Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ Nr.484

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.12.2008 sub dosar nr.6244/327/2008 reclamanta _ a chemat în judecată pe pârâta _, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 714,32 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi majorări de întârziere pe perioada septembrie 2006 – septembrie 2008, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt, reclamanta a învederat că pârâta a beneficiat de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pe perioada septembrie 2006 – septembrie 2008, pe care nu a înţeles să le achite, înregistrând un debit în valoare de 714,32 din care 457,96 lei reprezentând contravaloare servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare şi 256,36 lei reprezentând majorări de întârziere aferente.

A mai precizat reclamanta că debitul are la bază contractul nr.6388/25.02.2005 şi facturile fiscale depuse la dosar, nefiind achitat nici până în prezent, deşi reclamanta a dat dovadă de atitudine conciliantă, dorind rezolvarea litigiului pe cale amiabilă, astfel cum rezultă din adresa nr.8289/22.10.2007. Se arată că pârâta s-a prezentat şi a încheiat angajamentul de plată înregistrat sub nr.1733/04.02.2008 pe care nu l-a onorat.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006, art.31 alin.1 din Legea nr.241/2006, raportat la art.112 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată.

În dovedirea cererii sale reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: borderou (f.17-18); notificare nr.8289/22.10.2007 şi confirmarea de primire (f.15); contract nr.6388/25.02.2005 (f.13-14); facturi fiscale (f.19-28), angajamentul de plată nr.1733/04.02.2008 (f.16).

Pârâta, legal citat, s-a prezentat în instanţă şi a recunoscut pretenţiile reclamantei.

În cauză instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul pârâtei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.02.2005 între reclamantă, în calitate de operator, şi pârâtă, în calitate de utilizator, s-a încheiat contractul nr.6388 având ca obiect asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

Potrivit contractului, reclamantei îi revenea obligaţia de a asigura în mod continuu serviciul de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi de indicatorii de performanţă ai serviciului, precum şi funcţionarea reţelei de canalizare la parametric proiectaţi.

În temeiul art.12 din contractul încheiat între părţi, potrivit căruia operatorul are dreptul de a factura şi de a încasa lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate, reclamanta a emis facturile fiscale: seria TL AC nr. 1131153/01.09.2008 (f. 19); seria TL AC nr. 1195748/02.12.2008 (f. 19); seria TL AC nr. 1179874/03.11.20087 (f. 20); seria TL AC nr. 1117241/31.07.2008 (f. 20); seria TL AC nr. 1103063/30.06.2008 (f. 21), seria TL AC nr. 1089509/02.06.2008 (f. 21), seria TL AC nr. 1076004/06.05.2008 (f. 22), seria TL AC nr. 1062687/02.04.2008 (f. 21), seria TL AC nr. 1048623/05.03.2008 (f. 23), seria TL AC nr. 93306/03.01.2008 (f. 23), seria TL AC nr. 82100/05.12.2007 (f. 24), seria TL AC nr. 72275/02.11.2007 (f. 24), seria TL AC nr. 63081/04.10.2007 (f. 25), seria TL AC nr. 53499/05.09.2007 (f. 25), seria TL AC nr. 33431/02.07.2007 (f. 26), seria TL AC nr. 24110/04.06.2007 (f. 26), seria TL AC nr. 5463/29.03.2007 (f. 27), seria TL AC nr. 13963/03.05.2007 (f. 27), seria TL YEQ nr. 7739261/28.02.2007 (f. 28).

Potrivit art.15 pct.4 din contract, pârâtei, în calitate de utilizator, îi incumba obligaţia de a achita contravaloarea facturilor emise în termen de 30 de zile calendaristice de la emitere.

În conformitate cu dispoziţiile art.969 Cod civil, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, ele urmând a fi executate cu bună-credinţă astfel cum prevăd dispoziţiile art.970 Cod civil.

Instanţa reţine faptul că în materie contractuală neexecutarea se prezumă, fiind necesar doar ca reclamantul să dovedească existenţa raportului juridic şi a drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din acesta, revenind în sarcina pârâtei să probeze eventuala îndeplinire a obligaţiei asumate.

Analizând facturile depuse la dosarul cauzei instanţa constată că reclamanta a făcut dovada pretenţiilor, potrivit facturile fiscale (f.19-28). Mai mult, pârâta a recunoscut pretenţiile reclamantei prin răspunsurile date la interogatoriu.

Prin urmare, reţinând că reclamanta a făcut dovada existenţei obligaţiei pârâtei de plată a sumei de 457,96 lei reprezentând contravaloare serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a acestei sume.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata majorărilor de întârziere, potrivit dispoziţiilor 19 alin.1 din contractul încheiat între părţi, întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat.

În temeiul acestor dispoziţii reclamanta a calculat majorări de întârziere în cuantum de 256,36 lei.

Faţă de considerentele expuse mai sus, având în vedere dispoziţiile art. 969 şi 1073 Cod civil, instanţa va admite cererea reclamantei, urmând a obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 457,96 lei reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă şi canalizare pe perioada mai 2006 – noiembrie 2008, precum şi a sumei de 256,36 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente acestei perioade.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 64,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: