Top

Litigii contractuale dintre utilizator şi operator – Contengios Administrativ

Sentinţa Civilă Nr. 369/ 08 Februarie 2008 CONTENCIOS ADMINISTRATIV Litigii contractuale dintre utilizator şi operator Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea, reclamanta SC …SA Tulcea a solicitat în contradictoriu cu pârâtul A ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, în procedura contenciosului administrativ, acesta să fie obligat la plata sumei reprezentând contravaloare serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată. Examinând acţiunea, în raport de înscrisurile depuse la dosar şi dispoziţiile legale invocate, instanţa apreciază că acţiunea reclamantei este întemeiată. Între părţi a intervenit contractul nr. x /3 februarie 2005 prin care reclamanta SC ….. SA Tulcea s-a obligat să presteze către pârât servicii de furnizare a apei potabile şi preluare a apelor uzate şi meteorice, iar pârâtul în calitate de utilizator s-a obligat să achite contravaloarea acestor servicii precum şi a penalităţilor de întârziere în plata facturilor emise de reclamantă. Potrivit calculului întocmit de către reclamantă, pe baza facturilor emise de către aceasta în perioada iulie 2006 – decembrie 2007, pârâtul îi datorează acesteia suma de … lei, reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă şi canalizare şi majorări de întârziere, conform prevederilor art.15 pct.4 şi art.19 al.1 din convenţia părţilor. Pârâtul nu a depus la dosarul cauzei nici un înscris sau altă dovadă din care să rezulte că ar fi achitat contravaloarea serviciilor prestate pentru perioada aferentă acestora, precum şi majorările de întârziere, calculate în baza contractului mai sus arătat. Potrivit art.969 Cod civil, convenţiile legal făcute au putere se lege între părţile contractante, obligându-le pe acestea la îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate la încheierea convenţiei. În raport de considerentele expuse, se admite acţiunea formulată şi va fi obligat pârâtul la plata către reclamantă a debitului total de sumei de …. lei, reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă şi canalizare şi majorări de întârziere, pe perioada iulie 2006 – decembrie 2007.

Etichete: