au funcţiile recunoscute, au purtat diferite denumiri neenunţate de art.3.

Pentru considerentele mai sus expuse, prin sentinţa civilă nr.1206/13.12.2006 a Tribunalului Brăila, rămasă irevocabilă, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta V.M. în contradictoriu cu pârâţii C.J.P. Brăila şi Tribunalul Brăila. S-a constatat că perioada cuprinsă între 1.10.1964- 31.10.2000 constituie vechime în specialitate pentru stabilirea pensiei de serviciu pentru reclamanta V.M. A fost obligat pârâtul Tribunalul Brăila să elibereze adeverinţă în acest sens.

Etichete: