Top

Recurs. Contestaţie dispoziţie de sistare plată pensie actualizată şi recuperare diferenţă pensie. Succesiune lege civilă în timp – aplicabilitatea imediată a dispoziţiilor noi privind momentul de la care se justifică actualizarea pensiei de serviciu

Prin sentinţa civilă nr. 722/C din data de 31.10.2008 pronunţată în dosar nr. 1981/103/2008 de către Tribunalul Neamţ s-a admis acţiunea principală şi cererea conexă formulată de contestatoarea LV. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Neamţ şi, în consecinţă, s-a anulat dispoziţia nr. 63/29.08.2008 privind anularea deciziei de pensie nr. 221841/21.03.2008 şi s-a dispus punerea în plată a deciziei de pensie nr. 221841/21.03.2008 cu consecinţa obligării intimatei să plătească drepturile de pensie actualizate începând cu data de 1.10.2007 până la data de 1.04.2008 când s-a dispus plata drepturilor de pensie actualizate conform deciziei nr.221841 din 25.07.2008.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că potrivit art. 3 alin.l din O.G. 8/2007, salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare, iar potrivit alin.4, coeficienţii de multiplicare sunt prevăzuţi în anexe, pentru perioadele ianuarie – 31.03.2007, aprilie – 30 septembrie 2007 şi de la 1 octombrie.

Ulterior, prin O.U.G. 100, intrată în vigoare la data de 08.10.2007, s-a modificat art.68 din Legea 567/2004 stabilindu-se printre altele că pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate şi pensiile de urmaş se actualizează ori de câte ori se majorează salariul brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului cu menţinerea numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu.

În aplicarea acestei ordonanţe, Ministerul Justiţiei a înaintat Curţilor de Apel adresa nr.4905/18/A/28.12.2007 prin care se solicită dispunerea măsurilor necesare în vederea actualizării pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate, începând cu data de 01.10.2007, iar Tribunalul Neamţ a eliberat contestatoarei adeverinţa nr.63/42 A/10.01.2008 potrivit căreia aceasta îndeplineşte cerinţele Legii 567/2004 pentru actualizarea pensiei de serviciu, începând cu data de 01.10.2007, conform O.U.G. 100/2007.

Analizând susţinerile contestatoarei cu privire la caracterul de normă de interpretare legală, tribunalul a constatat că acestea nu sunt fondate.

Astfel, potrivit art. 67 din Legea 27/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, clarificarea sensului unor norme legale se realizează printr-un act normativ interpretativ de acelaşi nivel cu actul vizat.

Or, este evident că O.U.G. 100/2007 nu interpretează Legea 567/2004, ci o modifică potrivit art.57 din Legea 24/2000 republicată.

De altfel, chiar în titlul acestei ordonanţe se vorbeşte de modificarea şi nu de interpretarea unor acte normative din domeniul justiţiei.

Cu privire la momentul aplicării dispoziţiei O.U.G. 100/2007, tribunalul a constatat că anterior adoptării acestui act normativ, prin art. 68 alin.7 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aşa cum a fost modificată prin Legea 17/2006, s-a stabilit actualizarea anuală a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar în raport cu media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni ale personalului auxiliar de specialitate în activitate.

La momentul adoptării O.U.G. 100/2007, act normativ care a schimbat modalitatea de actualizare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar, salariile personalului auxiliar în activitate erau deja indexate conform O.G. 8/2007, ultima indexare având loc la data de 01.10.2007, iar efectul aplicării acestui act normativ este că actualizarea pensiilor aflate în plată nu se mai realizează începând cu anul imediat următor, ci de la data adoptării, respectiv 01.10.2007.

S-a constatat a fi corectă şi data începerii actualizării, respectiv 01.10.2007, întrucât în raport de data adoptării ordonanţei – 08.10.2007, în calculul pensiei actualizate se are în vedere toată luna octombrie 2007.

Prin urmare, s-a constatat că în actualizarea pensiei contestatoarei conform adeverinţei emisă de Tribunalul Neamţ, adeverinţă care a avut la bază adresa Ministerului Justiţiei înaintată Curţii de Apel Bacău tocmai în aplicarea dispoziţiilor O.U.G. 100/2007, intimata şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de lege emiţând decizia de pensie nr.221841/21.03.2008.

Tribunalul nu a reţinut susţinerile intimatei privind momentul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 100/2007, întrucât prin calcularea drepturilor cuvenite contestatoarei începând cu data de 01.10.2007 nu s-a încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, ci dimpotrivă a respectat principiul aplicării imediate şi pe viitor a legii civile.

Adoptarea punctului de vedere al contestatoarei ar avea drept efect privarea contestatoarei de drepturile ce i se cuvin ca urmare a majorării salariilor personalului auxiliar în activitate, dat fiind faptul că dispoziţiile privind actualizarea anuală au fost abrogate şi ar deturna scopului vădit al legiuitorului care prin acest act normativ, a înlăturat intervalele mari de timp între majorare şi actualizare, stabilind ca orice majorare salarială să se reflecte de îndată în cuantumul pensiei.

Susţine intimata că prevederile O.U.G. 100/2007 se aplică la următoarea majorare salarială, care, în cazul de faţă, a avut loc în aprilie 2008.

S-ar înţelege astfel că dispoziţiile O.U.G. 100/2007 ar avea un caracter aleatoriu, urmând a fi aplicate sau nu în funcţie de existenţa sau inexistenţa unor acte normative prin care se majorează salariile personalului auxiliar în activitate.

Evident, interpretarea este greşită, în primul rând pentru că actele normative sunt adoptate în scopul aplicării lor imediate, şi apoi, în succesiunea prevederilor privind actualizarea pensiilor s-ar crea contestatoarei, care anterior a beneficiat de actualizarea anuală, o situaţiei total nefavorabilă, chiar neconstituţională. Or aşa cum s-a arătat, intenţia legiuitorului a fost ca toţi beneficiarii pensiilor de serviciu să se bucure de orice majorare salarială care să se reflecte deîndată în cuantumul pensiilor încasate.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs, în termen, motivat şi legal scutit de plata taxelor judiciare de timbru, intimata, recurs înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bacău sub nr. 1981/103/2008.

În motivarea în fapt a recursului Casa Judeţeană de Pensii Neamţ acesta a susţinut nelegalitatea sentinţei justificat de următoarele:

– s-a încălcat principiul neretroactivităţii legii civile din moment ce s-a recunoscut contestatoarei dreptul la a beneficia de actualizarea prevăzută de art. 68 alin. 12 din Legea 567/2004, astfel cum s-a modificat prin O.U.G. 100/2007

– în vigoare începând cu 8.10.2007 – cu începere de la 1.10.2007; ori, începând cu 1.10.2007 lipsea temeiul legal pentru actualizarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate. In spiritul acestor dispoziţii şi principii de drept au şi dispus anularea Deciziei 221841/21.03.2008 prin care drepturile i se actualizaseră începând cu 1.10.2007 şi emiterea Deciziei 221841/25.07.2008 în care drepturile s-au actualizat începând cu 1.04.2008.

– din motivarea soluţiei se deprinde concluzia că deşi prima instanţă a reţinut că acordarea actualizării pensiei începând cu 1.10.2007 nu încalcă principiul neretroactivităţii, fiind o consecinţă a principiului aplicării imediate a legii civile, prin soluţia pronunţată a consacrat tocmai retroactivitatea care însă nu a fost stipulată expres în noua legea.

Intimata contestatoare, legal citată, nu s-a prezentat, nu a formulat întâmpinare şi nici alte cereri.

Analizând recursul formulat în baza motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi faţă de dispoziţiile art. 304, 304/1, 312 C.pr.civ., Curtea a constatat caracterul său nefondat reţinând următoarele:

Speţa în litigiu ridică doar problema datei de la care pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se actualizează, funcţie de majorările salariului de bază brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate, pentru anul 2007, urmare a intrării în vigoare a modificării Legii 567/2004 prin O.U.G. 100/2007.

Nicicând nu s-a contestat însă dreptul acestei categorii de pensionari de a beneficia de actualizarea pensiei.

Este foarte importantă această distincţie dintre dreptul la actualizare, respectiv data de la care trebuie să-şi producă efectele, şi momentul din care se poate emite decizia de actualizare şi algoritmul în vigoare la acea dată, pentru a se înţelege de ce nu s-a reţinut în cauză o eventuală retroactivitate a O.U.G. 100/2007.

Astfel, pentru a se putea vorbi de o retroactivitate, ar fi trebuit ca O.U.G. 100/2007 să instituie un drept – la actualizare în speţă -, drept care să nu fi existat anterior intrării sale în vigoare – 8.10.2007, iar instanţa să îl recunoască şi pentru perioada anterioară; ceea ce nu a survenit în speţă.

Din contră, s-a reţinut că dreptul la actualizare a existat în baza Legii 567/2004 şi s-a menţinut şi după 8.10.2007 din moment ce O.U.G. 100/2007 nu a eliminat dreptul pensionarilor între care se regăseşte şi contestatoarea la a beneficia de actualizarea pe 2007.

Ceea ce a schimbat O.U.G. 100/2007 a fost momentul în care se putea demara procedura strict administrativă de a se da curs acestui drept la actualizare, eliminându-se aşteptarea datei actualizării anuale prevăzute de art. 68 alin.7 din Legea 567/2004 modif. – forma anterioară lui 8.10.2007, şi algoritmul de calcul ( s-a renunţat la a se mai raporta la media salariilor brute realizate în ultimele 12 luni de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate, adoptându-se varianta „salariul de bază brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate majorat, în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, cu menţinerea numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu”).

S-a mai reţinut şi faptul că recurenta nu a explicat de ce nu a procedat la actualizarea pensiei începând cu 8.10.2007 pentru majorările anterioare câştigate în baza Legii 567/2004 – forma anterioară şi O.G.8/2007, din moment ce recunoaşte dreptul contestatoarei la actualizare şi faptul că legea civilă este de imediată aplicabilitate, dacă legiuitorul nu a prevăzut o situaţie contrară.

În legătură cu acceptarea ideii recurentei cum că în virtutea noilor dispoziţii, după 8.10.2007 trebuia aşteptată o nouă majorare a salariului de bază brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate – care a survenit la 1.04.2008, instanţa de recurs a considerat că nu poate fi primită pentru că nu acoperă dreptul la actualizare câştigat în virtutea Legii 567/2004 modif. – forma anterioară datei de 8.10.2007 – pentru majorările din anul 2007; de asemenea, acest fapt ar avea şi un caracter discriminatoriu şi contrar scopului avut în vedere de legiuitor la adoptarea O.U.G. 100/2007 – de a uşura situaţia categoriei de pensionari printre care se regăseşte şi contestatoarea.

În atare împrejurări, pentru toate motivele expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă, Curtea constatând şi că nu sunt alte motive care să fie analizate din oficiu, a respins recursul ca nefondat.

Etichete: