Top

Radiere înscriere în cartea funciară

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 14.05.2008 reclamanţii C.P., C.A. şi C. T. – P. au chemat în judecată pe pârâţii OCPI Brăila şi S.C. N. S.R.L. Bucureşti solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună radierea înscrierii din cartea funciară – partea a III-a nr. 29768/N şi nr. 29769/N cu privire la notarea interdicţiei de înstrăinare a imobilului din Brăila, B-dul Al. I. C., nr. 91 (Lot – 1 şi Lot – 2).

In motivarea cererii reclamanţii au aratat ca, în calitate de proprietari ai imobilului menţionat, au încheiat la data de 15.05.2007 un antecontract de vânzare – cumpărare cu pârâta S.C. N. S.R.L. Cu ocazia încheierii acestei promisiuni de vânzare s-a achitat de către pârâtă un avans de 49132,50 lei, stipulându-se ca diferenţa să se achite în două plăţi eşalonate, în termen de 5 zile şi, respectiv, 90 de zile. Au mai arătat că au obţinut adresele emise de Ministerul Culturii şi Cultelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional şi de autoritatea administrative teritorială prin care acestea nu au exercitat dreptul de preemţiune, astfel că a anunţat pârâta că se poate incheia contractul în formă autentică dar au fost tergiversaţi permanent iar după expirarea termenului de plată a întregului preţ au notificat pârâta în vederea perfectării contractului, dar aceasta nu a dat curs notificării. Rezultă că antecontractul de vânzare – cumpărare a fost rezoluţionat de drept prin nerespectarea obligaţiei de plată a preţului astfel că nu se mai justifică menţinerea interdicţiei de înstrăinare a imobilului deoarece au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

La termenul din 20.06.2008 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei OCPI Brăila.

Instanţa a admis cererea reclamanţilor, a dispus radierea înscrierii din cartea funciară nr. 29768/N/Brăila – partea a III-a cu privire la notarea interdicţiei de înstrăinare a imobilului situat în Brăila, b-dul. Al. I. C, nr. 91, Lot – 1, radierea înscrierii din cartea funciară nr. 29769/N/Brăila – partea a III-a cu privire la notarea interdicţiei de înstrăinare a imobilului situat în Brăila, b-dul. Al. I. C., nr. 91, Lot – 2. şi a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, reţinând următoarele:

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii ori, prin soluţionarea prezentei cereri, nu se stabileşte un drept potrivnic faţă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, astfel că acesta nu are calitatea procesuală pasivă în cauză.

Prin antecontractul de vânzare – cumpărare aut. sub nr. 1977/15.05.2007 de B.N. – S. C. “R. & R.” reclamantul C. P. şi numitul C. Pe. în calitate de promitenţi – vânzători s-au obligat să vândă pârâtei S.C. N. S.R.L. în calitate de promitentă – cumpărătoare imobilul situat în Brăila, b-dul. Al. I. C, nr. 91 lot 1 şi lot 2. Preţul vânzării a fost stabilit la 1.637.750 lei din care suma de 49132,50 lei a fost achitată cu titlu de avans la data încheierii antecontractului, urmând ca diferenţa să fie achitată în două rate, respectiv suma de 278.417,50 lei în termen de 5 zile de la data obţinerii de către promitenţii – vânzători a adreselor emise de Ministerul Culturii şi Cultelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional şi de autoritatile unităţii administrative – teritoriale prin care acestea nu îşi exercita dreptul de preemţiune iar suma de 1.310.200 lei în termen de 90 de zile de la data emiterii adreselor menţionate, la data perfectării în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare.

Totodată, s-a prevăzut în antecontract că în cazul în care sumele stipulate ca avans nu se vor plăti până la datale scadente, antecontractul va fi rezoluţionat de drept, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă (art. 2 alin. 2).

La data de 12.11.2007 a decedat numitul C.P. rămânând ca moştenitori reclamanţii C.A. şi C.T.– P. aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 4/14.01.2008 eliberat de B. N. – S C “R & R”.

Prin adresa nr. 5250/25.05.2007 a Consiliului judeţean Brăila şi adresa nr. 20318/28.05.2007 a Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila, autorităţile interesate au comunicat reclamanţilor că nu işi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Brăila, b-dul. Al. I. C, nr. 91.

La data de 03.09.2007 s-a întocmit încheiere de certificare nr. 8/03.09.2007 a B. N. – S. C. “R. & R.” prin care s-a consemnat că C. P. şi C. Pe. s-au prezentat în faţa notarului prezentând actele de proprietate şi adresele menţionate dar nu s-a întocmit contractul de vânzare – cumpărare întrucât nu s-a prezentat reprezentantul promitentului – cumpărător.

Instanţa a reţinut că există, din partea pârâtei S.C. N. S.R.L., o neeexecutare culpabilă a obligaţiei de plată a preţului prevăzut în antecontract, faţă de faptul că în cazul obligaţiilor de a da având ca obiect o sumă de bani creditorul trebuie să dovedească doar existenţa creanţei întrucât neexecutarea culpabilă a debitorului se prezumă. Totodată, instanţa a reţinut existenţa în antecontract a unui pact comisoriu de gradul IV, valabilitatea acestui pact comisoriu precum şi intervenirea rezoluţiunii convenţionale a antecontractului cu efectul desfiinţării retroactive a acestuia.

Având în vedere şi dipoziţiile art. 34 din Legea nr. 7/1996 conform cărora rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate cere dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se constată că au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea, instanţa a apreciat că faţă de rezoluţiunea convenţională a antecontractului încheiat de părţi nu se mai justifică menţinerea interdicţiei de înstăinare a imobilului.

Etichete: