Top

Contestatie decizie

Dosar nr. 206/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 348

Şedinţa publică Din data de 04 Martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.207/88/2009, contestatoarele „…” şi „…”, au formulat contestaţie împotriva deciziilor nr.20368/16.12.2008 şi nr.20369/16.12.2008, emise de intimata Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, solicitând anularea acestora, ca netemeinice şi nelegale şi menţinerea deciziilor de pensionare nr.112210/16.07.2008 şi nr.112173/14.07.2008 emise de intimată, ca fiind temeinice şi legale.

În motivare, contestatoarele au arătat că le-au fost respinse cererile de înscriere la pensie de serviciu, susţinându-se în mod nereal că nu îndeplinesc preved. art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, respectiv nu îndeplinesc condiţia de vechime în funcţie de cel puţin 25 ani.

Arată că din analiza hotărârii nr.290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la art.3 al.(4) se precizează că: „în sensul prezentelor norme, noţiunea de „vechime în funcţie” prev. la art.68 din lege şi noţiunea de „vechime în specialitate” prevăzută la art.93 din lege, au acelaşi înţeles.

Mai arată contestatoarele că, urmare a memoriului înaintat la Ministerul Justiţiei, prin care a solicitat punctul de vedere în legătură cu dreptul de a beneficia de pensie de serviciu, i s-a comunicat că: „Raportând vechimea în specialitate şi vârsta lor, la dispoziţiile art.68 s-a concluzionat că îndeplinesc condiţia vechimii în specialitate de cel puţin 25 de ani, că le sunt aplicabile dispoz. alin.3 mai sus enunţate şi pe cale de consecinţă, în opinia Ministerului Justiţiei, se pot pensiona la cerere în temeiul acestui text de lege şi pot beneficia de pensie de serviciu în condiţiile prevăzute de alin.1 al art.68 din Legea nr.567/2004 astfel cum a fost modificată şi completată”.

Potrivit art.93 din aceeaşi lege, completată şi modificată prin Legea nr.17/2005 statuează: „Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti,şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit oricare dintre funcţiile prevăzute la art.3 precum şi perioadele în care a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, funcţia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, şef de cabinet, funcţionar, statician, grefier dactilograf, grefier analist programator.”

În urma acestui răspuns primit de la Ministerul Justiţiei, contestatoarele au solicitat pensionarea potrivit art.68 alin.3 din Legea nr.567/2004 modificată şi completată, cu pensie de serviciu, sens în care Casa Judeţeană de Pensii Tulcea le-a emis deciziile de pensionare nr.112210 din 16.07.2008 şi respectiv nr.112173 din 14.07.2008, care după patru luni au fost anulate tot de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, în baza deciziilor nr.20368 din 16.12.2008 şi respectiv nr.20369/16.12.2008.

În dovedire, contestatoarele au depus la dosar hotărârea nr.290/7 aprilie 2005, deciziile nr.112173/14.07.2008; nr.20369/16.12.2008, adresa nr.29536/2008, extrase din cărţile de muncă, deciziile nr.20368/16.12.2008 şi nr.112210/16.07.2008, adresa nr.30026/2008.

In apărare, intimata a formulat întâmpinare, prin care a arătat că, în ceea ce o priveşte pe „…”, Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a emis decizia de pensie nr.112173/14.07.2008, stabilind o pensie de 2.330 lei, începând cu data de 10.06.2008, pentru o vechime în funcţiile de personal auxiliar de specialitate de 25 ani şi 6 luni, aşa cum era înscris în adeverinţa nr.530/29.05.2008 a Tribunalului Tulcea.

Ulterior, la o reanalizare a dosarului şi actelor depuse de către contestatoare s-a emis decizia nr.20369/16.12.2008 prin care s-a anulat decizia de pensie nr.112173 din 14.07.2008 pentru că nu este îndeplinită condiţia de vechime în funcţie, cerută de art.68(3) din Legea nr.567/2004 cu modificările ulterioare.

În art.68(3) din Legea nr.567/2004 stabileşte condiţia de 25 de vechime în funcţie şi stabileşte ca în această vechime în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea anumite funcţii.

Acest articol nu precizează că în vechimea în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea au îndeplinit anumite funcţii la fostele notariate de stat.

Faţă de acestea, perioada 01.09.1980 – 17.11.1995 cât contestatoarea a fost dactilograf şi secretar dactilograf la Notariatul de Stat Tulcea nu constituie vechime în funcţie în sensul celor reglementate de art.68(3) din Legea nr.567/2004.

În ceea ce o priveşte pe „…”, intimata a arătat că prin cererea nr.20368/10.06.2008, contestatoarea a solicitat stabilirea pensiei de serviciu conform dispoz. art.68 alin.3 din Legea nr.567/2004 (modificată de OUG nr.100/2007).

Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a emis decizia de pensie nr.112210/16.07.2008, stabilind o pensie de 2.388 lei, începând cu data de 10.06.2008, pentru o vechime în funcţiile de personal auxiliar de specialitate de 27 ani şi 5 luni, aşa cum era înscris în adeverinţa nr.529/29.05.2008 a Tribunalului Tulcea.

Ulterior, la o reanalizare a dosarului şi actelor depuse de către contestatoare s-a emis decizia nr.20368/16.12.2008 prin care s-a anulat decizia de pensie nr.112173 din 16.07.2008 (în mod eronat este înscrisă data de 14.07.2008), pentru că nu este îndeplinită condiţia de vechime în funcţie, cerută de art.68(3) din Legea nr.567/2004 cu modificările ulterioare.

În art.68(3) din Legea nr.567/2004 stabileşte condiţia de 25 de vechime în funcţie şi stabileşte ca în această vechime în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea anumite funcţii.

Acest articol nu precizează că în vechimea în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea au îndeplinit anumite funcţii la fostele notariate de stat.

Faţă de acestea, perioada 16.04.1974 – 17.11.1995 cât contestatoarea a fost dactilograf şi secretar dactilograf la Notariatul de Stat Tulcea nu constituie vechime în funcţie în sensul celor reglementate de art.68(3) din Legea nr.567/2004.

De asemenea, intimata a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri:decizia nr.20369/16.12.2008, adeverinţa nr.530/29.05.2008, cererea nr.20369/10.06.2008, adresa nr.29536/2008, extras din carnetele de muncă ale contestatoarelor, decizia nr.20368/16.12.2008, cererea nr.20368/10.06.2008, cererea formulată de contestatoare la data de 8.05.2008, adeverinţa nr.529/29.05.2008, adresele nr.1699/14843/19.06.2007, nr.30026/2008.

Contestatoarele au depus la dosar note scrise.

Examinând contestaţiile, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa urmează a reţine următoarele:

În ceea ce o priveşte pe contestatoarea „…”, se reţine că prin cererea nr.20369/10.06.2009, aceasta a solicitat stabilirea pensiei de serviciu conform disp. art.68 al.3 din Legea nr.567/2004 modif.prin OUG nr.100/2007.

La data de 14.07.2008, intimata a emis decizia de pensie nr.112173, prin care a stabilit acesteia o pensie în cuantum de 2330 lei, începând cu data de 10.06.2008, pentru o vechime în funcţiile de personal auxiliar de specialitate de 25 ani şi 6 luni, aşa cum aceasta era precizată în adeverinţa nr.530/29.05.2008 emisă de Tribunalul Tulcea.

Prin decizia nr.20369/16.12.2008 intimata a anulat decizia de pensie nr.112173, emisă la data de 14.07.2008, motivat de aceea că nu este îndeplinită condiţia de vechime în funcţie, cerută de art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, cu modif.ulterioare.

Analizând carnetul de muncă al contestatoarei „…” şi adeverinţa nr.530/29 mai 2008, emisă de Tribunalul Tulcea, instanţa constată că, contestatoarea are o vechime în specialitate de 25 ani şi 6 luni astfel:15 ani, 2 luni şi 16 zile la notariatul de stat şi 10 ani 4 luni şi 10 zile la Tribunalul Tulcea

Prin decizia nr.20369/16.12.2008, prin care a fost respinsă cererea de înscriere la pensie de serviciu a contestatoarei, intimata a reţinut ca şi motiv faptul că nu sunt îndeplinite preved. art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, respectiv faptul că aceasta nu îndeplineşte condiţia de vechime de cel puţin 25 ani, în consecinţă Casa Judeţeană de Pensii Tulcea anulând decizia de pensie de serviciu a contestatoarei „…”, înregistrată sub nr.112173/14.07.2008.

În ceea ce o priveşte pe contestatoarea „…”, se reţine că prin cererea nr.20368/10.06.2009, aceasta a solicitat stabilirea pensiei de serviciu conform disp. art.68 al.3 din Legea nr.567/2004 modif.prin OUG nr.100/2007.

La data de 16.07.2008, intimata a emis decizia de pensie nr.112210, prin care a stabilit acesteia o pensie în cuantum de 2388 lei, începând cu data de 10.06.2008, pentru o vechime în funcţiile de personal auxiliar de specialitate de 27 ani şi 5 luni, aşa cum aceasta era precizată în adeverinţa nr.529/29.05.2008 emisă de Tribunalul Tulcea.

Prin decizia nr.20368/16.12.2008 intimata a anulat decizia de pensie nr.112210, emisă la data de 14.07.2008, motivat de aceea că nu este îndeplinită condiţia de vechime în funcţie, cerută de art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, cu modif.ulterioare, respectiv faptul că, contestatoarea „…” nu îndeplineşte condiţia de vechime de cel puţin 25 ani, în consecinţă Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, anulându-i acesteia decizia de pensie de serviciu înregistrată sub nr.112210/16.06.2008.

Analizând carnetul de muncă al contestatoarei „…” şi adeverinţa nr.529/29 mai 2008, emisă de Tribunalul Tulcea, instanţa constată că, contestatoarea are o vechime în specialitate de 27 ani şi 5 luni, astfel: 21 ani, 7 luni, la Notariatul de stat şi 5 ani, 8 luni la Judecătorie şi la Tribunalul Tulcea.

Prin decizia nr.20368/16.12.2008, prin care a fost respinsă cererea de înscriere la pensie de serviciu a contestatoarei, intimata a reţinut ca şi motiv faptul că nu sunt îndeplinite preved. art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, respectiv faptul că aceasta nu îndeplineşte condiţia de vechime de cel puţin 25 ani, în consecinţă Casa Judeţeană de Pensii Tulcea anulând decizia de pensie de serviciu a contestatoarei „…”, înregistrată sub nr.112210/16.07.2008.

Potrivit art.68 al.3 din Legea nr.567/2004 cu modif.ulterioare: „Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime în funcţie de cel puţin 25 de ani. Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecătoresc .”

A susţinut intimata, prin întâmpinare că art.68 al.3 din Legea nr.567/2004 nu precizează că în vechimea în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, au îndeplinit anumite funcţii la fostele notariate de stat, situaţie în care se găsesc contestatoarele.

Potrivit art.93 al.1 din Legea nr.567/2004 cu modif.şi completările ulterioare: „Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit oricare dintre funcţiile prevăzute la art. 3, precum şi perioadele în care a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, funcţia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecătoresc, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, şef de cabinet, funcţionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician.”

Potrivit art.3 alin.(4) din HG nr.290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, se precizează că: „în sensul prezentelor norme, noţiunea de „vechime în funcţie”, prev. la art.68 din lege şi noţiunea de „vechime în specialitate” prevăzută la art.93 din lege, au acelaşi înţeles”.

Analizând prevederile art.82 al.2 din Legea nr.303/2004, republic., instanţa reţine că: „Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.”

Conform preved. art.86 din aceeaşi lege: „Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier şi consilier de conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învăţământul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de probaţiune cu studii superioare juridice sau care a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ.

Astfel, se constată că, în ceea ce le priveşte pe contestatoare, în perioadele în care acestea au desfăşurat activitate în funcţiile de secretar dactilograf şi dactilograf la Notariatul de stat, acestea au avut aceleaşi condiţii de muncă ca şi cele ale notarilor, fiind supuse aceloraşi factori de risc şi de stres la care erau supuşi notarii şi, alături de aceştia şi contestatoarele contribuiau la buna desfăşurare a activităţii din cadrul notariatelor de stat.

În consecinţă, în condiţiile în care se consideră ca fiind vechime în magistratură perioada în care magistraţii au îndeplinit funcţia de notar, aceştia beneficiind de dreptul la pensie de serviciu prev. de art.82 al.2 din Legea nr.303/2004 şi faţă de considerentele mai sus citate, se apreciază că şi perioadele în care contestatoarele au îndeplinit funcţiile de dactilograf şi secretar dactilograf, sunt asimilate unor perioade ce se constituie ca vechime în funcţie.

Că aşa trebuie înţeleasă noţiunea de vechime în funcţie rezultă fără putinţă de tăgadă din prevederile art.3 al.4 din HG nr.290/2005, privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr.567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în care se precizează că noţiunea de „vechime în funcţie” prev. la art.68 din lege şi noţiunea de „vechime în specialitate” prev. la art.93 din lege, au acelaşi înţeles.

În consecinţă, instanţa nu poate reţine ca fiind pertinentă motivaţia intimatei, potrivit cu care, având în vedere că prin art.68 al.3 din Legea nr.567/2004, cu modif.şi complet.ulterioare, nu s-a precizat „expresis verbis” că în vechimea în funcţie intră şi perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea au îndeplinit anumite funcţii la fostele notariate de stat, contestatoarele nu ar îndeplini preved. art.68 al.3 din legea sus citată, în sensul că nu îndeplinesc condiţia de vechime în funcţie de 25 ani.

În condiţiile în care există identitate de înţeles între noţiunea de vechime în specialitate şi vechimea în funcţie, faţă de considerentele expuse mai sus, reţinând actele normative mai sus citate, instanţa urmează să anuleze deciziile nr.20368/16 decembrie 2008 şi nr.20369/16 decembrie 2008, emise de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, ca netemeinice şi nelegale.

Etichete: