Top

Comercial – ATRAGERE RASPUNDERE ORGANE DE CONDUCERE

Dosar nr. 1285/88/2008 R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SENTINTA CIVILA NR.49 Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr…………, reclamanta creditoare Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, a chemat în judecata pe pârâtul ……., fost administrator al debitoarei S.C. …… SRL Tulcea, solicitând atragerea raspunderii patrimoniale a acestuia pentru suma de … lei cu care este înscrisa în tabelul creditorilor debitoarei. În acest sens, a solicitat judecatorului sindic autorizarea D.G.F.P.Tulcea de a introduce actiunea prevazuta de alin.1 art.138 din Legea nr.85/2006. În motivarea cererii, reclamanta creditoare a aratat ca, urmare rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar Rovi Now SPRL Tulcea (în prezent Cabinet Individual de Insolventa ……..) înregistrata sub nr……… se precizeaza ca societatea comerciala debitoare nu detine bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate în vederea acoperirii creantelor si cheltuielilor administrative, fara a gasi persoane culpabile de starea de insolventa a S.C……… SRL Tulcea. Arata în continuare reclamanta creditoare ca, pârâtul, fost administrator al debitoarei a dispus în interes personal continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetare de plati, fapta prev. de art.138 pct.1 lit.c din Legea nr.85/2006. Totodata, mai arata reclamanta creditoare faptul ca, în sarcina pârâtului functioneaza o prezumtie de culpa determinata de ajungerea societatii comerciala în starea de insolventa ceea ce o îndreptateste sa introduca prezenta actiune de atragerea raspunderii patrimoniale a pârâtului. În drept, îsi întemeiaza cererea pe disp.art.138 din Legea nr.85/2006. În dovedirea cererii, s-a depus în copie ultimul bilant contabil depus la A.F.P.Tulcea de S.C. …….. SRL pentru 31.12.2004 înregistrat cu nr………., tabelul creditorilor, raportul lichidatorului nr.2015/7.05.2008. Prin încheierea din 14 nov.2008, judecatorul sindic desemnat în cauza, în temeiul art.138 al.3 raportat la art.138 al.1 din Legea nr.85/2006, a autorizat creditoarea reclamanta sa introduca actiunea prev.de art.138 al.1 din lege. Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr.2348/14.12.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata prevazuta de Legea nr.85/2006, respectiv a falimentului, fata de debitoarea S.C…… SRL Tulcea, fiind desemnat lichidator judiciar …………. Tulcea (în prezent Cabinet Individual de Insolventa ……..). Din raportul privind cauzele si împrejurarile care au condus la starea de insolventa a debitoarei si raportul final întocmite de lichidatorul judiciar desemnat în cauza, nu au rezultat actiuni ale fostului administrator, pârâtul în cauza, care sa fi dus la starea de insolventa a debitoarei, nefiind îndeplinite conditiile art.138 din Legea nr.85/2006. Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere ale societatii, poate fi dispusa doar atunci când s-a facut dovada existentei cumulative a unor conditii si anume: existenta faptei – care trebuie sa se încadreze în una din situatiile determinate de dispoz.art.138 al.1 din Legea nr.85/2006; existenta prejudiciului si a legaturii de cauzalitate dintre prejudiciu si fapta savârsita. Aceste elemente trebuie dovedite de partea care a formulat actiunea, ele neputând fi prezumate, ori în cauza, reclamanta creditoare nu a depus probe din care sa rezulte existenta vreuneia din faptele invocate, nu a facut dovada întinderii prejudiciului produs debitoarei si nici legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciul produs prin aceasta fapta. Pentru aceste considerente, nefiind îndeplinite conditiile art.138 al.1 din lege, urmeaza a respinge actiunea, ca nefondata.

Etichete: