Top

Declinare de competenţă

Tribunalul Tulcea
Dosar nr. 2777/88/2008
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 168
Şedinţa publică de la 05 Februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 2652/327/05.06.2008 reclamanta Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea a chemat în judecată pe pârâta Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare SA Tulcea pentru ca în contradictoriu cu aceasta, prin hotărârea ce se va pronunţa, pârâta să fie obligată să plătească reclamantei suma de 120,73 lei, reprezentând majorări de întârziere la suma de 343 lei pentru salariatul CN.

În motivare reclamanta a arătat că salariatul CN a fost internat în perioada 02-09 iulie 2004 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, conform foii de observaţie, ca urmare a unui accident de muncă în urma căruia a beneficiat de servicii medicale spitaliceşti în sumă de 343 lei, sumă decontată de Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

S-a mai precizat că urmare a îndeplinirii procedurii prealabile prin adresa nr. 2153/11.02.2008, debitorul a achitat integral dosar cheltuielile de spitalizare in sumă de 343 lei, conform chitanţei nr. 0009667/25.02.2008.

S-a mai susţinut că la data de 25.02.2008, când a avut loc concilierea directă cu debitorul, C.A.S. Tulcea a comunicat debitorului şi majorările de întârziere pentru salariatul Ciotic Nichita, prin semnătura de primire, majorări care nu au fost achitate până în prezent.

Cheltuielile de spitalizare pentru salariatul CN, se arată, în sumă de 343 lei au fost decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, parte componentă a bugetului de stat, conform legii bugetului de stat nr. 511/2004.

Ca urmare, se arată, aceste cheltuieli de spitalizare sunt asimilate creanţelor bugetare, conform Codului de procedură fiscală O.G. nr. 92/2003, creanţe pentru care s-au calculat majorări de întârziere, conform art. 119 din O.G. nr. 92/2003.

În drept reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile O.G. nr. 92/2003 şi pe dispoziţiile art. 1092, 998, 999, şi 1088 din Codul civil.

Pârâta, legal citată nu a depus întâmpinare la dosar.

Prin sentinţa civilă nr. 2710 din 21.10.2008 a Judecătoriei Tulcea a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Tulcea şi a fost declinată competenţa în favoarea tribunalului Tulcea.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Tulcea, a reţinut că potrivit art. 2 alin. 4 cod procedură civilă, tribunalele judecă în orice alte materii date prin lele în competenţa lor; văzând dispoziţiile cuprinse în art. 129 alin. 1, lit. c din Legea nr. 346 din 05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din conţinutul cărora rezultă că, în primă instanţă Tribunalele soluţionează litigii privind modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Judecătoria Tulcea a apreciat că, în cauză, competenţa de soluţionare a cererii reclamantei revine Tribunalului Tulcea..

Dispoziţiile legale mai sus amintite şi reţinute de Judecătoria Tulcea, în vederea stabilirii competenţei materiale, prevăzute de art. 129 alin. 1 lit. c din Legea nr. 346/2002 referitoare la modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu au legătură cu pretenţiile formulate în cauză de reclamantă, acestea având un alt obiect.

De altfel, acest aspect rezultă şi din temeiul de drept pe care reclamanta şi-a întemeiat cererea, în condiţiile în care acesta s-a adresat instanţei cu o acţiune în pretenţii împotriva pârâtei, neexistând un litigiu care să se circumscrie dispoziţiilor art. 129 alin. 1 lit. c din Legea nr. 346/2002.

În raport de aceste considerente urmează ca instanţa să admită excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea şi să decline competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Va înainta dosarul la Curtea de Apel Constanţa pentru a hotărî asupra conflictului de competenţă.

Etichete: , ,