Top

Validare poprire

Dosar nr. 1574/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 15

Şedinţa publică din 16 ianuarie 2009

Completul compus din:

Asupra apelului civil de faţă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 1 aprilie 2008, sub nr.1574/327/2008 creditoarea SC A S.A TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Rezervorului, nr. 2, reprezentată legal prin ing. ZM , a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să valideze poprirea înfiinţată în mâna terţului poprit VL , domiciliată în Tulcea, …… până la concurenţa sumei de 293 lei, debitoare fiind ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. …., cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor, nr. 2, bl. I 1, sc. A.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.1159/24.04.2007 a Judecătoriei Tulcea pronunţată în dosarul nr.1343/327/2007, debitoarea Asociaţia de Proprietari nr….. a fost obligată la plata către creditoare a sumei totale de 28.319,41 lei.

Deşi, această sentinţă a fost pusă în executare şi s-a procedat la înfiinţarea popririi în mâna debitorilor debitoarei sale până la concurenţa sumei datorate, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată conform disp. art.456 pct.1/C.proc.civ.

În drept, au fost invocate disp. art. 56, 70, 82, 83, 85 din HG nr.1275/2004.

Prin sentinţa civilă nr.1635 din 13 iunie 2008, Judecătoria Tulcea a respins cererea ca nefondată şi a desfiinţat poprirea înfiinţată prin adresa emisă în dosarul de executare nr.937/2007 al BEJ Vlad Irinel.

S-a reţinut de către instanţă că din interpretarea dispoziţiilor art.460 alin.2 Cod procedură civilă rezultă că validarea popririi este condiţionată de existenţa unor probe din care să rezulte, fără putinţă de tăgadă, că terţul poprit datorează sume de bani debitorului.

În cauză, nu s-a dovedit că terţul poprit îi datorează debitoarei suma de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea, simpla susţinere a Asociaţiei de proprietari în acest sens, neînsoţită de înscrisuri care să confirme existenţa debitului şi cuantumul acestuia nefiind suficientă pentru a se putea concluziona că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru validarea popririi.

Este de menţionat faptul că în condiţiile în care suma de bani pentru care a fost înfiinţată poprirea reprezintă cota de contribuţie ce-i revine terţului poprit din cheltuielile asociaţiei de proprietari, existenţa şi cuantumul debitului poate fi dovedit doar cu listele de plată întocmite lunar cu respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

În consecinţă, instanţa a respins cererea formulată de către reclamanta-creditoare SC A S.A. TULCEA, cu pârâta-debitoare Asociaţia de Proprietari nr….. şi cu pârâtul-terţ poprit VL , având ca obiect validare poprire, ca nefondată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel reclamanta SC „A ” SA Tulcea, criticând hotărârea ca netemeinică şi nelegală.

S-a menţionat de către apelantă că în mod greşit s-a apreciat că în cauză nu s-a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei Asociaţia de Proprietari nr……

Acest aspect este probat cu tabelul trimis de debitoare executorului judecătoresc, pe care debitoarea şi terţul poprit nu l-a contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la acest înscris care până la o eventuală probă contrară se prezumă că exprimă adevărul.

A mai invocat apelanta că şi tăcerea debitoarei şi a terţului poprit care nu au depus întâmpinare şi nici nu au solicitat administrarea de probe în apărare, reprezintă o recunoaştere tacită din partea pârâţilor a pretenţiilor apelantei şi implicit o probă certă în dovedirea cererii de validare a popririi.

De asemenea, faptul că terţul poprit nu s-a prezentat la interogatoriu dă dreptul instanţei să considere acest fapt ca o dovadă deplină a acţiunii formulate în temeiul art.225 din Codul de proc.civilă.

La termenul din 8 octombrie 2008, la cererea apelantei a fost încuviinţată proba cu expertiza contabilă, prin care să se stabilească suma datorată de terţul poprit debitoarei.

Analizând apelul, în raport de criticile formulate, tribunalul consideră că acesta este fondat.

Reclamanta SC „A ”SA Tulcea a solicitat în contradictoriu cu Asociaţia de Proprietari nr….. Tulcea şi VL , validarea popririi în mâna terţului poprit VL , a sumei de 293 lei, datorată de această proprietară debitoarei Asociaţia de Proprietari nr….. Tulcea, cu titlu de cotă parte cheltuieli cu serviciul public de apă şi canalizare şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, cerere întemeiată pe disp.art.452 şi urm.Cod proc.civilă.

Întrucât nu s-a dovedit în faţa primei instanţe, cu înscrisuri, faptul că terţul poprit VL îi datorează pârâtei suma de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea, în apel debitoarea a depus listele de plată lunare, prin care se evidenţiază sumele datorate de terţul poprit – debitoarei, cu titlu de cheltuieli de întreţinere.

Conform expertizei contabile efectuată în cauză de expert N, VL datorează SC „A ” SA Tulcea la data de 30 septembrie 2008, suma de 49,87 lei.

În raport de aceste considerente, se apreciază că cererea reclamantei întruneşte condiţiile prev. de art.460 al.2 Cod proc.civilă, astfel încât în baza disp. art.296 Cod proc.civilă, se va admite apelul, va fi schimbată hotărârea atacată în sensul că se va admite cererea reclamantei SC „A ” SA Tulcea. Va fi validată poprirea înfiinţată asupra veniturilor debitoarei Asociaţia de Proprietari nr….. Tulcea, în mâinile terţului poprit VL , până la concurenţa sumei de 49,87 lei, reprezentând contravaloare servicii apă-canal.

Va fi obligat terţul poprit VL la 515,3 lei cheltuieli de judecată către apelantă.

Etichete: