Top

Apel-validare poprire

Dosar nr. 1578/327/2008 DECIZIA CIVILĂ NR. 22 Şedinţa publică din 16 ianuarie 2009 Prin apelul declarat la data de 08.10.2008 apelanta-creditoare …. a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinţei civile nr….. a Judecătoriei Tulcea, admiterea cererii astfel cum ea a fost formulat, validarea popririi în mâinile terţului poprit …. şi obligarea acestuia să achite suma datorată cu titlu de cotă parte serviciu de apă şi canalizare, cu cheltuieli de judecată În motivarea apelului, apelanta creditoare a arătat că, în mod greşit, prima instanţă a apreciat că în cauza de faţă nu s-a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei ….; acest aspect este dovedit cu tabelul trimis de debitoare executorului judecătoresc, pe care debitoarea şi terţul poprit nu l-au contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la aceste înscris care, până la o eventuală probă contrară, se prezumă că exprimă adevărul. S-a mai arătat că tăcerea debitoarei şi a terţului poprit, care nu au depus întâmpinare şi nici nu au solicitat administrarea de probe în apărare, reprezintă o recunoaştere tacită din partea pârâţilor a pretenţiilor sale şi, implicit, o probă certă în dovedirea cererii de validare a popririi. Faptul că, se arată, că terţul poprit nu s-a prezentat la interogatoriu, dă dreptul instanţei să considere acest fapt ca o dovadă deplină a acţiunii formulate, în temeiul art. 225 din codul de procedură civilă. În dovedire, apelanta-creditoare a depus la dosar o serie de înscrisuri şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile. Intimata-debitoare şi intimatul terţ poprit nu au depus întâmpinare la dosar. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele : Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 1578/327/01.04.2008, creditoarea a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să valideze poprirea înfiinţată în mâna terţului poprit …. până la concurenţa sumei de 290 lei, debitoare fiind ….. În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr…… a Judecătoriei Tulcea, debitoarea …. a fost obligată la plata către creditoare a sumei totale de 28.319,41 lei. S-a mai arătat că deşi această sentinţă a fost pusă în executare şi s-a procedat la înfiinţarea popririi în mâna debitorilor debitoarei sale până la concurenţa sumei datorate, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată conform dispoziţiilor art. 456 pct. 1 cod procedură civilă. Prin sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei Tulcea a fost respinsă, ca nefondată, cererea având ca obiect validare poprire şi desfiinţată poprirea înfiinţată prin adresa emisă în dosarul de executare nr….. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a arătat că nu s-a dovedit că terţul poprit îi datorează debitoarei suma de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea, simpla susţinere a asociaţiei de proprietari nefiind suficientă; s-a mai arătat că raportul juridic dintre debitor şi terţul poprit nu este probat. Intimata-debitoare a depus ulterior listele de plată întocmite lunar privindu-l pe terţul poprit …. Potrivit concluziilor raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză de expert …., terţul poprit datora debitoarei, la data de 30.09.2008, suma de 49,43 lei, în condiţiile în care în ultima perioadă a achitat sume consistente debitoarei. raport de toate aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 296 cod procedură civilă, şi pe cele ale art. 460 cod procedură civilă, urmează ca instanţa să admită apelul şi să schimbe în tot hotărârea atacată, în sensul că va fi admisă cererea, va fi validată poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit până la concurenţa sumei de 49,43 lei şi va fi obligat terţul poprit să plătească creditoarei această sumă. În temeiul art. 274 cod procedură civilă, instanţa va obliga terţul poprit să plătească creditoarei suma de 515,45 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: