Top

Carte funciară

Prin sentinţa civilă nr.5024/19.05.2010, pronunţată în dosarul nr.5029/180/2009 al Judecătoriei Bacău, s-a respins cererea de intervenţie principală formulată de SC R. SRL comuna N.B. în cauza ce are ca obiect plângerea formulată de petenta S.C. M.C.D. S.R.L. O. prin administrator judiciar C.I.T. SPRL împotriva încheierii nr.52700/13.12.2007 a O.C.I.P. Bacău.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin încheierea sus-menţionată s-a dispus notarea sechestrului instituit de A.N.A.F. asupra imobilului situat în comuna N.B., reţinându-se prin încheierea atacată că imobilul este proprietatea petentei S.C. M.C.D. S.R.L. O.. A arătat instanţa de fond că imobilula fost cumpărat, la 07.03.2007, conform contractului nr.354/2007, vânzător fiind intervenienta în cauză. Ulterior, la 13.12.2007 a avut loc, între părţile contractante, rezoluţia contractului nr.354/2007, rezoluţiune pronunţată la aceeaşi dată la care s-a realizat şi notarea sechestrului în Cartea Funciară. S-a arătat că încheierea atacată a respectat dispoziţiile art.129 alin.8 din OUG nr.92/2003 şi cum măsura sechestrului nu a fost atacată pe calea contestaţiei la executare, nu se poate dispune radierea notării, în sensul solicitat de intervenientă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel intervenienta.

În susţinerea apelului s-a arătat că într-adevăr, prin contractul de vânzare – cumpărare nr.354/2007, intrevenienta – apelantă a vândut către S.C. M.C.D. S.R.L. O. imobilul înscris în Cartea Funciară sub nr.2157 şi cu număr cadastral 278. Întrucât preţul vânzării, de 180.000 lei, nu a fost achitat integral de cumpărătoare, în urma procedurii prealabile prevăzute de art.720 Cod procedură civilă, prin negociere, s-a încheiat la 13.12.2007 un contract de rezoluţiune a vânzării – cumpărării iniţiale, contract de rezoluţiune nr.2303/13.12.2007.

S-a arătat de apelantă că, la momentul încheierii convenţiei de rezoluţiune s-a solicitat un extras de Carte Funciară din care rezultă că nu există nicio sarcină asupra imobilului şi cu toate acestea, în aceeaşi zi s-a dispus şi notarea sechestrului instituit de A.N.A.F. pentru datoriile S.C. M.C.D. S.R.L. O., deşi la acel moment Cartea Funciară era blocată în condiţiile art.54 din Legea nr.7/1996 şi art.58 din Ordinul nr.633/2006.

În apel nu s-a formulat întâmpinare şi nici nu s-au depus înscrisuri noi.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, tribunalul reţine că apelul este întemeiat, pentru următoarele considerente :

Convenţia de rezoluţiune a contractului de vânzare – cumpărare nr.1074/23.03.2007 a fost încheiată în formă autentică la 13.12.2007, sub nr.2303 ( file 13-14 dosar nr.702/180/2008). Se menţionează în cuprinsul contractului că s-a avut în vedere la încheierea rezoluţiunei şi extrasul de carte funciară nr.52502/12.12.2007, extras conform căruia imobilul nu este grevat de sarcini.

În art.54 alin.1 din Legea nr.7/1996 se prevede expres interdicţia efectuării vreunei înscrieri în cartea funciară, pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară, cu excepţia aceleia pentru care s-a solicitat extrasul.

În speţă extrasul de carte funciară a fost eliberat la 12.12.2007, ceea ce înseamnă că pentru o perioadă de 5 zile, în condiţiile art.58 din Ordinul nr.633/2006, nu se putea face o altă înscriere, întrucât cartea funciară era blocată, singura înscriere fiind cea dispusă prin încheierea nr.52893/14.12.2007 prin care s-a făcut menţiune de rezoluţiune.

Ca urmare, raportat la dispoziţiile art.54 din Legea nr.7/1996, tribunalul reţine că notarea sechestrului solicitată de A.N.A.F. s-a făcut în perioada de blocare a cărţii funciare, motiv pentru care se impune radierea notării sechestrului.

De altfel din documentaţia depusă rezultă că cererea A.N.A.F. a fost înregistrată la 13.12.2007 şi termenul de soluţionare a fost stabilit pentru 18.12.2007 ( fila 18 dosar nr.702/180/2008), încheierea pronunţată la 13.12.2007, după eliberarea extrasului la 12.12.2007, fiind nelegală.

În consecinţă, văzând dispoziţiile art.296 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul, urmând a anula încheierea atacată şi ca urmare şi notarea sechestrului.

Etichete: