Top

DESPĂGUBIRI

Despăgubiri art. 969 Cod civil – clauză penală – sentinţa civilă nr. 55/12.01.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea introdusă la instanţă, reclamanta S.C. „RC” a chemat în judecată pârâta S.C. „PD”, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa acesta să fie obligată la plata sumei de 10.000 Euro cu titlu de daune, 442 lei dobânzi comerciale şi 1961 lei cheltuieli de judecată.

Reclamanta a arătat că la data de 17 martie 2008 între părţi s-a încheiat un antecontract de vânzare – cumpărare, prin care s-a cumpărat un imobil aparţinând reclamantei, precum şi utilajele de prelucrare a materialului lemnos şi a mijloacelor de producţie transport, iar preţul vânzării era de 273.000 Euro, din care cumpărătoarea s-a obligat să plătească un avans de 11.000 euro, respectiv 1.000 de euro cash, la data autentificării şi 10.000 euro prin fila de C.E.C. emisă la 18.03.2008.

S-a precizat de către reclamantă că au convenit ca la data de 16 aprilie 2008 să încheie contract de vânzare – cumpărare în formă autentică şi că potrivit clauzelor contractului, în cazul în care promitenta vânzătoare va refuza încheierea contractului de vânzare – cumpărare în condiţiile menţionate în antecontract, era obligată să restituie promitentei cumpărătoare suma de 22.000 euro, iar în cazul în care cumpărătoarea va refuza încheierea contractului de vânzare – cumpărare, aceasta urma să piardă suma de 11.000 euro, reprezentând avansul din preţul total de vânzare de 262.700 euro.

Reclamanta a susţinut că promitenta cumpărătoare nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, în sensul că pentru diferenţa de avans de 10.000 euro a emis o filă de CEC care s-a dovedit a fi fără acoperire în contul bancar, pârâta având lipsă totală de disponibil, iar la termenul limită prevăzut în antecontract nu s-a prezentat să încheie contractul de vânzare cumpărare în formă autentică şi să plătească preţul convenit, societatea lor programându-şi afacerile în funcţie de sumele promise de pârâtă, ceea ce a dus la înregistrarea unor pierderi şi dereglări în activitate.

Cererea a fost motivată în drept pe disp.art.998 cod civil raportat la O.G.9/2000 şi art. 247 Cod procedură civilă.

Pârâta a solicitat respingerea acţiunii întrucât reclamanta, conform obligaţiei contractuale asumate, trebuia să depună toate diligenţele pentru radierea ipotecilor şi să obţină acordul de înstrăinare a creditoarei ipotecare Bank Post Bacău, ori reclamanta nu a respectat aceste condiţii, aceasta fiind în culpă şi urmând a-i restitui suma de 20.000 euro.

Prin sentinţa civilă nr. 55/12.01.2009 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a admis în parte acţiunea civilă obligând pârâta să plătească reclamantei suma de 10.000 Euro în echivalent lei din data plăţii, cu titlu de despăgubiri şi a respins capătul de cerere privind plata dobânzilor, ca nefondat.

Instanţa constată că potrivit antecontractului de vânzare–cumpărare autentificat la data de 17 martie 2008 de către B.N.P. AMSL încheiat între părţi, pârâta se obliga să cumpere imobilul proprietatea reclamantei, precum şi utilajele de prelucrare a materialului lemnos şi mijloacele de producţie transport.

În antecontract s-a stabilit că preţul vânzării era de 273.000 Euro, din care cumpărătoarea s-a obligat să plătească un avans de 11.000 euro, respectiv 1.000 de euro cash, la data autentificării şi 10.000 euro prin filă C.E.C.

Părţile au convenit ca la data de 16 aprilie 2008 să încheie contract de vânzare–cumpărare sub formă autentică, S.C. „RC” obligându-se să depună toate diligenţele pentru radierea ipotecilor şi pentru obţinerea acordului de înstrăinare a creditorului ipotecar Banc Post SA asupra bunurilor imobile.

Potrivit clauzelor contractului, în cazul în care promitenta vânzătoare va refuza încheierea contractului de vânzare – cumpărare în condiţiile menţionate în antecontract, era obligat să restituie promitentei cumpărătoare suma de 22.000 euro, iar în cazul în care cumpărătoarea va refuza încheierea contractului de vânzare – cumpărare, aceasta urma să piardă suma de 11.000 euro, reprezentând avansul din preţul total de vânzare.

Instanţa a reţinut că reclamanta şi-a îndeplinit aceste obligaţii, întrucât din adresa emisă de Banc Post SA, rezultă că această instituţie în calitate de creditor ipotecar, care avea notată în favoarea sa o interdicţie de înstrăinare, demolare, grevare, închiriere a imobilului, aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară, şi-a dat acordul pentru încheierea antecontractului de vânzare cumpărare cu privire la imobilul înscris în CF.

În mod normal radierea ipotecii se realiza concomitent cu încheierea contractului de vânzare cumpărare şi obţinerea preţului din care se achita debitul.

Conform art.969 cod civil convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar potrivit clauzelor contractuale în caz de neperfectare a contractului de vânzare cumpărare în formă autentică la data de 16 aprilie 2008 din vina promitentei cumpărătoare, aceasta pierdea suma de 11.000 euro.

Contractul nu s-a încheiat din vina pârâtei, care nu a obţinut banii stabiliţi cu titlul de preţ.

Această dispoziţie contractuală reprezintă o clauză penală, astfel încât instanţa constatând neexecutarea obligaţiei de către pârâtă, a admis acest capăt de cerere şi a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 10.000 Euro în echivalent lei din data plăţii, cu titlu de despăgubiri.

Cât priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzilor comerciale, instanţa a respins acest capăt de cerere, ca nefondat, având în vedere că dobânzile nu se pot cumula cu daunele interese, explicaţia constând în aceea că daunele interese şi respectiv stipularea unei clauze penale se particularizează prin aceea că ele determină anticipat valoarea prejudiciului.

Etichete: